Početna stranica Početna stranica

Temazol
temozolomid

UPUTSTVO ZA LEK


Temazol; kapsula, tvrda; 5 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Temazol ; kapsula, tvrda; 20 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Temazol; kapsula, tvrda; 100 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Temazol ; kapsula, tvrda; 140 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Temazol; kapsula, tvrda; 180 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih


Temazol ; kapsula, tvrda; 250 mg Pakovanje: bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdihProizvođač:

NERPHARMA S.r.l.

HAUPT PHARMA AMAREG GMBH PLIVA HRVATSKA D.O.O.Adresa:

Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano, Italija Donaustaufer Strasse 378, Regensburg, Nemačka Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Teva Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Temazol; 5 mg; kapsula, tvrda Temazol; 20 mg; kapsula, tvrda Temazol; 100 mg; kapsula, tvrda Temazol; 140 mg; kapsula, tvrda Temazol; 180 mg; kapsula, tvrda Temazol; 250 mg; kapsula, tvrda


INN Temozolomid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Temazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Temazol

 3. Kako se upotrebljava lek Temazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Temazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TEMAZOL I ČEMU JE NAMENJEN

  Temazol je lek koji sadrži aktivnu supstancu temozolomid. Koristi se za lečenje tumora. Lek Temazol je indikovan za lečenje specifičnih vrsta tumora mozga kod:

  • odraslih pacijenata sa novodijagnostikovanim multiformnim glioblastomom. Lek Temazol se prvo koristi

   zajedno sa zračenjem (faza istovremene primene), a nakon toga sam (faza monoterapije).

  • dece uzrasta 3 godine i starije i odraslih pacijenata sa malignim gliomom, kao što je glioblastoma multiforme ili anaplastični astrocitom. Lek Temazol se koristi kod ovih tumora u slučaju njihovog ponovnog javljanja ili pogoršanja nakon standardne terapije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TEMAZOL


  Lek Temazol ne smete koristiti:

  • ako ste alergični na temozolomid ili na bilo koji drugi sastojak leka (sastojci su navedeni u odeljku 6).

  • ako ste imali alergijsku reakciju na dakarbazin (lek za lečenje karcinoma koji se ponekad naziva DTIC).

   Znaci alergijske reakcije uključuju osećaj svraba, gubitak daha ili zviždanje u plućima, oticanje lica, usana, jezika ili grla.

  • ako imate znatno smanjen broj određenih vrsta krvnih ćelija (mijelosupresija), kao što je broj belih krvnih zrnaca i broj krvnih pločica. Ove krvne ćelije su značajne za borbu protiv infekcije, kao i za pravilno zgrušavanje krvi. Vaš lekar će uraditi test Vaše krvi da bi se uverio da imate dovoljan broj ovih ćelija pre nego što počnete sa lečenjem.


   Upozorenja i mere opreza


   Pre nego što počnete da uzimate lek Temazol, posavetujte se sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


   Kada uzimate lek Temazol, posebno vodite računa:

   jer bi trebalo da budete pažljivo nadgledani zbog mogućnosti razvoja teškog oblika infekcije pluća koji se naziva Pneumocystis jirovecii pneumonija (PCP). Ako ste novodijagnostikovani pacijent (multiformni glioblastom) možda ćete uzimati lek Temazol prema programu od 42 dana u kombinaciji sa zračenjem. U ovom slučaju, Vaš lekar će Vam takođe propisati lek koji Vam pomaže u sprečavanju nastanka ove vrste upale pluća (PCP).

  • ako pre početka lečenja imate smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija), belih krvnih zrnaca i krvnih pločica, ili imate problema sa zgrušavanjem krvi, ili ako se ti poremećaji razviju tokom lečenja. Vaš lekar će možda morati da smanji dozu leka Temazol, da privremeno ili potpuno prekine lečenje, ili da Vam da neki drugi lek. Možda će vam biti potrebna i neka druga terapija. U nekim slučajevima može da bude neophodno da se prekine lečenje lekom Temazol. Često će Vam tokom terapije raditi analize krvi zbog praćenja neželjenih dejstava koje Temazol može da ima na Vaše krvne ćelije.

