Početna stranica Početna stranica

Halaven
eribulin

UPUTSTVO ZA LEK


Halaven, 0,44 mg/mL, rastvor za injekciju eribulin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Halaven i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Halaven

 3. Kako se primenjuje lek Halaven

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Halaven

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Halaven i čemu je namenjen

  Lek Halaven sadrži aktivnu supstancu eribulin. On je antitumorski lek koji deluje tako što zaustavlja rast malignih ćelija i njihovo širenje


  Primenjuje se kod odraslih za lečenje lokalno uznapredovalih ili metastatskih kancera dojke (kancer dojke koji su se proširio izvan prvobitno nastalog tumora) u slučajevima kada je prethodno primenjena najmanje jedna drugačija terapija, ali je prestala da deluje.


  Osim toga, koristi se kod odraslih za lečenje uznapredovalog ili metastatskog liposarkoma (vrsta kancera koji nastaje iz masnog tkiva), kada je prethodno primenjena terapija ali se pokazala neuspešnom.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Halaven Lek Halaven ne smete primati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na eribulin-mesilat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)


  • tokom dojenja.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primate lek Halaven:

  • ukoliko imate problema sa jetrom,

  • ukoliko imate povišenu telesnu temperaturu ili infekciju,

  • ukoliko osetite trnjenje, mravinjanje ili bockanje, osetljivost na dodir ili slabost u mišićima

  • ukoliko imate srčane tegobe.


   Ukoliko imate bilo koji od navedenih problema, obratite se lekaru. Možda će biti potrebno da lekar prekine lečenje ili smanji dozu leka.


   Deca i adolescenti


   Ne preporučuje se primena leka Halaven kod dece mlađe od 18 godina sa pedijatrijskim sarkomom usled nedovoljno podataka o efikasnosti u ovoj populaciji.


   Drugi lekovi i Halaven


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Halaven može da izazove ozbiljne defekte kod novorođenčadi i ne treba ga primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko nije utvrđena jasna potreba za terapijom nakon pažljive procene rizika za majku i bebu.


   Takođe, lek Halaven može da izazove nepovratne probleme sa plodnošću kod muškaraca koji ga primenjuju, pa se savetuje da se pre započinjanja terapije obrate lekaru za savet. Žene u reproduktivnom periodu moraju koristiti pouzdane mere kontracepcije tokom i do 3 meseca nakon primene terapije lekom Halaven.


   Lek Halaven se ne sme primenjivati tokom dojenja zbog mogućih štetnih uticaja na odojče. Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Halaven može da izazove neželjene reakcije kao što su umor (veoma često) i vrtoglavica (često). Ukoliko osetite umor ili vrtoglavicu, nemojte voziti niti rukovati mašinama.


   Lek Halaven sadrži male količine etanola (alkohola).


   Ovaj lek sadrži male količine etanola (alkohola), manje od 100 mg po bočici.


 3. Kako se primenjuje lek Halaven

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Lek Halaven primenjuje lekar ili medicinska sestra u vidu injekcije u venu, u trajanju od 2 do 5 minuta. Doza se određuje na osnovu površine tela (izražene u kvadratnim metrima, tj. m2) koja se izračunava na osnovu telesne mase i visine pacijenta Uobičajena doza leka Halaven iznosi 1,23 mg/m2, ali je lekar može prilagoditi na osnovu rezultata laboratorijskih testova krvi ili drugih faktora. Kako bi se obezbedila primena celokupne doze leka Halaven, preporučuje se ispiranje intravenske linije fiziološkim rastvorom nakon primene leka Halaven.


  Koliko često se primenjuje lek Halaven?

  Lek Halaven se obično primenjuje 1. i 8. dana svakog ciklusa lečenja koji traje 21 dan. Lekar će odlučiti koliko ciklusa terapije pacijent treba da primi. U zavisnosti od rezultata laboratorijskih testova krvi, lekar može da odloži primenu leka dok se rezultati ovih testova ne vrate na normalne vrednosti. Lekar može da odluči i da smanji dozu leka.


  Ako ste primili više leka Halaven nego što treba


  Lek Halaven ćete primiti pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije verovatno da ćete primiti previsoku dozu.. Ipak, ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako naglo prestanete da primate lek Halaven


  Nije primenljivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako osetite bilo koji od sledećih povremenih, ali ozbiljnih simptoma, prekinite uzimanje leka HALAVEN i odmah potražite pomoć lekara :

  • groznica uz ubrzan srčani rad, ubrzano i plitko disanje, hladna, bleda, vlažna koža ili koža sa mrljama promenjene boje i/ili stanje konfuzije. Ovo mogu biti znaci sepse – teške i ozbiljne reakcije na infekciju. Sepsa se povremeno javlja (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek), može biti životno ugrožavajuća i može imati smrtni ishod.

