Početna stranica Početna stranica

Betadine
povidon

CENE

1 g/100 mL, rastvor za grgljanje

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 272,70 din
Participacija: 0,00 din

200 mg vagitorije

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 464,60 din
Participacija: 0,00 din

7,5 g/100 mL; rastvor za kožu

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 535,30 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Betadine 200 mg vagitorije povidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Betadine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Betadine

 3. Kako se primenjuje lek Betadine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Betadine

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Betadine i čemu je namenjen

  Betadine vagitorije sadrže aktivnu supstancu povidon-jod koja spada u grupu ginekoloških antiinfektiva i antiseptika.


  Betadine vagitorije koriste se u terapiji akutnih i hroničnih vaginalnih infekcija (vaginitisa) uzrokovanih: mešovitim i nespecifičnim uzročnicima, gljivicama (Candida albicans) naročito nakon terapije antibioticima i steroidnim hormonima, i uzročnikom Trichomonas vaginalis-kao i preoperativna priprema vagine.

  Povidon-jod vagitorije omogućavaju brzo uspostavljanje prirodne vaginalne flore. Simptomi kao što su peckanje i svrab brzo prestaju.

  Zbog načina delovanja ne treba imati bojazan od razvoja rezistencije (otpornost uzročnika infekcije), kao ni od stvaranja sekundarne rezistencije kod dugotrajne primene povidon-joda. Povidon-jod je rastvorljiv u vodi i lako se skida pranjem.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Betadine Lek Betadine ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na povidon-jod ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate pojačan rad štitaste žlezde (hipertireoza) ili drugi poremećaj funkcije štitaste žlezde;

  ukoliko imate retko kožno oboljenje Dermatitis herpetiformis – Duhring - pre i nakon primene radioaktivnog joda (sve do završetka terapije).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite Betadine vagitorije:


  • Pre i posle radio-scintigrafije ili terapije radioaktivnim jodom kod malignog oboljenja štitaste žlezde ne primenjivati Betadine, vagitorije.

  • Kod oboljenja štitaste žlezde (naročito kod starijih pacijentkinja), zatim u slučaju gušavosti ili postojanja nodusa (čvorića) na štitastoj žlezdi, Betadine vagitorije mogu se koristiti u dužem vremenskom periodu (više od 14 dana) samo nakon stroge lekarske procene odnosa korist-rizik, pošto se nakon toga ne može isključiti pojava hiperfunkcije štitaste žlezde. Takođe, nakon ukidanja terapije (do 3 meseca) kod ovih pacijentkinja, lekar će pratiti eventualnu pojavu ranih simptoma ubrzanog rada štitaste žlezde i po potrebi pratiti njenu funkciju.

  • Postoji mogućnost da za vreme terapije povidon-jod vagitorijama bude narušena elastičnost i bezbednost kondoma ili vaginalnih dijafragmi.

  • Betadine vagitorija se ne sme gutati.


   Uticaj na dijagnostičke preglede

  • Za vreme korišćenja leka Betadine može da bude smanjena resorpcija joda preko štitaste žlezde. Ovo može da dovede do smetnji prilikom raznih pregleda štitaste žlezde i da onemogući planiranu terapiju (radiojodnu terapiju). Neophodno je pridržavati se vremenskog intervala od 1 do 2 nedelje nakon prekida terapije lekom Betadine.

  • Zbog oksidacionog dejstva povidon-joda, može doći do lažno pozitivnih rezultata različitih dijagnostičkih testova (između ostalih, test sa toluidinom i gvajak smolom za određivanje hemoglobina ili glukoze u stolici ili urinu).

  • Povidon-jod se lako uklanja iz tekstila i drugih materijala toplom vodom i sapunom, u težim slučajevima amonijačnim rastvorom ili rastvorom natrijum–tiosulfata.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena pre prve menstruacije.

  Pre početka terapije kod dece neophodno je pažljivo proceniti odnos korist-rizik, pošto do sada ne postoji dovoljno iskustava za opštu preporuku o primeni ovog farmaceutskog oblika leka za ovu starosnu grupu.


  Drugi lekovi i Betadine


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Kod pacijenata na terapiji litijumom izbegavati dugotrajnu primenu koja može dovesti do povećane količine resorbovanog joda.

  Treba izbegavati istovremenu primenu povidon-joda i hidrogen-peroksida, sredstava za čišćenje rana na bazi enzima ili onih koja sadrže srebro, taurolidin, kao i antiseptike, jer dolazi do međusobnog slabljenja dejstva.

  Izbegavati istovremenu primenu sa taurolidinom, jer taurolidin može da pređe u mravlju kiselinu koja izaziva intenzivno peckanje.

  Lek ne primenjivati zajedno sa preparatima koji sadrže živu, pošto može da se formira nagrizajući živin jodid.

  Lek ne primenjivati zajedno sa antisepticima na bazi oktenidina pošto može doći do privremene tamne prebojenosti kože.

