Početna stranica Početna stranica

Hexpectoral Honey & Lemon
gvaifenezin

UPUTSTVO ZA LEK


Hexpectoral Honey & Lemon, sirup, 20 mg/ mL Pakovanje: ukupno 1 kom, boca staklena, 1x150 mL Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Famar Orleans

5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans Cedex 2

Adresa:

Francuska

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: Hexpectoral Honey & Lemon, 20 mg/ mL, sirup INN gvaifenezin


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hexpectoral Honey & Lemon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hexpectoral Honey & Lemon

 3. Kako se upotrebljava lek Hexpectoral Honey & Lemon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hexpectoral Honey & Lemon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEXPECTORAL HONEY & LEMON I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Hexpectoral Honey & Lemon sadrži aktivnu supstancu gvaifenezin, koja deluje kao ekspektorans (omogućava lakše iskašljavanje).

  Hexpectoral Honey & Lemon se upotrebljava kao lek za ublažavanje kašlja nastalog usled povećane sekrecije sluzi u grudima, a deluje tako što razređuje sluz, koja se onda lakše iskašljava.


  Lek Hexpectoral Honey & Lemon se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEXPECTORAL HONEY & LEMON


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Hexpectoral Honey & Lemon ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na gvaifenezin ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka Hexpectoral Honey & Lemon (videti deo 6. i 2.)


   Kada uzimate lek Hexpectoral Honey & Lemon posebno vodite računa: Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako:

  • Vaš kašalj traje duže od 7 dana, ili ste ponovo počeli da kašljete, ili uz kašalj imate i povišenu

   telesnu temperaturu (groznicu), osip ili dugotrajnu glavobolju

  • Imate dugotrajan kašalj koji je možda uzrokovan astmom

  • Imate kašalj praćen obilnim nastankom sekreta (sluzi)

  • Imate ozbiljnih problema sa jetrom ili bubrezima

  • uzimate alkohol.


   Uticaj na laboratorijske testove

   Ako treba da radite laboratorijski test urina, važno je da obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste skoro uzimali lek Hexpectoral Honey & Lemon, pošto ovaj lek može da utiče na neke rezultate kod laboratorijskog pregleda urina ukoliko se analiza radi do 24 sata nakon uzimanja ovog leka.


   Primena drugih lekova

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i lekove

   koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


   Ne preporučuje se kombinacija leka Hexpectoral Honey & Lemon sa drugim lekovima za zaustavljanje kašlja (antitusici) pošto oni mogu da utiču na njegovo dejstvo.


   Uzimanje leka Hexpectoral Honey & Lemon sa hranom ili pićima


   Hexpectoral Honey & Lemon možete uzimati nezavisno od obroka.


   Primena leka Hexpectoral Honey & Lemon u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Lek Hexpectoral Honey & Lemon ne treba da koristite ako ste trudni, osim ukoliko lekar ne odredi drugačije. Lek Hexpectoral Honey & Lemon ne treba da koristite ukoliko dojite, a da prethodno niste razgovarali sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Uticaj leka Hexpectoral Honey & Lemon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ne očekuje se da lek Hexpectoral Honey & Lemon ima uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama. Međutim, ukoliko se ne osećate dobro, nemojte voziti ili rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Hexpectoral Honey & Lemon

   Lek Hexpectoral Honey & Lemon sadrži 4,7 vol % etanola (alkohol), što odgovara:

   400 mg po dozi leka i ekvivalentno je približno 10 mL piva, 4 mL vina za dozu od 10 mL. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.


   Lek Hexpectoral Honey & Lemon sadrži glukozu i saharozu. Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere, potražite savet od lekara pre uzimanja ovog leka.

   Sadrži oko 2 g saharoze u jednoj dozi. Ovo treba imati u vidu kod pacijenata sa dijabetes melitusom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEXPECTORAL HONEY & LEMON

  Ukoliko mislite da lek Hexpectoral Honey & Lemon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ovaj lek uzimajte uvek onako kako je opisano u ovom uputstvu, ili kako vam je preporučio lekar ili farmaceut.