  • bilo kakvo otežano disanje ili otok lica, usta, jezika ili grla. To mogu biti znaci povremene alergijske reakcije (mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

  • težak osip po koži sa pojavom plikova na koži, u ustima, očima i genitalnim organima. Ovo mogu biti znaci Stevens-Johnson-ovog sindroma/toksične epidermalne nekrolize. Učestalost ovih stanja nije poznata, ali mogu biti životno ugrožavajuća.

   Ostale neželjene reakcije:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • smanjenje broja belih krvnih ćelija ili crvenih krvnih ćelija

   • umor ili slabost

   • mučnina, povraćanje, otežano pražnjenje creva, proliv

   • osećaj trnjenja, mravinjanja ili bockanja

   • groznica

   • smanjen apetit, gubitak telesne mase

   • otežano disanje, kašalj

   • bol u zglobovima, mišićima i leđima

   • glavobolja

   • gubitak kose


    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • smanjenje broja trombocita (koji može da dovede do pojave modrica i produženog zaustavljanja krvarenja)

   • infekcije praćene povišenom telesnom temperaturom, zapaljenjem pluća, groznicom

   • ubrzan srčani ritam, crvenilo

   • vrtoglavica, nesvestica

   • pojačano izlučivanje suza, konjunktivitis (crvenilo i osetljivost površine oka), krvarenje iz nosa

   • dehidratacija, suva usta, herpes na usni, gljivice u ustima, problemi sa varenjem, gorušica, bol u abdomenu ili znojenje

   • otok mekih tkiva, bolovi (posebno u grudima, leđima i kostima), spazam ili slabost mišića

   • infekcije u ustima, respiratornom ili urinarnom traktu, bol pri mokrenje

   • osetljivost grla, bol ili curenje iz nosa, simptomi slični gripu, bol u grlu (gušobolja)

   • poremećeni rezultati laboratorijskih testova funkcije jetre, izmenjene vrednosti šećera, bilirubina, fosfata, kalijuma ili magnezijuma u krvi

   • nesanica, depresija, poremećaj čula ukusa

   • otežano disanje, kašalj, bol u grlu

   • osip, svrab, problemi sa noktima, suvoća ili crvenilo kože

   • prekomerno znojenje (uključujući i noćno znojenje)

   • zujanje u ušima

   • krvni ugrušci u plućima

   • herpes zoster

   • otok kože i utrnulost šaka i stopala


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • krvni ugrušci

   • Poremećeni rezultati laboratorijskih testova funkcije jetre (hepatotoksičnost)

   • oštećena funkcija bubrega, pojava krvi i proteina u urinu

   • opsežno zapaljenje pluća koje može dovesti do stvaranja ožiljaka

   • zapaljenje pankreasa (pancreatitis)

   • ranice (ulkusi) u ustima


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Težak poremećaj zgrušavanja krvi koji dovodi do opsežnog stvaranja krvnih ugrušaka i unutrašnjeg krvarenja

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

   Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Halaven

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!


  Ne smete koristiti lek Halaven posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe nerazblaženog leka nakon otvaranja:

  Sa mikrobiološke tačke gledišta ovaj proizvod treba upotrebiti odmah po otvaranju, osim ukoliko otvaranje proizvoda nije sprovedeno na način koji otklanja svaki rizik kontaminacije proizvoda. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja postaju odgovornost korisnika.


  Ukoliko se ne upotrebi odmah po otvaranju, lek Halaven kao nerazblaženi rastvor u špricu ne treba čuvati duže od 4 sata na temperaturi od 25°C u osvetljenoj prostoriji, ili 24 sata na temperaturi od 2- 8°C.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja:

  Razblaženi rastvor leka Halaven (0,018 mg/mL do 0,18 mg/mL u 0,9% rastvoru za injekciju natrijum-hlorida (9 mg/mL)) ne treba čuvati duže od 24 sata na temperaturi od 2- 8°C, osim ukoliko razblaživanje nije obavljeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Halaven


Kako izgleda lek Halaven i sadržaj pakovanja


Lek Halaven je bistar, bezbojan, vodeni rastvor za injekcije koji se nalazi u staklenim bočicama koje sadrže 2 mL rastvora.


Unutrašnje pakovanje je staklena bočica hidrolitičke grupe I od 5 mL, sa zatvaračem od butil gume obloženim teflonom i flip-off aluminijumskim poklopcem, koje sadrže 2 mL rastvora.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena,bočica koja sadrži 2 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

EWOPHARMA D.O.O. BEOGRAD

Borisavljevićeva 78, Beograd


Proizvođač

EISAI MANUFACTURING LIMITED

Mosquito Way, European Knowledge Centre, Hatfield, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Halaven, rastvor za injekciju, 1 x 2 mL (0,44 mg/mL): 515-01-01273-18-001 od 16.03.2019.

