Početna stranica Početna stranica

Amoxiplus 1,2g
amoksicilin, klavulanska kiselina

UPUTSTVO ZA LEK


Amoxiplus 1,2 g; 1000 mg/200 mg; prašak za rastvor za injekciju/infuziju amoksicilin/klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amoxiplus 1,2 g i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Amoxiplus 1,2 g

 3. Kako se primenjuje lek Amoxiplus 1,2 g

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amoxiplus 1,2 g

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  1. Šta je lek Amoxiplus 1,2 g i čemu je namenjen


   Lek Amoxiplus 1,2 g je antibiotik i deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija. Lek Amoxiplus 1,2 g sadrži dve aktivne supstance koje se nazivaju amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lekova koji se nazivaju "penicilini" čije dejstvo pod određenim okolnostima može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Druga aktivna supstanca leka (klavulanska kiselina) sprečava navedenu pojavu.


   Lek Amoxiplus 1,2 g se primenjuje kod odraslih osoba i dece u lečenju sledećih infekcija:


   • teških infekcija uha, nosa i grla;

   • infekcija disajnih puteva;

   • infekcije mokraćnih puteva;

   • infekcija kože i mekih tkiva, uključujući infekcije zuba;

   • infekcija kostiju i zglobova;

   • infekcija u trbušnoj duplji;

   • infekcija genitalnih organa kod žena.


    Lek Amoxiplus 1,2 g se primenjuje kod odraslih osoba i dece u cilju sprečavanja nastanka infekcija udruženih sa velikim hirurškim zahvatima.


  2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Amoxiplus 1,2 g Lek Amoxiplus 1,2 g ne smete koristiti:

   • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu, penicillin ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

   • ukoliko ste bilo kada imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosetljivosti) na bilo koji antibiotik. Ovo može da uključuje kožni osip ili otok lica ili vrata;

   • ukoliko ste nekada imali problem sa jetrom ili žuticu (žutu prebojenost kože) prilikom primene

    antibiotika.


    Upozorenja i mere opreza


    Nemojte primenjivati lek Amoxiplus 1,2 g ukoliko se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Amoxiplus 1,2 g.


    Kada primenjujete lek Amoxiplus 1,2 g, posebno vodite računa:

    Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Amoxiplus 1,2 g:

   • ukoliko imate groznicu sa otokom limfnih čvorova (infektivna mononukleoza);

   • ukoliko ste na terapiji usled problema sa jetrom ili bubrezima;

   • ukoliko ne mokrite redovno.


    Ukoliko niste sigurni da li se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Amoxiplus 1,2 g.

    U pojedinim okolnostima, lekar može ispitati koja vrsta bakterije uzrokuje pojavu infekcije.

    U zavisnosti od rezultata analiza, može Vam biti primenjena druga jačina leka Amoxiplus 1,2 g ili drugi lek.


    Stanja koja zahtevaju poseban oprez

    Primena leka Amoxiplus 1,2 g može dovesti do pogoršanja određenih postojećih stanja, ili može dovesti do pojave ozbiljnih neželjenih dejstava. Navedena neželjena dejstva uključuju alergijske reakcije, konvulzije (napade) i zapaljenje debelog creva. Neophodno je da tokom primene leka Amoxiplus 1,2 g vodite računa o pojavi pojedinih simptoma, u cilju smanjenja rizika od nastanka zdravstvenih problema. Videti odeljak 4 „Stanja na koja treba obratiti pažnju


    Analize krvi i urina

    Ukoliko je potrebno da obavite analize krvi (kao što su ispitivanja broja crvenih krvnih zrnaca ili ispitivanja funkcije jetre) ili ispitivanje urina (na prisustvo glukoze) obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru da primenjujete lek Amoxiplus 1,2 g. Primena leka Amoxiplus 1,2 g može uticati na rezultate navedenih ispitivanja.


    Drugi lekovi i lek Amoxiplus 1,2 g

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove.


    Ukoliko primenjujete alopurinol (koji se primenjuje u terapiji gihta) istovremeno sa lekom Amoxiplus 1,2 g, postoji veća verovatnoća od nastanka alergijske kožne reakcije.


