Početna stranica Početna stranica

Maviret
glekaprevir, pibrentasvir

UPUTSTVO ZA LEK


Maviret, 100 mg/40 mg, film tablete glekaprevir/pibrentasvir


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Maviret i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maviret

 3. Kako se uzima lek Maviret

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Maviret

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Maviret i čemu je namenjen


  Lek Maviret je antivirusni lek koji se koristi kod odraslih za lečenje dugotrajnog („hroničnogˮ) hepatitisa C (zarazne bolesti koja zahvata jetru, a izaziva je virus hepatitisa C). Ovaj lek sadrži aktivne supstance glekaprevir i pibrentasvir.


  Lek Maviret deluje tako što sprečava da se virus hepatitisa C umnoži i inficira nove ćelije. Time se omogućava eliminacija infekcije iz organizma.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maviret Lek Maviret ne smete koristiti ako:

  • ste alergični (preosetljivi) na glekaprevir, pibrentasvir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6 ).

  • imate ozbiljnih problema sa jetrom koji ne potiču od infekcije hepatitisom C.

  • uzimate sledeće lekove:

   • atazanavir (za terapiju HIV infekcije)

   • atorvastatin ili simvastatin (za snižavanje vrednosti holesterola u krvi)

   • karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon (obično se koriste za terapiju epilepsije)

   • dabigatraneteksilat (za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka)

   • lekove koji sadrže etinilestradiol (kao što su kontraceptivni lekovi, uključujući vaginalne prstenove i tablete)

   • rifampicin (za terapiju infekcija)

   • kantarion (Hypericum perforatum), (biljni lek koji se koristi kod blage depresije).


    Nemojte uzimati lek Maviret ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Maviret.


    Upozorenja i mere opreza

    Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Maviret ako se bilo šta od navedenog u nastavku odnosi na Vas, jer će Vaš lekar možda želeti da pažljivije prati Vaše stanje:

  • imate oboljenja jetre pored hepatitisa C

  • trenutno imate ili ste ranije imali infekciju hepatitis B virusom


   Analize krvi

   Vaš lekar će Vam raditi analize krvi pre, tokom i nakon terapije lekom Maviret. Ovo se radi da bi Vaš lekar mogao da odluči da li:

  • treba da uzimate lek Maviret i koliko dugo

  • je Vaša terapija bila efikasna i da li u Vašem telu više nema virusa hepatitisa C.


   Deca i adolescenti

   Ovaj lek se ne sme davati deci i adolescentima mlađim od 18 godina. Primena leka Maviret kod dece i adolescenata još uvek nije ispitana.


   Drugi lekovi i lek Maviret

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego što uzmete lek Maviret, ako uzimate neki od lekova navedenih u tabeli u nastavku. Vaš lekar će možda morati da promeni doze tih lekova.


   Lekovi o čijem uzimanju morate da obavestite lekara pre nego što uzmete lek Maviret

   Lek

   Za šta se ovaj lek uzima

   ciklosporin, takrolimus

   za supresiju imunskog sistema


   darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir

   za terapiju HIV infekcije

   digoksin

   za terapiju srčanih oboljenja

   fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

   za snižavanje nivoa holesterola u krvi

   varfarin i drugi slični lekovi*

   za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka

   *Vaš lekar će možda morati da vrši češće analize krvi kako bi utvrdio koliko Vam se dobro zgrušava krv.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Maviret.


   Trudnoća i kontracepcija

   Efekti leka Maviret tokom trudnoće nisu poznati. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek, budući da se upotreba leka Maviret u trudnoći ne preporučuje. Kontraceptivni lekovi koji sadrže etinilestradiol ne smeju se koristiti u kombinaciji sa lekom Maviret.


   Dojenje

   Ukoliko dojite, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što uzmete lek Maviret. Nije poznato da li glekaprevir ili pibrentasvir od kojih se sastoji lek Maviret prolaze u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Maviret ne bi trebalo da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja alatima ili mašinama.


   Lek Maviret sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Maviret


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Vaš lekar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate lek Maviret.


  Koliko leka da uzimate

  Preporučena doza je tri tablete leka Maviret 100 mg/40mg koje se uzimaju zajedno, jednom dnevno. Tri tablete u jednom blisteru predstavljaju jednu dnevnu dozu.


  Kako uzeti lek

  • Tablete uzmite sa hranom.

  • Tablete progutajte cele.

  • Nemojte žvakati, mrviti ili lomiti tablete, jer to može uticati na količinu leka Maviret u Vašoj krvi.


   Ako budete povraćali nakon što uzmete lek Maviret, to može uticati na količinu leka Maviret u Vašoj krvi. Zbog toga lek Maviret možda neće delovati dovoljno dobro.

  • Ako budete povraćali unutar 3 sata pošto uzmete lek Maviret, uzmite još jednu dozu.

  • Ako budete povraćali nakon 3 sata pošto ste uzeli lek Maviret, nema potrebe za uzimanjem dodatne doze, već uzmite narednu dozu prema uobičajenom rasporedu.


   Ako ste uzeli više leka Maviret nego što treba

   Ako slučajno uzmete veću dozu od preporučene, obratite se Vašem lekaru ili odmah idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom pakovanje leka, tako da lekaru možete da pokažete šta ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Maviret

   Važno je da ne propustite da uzmete nijednu dozu ovog leka.

   Ako propustite dozu leka, izračunajte koliko je vremena prošlo od trenutka kada obično uzimate lek Maviret:

  • Ako primetite da ste zaboravili da uzmete lek u roku od 18 sati od vremena kada obično uzimate lek Maviret, uzmite dozu što pre. Narednu dozu uzmite u uobičajeno vreme.

  • Ako primetite da ste zaboravili da uzmete lek Maviret 18 ili više sati nakon vremena kada obično uzimate dozu leka Maviret, sačekajte i uzmite narednu dozu prema uobičajenom rasporedu.

   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu (dve doze u previše kratkom vremenskom periodu).

   U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi drugi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava: Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • izrazit umor (zamor)

  • glavobolja


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina

  • proliv

  • malaksalost ili gubitak snage (astenija) Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Maviret


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Maviret posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na blisteru posle oznake „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Maviret


Kako izgleda lek Maviret i sadržaj pakovanja

Film tableta.

Ružičasta, duguljasta, bikonveksna, film tableta dimenzija 18,8 mm x 10,0 mm, sa utisnutom oznakom

„NXT” na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PE/PCTFE-Alu blister.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 intermedijerna pakovanja - složiva kartonska kutija sa po 21 film tabletom (7 blistera sa po 3 film tablete). Ukupan broj film tableta u pakovanju je 84 film tablete.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

Bulevar Mihajla Pupina 115E, Beograd


Proizvođač:

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG

Knollstrasse Ludwigshafen Nemačka


i


ABBVIE LOGISTICS B.V.

Zuiderzeelaan 53 Zwolle

Holandija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04591-17-001 оd 31.01.2019.