<------------------------------------------------------------------------------------------------>

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


Terapijske indikacije


Lek Halaven je indikovan za lečenje odraslih pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke kod kojih je bolest napredovala nakon najmanje jednog režima hemioterapije za uznapredovalu bolest (videti poglavlje 5.1). Preduslov je da je prethodna terapija sadržala antracikline i taksane kao adjuvantnu ili metastatsku terapiju, osim u slučaju da pacijenti nisu ispunjavali uslove da primaju takvu terapiju.


Halaven je indikovan za lečenje odraslih pacijenata sa neresektabilnim liposarkomom koji su prethodno primili terapiju koja sadrži antraciklin (osim ako nije bilo prikladno) zbog uznapredovale ili metastatske bolesti (videti poglavlje Farmakodinamski podaci).


Doziranje i način primene


Lek Halaven se sme primenjivati samo pod kontrolom lekara obučenog za primenu odgovarajućih citotoksičnih lekova


Doziranje

Preporučena doza eribulina u obliku rastvora spremnog za primenu je 1,23 mg/m2, primenjuje se intravenski u trajanju od 2 do 5 minuta, 1. i 8. dana svakog ciklusa; ciklus traje 21 dan.

Napomena:

U Evropskoj uniji preporučena doza se bazira na aktivnoj supstanci (eribulin). Izračunavanje pojedinačne doze koja će biti primenjena kod pacijenta mora se bazirati na jačini eribulina kao rastvora spremnog za primenu koji sadrži 0,44 mg/mL eribulina i odobrenoj dozi od 1,23 mg/m2. Preporučena smanjenja doze

navedena ispod takođe su prikazana u dozi eribulina koji se primenjuje na osnovu jačine rastvora spremnog za primenu.

U pivotalnim kliničkim ispitivanjima, objavljenim publikacijama i u nekim drugim zemljama (npr. SAD i Švajcarska), preporučena doza se zasniva na erubulinu u obliku soli (eribulin mesilat).


Kod pacijenata se mogu javiti mučnina i povraćanje. Treba uzeti u obzir profilaktičku primenu antiemetika uključujući kortikosteroide.


Odlaganje primene doze tokom terapije


Primenu leka Halaven 1. ili 8. dana treba odložiti zbog nekog od sledećih razloga:


Smanjenje doze tokom terapije


Preporuke za smanjenje doze kod ponovnog lečenja su prikazane u tabeli ispod:


Preporuke za smanjenje doze

Neželjene reakcije nakon prethodne primene leka Halaven

Preporučena doza

Hematološke:

Apsolutni broj neutrofila <0,5 x 109/L u trajanju dužem od 7 dana


0,97 mg/m2

Apsolutni broj neutrofila <1 x 109/L neutropenija izkomplikovana

temperaturom ili infekcijom

Broj trombocita < 25 x 109/L trombocitopenija

Broj trombocita < 50 x 109/L trombocitopenija izkomplikovana

krvarenjem ili koja zahteva transfuziju krvi ili trombocita

Nehematološke:

Bilo koja reakcija 3. ili 4. stepena tokom prethodnog ciklusa

Ponovna pojava bilo kojih hematoloških ili nehematoloških neželjenih reakcija navedenih iznad

Bez obzira na smanjenje doze na 0,97 mg/m2

0,62 mg/m2

Bez obzira na smanjenje doze na 0,62 mg/m2

Razmotriti prekid terapije


Nemojte ponovo povećavati dozu eribulina nakon smanjenja.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre


Oštećenje funkcije jetre zbog metastaza:

Preporučena doza eribulina kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije (Child-Pugh A) iznosi 0,97 mg/m2 i primenjuje se intravenski u trajanju od 2 do 5 minuta 1. i 8. dana ciklusa koji traje 21 dan. Preporučena doza eribulina kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije jetre (Child-Pugh B) iznosi 0,62 mg/m2 i primenjuje se intravenski u trajanju od 2 do 5 minuta 1. i 8. dana ciklusa koji traje 21 dan. Slučajevi teškog

oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh C) nisu proučavani, ali se očekuje da je neophodno značajnije smanjenje doze ukoliko se eribulin primenjuje kod ovih pacijenata.


Oštećenje funkcije jetre zbog ciroze:

Ova grupa pacijenata nije proučavana. Mogu se primenjivati gore navedene doze u slučajevima blagog ili umerenog oštećenja funkcije jetre, ali se savetuje pažljivo praćenje jer može biti potrebno dodatno prilagođavanje doza.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega


Kod nekih pacijenata sa umerenin ili teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 50 mL/min) može biti povećana izloženost eribulinu i može biti potrebno smanjenje doze. Optimalnu dozu kod ove grupe pacijenata tek treba utvrditi. Preporučuje se oprez i pažljivo praćenje pacijenata kod svih pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega (pogledati odeljak Farmakokinetički podaci ).


