Početna stranica Početna stranica

Zavicefta
ceftazidim, avibaktam

UPUTSTVO ZA LEK


Zavicefta, 2 g/0,5 g, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju ceftazidim/avibaktam


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zavicefta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Zavicefta

 3. Kako se primenjuje lek Zavicefta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zavicefta

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Zavicefta i čemu je namenjen


  Šta je lek Zavicefta

  Lek Zavicefta je antibiotik koji sadrži dve aktivne supstance: ceftazidim i avibaktam.

  • Ceftazidim pripada grupi antibiotika koji se nazivaju cefalosporini. Deluje na različite tipove bakterija.

  • Avibaktam je inhibitor beta-laktamaze koji pomaže ceftazidimu da deluje protiv nekih bakterija na koje inače ne deluje kada se primeni samostalno.


   Čemu je namenjen lek Zavicefta

   Lek Zavicefta se koristi kod odraslih osoba za lečenje:

  • infekcija želuca i creva (abdomena)

  • infekcija bešike ili bubrega koje se nazivaju infekcije urinarnog trakta

  • infekcije pluća koja se naziva pneumonija

  • infekcija koje izazivaju bakterije na koje drugi antibiotici ne deluju.


   Kako deluje lek Zavicefta

   Lek Zavicefta deluje tako što eliminiše određene tipove bakterija koje mogu da izazovu ozbiljne infekcije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Zavicefta Lek Zavicefta ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ceftazidim, avibaktam ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

   ovog leka (navedenih u odeljku 6)

  • ukoliko ste alergični na druge antibiotike iz grupe cefalosporina

  • ukoliko ste bilo kada imali ozbiljnu alergijsku reakciju na druge antibiotike koji pripadaju grupi penicilina ili karbapenema.


   Nemojte koristiti lek Zavicefta ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre primene leka Zavicefta.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Zavicefta:

  • ako ste bilo kada imali alergijsku reakciju (čak i samo osip na koži) na druge antibiotike iz grupe penicilina ili karbapenema

  • ako imate problema sa bubrezima – lekar Vam može dati manju dozu kako bi osigurao da ne dobijete previše leka, što bi moglo da dovede do pojave simptoma poput konvulzija (videti odeljak Ako ste primili više leka Zavicefta nego što treba).


   Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom pre primene leka Zavicefta.

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom ukoliko tokom lečenja dobijete proliv. Druge infekcije

   Za vreme ili posle terapije lekom Zavicefta postoji mala mogućnost da dobijete novu infekciju izazvanu nekom drugom bakterijom. Ovo uključuje i pojavu kandidijaze (gljivična infekcija usne duplje ili genitalija).


   Laboratorijske analize

   Recite Vašem lekaru da primate lek Zavicefta ukoliko treba da uradite bilo koje laboratorijske analize, s obzirom da primena ovog leka može uticati na rezultat direktnog antiglobulinskog testa (DAGT odnosno Coombs-ovog testa). Ovaj test se koristi za detekciju antitela koja su usmerena protiv crvenih krvnih zrnaca.

   Primena leka Zavicefta može da utiče i na rezultate analize šećera u mokraći. Obavestite osobu koja je odgovorna za uzimanje uzoraka mokraće da ste primali lek Zavicefta.


   Deca i adolescenti

   Lek Zavicefta se ne primenjuje kod dece i adolescenata, jer nije poznato da li je primena ovog leka bezbedna u ovom uzrastu.


   Drugi lekovi i Zavicefta

   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što primite lek Zavicefta, ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • antibiotik koji se zove hloramfenikol

  • antibiotike iz grupe aminoglikozida – kao što su gentamicin ili tobramicin

  • diuretik koji se naziva furosemid

  • lek za terapiju gihta koji se zove probenecid.


   Obratite se Vašem lekaru pre nego što primite lek Zavicefta ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre primene ovog leka.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Zavicefta može da izazove vrtoglavicu, što može da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Zavicefta sadrži natrijum

   Maksimalna preporučena dnevna doza ovog leka sadrži 444 mg natrijuma (koji se inače nalazi u kuhinjskoj soli). Ova količina natrijuma je srazmerna 22,2% preporučene maksimalne dnevne doze za unos natrijuma kod odraslih osoba.

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli.