    Ukoliko primenjujete probenecid (koji se primenjuje u terapiji gihta), Vaš lekar može odlučiti da prilagodi dozu leka Amoxiplus 1,2 g koju primenjujete.


    Ukoliko se lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin) primenjuju istovremeno sa lekom Amoxiplus 1,2 g, mogu biti potrebne dodatne analize krvi.


    Primena leka Amoxiplus 1,2 g može uticati na dejstvo metotreksata (leka koji se primenjuje u terapiji karcinoma ili reumatske bolesti).


    Primena leka Amoxiplus 1,2 g može uticati na dejstvo mikofenolat-mofetila (leka koji se primenjuje za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa).


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Amoxiplus 1,2 g

    Lek Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju sadrži 62,9 mg (2,8 mmol) natrijuma po bočici. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


    Lek Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju sadrži 39,3 mg (1 mmol) kalijuma po bočici. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenta sa smanjenom funkcijom bubrega ili kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos kalijuma.

  3. Kako se primenjuje lek Amoxiplus 1,2 g


   Nikada nećete biti u prilici da sami sebi date ovaj lek. Lek će Vam biti primenjen od strane obučenih zdravstvenih radnika, lekara ili medicinskih sestara.


   Preporučene doze su:


   Odrasle osobe i deca telesne mase 40 kg i više


   Uobičajena doza

   1000 mg/200 mg na svakih 8 sati

   Primena leka u cilju sprečavanja nastanka infekcije tokom i nakon hirurške intervencije

   1000 mg/200 mg pre hirurške intervencije, tokom primene anestetika.


   Primenjena doza leka se može razlikovati u zavisnosti od vrste hirurške intervencije. Vaš lekar može primeniti ponovljenu dozu leka u slučaju da hirurška intervencija traje duže od 1 sat


   .

   Deca telesne mase manje od 40 kg


   • Doze leka navedene su prema telesnoj masi deteta izraženoj u kilogramima.

    Deca uzrasta 3 meseca života i starija

    25 mg/5 mg po kilogramu telesne mase na svakih 8 sati

    Deca mlađa od 3 meseca života ili telesne mase manje od 4 kg

    25 mg/5 mg po kilogramu telesne mase na svakih 12 sati


    Pacijenti koji imaju probleme sa bubrezima i jetrom

   • Ukoliko imate problema sa bubrezima može Vam biti primenjena drugačija doza leka. Vaš lekar može odlučiti da je potrebno primeniti drugu jačinu leka ili drugi lek.

   • Ukoliko imate problema sa jetrom, Vaš lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno stanje i moguće je da će biti potrebna češća provera funkcije jetre.


    Kako se lek Amoxiplus 1,2 g primenjuje

   • Lek Amoxiplus 1,2 g će Vam biti primenjen putem injekcije u venu ili putem intravenske infuzije

   • .Postarajte se da tokom primene leka Amoxiplus 1,2 g pijete dosta tečnosti.

   • Uobičajeno je da Vam lek Amoxiplus 1,2 g neće biti primenjen tokom perioda dužeg od 2 nedelje, bez ponovne procene terapije od strane lekara.


   Ako ste primili više leka Amoxiplus 1,2 g nego što treba

   Malo je verovatno da će Vam biti primenjeno više leka Amoxiplus 1,2 g nego što je potrebno, međutim ukoliko smatrate da Vam je primenjeno više leka Amoxiplus 1,2 g nego što je potrebno, odmah obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Znaci mogu da uključuju stomačne tegobe (mučninu, povraćanje ili proliv) ili konvulzije.

   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  4. Moguća neželjena dejstva


   Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Moguća neželjena dejstva su navedena u nastavku tekstu.

   Stanja na koja treba obratiti pažnju Alergijske reakcije:

   • kožni osip;

   • zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis) koje se može uočiti kao izdignute crvene ili purpurne mrlje na koži, ali može zahvatiti i druge delove tela;

   • groznica, bol u zglobovima, otečene limfne žlezde na vratu, pazuhu ili preponama;

   • otok, ponekad lica i usta (angioedem), koji uzrokuje otežano disanje;

   • kolaps.


    Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko dođe do pojave navedenih simptoma. Prekinite sa primenom leka Amoxiplus 1,2 g.