Stariji pacijenti


Ne postoje posebne preporuke o prilagođavanju doza na osnovu starosti pacijenta (videti poglavlje Neželjena dejstva).


Pedijatrijski pacijenti


Ne postoji relevantna primena leka Halaven kod dece i adolescenata za indikaciju karcinom dojke.


Bezbednost i efikasnost leka Halaven kod dece od rođenja do uzrasta od 18 godina još uvek nisu ustanovljene kod sarkoma mekog tkiva. Nema dostupnih podataka.


Način primene


Halaven je namenjen za intravensku upotrebu.


Doza se može razblažiti u najviše 100 mL rastvora za injekciju, natrijum-hlorida od 0,9 mg/mL (0,9%). Lek se ne sme razblaživati sa 5%-nim rastvorom glukoze za infuziju. Uputstva o rastvaranju leka pre primene navedena su u poglavlju 6.6. Pre primene je neophodno obezbediti dobar pristup perifernoj veni ili imati postavljen centralni venski kateter. Nema dokaza o tome da li je eribulin-mesilat vezikant ili iritant. U slučaju ekstravazacije, treba sprovesti simptomatsko lečenje. Informacije o rukovanju citotoksičnim lekovima navedene su u poglavlju Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Hematologija


Mijelosupresija je dozno zavisna i primarno se manifestuje kao neutropenija (poglavlje 4.8). Potrebno je pratiti kompletnu laboratorijsku krvnu sliku kod svih pacijenata pre primene svake doze eribulina. Lečenje eribulinom se može započeti samo kod pacijenata kod kojih je apsolutni broj neutrofila ≥ 1,5 x 109/L i broj trombocita > 100 x 109/L.

Febrilna neutropenija se javila kod < 5% pacijenata koji su primali eribulin. Pacijente kod kojih se javi febrilna neutropenija, teška neutropenija ili trombocitopenija, treba lečiti u skladu sa preporukama datim u poglavlju Doziranje i način primene.


Kod pacijenata kod kojih su vrednosti alanin aminotransferaze (AST) ili aspartat aminotransferaze (ALT) viši od trostrukih vrednosti gornjih granica normalnih vrednosti javila se i povećana incidenca neutropenije

4. stepena i febrilne neutropenije. Iako su podaci ograničeni, smatra se i da pacijenti sa povećanim vrednostima bilirubina, većim 1,5 puta od vrednosti gornjih granica normalnih vrednosti, imaju veću incidencu neutropenije 4. stepena i febrilne neutropenije.


Prijavljeni su slučajevi smrtnog ishoda zbog febrilne neutropenije, neutropenijske sepse, sepse i septičnog šoka.


Teška neutropenija se može kontrolisati primenom faktora rasta granulocitnih kolonija (G-CSF) ili sličnog leka po nalogu lekara u skladu sa odgovarajućim smernicama (videti poglavlje Farmakodinamski podaci).


Periferna neuropatija


Pacijente treba pažljivo pratiti zbog pojave znakova periferne motorne i senzorne neuropatije. Razvoj teške periferne neurotoksičnosti, zahteva odlaganje ili smanjenje doze (videti poglavlje Doziranje i način primene).


U kliničkim studijama su isključivani pacijenti koji su prethodno imali neuropatiju veću od 2. stepena. Međutim, kod pacijenata koji su prethodno imali neuropatiju 1. ili 2. stepena nije postojala veća verovatnoća za razvoj novih ili pogoršanje postojećih simptoma, u odnosu na pacijente koji u momentu uključivanja u studiju nisu imali neutropenije.


Produžavanje QT intervala


U otvorenoj EKG studiji bez kontrolne grupe kod 26 pacijenata osmog dana je primećeno produžavanje QT intervala, koje nije zavisilo od koncentracije eribulina, pri čemu ova pojava nije primećena prvog dana terapije. Praćenje EKG se preporučuje kada se terapija započinje kod pacijenata sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, bradiaritmijama ili kod istovremene primene lekova za koje se zna da produžavaju QT interval, kao što su antiaritmici klase Ia i III, kao i kod pacijenata sa poremećajem elektrolita. Pre započinjanja terapije lekom Halaven treba korigovati hipokalijemiju i hipomagnezijemiju i pratiti ove elektrolite periodično tokom terapije. Treba izbegavati primenu eribulina kod pacijenata sa kongenitalnim sindromom produženog QT intervala.


