Početna stranica Početna stranica

Haemonine 250
koagulacioni faktor ix, humani

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Haemonine 250; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 50 i.j./ml

Pakovanje: bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 5ml


Proizvođač: Biotest Pharma GmbH


Adresa: Landsteinerstrasse 5, 63303 Dreieich, Germany


Podnosilac zahteva: Beohem-3 d.o.o.


Adresa: Trstenjakova 9, 11090 Beograd, Srbija


1


Haemonine 250; 50 i.j./ml; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju


INN: koagulacioni faktor IX, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Haemonine 250 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Haemonine 250

 3. Kako se upotrebljava lek Haemonine 250

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Haemonine 250

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Haemonine 250 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Haemonine 250 je dostupan kao prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.


  Lek Haemonine 250 je dostupan kao prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Svaka bočica Haemonine 250 sadrži 250 i.j. (internacionalnih jedinica) humanog faktora koagulacije IX. U odvojenoj bočici nalazi se 5 ml vode za injekcije. Posle rekonstitucije suve supstance sa vodom za injekcije lek sadrži 50 i.j. humanog faktora koagulacije IX po ml.


  Specifična aktivnost Haemonine 250 je ≥ 70 i.j./mg proteina.


  Haemonine 250 se propisuje da zaustavi ili spreči krvarenje usled nedostatka faktora IX (Hemofilija B) u Vašoj krvi. Haemonine 250, kao faktor koagulacije IX pripada farmakoterapijskoj grupi antihemoragika. Faktor IX je protein koji je deo prirodnog puta formiranja koaguluma (ugruška) da se zaustavi krvarenje. Ako ga nema ili je nizak u Vašoj krvi, Vi ćete imati probleme sa zgrušavanjem krvi što može da dovede do krvarenja u zglobovima, mišićima ili unutrašnjim organima. Ovo stanje možete imati od rođenja ili ga možete steći kasnije u životu. Primanje Haemonine 250 može da kompenzuje ovaj nedostatak.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Haemonine 250


  Lek Haemonine 250 ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na koagulacioni factor IX ili na bilo koji drugi sastojak leka Haemonine 250 (navedeni su u odeljku 6 ovog uputstva) kao i na heparin.


   U slučaju da ste alergični (preosetljivi) na Haemonine, to će se obično videti već kod prve upotrebe. Prvi znaci reakcija preosetljivosti uključuju crvenilo kože, koprivnjaču, svrab po celom telu, oticanje usana i jezika, teškoće u disanju, teskobu u grudima, teško disanje uz šištanje, pad krvnog pritiska, gubitak svesti, što može da napreduje do teških alergijskih reakcija. Ako kod sebe otkrijete jedan ili više gore navedenih simptoma, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


   Kada uzimate lek Haemonine 250 , posebno vodite računa:


  • Pre nego što koristite Haemonine 250 treba da kažete svom lekaru, ako znate da imate rizik za

   tromboze ili ste imali tromboembolične komplikacije u prošlosti, ako patite od bolesti jetre ili Vam je planirana operacija. Ova stanja povećavaju Vaš rizik od stvaranja unutrašnjih koaguluma čak i kada niste povređeni. Ako niste sigurni, u vezi svega popričajte sa Vašim lekarom.

  • Kada se lekovi dobijaju iz humane krvi ili plazme, određene mere se moraju preduzeti da se spreči prenošenje infekcija na pacijente. One uključuju pažljiv odabir donora krvi i plazme kako bi se isključili mogući nosioci infekcije, testiranje svake donacije i pula plazme na znake virusa i infekcije. Proizvođači ovih lekova takođe uključuju određene korake u tretiranju krvi i plazme koji mogu da inaktiviraju ili uklone viruse. I pored svih mera, kada se koriste lekovi pripremljeni iz humane krvi ili

   plazme, mogućnost prenošenja infekcija se ne može totalno isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate ili

   izmenjene viruse i novonastale viruse i druge tipove infekcija.

   Mere koje se preduzimaju, mogu se smatrati efektivnim za viruse sa omotačem kao što je virus humane imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus i hepatitis C virus, i za virus bez omotača hepatitis A. Mere koje se preduzimaju mogu imati ograničenu vrednost za viruse bez omotača kao što su parvovirus B19.


