Početna stranica Početna stranica

Pulmicort
budesonid

CENE

prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

Veleprodaja: 686,20 din
Maloprodaja: 830,31 din
Participacija: 50,00 din

suspenzija za raspršivanje ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

Veleprodaja: 1.192,80 din
Maloprodaja: 1.443,30 din
Participacija: 50,00 din

suspenzija za raspršivanje ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)

Veleprodaja: 1.577,30 din
Maloprodaja: 1.908,54 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Pulmicort ; 0,25 mg/mL; suspenzija za raspršivanje Pulmicort ; 0,50 mg/mL; suspenzija za raspršivanje


budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

Značajno je manja verovatnoća da će se ove promene desiti pri primeni inhalacionih kortikosteroida u poređenju sa tabletama kortikosteroida.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Pulmicort suspenzija za raspršivanje

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Pulmicort posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:“, intermedijernom pakovanju (foliji) i ampuli nakon „EXP:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, zaštićen od svetlosti.

  Čuvati u omotaču od zaštitne folije kako bi se lek zaštitio od svetlosti.

  Jednodozne kontejnere (ampule) treba čuvati u uspravnom položaju i treba ih zaštititi od zamrzavanja. Rok upotrebe posle otvaranja kesice: 3 meseca na temperaturi do 30°C, zaštićen od svetlosti.

  Nakon rekonstitucije lek upotrebiti odmah.

  Iako se iskoristi samo 1 mL suspenzije ostatak zapremine leka više nije sterilan i treba ga odmah ukloniti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


  Šta sadrži lek Pulmicort suspenzija za raspršivanje


  Aktivna supstanca je budesonid.


  Pulmicort 0,25 mg/mL: Jedna ampula sadrži 0,50 mg aktivne supstance budesonid. Pulmicort 0,50 mg/mL: Jedna ampula sadrži 1 mg aktivne supstance budesonid.


  Pomoćne supstance su: dinatrijum-edetat, natrijum-hlorid, polisorbat 80, limunska kiselina, bezvodna, natrijum-citrat i voda za injekcije.


  Kako izgleda lek Pulmicort i sadržaj pakovanja

  Suspenzija bele do skoro bele boje u jednodoznom plastičnom kontejneru (ampula).


  Unutrašnje pakovanje

  image

  Pulmicort suspenzija za raspšivanje upakovan je u jednodozne kontejnere (ampule) od polietilena niske gustine (LDPE). Svaka dozna jedinica sadrži 2 mL suspenzije.

  Po pet jednodoznih kontejnera (ampula) su sastavljene i upakovane u intermedijarno pakovanje-kesicu (omotač) od Al-folije.


  Spoljašnje pakovanje

  Složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze četiri aluminijumske kesice, odnosno 20 ampula i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole

  PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD

  Bulevar Vojvode Mišića 15A, Beograd-Savski venac


  Proizvođač

  ASTRAZENECA AB,

  Forskargatan 18, Södertälje, Švedska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Septembar, 2019.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:

  Pulmicort 0,25 mg/mL, suspenzija za raspršivanje: 515-01-04777-18-001 od 26.09.2019.

  Pulmicort 0,50 mg/mL, suspenzija za raspršivanje: 515-01-04778-18-001 od 26.09.2019.


  Uputstvo za ispravnu upotrebu Pulmicort suspenzije za raspršivanje

  Svaki jednodozni kontejner (ampulu) treba odvojiti iz stripa, nežno promućkati i otvoriti uvrtanjem jezička. Sadržaj respule treba nežno istisnuti u posudu raspršivača. Svaki jednodozni kontejner (ampulu) treba baciti, a vrh posude raspršivača vratiti na mesto.


  Pulmicort, suspenzija za raspršivanje se inhalira pomoću aparata-mlaznog raspršivača (nebulizator) opremljenog usnikom ili odgovarajućom maskom za lice. Raspršivač treba povezati sa vazdušnim kompresorom sa adekvatnim protokom vazduha (6-8 L/min), a volumen punjenja bi trebalo da bude 2-4 mL. Napomena

  Važno je dati uputstvo pacijentu:

  • Da pažljivo pročita uputstvo za pacijenta koje se nalazi u pakovanju svakog raspršivača.