Pomoćne supstance


Ovaj lek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Eribulin se uglavnom (do 70 %) izlučuje putem žuči. Nije poznato koji transportni protein učestvuje u ovom procesu. Eribulin nije supstrat proteina rezistencije karcinoma dojke (BCRP), transportera organskih anjona (OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3), proteina rezistentnih na više lekova (MRP2, MRP4) i transportera pumpe za izlučivanje žučnih soli (BSEP).


Ne očekuju se interakcije sa inhibitorima i induktorima CYP3A4. Izloženost eribulinu (PIK i Cmax) se nije menjala pod uticajem ketokonazola, koji je inhibitor CYP3A4 i P glikoproteina (Pgp), i rifampicina koji je induktor CYP3A4.


Uticaj eribulina na farmakokinetiku drugih lekova


In vitro podaci ukazuju na to da je eribulin, u manjoj meri, inhibitor enzima važnog za metabolizam lekova CYP3A4. In vivo podaci nisu dostupni. Preporučuje se oprez i praćenje neželjenih događaja kod istovremene

primene sa supstancama koje imaju malu terapijsku širinu i uglavnom se metabolišu preko CYP3A4 metabolizma (npr. alfentanil, ciklosporin, ergotamin, fentanil, pimozid, hinidin, sirolimus, takrolimus).


Eribulin ne inhibiše CYP enzime CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 ili 2E1 pri relevantnim kliničkim koncentracijama.


U klinički značajnim koncentracijama, eribulin nije inhibirao aktivnost posredovanu transporterima BCRP, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, OATP1B1 i OATP1B3.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća


Nema podataka o primeni eribulina kod trudnica. Eribulin je embriotoksičan, fetotoksičan i teratogen kod pacova. Lek Halaven ne sme se primenjivati tokom trudnoće, osim ukoliko to nije neophodno, uz pažljivu procenu benefita za majku i rizika za fetus.


Žene u reproduktivnom periodu moraju izbegavati trudnoću dok su na terapiji ovim lekom ili dok je njihov partner na terapiji lekom Halaven. Neophodno je da koriste efikasne mere kontracepcije tokom i 3 meseca nakon terapije.


Dojenje


Ne postoje informacije o izlučivanju eribulina ili njegovih metabolita u mleko kod ljudi ili životinja. Budući da se ne može isključiti potencijalni rizik kod novorođenčadi ili odojčadi, lek Halaven se ne sme primenjivati tokom dojenja (videti poglavlje Kontraindikacije).


Fertilitet


Testikularna toksičnost je primećena kod pacova i pasa (videti poglavlje Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Muškarci treba da potraže savet o mogućnostima konzerviranja sperme pre započinjanja terapije, zato što postoji opasnost od nastanka nepovratne neplodnosti usled terapije lekom Halaven.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Halaven može da izazove neželjene reakcije kao što je umor i vrtoglavica, koje mogu da dovedu do blagih ili umerenih uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja

mašinama. Pacijente treba posavetovati da ne voze niti rukuju mašinama ukoliko osete umor ili vrtoglavicu.


Neželjena dejstva


Pregled bezbednosnog profila leka Halaven


Najčešća neželjena dejstva povezana sa primenom leka Halaven su supresija koštane srži koja se manifestuje kao neutropenija, leukopenija, anemija i trombocitopenija, uz pridruženu pojavu infekcija. Takođe je primećen i nastanak ili pogoršanje već postojeće periferne neuropatije. Gastrointestinalne toksičnosti, koje se javljaju u vidu anoreksije, mučnine, povraćanja, dijareje, konstipacije i stomatitisa, takođe su među prijavljenim neželjenim dejstvima. Ostala neželjena dejstva odnose se na zamor, alopeciju, povećane vrednosti enzima jetre sepsu i sindrom mišićno-koštanog bola.


Tabelarni pregled neželjenih dejstava


Ukoliko nije drugačije navedeno, tabela prikazuje stopu učestalosti neželjenih dejstava primećenih kod pacijenata sa karcinomom dojke i sarkomom mekog tkiva koji su primali preporučene doze eribulina u studijama faze II i III.

Neželjene reakcije su navedene po učestalosti na sledeći način: veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 do

<1/10), povremene (≥1/1000 do <1/100), retke (≥1/10000 do <1/1000) i veoma retke (<1/10000). U okviru svake grupe, neželjene reakcije su navedene od najtežih do najblažih.

Kod reakcija 3. ili 4. stepena navedena je stvarna ukupna učestalost, kao i učestalost reakcija 3. i 4. stepena.


