Početna stranica Početna stranica

Montelukast Sandoz
montelukast

UPUTSTVO ZA LEK


Montelukast Sandoz tablete za žvakanje 4 mg

Pakovanje: blister, 2x14 tableta za žvakanje


Proizvođač: SALUTAS PHARMA GMBH

Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. – PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Montelukast Sandoz; 4 mg; tablete za žvakanje INN: montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Montelukast Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Montelukast Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Montelukast Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Montelukast Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONTELUKAST SANDOZ I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Montelukast Sandoz je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i upalu disajnih puteva u plućima. Blokirajući leukotrijene, lek Montelukast Sandoz poboljšava simptome astme i pomaže u kontroli astme.


  Vaš lekar Vam je propisao lek Montelukast Sandoz tablete za žvakanje od 4 mg radi lečenja astme kod Vašeg deteta, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana i noći.


  • Lek Montelukast Sanodz 4 mg se koristi za lečenje pacijenata uzrasta od 2 do 5 godina kod kojih se kontrola astma ne može postići lekovima koje već uzimaju, tako da im je potrebna dodatna terapija.

  • Lek Montelukast Sandoz 4 mg se takođe može koristiti kao alternativna terapija inhalacionim kortikosteridima kod pacijenata uzrasta 2 do 5 godina koji nisu u skorije vreme uzimali oralne kortikosteride za lečenje astme i koji nisu pokazali mogućnost korišćenja inhalacionih kortikosterida.

  • Lek Montelukast Sandoz 4 mg takođe pomaže u sprečavanju suženja disajnih puteva izazvanog fizičkom aktivnošću (vežbanjem) kod pacijenata uzrasta od 2 do 5 godina.


   Vaš lekar će odrediti koliko leka Montelukast Sandoz treba koristiti u zavisnosti od simptoma i težine astme kod Vašeg deteta.


   Šta je astma?

   Astma podrazumeva:

  • otežano disanje zbog suženja disajnih puteva. Ovo suženje disajnih puteva se pogoršava i poboljšava kao odgovor na različita stanja.

  • osetljive disajne puteve koji reaguju na mnoge stvari, kao što su dim cigareta, polen, hladan vazduh ili vizička aktivnost (vežbanje).

  • oticanje (upalu) zida disajnih puteva.


   Simptomi astme su: kašalj, vizing (zviždanje u plućima), stezanje u grudima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONTELUKAST SANDOZ


  Obavestite lekara o bilo kakvom medicinskom problemu ili alergijama koje Vaše dete ima sada ili je nekada imalo.


  Lek Montelukast Sandoz ne smete koristiti:

  • ako je Vaše dete alergično (preosetljivo) na montelukast-natrijum ili na bilo koji drugi sastojak leka Montelukast Sandoz


   Kada uzimate lek Montelukast Sandoz, posebno vodite računa:

  • Ako se astma ili disanje kod Vašeg deteta pogorša, odmah obavestite Vašeg lekara.

  • Lek Montelukast Sandoz 4 mg za oralnu upotrebu nije namenjen za lečenje akutnog astmatičnog napada. Ako se javi napad, pridržavajte se instrukcija koje Vam je Vaš lekar dao za Vaše dete. Uvek nosite sa sobom inhalacione lekove za ovakva stanja.

  • Važno je Vaše dete uzima sve lekove za astmu koje Vam je lekar propisao. Ovaj lek se ne sme koristiti umesto


   drugih lekova za astmu koje je Vaš lekar propisao za Vaše dete.

  • Ako je Vaše dete na antiastmaticima, morate da znate da je potrebno da se odmah obratite lekaru ako se kod Vašeg deteta jave sledeći simptomi: oboljenje slično gripu, bockanje i utrnulost u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip.

