Početna stranica Početna stranica

Azilect
rasagilin

UPUTSTVO ZA LEK


∆ Azilect, 1mg, tablete INN: rasagilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara , ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Azilect

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Azilect posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC.


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode domaćinstva ili đubre. Pitajte svog farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti životne okoline.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Azilect

  • Aktivna supstanca je rasagilin. Svaka tableta sadrži 1mg rasagilina (u obliku rasagilin-mezilata).

  • Ostali sastojci su: manitol; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; skrob, kukuruzni, preželatinizovani; stearinska kiselina; talk.


Kako izgleda lek Azilect i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete, bele do skoro bele boje, sa jedne strane tablete je utisnuta oznaka

„GIL 1’’.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 4 blistera sa po 7 tableta, ukupno 28 tableta.

Nosilac dozvole i proizvođač:

Nosilac dozvole:

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Proizvođač:


TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Holandija, Haarlem, Swensweg 5 PLIVA HRVATSKA D.O.O., Hrvatska, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25 TEVA OPERATIONS POLAND SP.Z.O.O., Poljska, Krakov, 80, Mogilska street


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03433-17-001 od 03.09.2018.