 3. Kako se primenjuje lek Zavicefta

  Lek Zavicefta će Vam dati lekar ili medicinska sestra.


  Preporučena doza

  Preporučena doza je jedna bočica (2 g ceftazidima i 0,5 g avibaktama) na svakih 8 sati. Primenjuje se u venu u vidu intravenske infuzije, tokom 2 sata.

  Terapija obično traje od 5 do 14 dana, u zavisnosti od tipa infekcije koju imate i od toga kako reagujete na lečenje.


  Osobe koje imaju problema sa bubrezima

  Ukoliko imate problema sa bubrezima lekar Vam može dati manju dozu leka Zavicefta, jer se ovaj lek eliminiše iz tela putem bubrega.

  Ako ste primili više leka Zavicefta nego što treba

  Lek Zavicefta će Vam davati lekar ili medicinska sestra, tako da je mala verovatnoća da ćete dobiti pogrešnu dozu. Međutim, ukoliko Vam se jave neželjene reakcije ili ukoliko mislite da ste primili više leka Zavicefta nego što treba, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Ako ste primili više leka Zavicefta nego što treba, to može uticati na mozak i izazvati konvulzije ili komu.


  Ako ste zaboravili da primite lek Zavicefta

  Ako mislite da ste propustili dozu, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. U toku primene ovog leka mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

  • teške alergijske reakcije – znaci obuhvataju iznenadno oticanje usana, lica, grla ili jezika, težak osip ili druge teške reakcije na koži, otežano gutanje ili disanje. Ova neželjena reakcija može biti opasna po život.

  • proliv koji se pogoršava ili ne prestaje, ili stolica koja sadrži krv ili sluz – mogu se javiti za vreme ili nakon prestanka terapije lekom Zavicefta. Ukoliko Vam se javi ovo neželjeno dejstvo, nemojte uzimati lekove koji sprečavaju ili usporavaju pražnjenje creva.


   Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koje od gorenavedenih ozbiljnih neželjenih dejstava.


   Ostala neželjena dejstva

   Obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ukoliko Vam se javi neko od sledećih neželjenih dejstava:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • pozitivan rezultat DAGT odnosno Coombs-ovog testa. Ovaj test se koristi za detekciju antitela koja su usmerena protiv crvenih krvnih zrnaca, što može izazvati anemiju (usled koje ćete se osećati umorno) i žuticu (žuta prebojenost kože i očiju).


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gljivične infekcije, uključujući infekcije usta i vagine

  • promena broja određenih vrsta krvnih zrnaca (koja se nazivaju eozinofili i trombociti) – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • glavobolja

  • vrtoglavica

  • mučnina ili povraćanje

  • bol u želucu

  • proliv

  • povećanje vrednosti određenih enzima jetre – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • otok i osip na koži koji svrbi (koprivnjača)

  • svrab

  • crvenilo, bol ili oticanje na mestu primene leka Zavicefta u venu

  • groznica.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povećanje broja određene vrste krvnih zrnaca (koja se nazivaju limfociti) – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • smanjenje broja određene vrste krvnih zrnaca (koja se nazivaju leukociti) – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • peckanje ili utrnulost

  • neprijatan ukus u ustima

  • povećanje koncentracije određenih supstanci u krvi (kao što su kreatinin i urea). Ove supstance su pokazatelji funkcije bubrega.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • oticanje dela bubrega koje smanjuje njegovu normalnu funkciju.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • značajno smanjenje broja belih krvnih zrnaca koja imaju ulogu u borbi protiv infekcije – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (hemolitička anemija) – što se može uočiti prilikom analiza krvi

  • teška alergijska reakcija (videti odeljak Ozbiljna neželjena dejstva)

  • žuta prebojenost beonjača ili kože

  • iznenadna pojava teškog osipa, plikova ili ljuštenja kože, nekada praćena visokom telesnom temperaturom ili bolom u zglobovima (ovo mogu biti znaci ozbiljnih medicinskih stanja kao što su toksična epidermalna nekroliza, Stevens-Johnson-ov sindrom, multiformni eritem, ili stanja poznatog kao reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS))

  • oticanje potkožnog tkiva, posebno u predelu usana i oko očiju.

   Obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri ukoliko primetite neko od gorenavedenih neželjenih dejstava. Prijavljivanje neželjenih dejstava

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Zavicefta

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Zavicefta posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i druge informacije Šta sadrži lek Zavicefta

Aktivne supstance su ceftazidim i avibaktam.

Jedna bočica sadrži 2 g ceftazidima (u obliku ceftazidim, pentahidrata) i 0,5 g avibaktama (u obliku avibaktam-natrijuma).

Pomoćna supstanca je natrijum-karbonat, bezvodni. Kako izgleda lek Zavicefta i sadržaj pakovanja Prašak bele do bledo žute boje.

Unutrašnje pakovanje: Bočica zapremine 20 mL izrađena od providnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa halobutil gumenim čepom i aluminijumskim prstenom sa „flip-off“ zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: PFIZER SRB D.O.O.

Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač:

GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.

Via A. Fleming 2, Verona, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-03995-18-001 od 30.07.2019.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek Zavicefta je indikovan za lečenje sledećih infekcija kod odraslih (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka):Lek Zavicefta je indikovan i za lečenje infekcija izazvanih aerobnim Gram-negativnim mikroorganizmima kod odraslih pacijenata sa ograničenim terapijskim opcijama (videti odeljak Doziranje i način primene i odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).


Potrebno je uzeti u obzir zvanične smernice o pravilnoj upotrebi antibiotika.


Doziranje i način primene


Primena leka Zavicefta za lečenje infekcija izazvanih aerobnim Gram-negativnim mikroorganizmima kod odraslih pacijenata sa ograničenim terapijskim opcijama se preporučuje tek nakon konsultacije sa infektologom i/ili kliničkim farmakologom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Sažetka karakteristika leka).


Doziranje


U Tabeli 1 date su preporučene intravenske doze kod pacijenata sa procenjenim klirensom kreatinina (engl. creatinine clearance, CrCL) ≥ 51 mL/min (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).


image

Tabela 1 Preporučene intravenske doze kod pacijenata sa procenjenim CrCL ≥ 51 mL/min1

Vrsta infekcije Doza

ceftazidima/avibaktama

Učestalost primene

Trajanje infuzije

Trajanje terapije

image

Komplikovane IAI2, 3 2 g/0,5 g Na svakih 8 sati 2 sata 5–14 dana


Komplikovane UTI, uključujući pijelonefritis3

2 g/0,5 g Na svakih 8 sati 2 sata 5–10 dana4


Bolnička pneumonija, uključujući VAP3

2 g/0,5 g Na svakih 8 sati 2 sata 7–14 dana


Infekcije izazvane aerobnim Gram-negativnim mikroorganizmima kod pacijenata sa ograničenim terapijskim opcijama2,3

2 g/0,5 g Na svakih 8 sati 2 sata Prema težini infekcije,

vrsti patogena i kliničkom, odnosno bakteriološkom toku bolesti 5

image

1 CrCL procenjen Cockcroft-Gault-ovom formulom.

2 Lek se primenjuje u kombinaciji sa metronidazolom kada je potvrđena ili suspektna uloga anaerobnih patogena u infektivnom procesu.

3 Lek se primenjuje u kombinaciji sa antibiotikom koji deluje na Gram-pozitivne patogene kada je potvrđena ili suspektna njihova uloga u infektivnom procesu.

4 Ukupno trajanje terapije može da obuhvata intravensku primenu leka Zavicefta nakon koje sledi odgovarajuća oralna terapija.

5 Iskustvo u primeni leka Zavicefta u periodu dužem od 14 dana je veoma ograničeno.


Posebne populacije

Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavati dozu kod starijih pacijenata (videti odeljak Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka).


Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije bubrega (procenjeni CrCL ≥ 51 – ≤ 80 mL/min) (videti odeljak Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka).


U Tabeli 2 date su preporuke za prilagođavanje doze kod pacijenata sa procenjenim CrCL ≤ 50 mL/min (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka).