  • Vaše dete ne bi trebalo da uzima acetilsalicilnu kiselinu ili antiinflamatorne lekove (takođe poznate kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili NSAIL) ako izazivaju pogoršanje astme.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako je Vaše dete uzimalo ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Pre započinjanja lečenja lekom Montelukast Sandoz, obavestite lekara ako Vaše dete uzima sledeće lekove:

  • fenobarbiton (koristi se u terapiji epilepsije)

  • fenitoin (koristi se u terapiji epilepsije)

  • rifampicin (koristi se u terapiji tuberkuloze i nekih drugih infekcija)


   Uzimanje leka Montelukast Sandoz sa hranom ili pićima


   Lek Montelukast Sandoz ne bi trebalo uzimati odmah posle obroka; lek treba uzeti najmanje 1 sat pre i 2 sata posle obroka.


   Primena leka Montelukast Sandoz u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ovaj odeljak nije primenljiv za lek Montelukast Sandoz tablete za žvakanje od 4 mg s obzirom da je namenjen za primenu kod dece uzrasta od 2 do 5 godina, međutim sledeće informacije se odnose na aktivnu supstancu, montelukast.


   Primena u trudnoći

   Žene koje su trudne ili planiraju trudnoću trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre uzimanja leka Montelukast Sandoz. Vaš lekar će proceniti da li treba da uzimate montelukast tokom ovog perioda.


   Primena kod dojenja

   Nije poznato da li se montelukast izlučuje u majčino mleko. Pre primene leka Montelukast Sandoz, trebalo bi da se posavetujete sa lekarom ako dojite ili nameravate da dojite.


   Uticaj leka Montelukast Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Ovaj odeljak nije primenljiv za lek Montelukast Sandoz tablete za žvakanje od 4 mg s obzirom da je namenjen za primenu kod dece uzrasta od 2 do 5 godina, međutim sledeće informacije se odnose na aktivnu supstancu, montelukast.


   Ne očekuje se da lek Montelukast Sandoz utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja


   mašinama. Međutim, individualni odgovori na lek se mogu razlikovati. Veoma retko prijavljena su određena neželjena dejstva sa lekom Montelukast Sandoz koja mogu uticati sposobnost nekih pacijenata da upravljaju motornim vozilom ili rukuju mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Montelukast Sandoz


   Ovaj lek sadrži aspartam, koji je izvor fenilalanina i može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Montelukast Sandoz


  Lek Montelukast Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za decu starosti 2 do 5 godina.


  • Deca bi trebalo da dobijaju ovaj lek pod nadzorom odrasle osobe.

  • Vaše dete bi trebalo da uzima samo jednu tabletu leka Montelukast Sandoz, jednom dnevno, kako je propisao Vaš lekar.

  • Vaše dete bi trebalo da uzima ovaj lek čak i ako nema simptome ili ako on/ona ima akutni astmatični napad.

  • Vaše dete treba da uzima lek Montelukast Sandoz samo onako kako mu je lekar propisao. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Za decu starosti od 2 do 5 godina:

   Svako veče uzeti jednu tabletu za žvakanje od 4 mg. Lek Montelukast Sandoz 4 mg ne bi trebalo uzimati odmah posle obroka; lek treba uzeti najmanje 1 sat pre i 2 sata posle obroka.


   Ako Vaše dete uzima lek Montelukast Sandoz, nemojte mu davati druge lekove koji sadrže istu aktivnu supstancu, montelukast.


   Za decu uzrasta od 6 do 14 godina namenjen je lek Montelukast Sandoz 5 mg. Lek Montelukast Sandoz 4 mg se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.

   Ako je Vaše dete uzelo više leka Montelukast Sandoz nego što je trebalo

   Odmah se obratite lekaru.


   U većini izveštaja o predoziranju nisu prijavljena neželjena dejstva. Najčešća neželjena dejstva koja su prijavljena kod predoziranja kod odraslih i dece uključuju bol u stomaku, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.


   Ako ste zaboravili da date lek Montelukast Sandoz Vašem detetu


   Trudite se da dajete lek Montelukast Sandoz kako je propisano. Međutim, ako Vaše dete propusti dozu leka, nastavite da se pridržavate uobičajenog protokola od jedne tablete dnevno.

