Početna stranica Početna stranica

Codexy
oksikodon

CENE

kapsula tvrda blister, 30 po 5mg

Veleprodaja: 381,07 din
Maloprodaja: 461,10 din
Participacija: 50,50 din

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 5 mg

Veleprodaja: 381,07 din
Maloprodaja: 461,10 din
Participacija: 50,50 din

kapsula tvrda blister, 30 po 10mg

Veleprodaja: 597,31 din
Maloprodaja: 722,75 din
Participacija: 50,50 din

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 10 mg

Veleprodaja: 597,31 din
Maloprodaja: 722,75 din
Participacija: 50,50 din

kapsula tvrda blister, 30 po 20mg

Veleprodaja: 982,63 din
Maloprodaja: 1.188,98 din
Participacija: 50,50 din

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 30 po 20 mg

Veleprodaja: 982,63 din
Maloprodaja: 1.188,98 din
Participacija: 50,50 din

UPUTSTVO ZA LEK


§

Codexy, 5 mg, kapsule, tvrde

§

Codexy, 10 mg, kapsule, tvrde

§

Codexy, 20 mg, kapsule, tvrde oksikodon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek Codexy


    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Codexy posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Čuvati na temperaturi do 30 °C.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Codexy


Codexy, 5 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je oksikodon-hidrohlorid.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 5 mg oksikodon-hidrohlorida što odgovara 4,5 mg oksikodona.


Codexy, 10 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je oksikodon-hidrohlorid.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 10 mg oksikodon-hidrohlorida što odgovara 9 mg oksikodona.


Codexy, 20 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je oksikodon-hidrohlorid.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 20 mg oksikodon-hidrohlorida što odgovara 18 mg oksikodona.


Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule (Codexy; 5 mg, 10 mg, 20 mg; kapsule, tvrde): celuloza, mikrokristalna; magnezijum- stearat.


Telo i kapa kapsule:


- Codexy, 5 mg, kapsule, tvrde:

Kapa kapsule: želatin; voda, prečišćena; natrijum-laurilsulfat; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171); indigotin (E132);

Telo kapsule: želatin; voda, prečišćena; natrijum-laurilsulfat; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171);


Kapa kapsule: želatin; voda, prečišćena; natrijum-laurilsulfat; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171); indigotin (E132);

Telo kapsule: želatin; voda, prečišćena; natrijum-laurilsulfat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan- dioksid (E171);

Mastilo za štampanje (Codexy, 5 mg, 10 mg, 20 mg, kapsule, tvrde): šelak; alkohol, bezvodni; izopropil-alkohol; butil-alkohol; propilenglikol; amonijak, rastvor; gvožđe(III)–oksid, crni (E172); kalijum-hidroksid (za podešavanje pH vrednosti); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Codexy i sadržaj pakovanja


Kapsule, tvrde.


Codexy, 5 mg, kapsule, tvrde:

Kapsule, tvrde veličine 4; telo tamnoružičaste boje i kapa smeđe boje. Oznake (crne boje): “OXY” na kapi i “5” na telu.


Codexy, 10 mg, kapsule, tvrde:

Kapsule, tvrde veličine 4; telo bele boje i kapa smeđe boje. Oznake (crne boje): “OXY” na kapi i “10” na telu.


Codexy, 20 mg, kapsule, tvrde:

Kapsule, tvrde veličine 4; telo svetloružičaste boje i kapa smeđe boje. Oznake (crne boje): “OXY” na kapi i “20” na telu.


Codexy, 5 mg, 10 mg, 20 mg,kapsule, tvrde:

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-AL blister u kome se nalazi 10 kapsula, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole:

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD, Ðorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:

Codexy; kapsule, tvrde; 5 mg (3x10 kapsula, tvrdih): 515-01-03225-20-003 od 14.05.2021. Codexy; kapsule, tvrde; 10 mg (3x10 kapsula, tvrdih): 515-01-03226-20-001 od 14.05.2021. Codexy; kapsule, tvrde; 20 mg (3x10 kapsula, tvrdih): 515-01-03228-20-001 od 14.05.2021.