Tabela 2 Preporučene intravenske doze kod pacijenata sa procenjenim CrCL ≤ 50 mL/min1

Procenjeni CrCL (mL/min)

image

Režim doziranja2 Učestalost primene Trajanje infuzije

image

31–50 1 g/0,25 g Na svakih 8 sati 2 sata

16–30 0,75 g/0,1875 g Na svakih 12 sati 2 sata

6–15 0,75 g/0,1875 g Na svakih 24 sata 2 sata

Završni stadijum bubrežne bolesti, uključujući hemodijalizu3

0,75 g/0,1875 g Na svakih 48 sati 2 sata

image

1 CrCL procenjen Cockcroft-Gault-ovom formulom.

2 Preporučeno doziranje zasniva se na farmakokinetičkom modelovanju.

3 Ceftazidim i avibaktam se uklanjaju hemodijalizom (videti odeljke Predoziranje i Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka). Danima kada pacijent ide na hemodijalizu, doza leka Zavicefta se primenjuje nakon završetka hemodijalize.


Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak

Farmakokinetički podaci Sažetka karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina još uvek nisu utvrđene.


Trenutno dostupni podaci opisani su u odeljku Neželjena dejstva, ali nije moguće dati preporuku za doziranje.


Način primene


Lek Zavicefta se primenjuje putem intravenske infuzije (zapremine 100 mL) tokom 120 minuta.


Za uputstvo o rekonstituciji i razblaživanju leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-karbonat, bezvodni


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: Tri (3) godine


Rok upotrebe nakon rekonstitucije: Upotrebiti odmah.


Rok upotrebe nakon razblaženja:

Pokazana je hemijska i fizička stabilnost leka u periodu do 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 °C, i nakon toga do 12 sati na temperaturi do 25 oC.


Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek nakon prvog otvaranja treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja predstavljaju odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, osim ukoliko rekonstitucija/razblaživanje nisu obavljeni u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Za uslove čuvanja rekonstituisanog i razblaženog leka videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje: Bočica zapremine 20 mL izrađena od providnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I, sa halobutil gumenim čepom i aluminijumskim prstenom sa „flip-off“ zatvaračem.


Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Prašak treba rekonstituisati sa vodom za injekcije, i nakon toga dobijeni koncentrat treba odmah razblažiti pre upotrebe. Rekonstituisani rastvor je bledožute boje i bez mehaničkih onečišćenja.


Treba koristiti standardne aseptične tehnike za pripremu i primenu rastvora.


 1. Ubacite iglu šprica kroz zatvarač bočice i ubrizgajte 10 mL sterilne vode za injekcije.

 2. Izvucite iglu i protresite bočicu da biste dobili bistar rastvor.

 3. Nemojte ubacivati iglu za oslobađanje gasa sve dok se prašak ne rastvori. Ubacite iglu za oslobađanje gasa kroz zatvarač bočice kako bi se oslobodio unutrašnji pritisak.

 4. Odmah prebacite kompletan sadržaj dobijenog rastvora (oko 12,0 mL) u kesu za infuziju. Manje doze mogu da se postignu prenosom odgovarajuće zapremine dobijenog rastvora u kesu za infuziju, u kome je sadržaj ceftazidima 167,3 mg/mL, odnosno avibaktama 41,8 mg/mL. Doza od 1000 mg/250 mg postiže se korišćenjem 6,0 mL dobijenog rastvora, a doza od 750 mg/187,5 mg korišćenjem 4,5 mL dobijenog rastvora.


Napomena: Da bi se sačuvala sterilnost proizvoda, važno je da se igla za osolobađanje gasa ne ubacuje kroz zatvarač bočice sve dok se prašak ne rastvori.

Bočice sa praškom ceftazidima/avibaktama treba rekonstituisati sa 10 mL sterilne vode za injekcije, nakon čega ih treba protresati dok se sadržaj ne rastvori. Kesa za infuziju može da sadrži: 9 mg/mL (0,9%) rastvor natrijum-hlorida za injekciju, 50 mg/mL (5%) rastvor dekstroze za injekciju, 4,5 mg/mL (0,45%) rastvor natrijum-hlorida za injekciju i 25 mg/mL (2,5%) rastvor dekstroze za injekciju ili Ringerov rastvor sa laktatom. Za pripremu infuzije može se koristiti kesa za infuziju od 100 mL, u skladu sa zapreminom koja je potrebna pacijentu. Ukupan vremenski interval od momenta početka rekonstitucije i završetka pripreme intravenske infuzije ne treba da bude duži od 30 minuta.


Bočica je namenjena isključivo za jednokratnu upotrebu.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.