Početna stranica Početna stranica

Exviera
dasabuvir

UPUTSTVO ZA LEK


Exviera, 250 mg, film tablete dasabuvir


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Exviera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Exviera

 3. Kako se uzima lek Exviera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Exviera

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Exviera i čemu je namenjen

  Lek Exviera sadrži dasabuvir kao aktivnu supstancu. Lek Exviera je antivirusni lekkoji se koristi za lečenje odraslih koji boluju od hroničnog (dugotrajnog) hepatitisa C (infektivna bolest jetre koju izaziva virus hepatitisa C).


  Lek Exviera deluje tako što sprečava da se virus hepatitisa C razmnožava i da inficira nove ćelije, što omogućava da se vremenom virus uklanja iz krvi.


  Lek Exviera ne deluje ukoliko se uzima samostalno. Uvek se uzima sa drugim antivirusnim lekom koji sadrži ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Neki pacijenti će možda uzimati i antivirusni lek koji se zove 'ribavirin'. Lekar će Vam reći koje od ovih lekova treba da uzimate sa lekom Exviera.


  Veoma je važno da pročitate i Uputstvo za lek za druge antivirusne lekove koje uzimate sa lekom Exviera. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tim lekovima, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Exviera Lek Exviera ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na dasabuvir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko osim hepatitisa C imate druge umerene do teške probleme sa jetrom

  • ukoliko uzimate neki od lekova navedenih u tabeli u nastavku. Mogu se javiti ozbiljni ili po životno ugrožavajući efekti kada se lek Exviera i ombitasvir/paritaprevir/ritonavir primenjuju istovremeno sa ovim lekovima. . Ovi lekovi mogu uticati na način na koji lek Exviera i ombitasvir/paritaprevir/ritonavir deluju, a lek Exviera i ombitasvir/paritaprevir/ritonavir mogu uticati na način na koji deluju ovi lekovi.


   Lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Exviera :


   Lek ili aktivna supstanca

   Namena leka

   karbamazepin, fenitoin, fenobarbital

   za lečenje epilepsije

   efavirenz, etravirin, nevirapin

   za lečenje HIV infekcije

   apalutamid, enzalutamid

   za rak prostate

   lekovi koji sadrže etinilestradiol, poput većine kontraceptivnih pilula i vaginalnih kontraceptivnih prstenova

   sprečavanje začeća (kontracepcija)

   gemfibrozil

   za snižavanje nivoa holesterola i drugih masnoća u krvi

   mitotan

   za lečenje nekih zloćudnih tumora nadbubrežne žlezde

   rifampicin

   za lečenje bakterijskih infekcija

   kantarion (Hypericum perforatum)

   biljni lek za lečenje uznemirenosti i blage depresije. Ovaj lek se može nabaviti bez recepta.


   Nemojte uzeti lek Exviera ukoliko se nešto od gorenavedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Exviera.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte se svom lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Exviera ukoliko:

   • imate druge bolesti jetre, osim hepatitisa C;

   • imate ili ste prethodno imali infekciju virusom hepatitisa B, jer će Vaš lekar možda hteti češće da Vas kontroliše.

   • imate dijabetes. Možda će vam biti potrebno pažljivije praćenje koncentracije glukoze u krvi i/ili prilagođavanje doze Vašeg leka za dijabetes nakon započinjanja terapije lekom Exviera. Kod nekih

    pacijenata sa dijabetesom zabeležene su niske koncentracije šećera u krvi (hipoglikemiju) nakon započinjanja terapije lekovima kao što je lek Exviera.


    Tokom uzimanja leka Exviera i ombitasvira/paritaprevira/ritonavira, obratite se Vašem lekaru ukoliko imate sledeće simptome, jer oni mogu biti znak pogoršanja bolesti jetre:

   • osećate mučninu, povraćate ili izgubite apetit

   • primećujete žutu prebojenost kože ili očiju

   • tamnija boja mokraće nego inače

   • konfuzija

   • primećijete otečenost u predelu stomaka


   Ukoliko se bilo što od gorenavedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašm lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Exviera.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste nekad imali depresiju ili psihijatrijsku bolest. Depresija, uključujući misli o samoubistvu i pokušaji samoubistva, prijavljene su kod nekih pacijenata koji su uzimali ovaj lek, posebno kod pacijenata koji su ranije imali depresiju ili psihijatrijsku bolest ili kod pacijenata koji uz ovaj lek uzimaju i ribavirin. Vi ili Vaš negovatelj takođe treba odmah da obavestite Vašeg lekara o bilo kakvim promenama u ponašanju ili raspoloženju i bilo kakvim mislima o samoubistvu koje možda imate.