   Parvovirus B19 infekcije mogu biti opasne za trudnice (fetalne infekcije) i za osobe čiji je imuni sistem oslabljen ili koje imaju neki od tipova anemija (npr. bolest srpastih ćelija ili hemolitičnu anemiju).

   Ako redovno primate koagulacioni faktor IX dobijen iz humane plazme, Vaš lekar Vam može preporučiti da razmotrite vakcinaciju protiv hepatitisa A i B.


  • Preporuka je da se pri svakoj primeni leka Haemonine 250 beleži ime pacijenta i broj serije, tako da ostaje evidencija o upotrebljenoj seriji leka.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   Nisu poznate interakcije leka Haemonine sa drugim lekovima.


   Primena leka Haemonine 250 kod dece


   Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena Haemonine 250 kod dece mlađe od 6 godina.


   Primena leka Haemonine 250 u periodu trudnoće i dojenja


   Hemofilija B kod žena je retka. Zato nema dovoljno iskustava sa primenom leka Haemonine 250 u periodu trudnoće i dojenja.


   Ako ste trudni, planirate da zatrudnite ili dojite, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete bilo koji lek.


   Uticaj leka Haemonine 250 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije poznato da postoje uticaji na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.

   .


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Haemonine 250


   Ovaj lek sadrži maksimum od 4,9 mmol (113 mg) natrijma po standarnoj dozi od 2.000 i.j. U skladu sa tim se može razmatrati sa pacijentom, primena dijete sa kontrolisanom količinom natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Haemonine 250


  Haemonine 250 se sme koristiti samo i tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom i farmaceutom.


  Terapiju sa lekom Haemonine 250 treba da započne i vodi samo lekar koji ima iskustva u lečenju hemofilije .


  Doziranje i učestalost primene


  Količina leka Haemonine 250 koju je potrebno primeniti zavisi od Vaše telesne mase, ozbiljnosti Vaše hemofilije, mesta i ozbiljnosti Vašeg krvarenja i potrebe da se krvarenje speči, na primer pre operacije kod zubara.


  Vaš lekar će izračunati potrebnu dozu leka Haemonine 250 i koliko puta treba da se injekcija primi da bi se postigla potrebna koncentracija leka u Vašoj krvi.

  Lekovi sa faktorom koagulacije IX se retko daju više od jedanput dnevno.


  Broj datih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (i.j.) koje su određene prema važećem standardu Svetske Zdravstvene Organizacije. Aktivnost faktora koagulacije IX u plazmi se izražava ili u procentu (relativan odnos u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi) ili u internacionalnim jedinicama (relativan odnos u odnosu na internacionalne standarde za faktor koagulacije IX u plazmi).

  Aktivnost jedne Internacionalne Jedinice (i.j.) faktora IX je ekvivalentna količini faktora IX u 1 ml normalne humane plazme. Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom znanju da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase podiže aktivnost faktora IX u plazmi za 1-2% od normalne.


  Potrebne doze se izračunavaju po sledećoj formuli:

  Potrebne jedinice = telesna masa (kg) x željeni porast aktivnosti faktora IX (%) (i.j./dl) x 0,8


  U slučaju sledećih hemoragiskih događaja, aktivnost faktora koagulacije IX ne bi smela da bude ispod predviđene koncentracije (u i.j./dl) u plazmi u odgovarajućem periodu vremena. Sledeća tabela se može koristiti kao vodič za doziranje ( u % od normale ili u i.j./dl) kod krvarenja i hirurgije:


  Stepen krvarenja

  Tip hiruške procedure

  Željena koncentracija faktora IX (%) (i.j./dL)

  Učestalost doziranja (časovi)/

  Trajanje terapije (dani)

  KRVARENJA:

  Rana hemartroza, krvarenje iz

  20-40

  Ponavljati svaka 24 sata.

  mišića ili usta

  Najmanje 1 dan, sve dok se

  epizoda krvarenja na koju ukazuje

  bol ne povuče ili ne dođe do

  ozdravljenja


  Intenzivnija hemartroza, krvarenje iz mišića ili hematomi


  30-60


  Ponavljati infuziju svaka 24 sata tokom 3 – 4 dana ili više sve dok se bol i akutna nesposobnost ne

  uklone


  Po živoz opasna krvarenja


  60-100


  Ponavljati infuzije svaki 8 do 24

  sata dok se ne otkloni opasnost

  OPERACIJA:

  Mala (vađenje zuba)

  30-60

  Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje


  Velika

  80-100

  (pre i posle operacije)

  Ponavljati infuziju svaka 8 do 24 sata dok se ne postigne adekvatno zaceljenje rane, nakon toga sledi terapija najmanje tokom 7 dana da bi se održala stalna aktivnost faktora IX od 30-60% (i.j./dl).


  Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajene doze su 20-30 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase u intervalima od 3-4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mgu biti neophodni kraći intervali i veće doze.


  Preporučuje se da se ne prekorači maksimalna brzina infuzije od 5 ml/min.


  Ako imate utisak da je efekat Haemonine 250 suviše slab, recite to Vašem lekaru. Možda je kod Vas došlo do razvoja antitela na faktor IX (videti moguće neželjene efekte).


  Ako ste uzeli više leka Haemonine 250 nego što je trebalo


  Ne postoje podaci o simptomina predoziranja sa humanim faktorom koagulacije IX.


  Uputstva za upotrebu


  Rastvaranjekoncentrata


  • Ugrejati rastvarač (voda za injekcije) i prašak na sobnu temperaturu (max. 35 °

   C) u neotvorenim bočicama i održavati tu temperaturu. Ako se koristi vodeno kupatilo, mora se strikno voditi računa da voda ne dođe u kontakt sa čepom, zatvaračem i bočicom.

  • Uklonite zatvarač sa obe flašice i oslobodite centralni deo gumenog čepa (Sl.1).

  • Očistite čep dezinficijensom.

  • Otvorite pakovanje transfer sistema (Sl.2). Na bočicu sa vodom, koja stoji uspravno, staviti otvorenu stranu pakovanja (plavi deo transfer sistema) (Sl.3).

  • Ukloniti pakovanje. Ovim se otkriva providni deo transfer sistema.

  • Okrenuti spojene, transfer sistem i bočicu sa vodom naopako, i u bočicu sa praškom koja stoji uspravno, gurnuti providni deo transfer sistema. (Sl.4). Vakum u bočici sa suvim praškom povlači vodu u bočicu (Sl.5).

   Odšrafiti plavi deo transfer sistema zajedno sa bočicom za vodu (Sl.6). Nežno udarajući bočicu pomažemo da se prašak rastvori.

   Netresite da se ne stvori pena. Rastvor treba da bude bistar ili blago

   opalescentan.


  • Rastvor je spreman za upotrebu i treba ga odmah koristiti posle rastvaranja. Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili imaju neke ostatke.


   Injekcija

  • Pošto je prašak rastvoren zašrafite priloženi injekcioni špric na konektor na bočici sa substratom i transparentnim delom transfer sistema (Sl.7). Ovo će omogućiti lako povlačenje rastvorenog preparata u špric.

  • Pažljivo odšrafite bočicu sa transparentnim delom transfer sistema i injicirajte injekcioni preparat polako u venu koristeći priloženu i.v. kanilu sa krilcima i

   portom.

  • Treba injicirati polako 2-3 ml /minuti.

  • Posle upotrebe i.v. kanilu treba osigurati zaštitnom kapicom.


   Neiskorišćenu količinu leka i sav drugi otpadni materijal treba odložiti prema važećim lokalnim propisima. Ako imate bilo kojih drugih pitanja u vezi primene ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Haemonine 250, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Objavljena su sledeća neželjena dejstva:

  • Nefrotični sindrom (poremećaj gde su oštećeni bubrezi) opisan je kod pacijenata sa hemofilijom B sa istorijom alergijskih reakcija.

  • Kod pacijenta sa hemofilijom B mogu da se razviju neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor IX . Ovo može da znači da se Vaše krvarenje ne može adekvatno kontrolisati primenom leka Haemonine 250. Ako se to desi konsultujte Centar za hemofiliju. Uz to možete imati i povećan rizik za alergijske reakcije ako imate antitela na faktor IX.