   Nemojte da dajete Vašem detetu duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

   Ako Vaše dete naglo prestane da uzima lek Montelukast Sandoz

   Lek Montelukast Sandoz može da leči astmu kod Vašeg deteta samo ukoliko ovaj lek budete davali Vašem detetu u kontinuitetu.

   Važno je da Vaše dete nastavi sa uzimanjem leka Montelukast Sandoz onoliko dugo koliko je to propisao Vaš lekar. To će pomoći da astma kod Vašeg deteta bude pod kontrolom.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Montelukast Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U kliničkim ispitivanjima sa montelukastom u obliku tableta za žvakanje od 4 mg, najčešće (kod više od 1 na 100 ili manje od 1 na 10 tretiranih pacijenata) zabeležena neželjena dejstva izazvana montelukastom bila su:

  • abdominalni bol

  • žeđ

   Pored ovih, neželjeno dejstvo zabeleženo u kliničkim studijama u kojima je korišćen montelukast u obliku film tableta od 10 mg i tableta za žvakanje 5 mg je:

  • glavobolja


   Ova neželjena dejstva obično su bila blaga i dešavala su se sa većom učestalošću kod pacijenata koji su lečeni lekom montelukastom nego kod onih koji su dobijali placebo (pilula koja ne sadrži aktivni sastojak).


   Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

   Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


   Pored toga, sledeća neželjena dejstva su prijavljena dok je lek bio na tržištu:

  • infekcije gornjih partija respiratornog trakta (veoma često)

  • pojačana sklonost ka krvarenju (retko)

  • alergijske reakcije uključujući osip, oticanje leca, usana, jezik i/ili grla koje može dovesti do otežanog disanja ili gutanja (povremeno)

  • promene ponašanja i raspoloženja [poremećaj sna, uključujući noćne more, teškoće pri uspavljivanju, hodanje

   u snu, iritabilnost, osećaj anksioznosti, nemir, psihomotorni nemir uključujući agresivno ponašanje ili odbojnost, depresija (povremeno); podrhtavanje, poremećaj pažnje, oštećenje pamćenja (retko); halucinacije, dezorjentacija, suicidalne misli i ponašanje (veoma retko)]

  • ošamućenost, pospanost, bockanje i utrnulost, epileptični napadi (povremeno)

  • palpitacije (retko)

  • krvarenje iz nosa (povremeno)


  • dijareja, mučnina, povraćanje (često); suva usta, poremećaj varenja (povremeno)

  • hepatitis (upala jetre) (veoma retko)

  • osip (često), modrice, svrab, koprivnjača (povremeno); osetljivi crvenkasti otoci ispod kože, najčešće na potkolenicama (eritema nodozum), ozbiljne reakcije po koži (eritema multiforme) koje se mogu pojaviti iznenada (veoma retko)

  • bol u zglobovima ili mišićima, mišićni grčevi (povremeno)

  • groznica (često); umor, opšta slabost, oticanje (povremeno)


  Kod astmatičnih pacijenata koji se leče montelukastom zabeleženi su veoma retki slučajevi kombinovanih simptoma poput simptoma sličnih gripu, peckanje i bockanje ili utrnulost ruku i nogu, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip na koži (Churg-Strauss sindrom). Ukoliko se kod Vašeg deteta javi jedan ili više ovih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Montelukast Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Montelukast Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Montelukast Sandoz


Aktivna supstanca je: montelukast-natrijum.

Jedna tableta za žvakanje sadrži 4 mg montelukasta, u obliku montelukast-natrijum.


Ostali sastojci su:

Manitol

Celuloza, mikrokristalna Hidroksipropilceluloza (E463) Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Kroskarmeloza-natrijum

Aroma trešnje

Aroma Cherry Duarome


Aspartam (E951) Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Montelukast Sandoz i sadržaj pakovanja


Opis: Ružičaste, okrugle blago mramoraste tablete, mirisa na trešnju, sa utisnutim ''4'' sa jedne strane, dimenzija oko 11.0 x 8.0 mm.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 Alu-Alu (OPA/Al/PVC/Al) blistera sa po 14 tableta za žvakanje (ukupno 28 tableta za žvakanje).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7421-11-001 od 08.01.2014.