   Analize krvi

   Lekar će uraditi kontrolu krvne slike, tokom i nakon lečenja lekom Exviera kako bi:

  • utvrdio koje lekove morate uzimati sa lekom Exviera i koliko dugo

  • potvrdio da je lečenje bilo efikasno i da u Vašem telu nema više virusa hepatitisa C

  • proverio imate li neželjena dejstva na lek Exviera ili druge antivirusne lekove koje Vam je lekar propisao uz lek Exviera (kao što su ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i ribavirin).


   Deca i adolescenti

   Lek Exviera se ne sme davati deci i adolescentima mlađima od 18 godina. Primena leka Exviera kod dece i adolescenata još nije ispitana.


   Drugi lekovi i Exviera

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove


   Postoje određeni lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Exviera - pogledajte prethodnu tabelu “Lekovi koje ne smete uzimati sa lekom Exviera”.


   Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Exviera ako uzimate bilo koji od lekova navedenih u sledećoj tabeli. Lekar će možda morati da promeni dozu tih lekova. Recite svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Exviera ukoliko uzimate hormonske kontraceptive. Videti odeljak o kontracepciji u nastavku.


   Pre nego što uzmete lek Exviera morate obavestiti svog lekara ako uzimate sledeće lekove

   Lek ili aktivna supstanca

   Namena leka

   alprazolam, diazepam

   za lečenje uznemirenosti, paničnih napada i poremećaja spavanja

   ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

   za supresiju imunog sistema

   ciklobenzaprin, carisoprodol

   protiv spazma mišića

   dabigatran

   za razređivanje krvi

   deferasiroks

   pomaže u smanjenju nivoa gvožđa u krvi

   digoksin, amlodipin

   za lečenje srčanih tegoba ili visokog krvnog pritiska

   furosemid

   kod prekomernog nakupljanja tečnosti


   u telu

   hidrokodon

   protiv bola

   imatinib

   za lečenje nekih vrsta raka krvi

   levotiroksin

   za lečenje poremećaja rada štitaste žlezde

   darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin

   za lečenje HIV infekcije

   omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

   za lečenje čira na želucu i drugih želučanih tegoba

   rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin

   za snižavanje nivoa holesterola u krvi

   s-metfenitoin

   za epilepsiju

   teriflunomid

   za lečenje multiple skleroze

   sulfasalazin

   za lečenje zapaljenske bolesti creva ili reumatoidnog artritisa

   varfarin i drugi slični lekovi koji se nazivaju antagonisti vitamina K*

   za razređivanje krvi

   *Vaš lekar će možda morati da poveća učestalost Vaših krvnih analiza kako bi proverio zgrušavanje Vaše krvi.


   Ako se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Exviera.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Efekat leka Exviera tokom trudnoće nije poznat. Lek Exviera se ne sme uzimati u trudnoći ili kod žena u reproduktivnom peridou bez upotrebe efikasne kontracepcije.


   • Vi ili Vaš partner morate koristiti efikasan metod kontracepcije tokom lečenja.

    Kontraceptivni lekovi koji sadrže etinilestradiol ne smeju se koristiti u kombinaciji sa lekom Exviera. Pitajte Vašeg doktora koja je kontracepcija najbolja za Vas.


    Dodatne mere opreza su potrebne ukoliko se lek Exviera koristi zajedno sa ribavirinom. Ribavirin može izazvati ozbiljne urođene mane deteta. Ribavirin ostaje u telu dugo nakon prestanka lečenja, zbog čega je efikasna kontracepcija potrebna tokom lečenja, kao i neko vreme nakon lečenja.


   • Postoji rizik od urođenih mana deteta kada se ribavirin primenjuje kod pacijentkinja koje zatrudne.


   • Postoji i rizik od urođenih mana deteta kada se ribavirin primenjuje kod pacijenata muškog pola čije partnerke zatrudne.


   • Vrlo pažljivo pročitajte odeljak „Kontracepcija“ u Uputstvu za lek ribavirin. Važno je da i muški i ženski partner pročita te informacije.


   • Ukoliko Vi ili Vaša partnerka zatrudnite tokom lečenja lekom Exviera i ribavirinom, kao i tokom nekoliko narednih meseci nakon završetka lečenja, odmah se obratite Vašem lekaru.