  • jer možete da imate i mali rizik od nastanka drugih promena u krvnim ćelijama, uključujući leukemiju.

  • ukoliko imate mučninu i/ili povraćanje, što su veoma česta neželjena dejstva leka Temazol (videti odeljak 4), Vaš lekar Vam može propisati lek (antiemetik) koji pomaže u sprečavanju povraćanja.

   Ukoliko često povraćate pre ili tokom terapije, pitajte svog lekara u koje vreme je najbolje da uzimate lek Temazol dok povraćanje ne bude pod kontrolom. Ukoliko povraćate nakon uzimanja doze, nemojte uzeti sledeću dozu istog dana.


  • ako dobijete povišenu telesnu temperaturu ili simptome infekcije, odmah se obratite svom lekaru.

  • ako ste stariji od 70 godina, mogli biste imati veću sklonost ka dobijanju infekcija, nastanku modrica ili krvarenju.

  • ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima, možda će biti potrebno da se prilagodi doza leka Temazol koju uzimate.


   Deca i adolescenti


   Nemojte davati ovaj lek deci uzrasta ispod 3 godine, zato što nije ispitivan kod dece ovog uzrasta. Na raspolaganju su ograničeni podaci o primeni leka kod dece uzrasta iznad 3 godine.


   Primena drugih lekova

   Molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko trenutno uzimate ili ste u skorije vreme uzimali, ili nameravate da uzimate bilo koje druge lekove.


   Primena leka Temazol u periodu trudnoće, dojenja i plodnosti


   Ako ste trudni, mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što počnete da uzimate ovaj lek. To je zbog toga što ne smete da uzimate lek Temazol u periodu trudnoće, osim ukoliko to nije jasno naznačeno od strane Vašeg lekara.


   I pacijenti muškog pola, i pacijenti ženskog pola koji uzimaju lek Temazol moraju da koriste efikasne mere kontracepcije (takođe videti odeljak „Uticaj leka na plodnost kod muškaraca“ u nastavku teksta).


   Dok uzimate lek Temazol ne smete da dojite dete.


   Uticaj leka na plodnost kod muškaraca


   Temazol može da prouzrokuje trajnu neplodnost. Pacijenti muškog pola treba da koriste efikasne mere kontracepcije i ne smeju da začnu dete najmanje 6 meseci nakon uzimanja poslednje doze leka. Preporučuje se da pacijenti potraže savet po pitanju dugotrajnog čuvanja (konzervacije) sperme pre početka lečenja.


   Uticaj leka Temazol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Temazol može da učini da se osećate umorno ili pospano. Ako do toga dođe, nemojte da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama, sve dok ne utvrdite kako ovaj lek deluje na Vas (videti odeljak 4).


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Temazol


   Temazol sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se svom lekaru pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TEMAZOL


  Uzimajte ovaj lek uvek onako kako vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Doziranje i dužina trajanja lečenja


  Vaš lekar će odrediti tačnu dozu leka Temazol. To će učiniti na osnovu vaše telesne visine i mase i s obzirom na to da li imate tumor koji se ponovo javio i da li ste već primali hemioterapiju. Možda ćete dobiti neke druge lekove (antiemetike) da ih uzimate pre i/ili posle uzimanja leka Temazol, a da bi se sprečili ili kontrolisali mučnina i povraćanje.


  Pacijenti sa novodijagnostikovanim multiformnim glioblastomom:

  Ako ste novodijagnostikovani pacijent, vaše lečenje će se odvijati u dve faze:

  • Prvo, lečenje uz istovremeno zračenje (faza istovremenog lečenja)

  • A zatim lečenje samo lekom Temazol (faza monoterapije).


   U fazi istovremenog lečenja, Vaš lekar će započeti davanje leka Temazol u dozi od 75mg/m2 (uobičajena doza). Tu ćete dozu uzimati svakodnevno tokom 42 dana (do najviše 49 dana) u kombinaciji sa terapijom zračenjem. Uzimanje leka Temazol može se privremeno ili potpuno obustaviti u zavisnosti od toga koliki je broj vaših krvnih ćelija i koliko dobro podnosite lek tokom ove faze istovremenog lečenja.