    Zapaljenje debelog creva

    Zapaljenje debelog creva koje uzrokuje pojavu vodenastog proliva, obično praćenog pojavom krvi i sluzi u stolici, bolom u trbuhu i/ili groznicom.


    Obratite se Vašem lekaru za savet što pre je moguće ukoliko dođe do pojave navedenih simptoma.


    Česta neželjena dejstva

    Navedena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

   • gljivična infekcija vagine, usne duplje ili kožnih nabora;

   • proliv.


    Povremena neželjena dejstva

    Navedena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

   • kožni osip, svrab;

   • izdignut kožni osip praćen svrabom (koprivnjača);

   • mučnina, posebno prilikom primene visokih doza leka

   • povraćanje;

   • slabo varenje;

   • vrtoglavica;

   • glavobolja.

    Povremena neželjena dejstva koja se mogu ispoljiti u rezultatima analiza krvi:

   • povećanje nivoa pojedinih enzima koje produkuje jetra.


    Retka neželjena dejstva

    Navedena neželjena dejstva mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

   • kožni osip, na kom se mogu razviti plikovi, i izgledom podseća na male mete (tamne mrlje u sredini, okružene bledom površinom i tamnim prstenom na ivici – erythema multiforme);

    Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko uočite pojavu nekog od navedenih simptoma.

   • otok i crvenilo duž vene, koje je veoma osetljivo na dodir.


    Retka neželjena dejstva koja se mogu ispoljiti u rezulatima analiza krvi:

   • nizak broj ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi;

   • nizak broj belih krvnih zrnaca.


    Ostala neželjena dejstva

    Navedena neželjena dejstva su nepoznate učestalosti (ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

    Alergijske reakcije (videti u prethodno navedenom tekstu);

   • Zapaljenje debelog creva (videti u prethodno navedenom tekstu);

   • Zapaljenje zaštitne opne koja okružuje mozak (aseptični meningitis);

   • Ozbiljne kožne reakcije:

    • rasprostranjeni osip praćen plikovima i ljuštenjem kože, posebno u predelu oko usta, nosa, očiju i polnih organa (Stivens-Džonsonov sindrom) i teži oblik, koji uzrokuje obimno ljuštenje kože (više od 30% površine kože – toksična epidermalna nekroliza);

    • rasprostranjeni kožni osip crvene boje sa malim plikovima ispunjenim gnojem (bulozni eksfolijativni dermatitis);

    • crveni, ljuspasti osip sa neravninama ispod površine kože i plikovima (egzantemozna pustuloza).

    • simptomi nalik gripu sa osipom, groznicom, natečenim žlezdama i abnormalnim rezultatima analiza krvi (uključujući povećane vrednosti belih krvnih zrnaca (eozinofilija) i enzima jetre )( Reakcija na lekove sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS))


     Odmah obavestite Vašeg lekara u slučaju pojave nekog od navedenih simptoma.


   • zapaljenje jetre (hepatitis);

   • žutica, uzrokovana povišenjem nivoa bilirubina u krvi (materije koju stvara jetra), koje može uzrokovati pojavu žute prebojenosti kože i beonjača;

   • zapaljenje bubrežnih kanalića;

   • produženo vreme zgrušavanja krvi;

   • konvulzije (kod osoba kod kojih se primenjuju visoke doze leka Amoxiplus 1,2 g ili koje imaju problema sa bubrezima).


    Neželjena dejstva koja se mogu ispoljiti u rezultatima analiza krvi ili urina:

   • izrazito smanjenje broja belih krvnih zrnaca;

   • smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (hemolitička anemija);

   • pojava kristala u urinu.


   Ukoliko dođe do pojave nekog neželjenog dejstva, obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru, uključujući i pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

    1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  5. Kako čuvati lek Amoxiplus 1,2 g


   Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


   Nemojte koristiti lek Amoxiplus 1,2 g posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“ Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


   Čuvati na temperaturi do 25ºC.

   Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


   Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah

   Fizičko-hemijska stabilnost razblaženog rastvora (rastvor za infuziju) potvrđena je za 3 sata na temperaturi do 25ºC, ukoliko se razblaživanje vrši sa vodom za injekcije, 0,9% natrijum-hloridom ili Ringerovim rastvorom, odnosno za 6 sati na temperaturi do 5ºC ukoliko se razblaživanje vrši sa vodom za injekcije ili 0,9% natrijum-hloridom.