  • Postoji mali rizik za tromboembolične epizode (krvni koagulumi)

  • Svi lekovi mogu da prouzrokuju alergijske reakcije ili reakcije nespecifične preosetljivosti, mada su takve ozbilne reakcije vrlo retke (manje od 1 na 10. 000). Bilo koje iznenadno šištanje, teškoće pri disanju, teskoba u grudima, oticanje kapaka, lica ili usana, osip i svrab (posebno ako zahvataju celo

   telo), jeza, crvenilo, groznica, glavobolja, koprivnjača, pad pritiska, umor, mučnina, nemir, brzo lupanje srca, zujanje u ušima ili povraćanje, treba se odmah javiti lekaru.

  • Haemonine 250 može da sadrži tragove heparina, što može da prouzrokuje alergijske reakcije i smanjen broj krvnih ćelija, i da utiče na koagulacioni sistem. Pacijenti sa istorijom alergijskih reakcija izazvanih heparinom, treba da izbegnu uzimanje lekova koji sadrže heparin.


   Za procenu neželjenih reakcija koje izaziva lek Haemonine, korišćena je sledeća učestalost:


   veoma česta

   utiče na više od 1 korisnika u 10

   česta

   utiče na 1-10 od 100 korisnika

   povremena

   utiče na 1-10 od 1.000 korisnika

   retka

   utiče na 1-10 od 10.000 korisnika

   veoma retka

   utiče na manje od 1 korisnika od 10.000


   Sledeće neželjene reakcije su objavljene na pacijentima iz kliničke studije(1.493 dana izloženosti):


   Standardna MedDRA klasifikacija prema sistemima

   organa

   Neželjene reakcije

   Učestalost

   Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

   Osećaj hladnoće

   retka

   Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

   Dispnea (teškoće pri disanju)

   retka


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Haemonine 250


  Rok upotrebe


  2 godine


  Jednom otvoren i rastvoren lek, mora se odmah upotrebiti.

  Ne koristiti Haemonine 250 po isteku roka upotrebe koji je naznačen na etiketi i spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ° C.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Bočice čuvati u originalnom pakovanju da bi se zaštitile od svetlosti.


  Ne sme se zamrzavati.


  Lek se ne sme odložiti u kanalizaciju i kućno smeće. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više ne treba. Ove mere će pomoći zaštiti okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Haemonine 250

  Prašak:

  Aktivna substance je humani faktor koagulacije IX.

  Svaka bočica Haemonine 250 sadrži 250 i.j. humanog faktora koagulacije IX. Drugi sastojci su: arginin, lizin, natrijum-hlorid i natrijum-citrat.


  Rastvarač:

  Voda za injekcije.


  Kako izgleda lek Haemonine 250 i sadržaj pakovanja

  Farmaceutski oblik Haemonine 250 je: Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

  Posle rastvaranja vodom za injekcije, obezbeđenom uz lek, Haemonine 250 rastvor mora biti bistar ili blago

  opalescentan bez vidljivih čestica.


  Jedno pakovanje Haemonine 250 sadrži:

  • 1 staklenu bočicu sa praškom

  • 1 staklenu bočicu sa 5 ml vode za injekcije

  • 1 injekcioni špric za jednokratnu upotrebu (5ml)

  • 1 dupli transfer sistem sa filtrom

  • 1 i.v. kanilu sa krilcima i portom


Nosilacdozvole

Beohem-3, d.o.o, Beograd

Trstenjakova ul 9.

11090 Beograd Srbija

Tel./fax 381 11 3676 166

  1. ail: office@beohem3.rs


   Proizvođač

   Biotest Pharma GmbH

   Landsteinerstrasse 5

   63303 Dreiech

   Germany

   Tel. 49 6103 801-0

   Fax. 49 6103 801 150

   mail@biotest.de   Tretman i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (kongenitalna deficijencija faktora IX)


   Doziranje i način primene


   Terapiju treba da započne i vodi samo lekar koji ima iskustva u lečenju hemofilije.


   Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine deficijencije faktora IX, lokacije i rasprostranjenosti krvarenja i od kliničkog stanja pacijenta.


   Broj datih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (i.j.) koje su određene prema važećem standardu Svetske Zdravstvene Organizacije. Aktivnost faktora koagulacije IX u plazmi se izražava ili u procentu (relativan odnos u odnosu na normalne vrednosti u humanoj plazmi) ili u internacionalnim jedinicama (relativan odnos u odnosu na internacionalne standarde za faktor koagulacije IX u plazmi).

