Početna stranica Početna stranica

Votubia
everolimus

UPUTSTVO ZA LEKVotubia, 2 mg, disperzibilne tablete Votubia, 3 mg, disperzibilne tablete everolimus


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ponovno javljanje hepatitisa B je uočeno kod nekih pacijenata koji su uzimali everolimus. Recite svom lekaru ako osetite simptome hepatitisa B tokom lečenja everolimusom. Prvi simptomi mogu biti groznica, osip na koži, bol i zapaljenje zglobova. Drugi simptomi mogu uključivati zamor, gubitak apetita, mučninu, žuticu (žuto prebojena koža) i bol u gornjem delu stomaka. Blede stolice ili taman urin takođe mogu biti znaci hepatitisa.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Votubia

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Votubia posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da je pakovanje oštećeno ili postoje vidljivi znaci neovlašćenog otvaranja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Votubia

  Votubia, 2 mg, disperzibilna tableta: Aktivna supstanca je everolimus.

  Jedna disperzibilna tableta sadrži 2 mg everolimusa.

  Votubia, 3 mg, disperzibilna tableta: Aktivna supstanca je everolimus.

  Jedna disperzibilna tableta sadrži 3 mg everolimusa.


  Pomoćne supstance su: butilhidroksitoluen (E321); magnezijum-stearat; laktoza, monohidrat; hipromeloza; krospovidon tip A; manitol; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


  Kako izgleda lek Votubia i sadržaj pakovanja

  Votubia, 2 mg, disperzibilna tableta:

  Okrugla tableta, bele do svetložućkaste boje, ravne i glatke površine sa fasetiranim ivicama i utisnutom oznakom „D2“ sa jedne i oznakom „NVR“ sa druge strane.


  Votubia, 3 mg, disperzibilna tableta:

  Okrugla tableta, bele do svetložućkaste boje, ravne i glatke površine sa fasetiranim ivicama i utisnutom oznakom „D3“ sa jedne i oznakom „NVR“ sa druge strane.


  Unutrašnje pakovanje leka je perforirani blister deljiv na pojedinačne doze sa po 10 disperzibilnih tableta. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 perforirana blistera deljiva na pojedinačne doze i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole:

  PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD),

  Omladinskih Brigada 90 A, Beograd - Novi Beograd


  Proizvođač:

  NOVARTIS PHARMA STEIN AG NOVARTIS TECHNICAL OPERATIONS SCHWEIZ, STEIN

  SOLIDS, Schaffhauserstrasse, Stein AG, Švajcarska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  April, 2022.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


  Broj i datum dozvole:


  Votubia, disperzibilne tablete, 30 x (2 mg): 515-01-01860-21-001 od 04.04.2022.

  Votubia, disperzibilne tablete, 30 x (3 mg): 515-01-01861-21-001 od 04.04.2022.


  UPUTSTVO ZA UPOTREBU


  Pažljivo pročitajte i pratite ovo uputstvo kako biste znali kako pravilno da pripremite lek. Lek će izgledati kao zamućeni rastvor (koji se naziva oralna suspenzija).


  Upotrebite oralni špric ili malu čašu samo za pripremu i upotrebu leka Votubia, suspenzije - nemojte ih koristiti za druge stvari.


  Važne informacije:

  Uzimajte lek Votubia, disperzibilne tablete samo u obliku suspenzije. Ovo uputstvo je za primenu doze od 2 mg do 10 mg.

  • Najveća količina koju možete uzeti odjednom pomoću oralnog šprica ili male čaše je 10 mg,

   upotrebom najviše 5 disperzibilnih tableta.

  • Ako je potrebno da uzmete veću dozu ili da upotrebite više od 5 disperzibilnih tableta, podelite dozu i ponovite korake koristeći isti oralni špric ili malu čašu.

  • Ukoliko niste sigurni kako da podelite dozu, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Osobama koje brinu o pacijentu se savetuje da izbegavaju kontakt kože sa oralnom suspenzijom. Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


   Koristite samo vodu (vodu za piće iz česme ili negaziranu flaširanu vodu) za pripremu oralne suspenzije. Nemojte koristiti sok ili druge tečnosti.


   Pacijent mora da popije suspenziju odmah nakon njene pripreme. Ukoliko je pacijent ne popije u toku 30 minuta od pripreme kada se primenjuje pomoću oralnog šprica ili u toku 60 minuta od pripreme kada se koristi mala čaša, suspenziju je potrebno baciti i pripremiti novu suspenziju.


   Uputstvo za osobe koje brinu o pacijentu ko je pripremaju suspenziju korišćenjem oralnog šprica:


   Biće Vam potrebno sledeće:

  • Blister sa lekom Votubia, disperzibilne tablete

  • Makaze za otvaranje blistera

  • Oralni špric od 10 mL sa oznakama za doziranje u razmaku od 1 mL (za jednokratnu upotrebu): videti sliku u nastavku

  • 2 čiste čaše

  • Približno 30 mL vode   oznake volumena


   unutrašnjost

   image

   klip   vrh


   image

   Priprema


   1. Operite i osušite ruke.


    image

   2. Uzmite oralni špric od 10 mL i potpuno izvucite klip iz unutrašnjosti šprica.


    image

    Dodavanje disperzibilnih tableta


    image

   3. Koristite makaze kako biste otvorili blister duž iscrtane linije. Izvadite disperzibilne tablete iz blistera. Zatim ih odmah stavite u unutrašnjost oralnog šprica.


    image

   4. Ponovo vratite klip u unutrašnjost oralnog šprica. Gurnite klip prema unutra dok ne dodirne disperzibilne tablete.    image

    Dodavanje vode


    image

   5. Napunite malu čašu vodom (vodom za piće iz česme ili negaziranom flaširanom vodom). Ubacite vrh šprica u vodu. Izvucite približno 5 mL vode laganim izvlačenjem klipa šprica sve dok klip ne dođe do oznake od 5 mL na špricu.