  Povidon-jod reaguje sa belančevinama i raznim drugim organskim supstancama, kao što su npr. komponente krvi ili gnoja, čime može biti oslabljeno dejstvo Betadine, vagitorija; ovo može biti kompenzovano većom dozom povidon-joda.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Trudnoća i dojenje

  Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili nameravate da ostanete u drugom stanju, pre primene ovog leka posavetujte se sa svojim lekarom.

  Primena Betadine vagitorija kod trudnica ili za vreme dojenja moguća je isključivo prema izričitom uputstvu lekara. Kod trudnica i tokom dojenja indikovano je praćenje funkcije štitaste žlezde majke i odojčeta. Terapija treba da traje kratko. Jod dospeva preko placente (posteljice) u plod, a takođe se izlučuje u majčino mleko.


  Plodnost

  Ne očekuje se uticaj na plodnost pri primeni leka.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Lek ne utiče ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Betadine

  Lek Betadine primenjujte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za vaginalnu upotrebu.


  Ukoliko lekar ne propiše drugačije, jednom dnevno, uveče pre spavanja, u ležećem položaju, staviti jednu vagitoriju duboko u vaginu prethodno nakvašenu vodom. U teškim slučajevima

  Betadine vagitorije mogu da se koriste i 2 puta na dan.


  Terapija ne treba da traje duže od 5 do 10 dana. Ako je potrebno, lekar može propisati dužu terapiju.


  Ukoliko tokom terapije dođe do menstrualnog krvarenja, lečenje treba nastaviti i tokom menstruacije.

  Preporučuju se primena higijenskih uložaka za vreme terapije (nikako ne primenjivati tampone). Betadine vagitorije ne treba upotrebljavati istovremeno sa drugim sredstvima namenjenim za lokalnu vaginalnu upotrebu.


  Primena kod dece i adolescenata

  Betadine vagitorije ne primenjivati pre prvog menstrualnog ciklusa.


  Ako ste primenili više leka Betadine nego što treba


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka od one koja Vam je preporučena, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Ukoliko dođe do resorpcije velike količine joda (više od 10 g), simptomi akutnog trovanja jodom mogu se ispoljiti u vidu bolova u stomaku, grčeva, mučnine, povraćanja, proliva, smanjenog sadržaja tečnosti u organizmu (dehidracije), pada krvnog pritiska (koji perzistira), tendencije ka kolapsu, zapaljenja dela grkljana, povećane sklonosti ka krvarenju, pomodrele kože, oštećenja bubrega, osećaja bockanja i peckanja u rukama i nogama, groznice i nakupljanja tečnosti u plućima.

  Posle dugotrajnog unosa većih količina joda, mogu se javiti hipertireoidizam (pojačana funkcija štitaste žlezde), ubrzani rad srca, nemir, drhtanje i glavobolja.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Betadine


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Betadine


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Betadine bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas posavetovati kada da prestanete sa terapijom.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Neželjena dejstva su predstavljena prema sledećim kategorijama učestalosti:


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • preosetljivost, reakcije preosetljivosti na koži (svrab, crvenilo, plikovi ili slično).


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • akutne opšte alergijske reakcije (anafilaktička reakcija) često praćena padom krvnog pritiska, vrtoglavicom, mučninom i eventualno otežanim disanjem;

  • alergijska reakcija praćena oticanjem očnih kapaka, usana, jezika, i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju (angioedem);

  • pojačana funkcija (hiperfunkcija) štitaste žlezde kod pacijentkinja koje su tome sklone1.


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • smanjena funkcija (hipofunkcija) štitaste žlezde2;

  • poremećaj ravnoteže elektrolita3;

  • nakupljanje kiselih jedinjenja u krvi i organizmu (metabolička acidoza)3;

  • akutna bubrežna insuficijencija (bubrežna slabost)3, poremećaj gustine krvi (poremećaj osmolarnost krvi) 3.

   1Kod pacijenata sa poremećajem funkcije štitaste žlezde u istoriji bolesti nakon resorpcije veće količine joda npr. u toku primene povidon-joda na velikoj površini prilikom lečenja rana i opekotina u dužem vremenskom periodu.

   2Hipofunkcija štitaste žlezde nakon duže ili preterane primene povidon-joda.

   3Može da se pojavi nakon resorpcije veće količine povidon-joda (npr. terapija opekotina).


   Pri dužoj primeni leka može doći do znatne sistemske resorpcije joda. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Betadine

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Betadine posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Betadine


Kako izgleda lek Betadine i sadržaj pakovanja


Betadine vagitorije su jednolične, glatke, crvenosmeđe boje, oblika torpeda. Unutrašnje pakovanje: PVC/PE strip, koji sadrži 7 vagitorija.

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija koja sadrži 14 vagitorija (2 stripa) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12,

Skopje, Republika Makedonija

u saradnji sa MUNDIPHARMA AG,

St. Alban-Rheinweg 74, Bazel, Švajcarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00292-18-002 od 30.01.2019.