Klase sistema organa

Neželjene reakcije

Učestalost

Veoma česte (učestalost u %)

Česte

(učestalost u %)

Povremene (učestalost u %)

Retke ili nepoznate (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

Infekcije i infestacije

Infekcije urinarnog trakta (8,5%) (G3/4:

0,7%) Pneumonija

(1,6%)

(G3/4: 1,0%)

Oralna kandidijaza Oralni herpes Infekcije gornjih respiratornih puteva Nazofaringitis Rinitis

Herpes zoster

Sepsa (0,5%) (G3/4: 0,5%)a

Neutropenijska sepsa

(0,2%) (G3/4:

0,2%)

Septički šok (0,2%) (G3/4:

0,2%)

Poremećaji krvi i

Neutropenija

Limfopenija

*Diseminovana

limfnog sistema

(53,6%) (G3/4:

(5,7%) (G3/4: 2,1%)

intravaskularna

46,0%)

Febrilna neutropenija

koagulacijab

Leukopenija

(4,5%) (G3/4: 4,4%)a

(27,9%)

Trombocitopenija

(G3/4: 17,0%)

(4,2%) (G3/4: 0,7%)

Anemija (21,8%)

(G3/4: 3,0%)

Poremećaji

Smanjen apetit

Hipokalijemija (6,8%)

metabolizma i

(22,5%) (G3/4:

(G3/4: 2,0%)

ishrane

0,7%)d

Hipomagnezijemija

(2,8%) (G3/4: 0,3%)

Dehidratacija (2,8 %)

(G3/4: 0,5%)

Hiperglikemija

Hipofosfatemija

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica Depresija

Poremećaji nervnog sistema

Periferna neuropatijac (35,9%) (G3/4:

7,3%)

Glavobolja (17,5%) (G3/4:

Dizgeuzija Vrtoglavica (9,0%)

(G3/4: 0,4%)

Hipoestezija Letargija Neurotoksičnost

0,7%)

Poremećaji oka

Pojačano suzenje (5.8%) (G3/4: 0.1%)

Konjunktivitis


Poremećaji uha i labirinta

Vertigo Tinitus

Kardiološki poremećaji

Tahikardija

Vaskularni poremećaji

Naleti vrućine Pulmonalna embolija (1,3%) (G3/4: 1,1%)a

Tromboza dubokih vena

Respiratorni,

Dyspnoea a

Orofaringealni bol

Intersticijalna

torakalni i

(15,2%)a (G3/4:

Epistaksa

bolest pluća

medijastinalni

3,5%) a

Rinoreja

(0,2%) (G3/4:

poremećaji

Kašalj (15,0%)

0,1%)

(G3/4: 0,5%) d

Gastrointestinalni

Mučnina (35,7%)

Bol u abdomenu

Ulceracije u

poremećaji

(G3/4: 1,1%)d

Stomatitis (11,1%)

ustima

Konstipacija

(G3/4: 1,0%) d

Pankreatitis

(22,3%)

Suva usta

(G3/4: 0,7%) d

Dispepsija (6,5%)

Dijareja (18,7%)

(G3/4: 0,3%) d

(G3/4: 0,8%)

Gastroezofagealni

Povraćanje

refluks

(18,1%) (G3/4:

Nadimanje u

1,0%)

abdomenu

Hepatobilijarni poremećaji

Povećane vrednosti aspartat aminotransferaze

Hepatotoksičnost (0,8%) (G3/4:

0,6%)

(7,7%) (G3/4: 1,4%) d

Povećane vrednosti

alanin

aminotransferaze

(7,6%) (G3/4: 1,9%)d

Povišen nivo gama

glutamiltransferaze

(1,7%)

(G3/4: 0,9%) d

Hiperbilirubinemija

(1,4%) (G3/4: 0,4%)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alopecija

Osip (4,9%) (G3/4:

0,1%)

Svrab (3,9%)

(G3/4: 0,1%) d

Poremećaji noktiju Noćno znojenje Suva koža

Eritem Hiperhidroza Eritrodizestezija dlan/stopalo

(1,0%) (G3/4: 0,1%)d

Angioedem

**Stevens-

Johnson-ov sindrom / toksična epidermalna nekrolizab

Poremećaji mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva

Artralgija i mijalgija (20,4%)

(G3/4: 1,0%)

Bol u leđima (12,8%)

Bol u kostima ( 6,7%) (G3/4: 1,2%)

Spazam mišića (5,3%)

(G3/4: 0,1%) d

Mišićino-koštani bol i


(G3/4:1,5%)

Mišićino-koštani bol

Bol u

grudnog koša

ekstremitetima

Slabost u mišićima

(10,0%) (G3/4:

0,7%)d

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Dizurija

Hematurija Proteinurija Bubrežna insuficijencija

Opšti poremećaji i

Umor/astenija

Zapaljenje

reakcije na mestu

(53,2%)

sluzokože(6,4%)

primene

(G3/4 : 7,7%)