    Dojenje

    Ne smete dojiti tokom lečenja lekom Exviera. Nije poznato da li se aktivna supstanca leka Exviera (dasabuvir) izlučuje u majčino mleko.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Neki pacijenti koji su za lečenje infekcije virusom hepatitisa C uzimali lek Exviera u kombinaciji sa drugim antivirusnim lekovima osećali su se jako umorno tokom lečenja. Ako osećate umor, nemojte upravljati vozilom niti rukovati sa mašinama.

    Lek Exviera sadrži laktozu

    Lek Exviera sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Exviera

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmacetut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Exviera ne deluje ukoliko se uzima samostalno. Uvek se uzima sa drugim antivirusnim lekovima kao što je ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Lekar će Vam možda dati i antivirusni lek koji se zove ribavirin.


  Koliko leka uzeti

  Preporučena doza je jedna tableta dva puta dnevno. Uzmite jednu tabletu ujutro i jednu tabletu uveče.


  Kako uzeti lek

  • Tablete uzimajte sa hranom. Vrsta hrane nije bitna.

  • Tablete progutajte cele sa vodom.

  • Nemojte žvakati, mrviti ni lomiti tablete, jer mogu imati gorak ukus.


   Koliko dugo uzimati lek Exviera

   Lek Exviera ćete uzimati tokom 8, 12 ili 24 nedelje. Lekar će Vam reći koliko dugo će lečenje trajati. Nemojte prestati sa primenom leka Exviera, osim ukolikoo Vam to ne kaže lekar. Veoma je važno da završite pun ciklus lečenja. Tada postoji najveća verovatnoća da će lekovi izlečiti infekciju virusom hepatitisa C.


   Ako ste uzeli više leka Exviera nego što treba

   Ako slučajno uzmete veću dozu od preporučene, odmah se javite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako biste lako mogli da opišete šta ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Exviera

   Važno je da ne propustite da uzmete dozu ovoga leka. Ako propustite dozu, a preostalo je:

  • više od 6 sati do sledeće doze - uzmite propuštenu dozu sa hranom što je pre moguće.

  • manje od 6 sati do sledeće doze - nemojte uzeti propuštenu dozu, a sledeću dozu uzmite sa hranom prema uobičajenom rasporedu.


   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


   Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Obustavite primenu leka Exviera i obratite se Vašem lekaru ili odmah potražite medicinsku pomoć ukoliko se bilo šta od navedenog pojavi:


  Neželjena dejstva koja se javljaju kada se lek Exviera uzima sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavirom, sa ili bez ribavirina:

  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  • Ozbiljne alergijske reakcije, znaci mogu da uključuju:

   • Otežano disanje ili gutanje

   • Vrtoglavica ili ošamućenost, koje se mogu javiti usled niskog krvnog pritiska

   • Oticanje lica, usana, jezika ili grla

   • Osip i svrab kože

  • Pogoršanje problema sa jetrom. Simptomi mogu da uključuju:

   • Mučninu, povraćanje ili gubitak apetita

   • Žutu prebojenost kože ili očiju

   • Tamniju boju mokraće

   • Konfuziju

   • Otečenost u predelu stomaka


    Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:


    Neželjena dejstva koja se javljaju kada se lek Exviera uzima sa lekom ombitasvir/paritaprevir/ritonavir:

    Česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

    • svrab

     Retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

    • oticanje slojeva kože koje može zahvatiti bilo koji deo tela, uključujući lice, jezik ili grlo što može izazvati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem).


     Neželjena dejstva koja se javljaju kada se leko Exviera uzima sa ombitasvir/paritaprevir/ritonavirom i ribavirinom:

     Veoma česta: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

    • izrazit umor

    • mučnina

    • svrab

    • problemi sa spavanjem (nesanica)

    • osećaj slabosti ili nedostatak energije (astenija)

    • dijareja

     Česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek:

    • anemija (nizak broj crvenih krvnih ćelija)

    • povraćanje

     Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

     • dehidratacija

      Retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek:

    • oticanje slojeva kože koje može zahvatiti bilo koji deo tela, uključujući lice, jezik ili grlo što može izazvati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem).


     Prijavljivanje neželjenih reakcija


     Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


     Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

     Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

     website:

     e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Exviera

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Exviera posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:“. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Exviera


Kako izgleda lek Exviera i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PCTFE blister prekriven aluminijskom folijom u kome se nalaze 2 film tablete.

Intermedijerno pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 7 blistera sa po 2 film tablete (ukupno 14 film tableta).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 intermedijerna pakovanja (ukupno 56 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICLAS GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Bulevar Mihajla Pupina 115E, Beograd


Proizvođač:

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG,

Knollstrasse, Ludwigshafen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole: 515-01-01557-20-001 od 19.04.2021.