   Nakon završetka terapije zračenjem, prekida se lečenje na 4 nedelje, kako bi se Vaše telo oporavilo. Potom ćete započeti fazu monoterapije.


   Doza i način uzimanja leka Temazol u fazi monoterapije razlikovaće se od uzimanja leka u fazi istovremenog lečenja. Vaš lekar će odrediti tačnu dozu leka Temazol. Može biti do ukupno 6 terapijskih perioda (ciklusa). Svaki od njih traje 28 dana. Uzećete Vašu novu dozu leka Temazol jednom dnevno tokom prvih pet dana ("dani doziranja") svakog ciklusa. Prva doza će biti 150 mg/m2. Nakon toga slede 23 dana bez uzimanja leka Temazol.

   To čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.


   Nakon 28. dana, počeće sledeći ciklus. U njemu ćete ponovo uzimati lek Temazol jednom dnevno tokom pet dana, nakon čega slede 23 dana bez uzimanja leka Temazol. Uzimanje leka Temazol može biti prilagođeno, odloženo ili prekinuto u zavisnosti od toga koliki je broj krvnih ćelija i koliko dobro podnosite lek tokom svakog terapijskog ciklusa.


   Pacijenti sa tumorima koji su se ponovo javili ili pogoršali (maligni gliom poput multiformnog glioblastoma ili anaplastičnog astrocitoma), a koji uzimaju samo Temazol:


   Ciklus lečenja lekom Temazol traje 28 dana.

   Uzimaćete samo lek Temazol jednom dnevno tokom prvih 5 dana. Ova dnevna doza zavisi od toga da li ste ranije primali hemioterapiju ili ne.


   Ukoliko prethodno niste bili lečeni hemioterapijom, Vaša prva doza leka Temazol biće 200 mg/m2 jednom dnevno tokom prvih 5 dana. Ukoliko ste prethodno bili lečeni hemioterapijom, Vaša prva doza leka Temazol biće 150 mg/m2 jednom dnevno tokom prvih 5 dana.

   Posle toga slede 23 dana bez uzimanja leka Temazol. To čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.


   Nakon 28. dana, započeće sledeći ciklus. Ponovo ćete uzimati lek Temazol jednom dnevno tokom 5 dana, nakon


   čega slede 23 dana bez uzimanja leka Temazol.


   Pre svakog novog ciklusa lečenja, uradiće Vam se analize krvi kako bi se utvrdilo da li treba prilagoditi dozu leka Temazol. Na osnovu rezultata Vaših analiza krvi, Vaš lekar može da prilagodi Vašu dozu leka za sledeći ciklus.


   Kako se lek Temazol uzima

   Uzmite Vašu propisanu dozu leka Temazol jednom dnevno, a najbolje bi bilo da to činite u isto vreme svakog dana.


   Uzmite kapsule na prazan želudac; na primer, najmanje jedan sat pre nego što planirate da doručkujete. Progutajte kapsule cele sa čašom vode. Nemojte da otvarate, drobite ili žvaćete kapsule.


   Ako je kapsula oštećena, izbegavajte kontakt praška sa Vašom kožom, očima ili nosem. Ukoliko prašak iz kapsule slučajno dođe u dodir sa Vašim očima ili nosem, isperite taj deo vodom.


   U zavisnosti od propisane doze možda ćete morati da odjednom uzmete više od jedne kapsule, eventualno različitih jačina (sadržaj aktivne supstance, u mg). Boja kape kapsule je različita kod različitih jačina doza (videti donju tabelu).


   Jačina leka

   Boja/oznaka


   Temazol, 5 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 5 mg" zelene boje na telu kapsule i odštampane 2 linije zelene boje na kapi kapsule.


   Temazol, 20 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 20 mg" narandžaste boje na

   telu kapsule i odštampane 2 linije narandžaste boje na kapi kapsule.