   Aktivnost jedne Internacionalne Jedinice (i.j.) faktora IX je ekvivalentna količini faktora IX u 1 ml normalne humane plazme. Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom znanju da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase podiže aktivnost faktora IX u plazmi za 1-2% od normalne. Potrebne doze se izračunavaju po sledećoj formuli:

   Potrebne jedinice = telesna masa (kg) x željeni porast aktivnosti faktora IX (%) (i.j./dl) x 0,8


   Količine koje se daju treba uvek da budu orijentisane ka kliničkoj efektivnosti i individualnosti slučaja. Proizvodi faktora IX retko zahtevaju davanje češće od jedanput dnevno.

   U slučaju sledećih hemoragičnih događaja, aktivnost faktora koagulacije IX ne sme da bude niža od

   U slučaju sledećih hemoragiskih događaja, aktivnost faktora koagulacije IX ne bi smela da bude ispod predviđene koncentracije (u i.j./dl) u plazmi u odgovarajućem periodu vremena.. Sledeća tabela se može koristiti kao vodič za doziranje ( u % od normale ili u i.j./dl) kod krvarenja i hirurgije.


   Stepen krvarenja

   Tip hiruške procedure

   Željena koncentracija faktora IX (%) (i.j./dL)

   Učestalost doziranja (časovi)/

   Trajanje terapije (dani)

   KRVARENJA:

   Rana hemartroza, krvarenje iz

   20-40

   Ponavljati svaka 24 sata.

   mišića ili usta

   Najmanje 1 dan, sve dok se

   epizoda krvarenja na koju ukazuje

   bol ne povuče ili ne dođe do

   ozdravljenja


   Intenzivnija hemartroza, krvarenje iz mišića ili hematomi


   30-60

   Ponavljati infuziju svaka 24 sata tokom 3 – 4 dana ili više sve dok se bol i akutna nesposobnost ne

   uklone


   Po živoz opasna krvarenja


   60-100


   Ponavljati infuzije svaki 8 do 24

   sata dok se ne otkloni opasnost

   OPERACIJA:

   Mala (vađenje zuba)

   30-60

   Svaka 24 sata, najmanje 1 dan,   Velika


   80-100

   (pre i posle operacije)

   dok se ne postigne izlečenje


   Ponavljati infuziju svaka 8 do 24 sata dok se ne postigne adekvatno zaceljenje rane, nakon toga sledi terapija najmanje tokom 7 dana da bi se održala stalna aktivnost faktora IX od 30-60% (i.j./dl).


   U toku terapije, preporučuje se odgovarajuće određivanje nivoa faktora koagulacije IX i prema tome određivanje doza i učestalosti ponavljanja infuzija. U slučaju većih hirurških intervencija, precizno praćenje supstitucione terapije pomoću koagulacionih analiza (aktivnost faktora IX) je preko potrebno. Individualni pacijenti mogu da variraju u svom odgovoru na faktor IX, dostižući različite nivoe in vivo u plazmi i pokazujući različite polu- živote.


   U toku dugotrajne profilakse krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajene doze su 20 do 30 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti potrebni kraći dozni intervali ili veće doze.


   Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena Haemonine kod dece mlađe od 6 godina. Pacijenti se moraju pratiti na pojavu inhibitora faktora IX. Ako se ne dostignu očekivane aktivnosti faktora IX u plazmi, ili se ne postiže kontrola krvarenja sa odgovarajućim dozama, treba raditi testove da se utvrdi prisustvo inhibitora faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora, terapija sa faktorom IX može da ne bude efektivna i moraju se razmotriti druge terapijske mogućnosti. Terapiju ovakvih pacijenata treba da sprovode lekar sa iskustvom u radu sa pacijentima sa hemofilijom. Videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


   Način primene

   Preparat se rastvara kao što je opisano u odeljku Posebne mere opreza pri primeni leka i odlaganju materijala

   koji treba odbaciti nakon primene leka.

   Lek se daje intravenski. Preporučuje se, da se maksimalna brzina infuzije od 5 ml/min ne prekoračuje.


