Početna stranica Početna stranica

Macmiror Complex
nistatin, nifuratel

UPUTSTVO ZA LEK


Macmiror Complex, 4000000 i.j./100 g + 10 g/100 g, vaginalni krem nistatin, nifuratel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Osećaji peckanja i svraba na mestu primene su po pravilu blagi i spontano prolaze. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek Macmiror Complex

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

    Ne smete koristiti lek Macmiror Complex posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Macmiror Complex


Aktivne supstance su: nistatin i nifuratel.

100 g vaginalnog krema sadrži 4000000 i.j. nistatin i 10 g nifuratel.


Pomoćne supstance su: ksalifin 15, metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroksibenzoat (E216); glicerol; sorbitol 70% rastvor (nekristališući); propilenglikol; karbomer; trietanolamin; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Macmiror Complex i sadržaj pakovanja


Vaginalni krem.

Tamno žuti homogeni krem.


Unutrašnje pakovanje je tuba (aluminijumska) sa plastičnim zatvaračem koja sadrži 30 g vaginalnog krema. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba sa 30 g vaginalnog krema, graduisani aplikator i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

BONIFAR DOO NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Ðinđića 64 a, Beograd


Proizvođač:

DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L., Via Martiri Delle Foibe 1, Cortemaggiore, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-00760-19-001 оd 18.09.2019.