   Temazol, 100 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 100 mg" ružičaste boje na

   telu kapsule i odštampane 2 linije ružičaste na kapi kapsule


   Temazol, 140 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 140 mg" plave boje na telu

   kapsule i odštampane 2 linije plave boje na kapi kapsule


   Temazol, 180 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 180 mg" crvene boje na telu

   kapsule i odštampane 2 linije crvene boje na kapi kapsule


   Temazol, 250 mg, kapsule, tvrde

   Odštampana oznaka "T 250 mg" crne boje na telu kapsule i odštampane 2 linije crne boje na kapi kapsule


   Morate da budete sigurni da ste u potpunosti razumeli i zapamtili sledeće:

   • koliko ukupno kapsula treba da uzmete svakog dana doziranja. Zamolite svog lekara ili farmaceuta da Vam zapiše broj kapsula onih jačina (uključujući boju) koje treba da uzmete svakog dana doziranja.

   • Koji dani su Vaši dani doziranja.

   Svaki put kada započnete novi ciklus terapije proverite dozu sa svojim lekarom, jer doza može da se razlikuje od doze koju ste uzimali u prethodnom ciklusu.


   Uvek uzimajte lek Temazol tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, veoma je važno da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Greška u načinu uzimanja ovog leka može imati ozbiljne posledice po zdravlje.


   Ako ste uzeli više leka Temazol nego što je trebalo


   Ako slučajno uzmete više Temazol kapsula nego što Vam je to rečeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu, ili medicinskoj sestri.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Temazol


   Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće tokom tog istog dana. Ukoliko protekne ceo dan pre nego što se setite da niste uzeli lek, posavetujte se sa svojim lekarom šta da učinite. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, osim ako Vas lekar nije savetovao da tako učinite.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Temazol

   Nikada ne prekidajte sami terapiju lekom Temazol, bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.

   Ako imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu, ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, ovaj lek može da izazove neželjene dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Odmah se javite Vašem lekaru ako primetite sledeće:


  • teška alergijska reakcija (reakcija preosetljivosti) (koprivnjača, zviždanje u plućima ili druge teškoće u disanju);

  • Nekontrolisano krvarenje;

  • Epileptični napadi (konvulzije);

  • Povišena telesna temperatura;

  • Teška glavobolja koja ne prolazi.


  Terapija lekom Temazol može da dovede do smanjenja broja nekih vrsta krvnih ćelija. Zbog toga biste mogli imati povećanu sklonost modricama ili krvarenju, anemiju (malokrvnosti), povišenu telesnu temperaturu i smanjenu otpornost prema infekcijama. Smanjenje broja krvnih ćelija je obično kratkotrajno. U nekim slučajevima može duže da traje i može da dovede do razvoja veoma teškog oblika anemije (aplastična anemija). Vaš lekar će redovno pregledati Vašu krv zbog mogućih promena u krvnoj slici i odlučiti o potrebi uvođenja bilo kakvog specifičnog lečenja. U nekim slučajevima, lekar će smanjiti dozu leka Temazol koju uzimate ili će potpuno prekinuti lečenje ovim lekom.


  Neželjena dejstva iz kliničkih studija:


  Temazol ukombinovanomlečenjusazračenjemkodpacijenatasanovodijagnostikovanimglioblastomom Pacijenti koji primaju Temazol u kombinaciji sa zračenjem mogu da imaju drugačija neželjena dejstva od onih koje imaju pacijenti koji uzimaju samo Temazol. Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva i ona mogu da


  zahtevaju medicinsku pomoć:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): gubitak apetita, glavobolja, zatvor, mučnina, povraćanje, osip, gubitak kose, umor.


