Početna stranica Početna stranica

Dexmedetomidin MEDIKUNION
deksmedetomidin

UPUTSTVO ZA LEK


Dexmedetomidin MEDIKUNION, 100 mikrograma/mL, koncentrat za rastvor za infuziju

deksmedetomidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Dexmedetomidin MEDIKUNION

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Dexmedetomidin MEDIKUNION nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i ampuli nakon „Važi do“.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Ampule čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nakon razblaživanja:


  Hemijska i fizička stabilnost razblaženog infuzionog rastvora je potvrđena za 48 sati na 25°C i u frižideru (2

  • 8°C). S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ako se razblaženje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Dexmedetomidin MEDIKUNION


24 sata na temperaturi od 2 - 8°C, osim ukoliko se razblaživanje vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.