(G3/4: 0,9%)d

Pireksija (21,8%)

Periferni edem

(G3/4: 0,7%)

Bol

Drhtavica

Bol u grudima

Bolest slična gripu

Laboratorijska ispitivanja

Smanjenje telesne mase (11,4%)

(G3/4: 0,4%) d


a uključuje događaje 5. stepena

b iz spontanih prijava

cuključuje i perifernu neuropatiju, perifernu motornu neuropatiju, polineuropatiju, paresteziju, perifernu senzornu neuropatiju, perifernu senzomotornu neuropatiju i demijelizovanu polineuropatiju

d nije bilo događaja 4. stepena

* retko

** nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


Generalno, bezbednosni profili kod pacijenata sa karcinomom dojke i sarkomom mekog tkiva su bili slični. Opis izdvojenih neželjenih reakcija

Neutropenija

Prijavljena neutropenija je bila reverzibilna i nije bila kumulativna; prosečno vreme smanjenja broja neutrofila na najniže vrednosti iznosilo je 13 dana, a prosečno vreme do oporavka od teške neutropenije (<0,5 x 109/l) je iznosilo 8 dana.

Broj neutrofila manji od 0,5 x 109/L koji je trajao duže od 7 dana javio se kod 13% pacijenata sa karcinomom dojke koji su lečeni eribulinom u EMBRACE studiji.

Neutropenija je bila prijavljena kao neželjeni događaj tokom lečenja (engl. Treatment Emergent Adverse Event - TEAE) kod 151/404 (37,4% za sve stepene) pacijenta sa sarkomom u odnosu na 902/1559 (57,9% za sve stepene) kod pacijenata sa karcinomom dojke. Učestalost kombinovanih grupnih TEAE iznosila je 307/404 (76,0%), a abnormalnih laboratorijskih nalaza neutrofila bila je 1314/1559 (84,3%). Prosečno vreme lečenja iznosilo je 12,0 nedelja kod pacijenata sa sarkomom i 15,9 nedelja kod pacijenata sa karcinomom dojke.

Prijavljeni su slučajevi smrtnog ishoda zbog febrilne neutropenije, neutropenijske sepse, sepse i septičnog šoka. Kod 1963 pacijenta sa karcinomom dojke ili sarkomom mekog tkiva koji su u kliničkim ispitivanjima primali preporučenu dozu eribulina, bio je jedan slučaj sa smrtnim ishodom zbog neutropenijske sepse (0,1%) i jedan slučaj zbog febrilne neutropenije (0,1%). Osim toga, smrtni ishod imala su 3 slučaja sepse (0,2%) i jedan slučaj septičnog šoka (0,1%).

Teška neutropenija se može kontrolisati primenom G-CSF ili sličnog leka po nalogu lekara u skladu sa važećim smernicama. 18%, odnosno 13% pacijenata lečenih eribulinom primili su G-CSF u dve studije karcinoma dojke faze 3 (studije 305 i 301, redom). U studiji sarkoma faze 3 (studija 309) 26% pacijenata lečenih eribulinom je primilo G-CSF.

Kod < 1% pacijenata koji primaju eribulin, neutropenija je prouzrokovala prekid terapije.

Diseminovana intravaskularna koagulacija

Prijavljeni su slučajevi diseminovane intravaskularne koagulacije, obično povezani sa neutropenijom i/ili sepsom.


Periferna neuropatija

Kod 1559 pacijenata sa karcinomom dojke najčešće prijavljena neželjena reakcija koja je dovodila do prekida terapije eribulinom bila je periferna neuropatija (3,4%). Prosečno vreme do pojave periferne neuropatije 2. stepena bilo je 12,6 nedelja (nakon 4 ciklusa). Od 404 pacijenta sa sarkomom, 2 pacijenta su prekinula lečenje eribulinom zbog periferne neuropatije. Prosečno vreme do pojave periferne neuropatije

2. stepena iznosilo je 18,4 nedelja.


Kod 7,4 % pacijenata sa karcinomom dojke i 3,5% pacijenata sa sarkomom došlo je do razvoja periferne neuropatije 3. ili 4. stepena. U kliničkim ispitivanjima, pacijenti koji su prethodno imali neuropatiju imali su istu sklonost ka nastanku novih ili pogoršavanju postojećih simptoma neuropatije kao i pacijenti koji nisu imali neuropatiju u vreme uključivanja u studiju.

Kod pacijenata sa karcinomom dojke koji su prethodno patili od periferne neuropatije 1. ili 2. stepena, učestalost periferne neuropatije 3. stepena je iznosila 14 %.