  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): oralne infekcije, infekcija rane, smanjen broj krvnih ćelija (neutropenija, trombocitopenija, limfopenija,leukopenija), povišen šećer u krvi, gubitak telesne mase, promene mentalnog stanja ili budnosti, anksioznost (uznemirenost)/depresija, pospanost, teškoće u govoru, poremećaj ravnoteže, vrtoglavica, smetenost, zaboravnost, poremećaj koncentracije, teškoće pri uspavljivanju i teškoće održavanja spavanja, osećaj trnjenja, nastanak modrica, drhtanje, poremećen ili zamućen vid, dupli vid, oštećenje sluha, kratak dah, kašalj, ugrušak u krvnim sudovima nogu, zadržavanje tečnosti, otečene noge, dijareja, bol u želucu ili trbuhu, gorušica, želudačne tegobe, teškoće prilikom gutanja, suva usta, iritacija ili crvenilo kože, suva koža, svrab, slabost mišića, bolni zglobovi, bol u mišićima, učestalo mokrenje, poteškoće u zadržavanju mokraće, alergijske reakcije, povišena telesna temperatura, ozleda od zračenja, otok lica, bol, promene čula ukusa, abnormalni rezultati testova funkcije jetre.


  Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): simptomi nalik gripu, crvene potkožne mrlje, nizak nivo kalijuma u krvi, povećanje telesne mase, promene raspoloženja, halucinacije i oštećenje pamćenja, delimična paraliza, poremećaj koordinacije, poremećaj osećaja, delimični gubitak vida, suve ili bolne oči, gluvoća, infekcija srednjeg uha, zvonjava u ušima, bol u uhu, osećaj lupanja srca (palpitacije), ugrušak u krvnim sudovima pluća, visok krvni pritisak, upala pluća, upala sinusa, bronhitis, prehlada ili grip, nadutost stomaka, poteškoće u kontrolisanju pražnjenja stolice, hemoroidi, ljuštenje kože, povećana osetljivost kože na sunčevu svetlost, promena boje kože, pojačano znojenje, oštećenje mišića, bol u leđima, poteškoće s mokrenjem, vaginalno krvarenje, impotencija, izostanak menstruacije ili obilne menstruacije, vaginalna iritacija, bol u dojkama, valunzi, drhtavica, promena boje jezika, promena čula mirisa, žeđ, promene na zubima.


  Monoterapijalekom Temazol kodpacijenatasarekurentnimiliprogresivnimgliomom

  Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva i ona mogu da zahtevaju medicinsku pomoć:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): smanjen broj krvnih ćelija (neutropenija ili limfopenija, trombocitopenija), gubitak apetita, glavobolja, povraćanje, mučnina, zatvor.


  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): gubitak telesne mase, umor, vrtoglavica, osećaj trnjenja, kratkoća daha, dijareja, bol u trbuhu, želudačne tegobe, osip, svrab, gubitak kose, povišena telesna temperatura, slabost, drhtavica, osećaj lošeg stanja, bol, promene čula ukusa.


  Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjen broj krvnih ćelija (pancitopenija, anemija, leukopenija).


  Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): kašalj, infekcije uključujući upalu pluća.


  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): crvenilo kože, urtikarija (koprivnjača), osip po koži, alergijske reakcije.


  Ostala neželjena dejstva:


  Veoma retko su primećeni slučajevi teškog osipa sa otokom kože, uključujući dlanove i tabane, ili bolnog crvenila kože i/ili plikova na telu ili u ustima. Ukoliko se tako nešto dogodi, odmah obavestite svog lekara.


  Veoma retko su primećena neželjena dejstva na plućima prilikom primene leka Temazol. Obično su kod pacijenata prisutni kratkoća daha i kašalj. Obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite neki od ovih simptoma.


  Veoma retko, pacijenti koji uzimaju Temazol i slične lekove, mogu da imaju mali rizik od pojave sekundarnog karcinoma, uključujući leukemiju.


  Zabeleženi su slučajevi neželjenih dejstava na jetru, uključujući povećane vrednosti enzima jetre, povećane vrednosti bilirubina, probleme sa protokom žuči (holestaza) i hepatitis.


  Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK TEMAZOL


  Čuvati lek Temazol van domašaja i vidokruga dece, najbolje u zaključanom ormariću. Slučajno gutanje kapsula može imati smrtni ishod po dete!