  • Ovaj sirup je namenjen samo za oralnu upotrebu

   Starost

   Doza

   Odrasli i deca iznad 12 godina

   Uzmite jednu mernu čašicu (ukupno 10 mL) 4 puta dnevno.

   Deca ispod 12 godina

   Ne primenjivati

   Pacijenti sa oboljenjem jetre ili bubrega

   Pre primene razgovarati sa lekarom ili farmaceutom

  • Nemojte prekoračiti preporučeno doziranje navedeno u tabeli ispod Odrasli i deca iznad 12 godina


   • Nemojte uzeti više od 4 doze (40 mL) u toku od 24 časa.

  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, ili ukoliko ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Hexpectoral Honey & Lemon nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Hexpectoral Honey & Lemon nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu i ponesite sa sobom ovo uputstvo.


  Simptomi koji mogu da se jave:

  Uznemiren stomak, mučnina ili pospanost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hexpectoral Honey & Lemon


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek na vreme, nemojte uzimati dvostruku dozu leka, već nastavite sa primenom, kako je opisano u uputstvu za doziranje.


  Ne uzimajte više od 4 doze (40 mL) tokom 24 časa.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i Hexpectoral Honey & Lemon može imati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih i obično su blagog inteziteta.


  Ukoliko se kod Vas jave neki od neželjenih dejstava kao što su alergijske reakcije, uključujući ozbiljne reakcije na koži koje se manifestuju pojavom plikova i ljušćenjem kože, kao i svrabom kože, odmah prestanite da uzimate ovaj lek i potražite medicinsku pomoć.


  Ostala neželjena dejstva koja mogu da se jave:

  • Mučnina ili povraćanje

  • Uznemiren stomak Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK HEXPECTORAL HONEY & LEMON


  Čuvati lek Hexpectoral Honey & Lemon van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 6 meseci.


  Hexpectoral Honey & Lemon ne treba da se koristi nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na bočici i kutiji pored oznake „Važi do“.


  Čuvanje


  Hexpectoral Honey & Lemon ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Hexpectoral Honey & Lemon nemojte koristiti ako primetite da je sigurnosni prsten odvojen od zatvarača bočice.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne bacati u slivnike, ili ga odlagati sa kućnim smećem. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lek koji Vam više ne treba. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hexpectoral Honey & Lemon:

5 mL Hexpectoral Honey & Lemon sirupa sadrži 100 mg gvaifenezina.


Pomoćne supstance su:

Natrijum-citrat; limunska kiselina; karbomer; glicerol; etanol 96%; glukoza, tečna; saharoza; sukraloza; natrijum-benzoat (E211); karamel (E150);

Arome:

Levomentol;

Aroma “bitterness blocking flavor 84E2602”; Aroma “honey flavour SN781458”;

Aroma “lemon flavour 557579CW8”;

Aroma “cooling flavour 539692T”; Aroma “tingling flavor 538723T”; Aroma “hot mix flavour 538842T”;

Aroma “non-alcohol enhancer SC008414”.


Arome sadrže propilenglikol.

Voda, prečišćena.

(Za dodatne informacije o pomoćnim supstancama videti deo 2)


Kako izgleda lek Hexpectoral Honey & Lemon i sadržaj pakovanja


Bistar žutosmeđ sirup sa karakterističnim ukusom meda i limuna.


Smeđa, staklena boca od 150 mL, sa dvostrukim sigurnosnim zatvaračem koji se sastoji od spoljnjeg, belog propilenskog zatvarača i unutrašnjeg zatvarača – HDPE koji sadrži sigurnosni prsten. Sigurnosni zatvarač se sastoji od: PET – LDPE – LDEPE – PET tampona. Lek je opremljen plastičnom mericom od 10 mL.

Molimo vas sačuvajte kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač

Nosilac dozvole za lek:

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač: Famar Orleans

5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans Cedex 2 Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek:


515-01-05111-13-001 od 20.06.2014.