Hepatotoksičnost

Povećane vrednosti enzima jetre nakon započinjanja terapije prijavljene su kod pacijenata sa normalnim/abnormalnim vrednostima enzima jetre pre terapije eribulinom. Kod većine pacijenata ove promene javljale su se ubrzo nakon započinjanja terapije, u prvom ili drugom ciklusu, pa iako se smatralo da je kod većine u pitanju fenomen prilagođavanja jetre terapiji eribulinom, a ne znak značajne toksičnosti za jetru, hepatotoksičnost je takođe bila prijavljena.


Posebne populacije


Stariji pacijenti

Od 1559 pacijenta koji su lečeni preporučenom dozom eribulina, 283 pacijenta (18,2 %) bilo je starosti

≥ 65 godina. U populaciji od 404 pacijenta sa sarkomom, 90 pacijenata (22,3%) lečenih eribulinom bilo je starosti ≥ 65 godina. Profil bezbednosti eribulina kod starijih pacijenata (≥ 65 godina) bio je sličan onom kod pacijenata ≤ 65 godina starosti, osim u slučajevima astenije/zamora čiji se broj slučajeva povećavao sa godinama. Ne postoje preporuke za prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.


Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

Kod pacijenata sa povećanim vrednostima AST ili ALT većim od trostrukih vrednosti gornje granice normalnih vrednosti, javila se povećana incidenca neutropenije 4. stepena i febrilne neutropenije. Iako nema dovoljno podataka smatra se da i pacijenti sa povećanim vrednostima bilirubina, većim 1,5 puta od vrednosti gornjih granica normalnih vrednosti, imaju veću incidencu pojave neutropenije 4. stepena i febrilne neutropenije (videti poglavlje Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje


U jednom slučaju predoziranja, kod pacijenta koji je slučajno primio 7,6 mg eribulina (oko 4 puta više od planirane doze) 3. dana se razvila reakcija preosetljivosti (3. stepena), a 7. dana neutropenija (3. stepena). Obe neželjene reakcije su sanirane suportivnom negom.


Ne postoji poznat antidot u slučaju predoziranja eribulinom. U slučaju predoziranja, pacijente treba pažljivo pratiti. Lečenje predoziranja treba sprovesti primenom suportivnih medicinskih mera kojima se leče klinički simptomi predoziranja.


Lista pomoćnih supstanci


Etanol, bezvodni Voda za injekcije

Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH vrednosti) Natrijum hidroksid (za podešavanje pH vrednosti).


Inkompatibilnost


Obzirom da studije kompatibilnosti leka eribulin nisu sprovođene, ovaj proizvod se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onim navedenim u poglavlju Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 5 godina.


Rok upotrebe nerazblaženog leka nakon otvaranja:

Sa mikrobiološke tačke gledišta ovaj proizvod treba upotrebiti odmah po otvaranju, osim ukoliko otvaranje proizvoda nije sprovedeno na način koji otklanja svaki rizik kontaminacije proizvoda. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja postaju odgovornost korisnika.


Ukoliko se ne upotrebi odmah po otvaranju, lek Halaven kao nerazblaženi rastvor u špricu ne treba čuvati duže od 4 sata na temperaturi od 25°C u osvetljenoj prostoriji, ili 24 sata na temperaturi od 2- 8°C.


Rok upotrebe nakon razblaživanja:

Razblaženi rastvor leka Halaven (0,018 mg/mL do 0,18 mg/mL u 0,9% rastvoru za injekciju natrijum-hlorida (9 mg/mL)) ne treba čuvati duže od 24 sata na temperaturi od 2- 8°C, osim ukoliko razblaživanje nije obavljeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Za uslove čuvanja nakon razblaživanja ili prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je staklena bočica hidrolitičke grupe I od 5 mL, sa zatvaračem od butil gume obloženim teflonom i flip-off aluminijumskim poklopcem, koje sadrže 2 mL rastvora.


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena,bočica koja sadrži 2 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Lek Halaven je citotoksičan lek za lečenje kancera i, kao i kod drugih toksičnih supstanci, neophodan je oprez pri rukovanju ovim lekom. Preporučuje se korišćenje rukavica, zaštitnih naočara i zaštitne odeće. Ukoliko koža dođe u kontakt sa rastvorom, treba je odmah detaljno isprati vodom i sapunom. Ukoliko dođe u kontakt sa sluzokožom, sluzokožu treba detaljno isprati vodom. Lek Halaven treba da pripremaju i primenjuju samo osobe obučene za rad sa citotoksičnim lekovima. Ne savetuje se da trudnice rukuju lekom Halaven.


Primenom aseptične tehnike lek Halaven se može razblažiti do zapremine od 100 mL uz pomoć natrijum- hlorid 9 mg/mL (0,9%) rastvora za injekciju. Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima i ne treba se razblaživati u infuzionom rastvoru 5% glukoze.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.