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Ne koristiti ovaj lek nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na nalepnici i na kartonskom pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati bočice dobro zatvorene radi zaštite od vlage.


  Obavestite Vašeg farmaceuta ako primetite bilo koju promenu u izgledu kapsula.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima za citostatike.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Temazol

Aktivna supstanca leka Temazol je temozolomid.

Temazol, kapsule, tvrde, 5 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 5 mg temozolomida. Temazol, kapsule, tvrde, 20 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 20 mg temozolomida. Temazol, kapsule, tvrde, 100 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 100 mg temozolomida. Temazol, kapsule, tvrde, 140 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 140 mg temozolomida. Temazol, kapsule, tvrde, 180 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 180 mg temozolomida. Temazol, kapsule, tvrde, 250 mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 250 mg temozolomida.


Pomoćne supstance:


Sadržajkapsule (Temazol,5mg;Temazol,20mg;Temazol, 100 mg;Temazol140mg;Temazol,180mg; Temazol, 250mg):

laktoza, bezvodna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A); vinska kiselina; stearinska kiselina (videti odeljak 2 „Važne informacije o nekim sastojcima leka Temazol“).


Teloikapakapsule(Temazol,5mg;Temazol,20mg;Temazol, 100mg;Temazol140mg;Temazol,180mg; Temazol, 250mg):

želatin; titan-dioksid.


Mastilo za natpis


Temazol, 5 mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; titan-dioksid; gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); FD&C Blue#2 Aluminium Lake (E132).


Temazol, 20 mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; titan-dioksid; FD&C Yellow#6 Aluminium Lake (E110).


Temazol, 100mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; titan-dioksid; voda, precišcena; kalijum-hidroksid; gvožde(III)-oksid, crveni (E172); gvožde(III)-oksid, žuti (E172).


Temazol 140 mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; FD&C Blue#2 Aluminium Lake (E132).


Temazol, 180 mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; voda, precišcena; kalijum-hidroksid; gvožde(III)-oksid, crveni (E172).


Temazol, 250mg:

šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; voda, precišcena; gvožde(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Temazol i sadržaj pakovanja


Temazol,kapsula,tvrda,5 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "3", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 5 mg " zelene boje na telu kapsule i sa 2 linije zelene boje na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom.


Temazol,kapsula,tvrda,20 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "2", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 20 mg " narandžaste boje na telu kapsule i sa 2 linije narandžaste boje na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom


Temazol,kapsula,tvrda,100 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "1", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 100 mg " ružičaste boje na telu kapsule i sa 2 linije ružičaste na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom


Temazol,kapsula,tvrda,140 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "0", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 140 mg " plave boje na telu kapsule i sa 2 linije plave boje na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom


Temazol,kapsula,tvrda,180 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "0", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 180 mg " crvene boje na telu kapsule i sa 2 linije crvene boje na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom


Temazol,kapsula,tvrda,250 mg: neprovidne, tvrde, želatinske kapsule veličine "0", koje se sastoje od kape i tela kapsule bele boje, sa odštampanom oznakom "T 250 mg " crne boje na telu kapsule i sa 2 linije crne boje na kapi kapsule. Kapsule su punjenje belim do skoro svetlosmeđim/svetloružičastim praškom.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od tamnog stakla hidrolitičke otpornosti tip III, zatvorena sa polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem sa navojem. U bočici se nalazi 5 kapsula.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

NERPHARMA S.r.l., Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano, Italija

HAUPT PHARMA AMAREG GMBH, Donaustaufer Strasse 378, Regensburg, Nemačka PLIVA HRVATSKA D.O.O., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Temazol; 5 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2042-12-001 od 03.03.2014.

Temazol; 20 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2045-12-001 od 03.03.2014.

Temazol; 100 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2048-12-001 od 03.03.2014.

Temazol; 140 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2051-12-001 od 03.03.2014.

Temazol; 180 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2052-12-001 od 03.03.2014.

Temazol; 250 mg; bočica, 1 x 5 kapsula, tvrdih: 515-01-2053-12-001 od 03.03.2014.