    Napomena: Količina vode u oralnom špricu ne mora biti precizno određena, ali treba prekriti sve tablete koje se nalaze u špricu. Ako se neka od tableta zaglavi u suvom, gornjem delu oralnog šprica, lagano kucnite prstom po oralnom špricu dok tablete ne padnu u vodu.


    image

    image

    Mešanje leka


   6. Držite oralni špric tako da je vrh šprica za usta okrenut prema gore. Polako povucite klip prema dole kako biste uvukli vazduh sve dok klip ne dođe do oznake od 9 mL na špricu.   7. Stavite napunjeni oralni špric sa vrhom okrenutim prema gore u čistu i praznu čašu. Sačekajte 3 minuta - dok se disperzibilne tablete u potpunosti ne rastvore.


    image

    3 min

    image

   8. Neposredno pre primene promešajte lek lagano okrećući oralni špric gore-dole pet puta. Nemojte mućkati špric. Oralnu suspenziju odmah primenite. Ako ne upotrebite suspenziju u toku 30 minuta od pripreme, bacite je i pripremite novu.

    5x


    image

    image

    Uklanjanje vazduha iz šprica


   9. Uzmite oralni špric u ruke tako da je vrh okrenut prema gore. Polako gurnite klip prema gore kako biste istisnuli većinu vazduha (u redu je ako manja količina vazduha ostane oko vrha).


    image

    Uzimanje leka


    image

   10. Stavite oralni špric u usta pacijenta. Polako gurnite klip unutra kako biste istisnuli ceo sadržaj oralnog šprica.


   11. Pažljivo izvadite oralni špric iz usta pacijenta.


    image

    Budite sigurni da je uzet ceo sadržaj leka


    image

   12. Stavite vrh oralnog šprica u čašu napunjenu vodom. Izvucite 5 mL vode laganim povlačenjem klipa prema gore.


    image

   13. Držite oralni špric tako da je vrh šprica okrenut prema gore. Polako povucite klip prema dole kako biste uvukli vazduh sve dok klip ne dođe do oznake od 9 mL na špricu.


    image

   14. Držite oralni špric sa vrhom okrenutim prema gore i kružnim pokretima promešajte tako da sa vodom pokupite ostatke leka koji su ostali unutra.


    image

   15. Držite oralni špric sa vrhom okrenutim prema gore. Potisnite klip prema gore da biste istisnuli većinu vazduha.


    image

   16. Stavite oralni špric u usta pacijenta. Polako gurnite klip unutra kako biste istisnuli ceo sadržaj oralnog šprica.


   17. Pažljivo izvadite oralni špric iz usta pacijenta.


    Ako je ukupna propisana doza veća od 10 mg ili se mora pripremiti upotrebom više od 5 disperzibilnih tableta, ponovite korake od 2 do 17 da biste završili primenu doze.


    image

    Čišćenje


   18. Pitajte Vašeg farmaceuta kako se uklanjaju oralni špricevi.


   19. Operite i osušite ruke.


Uputstva za pacijente ili osobe koje brinu o pacijentu koje pripremaju suspenziju korišćenjem male čaše:


Biće Vam potrebno sledeće:


image

Priprema


 1. Operite i osušite ruke.


  image

  image

  Dodavanje vode


 2. Dodajte približno 25 mL vode u čašu za doziranje od 30 mL.

  Količina vode ne mora biti precizno izmerena. 25 mL vode

  image

 3. Sipajte vodu iz čaše za doziranje u malu čašu.


  Dodavanje disperzibilnih tableta


 4. Koristite makaze kako biste otvorili blister duž iscrtane linije. Izvadite disperzibilne tablete iz blistera.

 5. Dodajte disperzibilne tablete u vodu. image


image

Mešanje leka


6 Sačekajte 3 minuta dok se disperzibilne tablete u potpunosti ne rastvore.


image

3 Min


image

 1. Lagano kašikom promešajte sadržaj čaše i zatim odmah nastavite sa korakom 8.


  image

  image

  Uzimanje leka


 2. Pacijent mora odmah popiti svu oralnu suspenziju iz čaše. Ako se suspenzija ne popije u toku 60 minuta od pripreme, bacite je i pripremite novu suspenziju.


  image

  image

  Budite sigurni da je uzet ceo sadržaj leka


 3. Sipajte u čašu istu količinu vode (približno 25 mL). Promešajte sadržaj kašikom kako biste skinuli ostatke leka sa kašike i čaše.


10 Pacijent mora popiti svu oralnu suspenziju iz čaše.

image

Ako je ukupna propisana doza veća od 10 mg ili se mora pripremiti upotrebom više od 5 disperzibilnih tableta, ponovite korake od 2 do 10 da biste završili uzimanje doze.


image


image

image

Čišćenje


 1. Temeljno operite čašu i kašiku čistom vodom. Zatim obrišite čašu i kašiku čistim papirnim ubrusom. Čuvajte ih na suvom i čistom mestu do sledeće upotrebe.


 2. Operite i osušite ruke.


------------------------------------------------------------------------------------------------