   Kontraindikacije


   Preosetljivost na aktivnu supstancu, na bilo koju od pomoćnih supstanci ili na heparin.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Kao i kod drugih proteinskih proizvoda namenjenih za intravensku primenu, moguće su alergijske reakcije tipa preosetljivosti. Haemonine sadrži, pored faktora IX , tragove drugih humanih prpoteina. Pacijenti moraju biti informisani o ranim znacima hiperosetljivih reakcija uključujući osip, generalizovana urtikarija, teskoba u grudima, šištanje, hipotenzija i anafilaksa. Ako se pojave ovi simptomi, pacijenti se moraju savetovati da prekinu terapiju i da odmah kontaktiraju svog lekara. U slučaju šoka, važeći medicinski standardi za terapiju šoka moraju biti primenjeni.


   Standardne mere za sprečavanje infekcija pri upotrebi lekova dobijenih iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora, skrining individualnih donacija i pulova plazma na specifične markere infekcija, kao i uključivanje efektivnih koraka proizvodnog procesa za inaktivaciju i uklanjanje virusa. I pored toga kada se uzimaju lekovi pripremljeni iz humane krvi ili plazme, moguće prenošenje infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate i nove viruse koji se pojavljuju i druge patogene.


   Mere koje se preduzimaju, mogu se smatrati efikasnim za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV i HCV i za virus bez omotača HIV. Ograničenu vrednost mogu imati mere koje se preduzimaju protiv drugih virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Parvovirus B19 infekcije mogu biti opasne za trudnice (fetalne infekcije) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitična anemija).


   Treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju (hepatitis A i B) za pacijente koji redovno primaju preparate faktora IX dobijene iz humane plazme.


   Kod ponovljenih tretmana preparatima humanog koagulacionog faktora IX, pacijente treba pratiti na razvoj neutrališućih antitela (inhibitora) koja bi trebalo određivati odgovarajućim biološkim testom i izražavati u Bethesda jedinicama (BU).


   Postoje navodi u literaturi koji pokazuju korelaciju između pojave inhibitora faktora IX i alergijsih reakcija. Zato bi pacijente kod kojih se javljaju alergijske reakcije trebalo ispitati na prisustvo inhibitora. Treba napomenuti da pacijenti koji imaju povišene inhibitore faktora IX mogu imati povećan rizik od anafilakse nakon ponovljene primene faktora IX.


   Zbog rizika od alergijskih reakcija sa koncentratima faktora IX, početna primena faktora IX bi trebalo, na osnovu odluke lekara koji ga primenjuje, biti sprovedena pod medicinskim nadzorom gde odgovarajući tretman alergijskih reakcija može biti sproveden.

   .


   Budući da je primena kompleksa koncentrata faktora IX istorijski bila povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacija i da se rizik povećava kod manje prečišćenih preparata, primena preparata koji sadrži faktor IX može biti potencijalno opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC). Zbog potencijalnih rizika od trombotičkih komplikacija, neophodno je kliničko praćenje ranih znakova tromboze i koagulopatije usled potrošnje, zajedno sa odgovarajućim biološkim testiranjem kod pacijenata sa oboljenjem jetre, kod pacijenata posle operacije, kod novorođenčadi ili kod pacijenata sa rizikom od tromboembolijskih poremećaja ili diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC). . U svakoj od ovih situacija, treba proceniti potencijalnu korist od terapije lekom Haemonine u odnosu na rizik od ovih komplikacija.


   Ovaj lek sadrži maksimum od 4,9 mmol (113 mg) natrijuma po standardnoj dozi od 2000 i.j.. Sa pacijentom treba razmotriti kontrolisanu dijetu na natrijum.


   Preporuka je da se pri svakom davanju Hemonine pacijentu, vodi evidencija i upisuje ime pacijenta, i broj serije proizvoda, kako bi se znala veza između pacijenta i serije.


   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Nisu poznate interakcije preparata humanog faktora koagulacije IX sa drugim medicinskim produktima.


   Primena u periodu trudnoće i dojenja


   Reproduktivne studije na životinjama sa faktorom koagulacije IX nisu rađene. Kako se hemofilija B retko javlja kod žena, nema dovoljno podataka o primeni faktora IX u periodu trudnoće i dojenja.

   Zato, faktor IX treba primenjivati kod trudnica i dojilja samo ako je jasno neophodno.


   Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Nije poznato da postoje uticaji na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


   Neželjena dejstva


   • Preosetljivost ili alergijske reakcije (koje mogu da uključe angioedem, zapaljeno i bolno mesto primene infuzije, jeza, crvenilo, groznica, generalizovana urtikarija, glavobolja, osip, hipotenzija, letargija, nauzeja, nemir, tahikardija, teskoba u grudima, zvonjenje u ušima, povraćanje, šištanje pri disanju) su primećene, retko, kod pacijenata koji se leče preparatima faktora koagulacije IX. U nekim slučajevima ove reakcije mogu progresivno da dovedu do teške anafilakse, što je u tesnoj vezi sa razvojem inhibitora faktora IX. (videti takođe 4,4).


   • Registrovana je pojava nefrotičnog sindroma što je pratilo pokušaj indukcije imune tolerancije kod pacijenata sa inhibitorima na faktor IX i istorijom alergijskih reakcija.


   • U retkim slučajevima primećena je groznica


   • Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu se razviti neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor IX. . Ako takvi inhibitori postoje, stanje koje će se manifastovati će biti nedovoljni klinički odgovor. Preporučuje se kontaktiranje sa specijalizovanim centrom za hemofiliju.


   • Do sada nema iskustava sa prethodno nelečenim pacijentima (PUPs). U toku kliničkog razvoja, nije primećena indukcija inhibitora faktora IX kod prethodno tretiranih pacijenata (PTPs, n=36) u toku izloženosti od 1,493 dana.


   • Postoji potencijalni rizik za pojavu tromboemboličnih epizoda posle davanja preparata faktora IX. Rizik je veći kod manje pečišćenih preparata. Upotreba preparata faktora IX niske čistoće, udružena je sa pojavom infarkta miokarda, diseminalne intravaskularne koagulacije, venske tromboze i pulmonarnog embolizma. Upotreba preparata faktora IX visoke čistoće, retko je udružena sa ovim neželjenim efektima.


   • Haemonine može da sadrži tragove heparina, ispod granice određivanja (0,1 i.j./ml) što može da izazove alergijske reakcije, smanjenje broja krvnih ćelija, i uticaj na sistem koagulacije. Pacijenti koji u istoriji imaju alergijske reakcije izazvane heparinom, trebalo bi da izbegnu uzimanje lekova koji sadrže heparin.


Za evaluaciju neželjenih reakcija koje izaziva Haemonine, korišćena je sledeća učestalost:


veoma česta

≥ 1 /10

česta

≥ 1/100 do < 1/10

povremena

≥ 1/1.000 do < 1/100
Lek se ne sme zamrzavati.

Bočice čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


1pakovanjeHaemonine250sadrži:

1 bočicu sa praškom, staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa hlorobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.) i zatvorene aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem.

1 bočicu sa rastvaračem (5ml), staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa bromobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.)


Pakovanje takođe sadrži:

1 injekcioni špric za jednokratnu upotrebu (5ml), 1 dupli-filter transferni sistem, 1 i.v. kanila sa krilcima i

portom.


1pakovanjeHaemonine500sadrži:

1 bočicu sa praškom, staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa hlorobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.) i zatvorene

aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem.

1 bočicu sa rastvaračem (5ml), staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa bromobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.) i zatvorene aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem.


Pakovanje takođe sadrži:

1 injekcioni špric za jednokratnu upotrebu (5ml), 1 dupli-filter transferni sistem, 1 i.v. kanila sa krilcima i

portom.


1pakovanjeHaemonine1000sadrži:

1 bočicu sa praškom, staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa hlorobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.) i zatvorene

aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem.

1 bočicu sa rastvaračem (10ml), staklo tip I (Ph.Eur.), zatvorenu sa bromobutil-gumenim čepom, tip I (Ph.Eur.) i zatvorene aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem.


Pakovanje takođe sadrži:

1 injekcioni špric za jednokratnu upotrebu (5ml), 1 dupli-filter transferni sistem, 1 i.v. kanila sa krilcima i

portom.


Posebne mere opreza pri primeni leka i odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Apsolutna sterilnost se mora osigurati u svim koracima procedure .


Rastvaranje koncentrata:Brzina davanja: 2-3 ml/minuti.

Posle upotrebe i.v. kanila se zaštiti protektivnom kapicom.


Odlaganje neupotrebljenog leka i pribora mora se vršiti u skladu sa važećim lokalnim propisima.