Početna stranica Početna stranica

Enterofuryl STOP
nifuroksazid

CENE

oralna suspenzija bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)

Veleprodaja: 244,62 din
Maloprodaja: 295,99 din
Participacija: 50,50 din

UPUTSTVO ZA LEKEnterofuryl STOP, 200 mg, kapsule, tvrde


nifuroksazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enterofuryl STOP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enterofuryl STOP

 3. Kako se uzima lek Enterofuryl STOP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enterofuryl STOP

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Enterofuryl STOP i čemu je namenjen

  Lek Enterofuryl STOP sadrži aktivnu supstancu nifuroksazid, koja spada u grupu intestinalnih antiinfektiva.


  Lek Enterofuryl STOP se primenjuje kod odraslih kao dodatak rehidrataciji u lečenju akutnog proliva (proliv naglog početka) uzrokovanog infekcijom creva, najčešće bakterijskog porekla, koji nije praćen invazivnim simptomima (kao što su pogoršanje opšteg stanja, povišena telesna temperature, znakovi trovanja, itd.).


  Terapija ne isključuje dijetarni režim i rehidrataciju ukoliko je neophodno.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enterofuryl STOP Lek Enterofuryl STOP ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na nifuroksazid, derivate nitrofurana ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Enterofuryl STOP. Posebna upozorenja

   Hitno se posavetujte sa Vašim lekarom:

   • u slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 2 dana lečenja;

   • u slučaju pojave visoke telesne temperature, povraćanja;

   • u slučaju da imate više od 6 tečnih stolica dnevno, ako proliv traje duže od 24 sata ili je praćen gubitkom telesne mase;

   • u slučaju pojave krvi ili sluzi u stolici;

   • u slučaju intenzivne žeđi ili osećaja suvog jezika. Naime, ovi znaci pokazuju početak dehidratacije, tj. značajnog gubitka tečnosti zbog proliva. Vaš lekar će proceniti potrebu za propisivanjem terapije rehidratacije, koja se može sprovesti oralnim ili intravenskim putem.


  Mer e opreza pri upotrebi leka


  Obavezno se pridržavajte načina primene kao i načina pripreme rastvora za oralnu rehidrataciju koji će Vam lekar možda propisati, i pridržavajte se saveta lekara u vezi sa ishranom.


  Ova terapija je dodatak sledećim dijetetskim merama:

  o rehidrataciji velikom količinom slanih ili zašećerenih napitaka, kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti usled proliva (prosečni dnevni unos vode za odrasle je 2 litra)

  o načinom ishrane tokom trajanja proliva, koji uključuje:

  • izbegavanje određenih namirnica, a naročito sirovog povrća, voća, zelenog povrća, začinjenih jela, kao i zamrznutih namirnica ili pića;

  • preporučuje se konzumiranje grilovanog mesa i pirinča.


  Drugi lekovi i lek Enterofuryl STOP


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  Ne preporučuje se istovremena primena leka Enterofuryl STOP sa lekovima koji mogu prouzrokovati disulfiramsku reakciju ili sa depresorima centralnog nervnog sistema.

  Uzimanje leka Enterofuryl STOP sa hranom i pićima


  Videti odeljak Upozorenja i mere opreza o dijetetskim merama tokom trajanja proliva.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Trudnoća

  Ne preporučuje se primena leka Enterofuryl STOP u periodu trudnoće.


  Dojenje

  Dojenje je moguće u slučaju kratkotrajne terapije ovim lekom, o čemu će odluku doneti Vaš lekar.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ovaj lek nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Lek Enterofuryl STOP sadrži saharozu.


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Enterofuryl STOP

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Lek se primenjuje kod odraslih.


  Odrasli

  4 puta dnevno po jedna kapsula (ukupno 800 mg nifuroksazida dnevno).


  Trajanje lečenja

  Trajanje terapije je ograničeno na 7 dana.


  Način primene

  Lek se primenjuje oralno.

  Kapsulu progutajte celu sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Enterofuryl STOP nego što treba


  Ako ste uzeli veću količinu leka od propisane, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu! Nisu opisani slučajevi trovanja ovim lekom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Enterofuryl STOP


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu!

  Samo nastavite primenu leka prema uobičajenom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enterofuryl STOP


  Pridržavajte se terapijskog režima, a o obustavi terapije, ukoliko bude potrebno, posavetujte se sa svojim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako se pojavi bilo šta od navedenog, prestanite sa primenom leka i odmah se obratite Vašem lekaru.


  Poremećaji kože: osip, ekcem, crveni, ljuskasti osip s kvržicama ispod kože i plikovima, praćen povišenom telesnom temperaturom (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza), fotosenzitivnost (reakcije na koži koje se javljaju tokom izlaganja suncu ili UV zračenju).

  Alergijske reakcije: mogućnost alergijskih reakcija poput osipa na koži, koprivnjače ili ozbiljnih i trenutnih reakcija koje mogu biti životno ugrožavajuće, angioedem (iznenadno oticanje delova tela, najčešće lica, usta, jezika ili vrata) ili anafilaktički šok (generalizovana alergijska reakcija).

  Poremećaji krvi: moguće delovanje na različite krvne ćelije što se manifestuje smanjenjem broja krvnih pločica (trombocitopenija), smanjenje broja crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija), značajno smanjenje određenih belih krvnih ćelija što može uzrokovati ozbiljne infekcije (agranulocitoza).

  Ostali poremećaji: povišene vrednosti enzima jetre, značajna promena boje urina (hromaturija). Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Enterofuryl STOP

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Enterofuryl STOP posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Enterofuryl STOP

Aktivna supstanca je nifuroksazid.

Jedna kapsula, tvrda sadrži: nifuroksazid 200 mg.


Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule: skrob, kukuruzni; saharoza; celuloza, prašak; magnezijum-stearat.

Sastav tvrde želatinske kapsule: titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); želatin.


Kako izgleda lek Enterofuryl STOP i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Tvrde, želatinske kapsule No.0, tamnožutog tela i kape, punjene žutim praškom.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister koji sadrži 6 kapsula, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 12 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD, Cara Nikolaja II 61/B, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02969-19-002 od 23.10.2020.