Početna stranica Početna stranica

Milgamma mono 300
benfotiamin

UPUTSTVO ZA LEK


Milgamma mono 300, 300 mg, film tableta benfotiamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Milgamma mono 300 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Milgamma mono 300

 3. Kako se uzima lek Milgamma mono 300

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Milgamma mono 300

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Milgamma mono 300 i čemu je namenjen

   Lek Milgamma mono 300 sadrži benfotiamin kao aktivnu supstancu koja pripada grupi vitamina.


   Terapijske indikacije

   Terapija i prevencija kliničkih stanja uzrokovanih nedostatkom vitamina B1 koja se ne mogu korigovati ishranom.


   Klinički dijagnostikovana deficijencija (nedostatak) vitamina B1 se može javiti kod:

   Nepotpune ishrane i neuhranjenosti (npr. beriberi), dugotrajne parenteralne ishrane, dijete izgladnjivanjem, hemodijalize, malapsorpcije (poremećaj u apsorpciji hranljivih materija), hroničnog alkoholizma (alkoholna kardiomiopatija, Wernicke-ova encefalopatija, Korsakoff sindrom), povećane potrebe (npr. trudnoća i dojenje).


   Terapija neuropatija i kardiovaskularnih poremećaja izazvanih nedostatkom vitamina B1.

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Milgamma mono 300 Lek Milgamma mono 300 ne smete uzimati:

   – ukoliko ste alergični (preosetljivi) na benfotiamin, tiamin (hemijsko ime vitamina B1) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Milgamma mono 300.


   Drugi lekovi i Milgamma mono 300


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceutu ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   5-fluorouracil (lek koji se koristi u terapiji raka) inaktivira tiamin, s obzirom na to da 5-fluorouracil kompetitivno inhibira fosforilaciju tiamina u tiamin pirofosfat.


   Uzimanje leka Milgamma mono 300 sa hranom, pićima i alkoholom


   Nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Ukoliko ste trudni, ovaj lek bi trebalo koristiti isključivo za terapiju dijagnostifikovane deficijencije vitamina B1 zbog količine aktivne supstance koju sadrži. Iz ovog razloga koristite Milgamma mono 300 isključivo ako Vaš lekar to smatra apsolutno neophodnim. Predložena dnevna doza vitamina B1 u toku trudnoće je 1,2 mg u drugom trimestru i 1,3 mg u trećem trimestru. Bezbednost uzimanja većih od preporučenih dnevnih doza još nije potvrđena.


   Dojenje

   Ukoliko dojite ovaj lek bi trebalo koristiti isključivo za terapiju dijagnostifikovane deficijencije vitamina B1 zbog količine aktivne supstance koju sadrži. Iz ovog razloga koristite Milgamma mono 300 isključivo ako

   Vaš lekar to smatra apsolutno neophodnim. Ukoliko dojite, predložena dnevna doza unosa vitamina B1 je 1,3 mg. Bezbednost uzimanja većih od preporučenih dnevnih doza još nije potvrđena.Vitamin B1 se izlučuje u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Posebne mere predostrožnosti nisu potrebne.


  3. Kako se uzima lek Milgamma mono 300

   Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Odrasli:

   Ukoliko nije drugačije propisano, doza je 1 film tableta jednom dnevno. Film tabletu bi trebalo progutati celu sa nešto tečnosti.

   Trajanje primene zavisi od terapijskog odgovora.

   U terapiji neuropatija, Milgamma mono 300 prvobitno treba uzimati u periodu od barem 3 nedelje. Potom, dalja terapija zavisi od terapijskog odgovora. U slučaju da terapijski odgovor izostane ili je nedovoljan posle 4 nedelje, terapiju simptoma treba ponovo razmotriti.


   Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Milgamma mono 300 suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Posebne grupe pacijenata

   Stariji pacijenti:

   Nije potrebno prilagođavanje doze.


   Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega:

   Nije potrebno prilagođavanje doze.


   Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre:

   Efikasnost i bezbednost primene leka Milgamma mono 300 kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre nisu ustanovljene.


   Pedijatrijska populacija:

   Efikasnost i bezbednost primene leka Milgamma mono 300 kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina života nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.


   Ako ste uzeli više leka Milgamma mono 300 nego što treba


   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Milgamma mono 300 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


   Nije potrebno preduzimanje dodatnih zdravstvenih mera.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Milgamma mono 300


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Milgamma mono 300


   Ukoliko prekinete sa uzimanjem leka možete da ugrozite uspešnost lečenja. Ukoliko primetite neprijatna neželjena dejstva, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom o daljem toku terapije.


   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  4. Moguća neželjena dejstva

   Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


   Ako se kod Vas javi bilo koja od dole navedenih neželjenih reakcija, prekinite da uzimate lek Milgamma mono 300 i obratite se Vašem lekaru.


   Neželjena dejstva su navedena prema sledećim kategorijama učestalosti:

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):


   U pojedinačnim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti sa kožnim reakcijama (koprivnjača, osip).


   U kliničkim studijama su u pojedinačnim slučajevima dokumentovani gastrointestinalni poremećaji kao što su mučnina i druge gastrointestinalne tegobe.

   Uzročni odnos vitamina B1 i dozne zavisnosti još nije dovoljno pojašnjen. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. Kako čuvati lek Milgamma mono 300

   Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


   Ne smete koristiti lek Milgamma mono 300 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


   Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Milgamma mono 300

Aktivna supstanca je benfotiamin. 1 film tableta sadrži 300 mg benfotiamina.

Pomoćne supstance su:

Jezgro: celuloza mikrokristalna; talk; povidon (K30); silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza- natrijum; gliceridi parcijalni dugog lanca.


Film: hipromeloza; talk; titan-dioksid (E171); polietilenglikol; saharin-natrijum.


Kako izgleda lek Milgamma mono 300 i sadržaj pakovanja Bele duguljaste film tablete sa podeonom linijom sa obe strane. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je blister, gornja folija aluminijum, donja folija providni PVC/PVDC koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG (NOVI BEOGRAD)

Bulevar Zorana Đinđića 65/III, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

WÖRWAG PHARMA GMBH & CO. KG

Calwer Straße 7, Böblingen, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2018.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03206-16-001 od 30.05.2018.