Početna stranica Početna stranica

Pantogar
medicinski kvasac, tiamin, kalcijum-pantotenat, cistin, p-aminobenzojeva kiselina, keratin

UPUTSTVO ZA LEKPantogar, 100 mg + 60 mg + 60 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, kapsula, tvrda

Medicinski kvasac, tiamin, kalcijum - pantotenat, cistin, p-aminobenzojeva kiselina, keratin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pantogar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantogar

 3. Kako se uzima lek Pantogar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantogar

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Pantogar i čemu je namenjen

  Lek Pantogar smanjuje difuzno opadanje kose tako što poboljšavaju strukturu same dlake. Takođe povećavaju otpornost kose na različite mehaničke i hemijske štetne faktore. Pantogar kapsule podstiču rast noktiju i povećavaju njihovu čvrstinu.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantogar Lek Pantogar ne smete uzimati:

  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na medicinski kvasac, tiamin, kalcijum - pantotenat, cistin, p- aminobenzojeva kiselina, keratin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pantogar.


  Kod opadanja kose usled smanjene funkcije štitaste žlezde, gljivičnih infekcija, hormonskih poremećaja, sistemskog lupusa ili šećerne bolesti, neophodna je farmakološka terapija osnovnog oboljenja.

  Kod opadanja kose usled hemioterapije, preporučuje se primena nefarmakoloških mera (npr. posebna nega kose, prilagođavanje frizure).

  Kod povećane lomljivosti i krtosti noktiju usled gljivične infekcije ili psorijaze, takođe je neophodna farmakološka terapija osnovnog oboljenja.


  Drugi lekovi i Pantogar


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Ne preporučuje se istovremena primena leka Pantogar i sulfonamidskih lekova.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti ovog leka u trudnoći i u periodu dojenja.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato da lek Pantogar utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Pantogar

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je:

  Osobe starije od 18 godina: 1 kapsula 3 puta dnevno

  Kapsulu uzimati za vreme obroka sa malo tečnosti, bez žvakanja.

  Prosečna terapija treba da traje 3-4 meseca. Ako je potrebno, terapija se može nastaviti ili ponoviti.

  Ako ste uzeli više leka Pantogar nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pantogar nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim Iekarom ili farmaceutom!

  Do sada nisu registrovani takvi slučajevi, ali ako se jave određeni simptomi pri uzimanju doza većih od preporučenih, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantogar


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


  Poremećaji nervnog sistema

  Nepoznata učestalost: glavobolja i vrtoglavica


  Kardiološki poremećaji:

  Retka neželjena dejstva: tahikardija, ubrzan puls Nepoznata učestalost: palpitacije (osećaj lupanja srca)


  Gastrointestinalni poremećaji

  Nepoznata učestalost: dijareja, povraćanje, abdominalni bol, flatulencija (nadimanje), gorušica, nauzeja (mučnina)


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Retka neželjena dejstva: urtikarija (koprivnjača), raš (osip), pruritus (svrab) Nepoznata učestalost: eritem (crvenilo)


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Retka neželjena dejstva: pojačano znojenje


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Pantogar

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Pantogar posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25˚ C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Pantogar


Aktivne supstance su: medicinski kvasac 100 mg, tiamin-nitrat 60 mg, kalcijum-pantotenat 60 mg, cistin 20 mg, p-aminobenzojeva kiselina 20 mg, keratin 20 mg.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; povidon; silicijum – dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijum stearat; Sastav tela i kape kapsule: želatin; titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); indigotin (E 132).


Kako izgleda lek Pantogar i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda

Prašak svetlo smeđe boje, mirisa na kvasac, u tvrdim, neprovidnim želatinskim kapsulama, tamnozelene kape i svetlosmeđeg tela.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC - Aluminijumski blister sa 15 kapsula, tvrdih. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi šest blistera sa po 15 kapsula, tvrdih (ukupno 90 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: SALVEO DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, Beograd

Proizvođač: MERZ PHARMA GMBH & CO KGAA, Ludwigstrasse 22, Reinheim, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01076-18-001 od 01.03.2019.