   Sa mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC, osim ako se rastvaranje/razblaživanje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Amoxiplus 1,2 g

Aktivne supstance su amoksicilin i klavulanska kiselina. Jedna bočica sadrži 1000 mg amoksicilina u obliku amoksicilin-natrijuma i 200 mg klavulanske kiseline u obliku kalijum-klavulanata.


Kako izgleda lek Amoxiplus 1,2 g i sadržaj pakovanja


Beli ili skoro beli sterilni prašak.


Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla tipa III, zapremine 24,9 mL, sa čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i polipropilenskim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 50 bočica ili 25 bočica ili 10 bočica i Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

ATB PHARMA DOO,Hrastova 5, Sremska Kamenica


Proizvođač:

ANTIBIOTICE SA, Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, jud. Iasi, Rumunija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju /infuziju, 50x1,2 g :

515-01-04494-19-001оd 17.02.2021.


Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju /infuziju, 25x1,2 g : 515-01-03860-19-001 od 26.03.2021.

Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju /infuziju, 10x1,2 g : 515-01-03973-19-001 od 26.03.2021.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije


Lek Amoxiplus 1,2 g je indikovan u terapiji sledećih infekcija kod odraslih osoba i dece (videti odeljke

„Doziranje i način primene”, „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka i „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka):

   • teške infekcije uha, nosa i grla (kao što su mastoiditis, peritonzilarne infekcije, epiglotitis i sinuzitis praćen teškim sistemskim znakovima i simptomima):

   • akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa (adekvatno dijagnostikovane);

   • vanbolnička pneumonija;

   • cistitis;

   • pijelonefritis;

   • infekcije kože i mekih tkiva, posebno celulitis, ujed životinjskog porekla, teški dentogeni apscesi sa celulitisom koji se širi;

   • infekcije kostiju i zglobova, posebno osteomijelitis;

   • intraabdominalne infekcije;

   • genitalne infekcija kod žena.

    Profilaksa infekcija povezanih sa većim hirurškim zahvatima kod odraslih osoba, poput onih koji obuhvataju:

    • gastrointestinalni trakt;

    • karličnu duplju;

    • glavu i vrat;

    • bilijarni trakt.


     Potrebno je uzeti u obzir zvanične vodiče o adekvatnoj primeni antibakterijskih lekova.


     Doziranje i način primene


     Doze su izražene kao sadržaj amoksicilina/klavulanske kiseline, izuzev u slučaju kada su izražene doze pojedinačnih komponenti.


     Prilikom izbora doze leka Amoxiplus 1,2 g u terapiji infekcije potrebno je uzeti u obzir sledeće:

    • očekivane patogene i njihovu osetljivost na antibakterijske lekove (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka);

    • težinu i mesto infekcije;

    • uzrast, telesnu masu i bubrežnu funkciju pacijenta, u skladu sa podacima navedenim u nastavku teksta.


     Potrebno je uzeti u obzir primenu drugih oblika i jačina leka Amoxiplus 1,2 g (npr. onih koje obezbeđuju više doze amoksicilina i/ili različite odnose koncentracija amoksicilina i klavulanske kiseline) onda kada je to neophodno (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka i „Farmakodinamski podaci” u Sažetku karakteristika leka).


     Ova formulacija leka Amoxiplus 1,2 g (prašak za rastvor za injekciju/infuziju) primenjena prema preporukama navedenim u nastavku teksta obezbeđuje ukupnu dnevnu dozu od 3000 mg amoksicilina i 600 mg klavulanske kiseline. Ukoliko se smatra da je potrebno primeniti veću dnevnu dozu amoksicilina, preporučuje se izbor druge formulacije leka Amoxiplus 1,2 g, kako bi se izbegla nepotrebna primena visokih dnevnih doza klavulanske kiseline.


     Trajanje terapije treba da bude određeno kliničkim odgovorom pacijenta. Pojedine infekcije (npr. osteomijelitis) zahtevaju primenu terapije tokom dužeg vremenskog perioda. Lečenje ne treba da traje duže od 14 dana bez ponovljene kliničke procene (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka za informacije u vezi sa produženom terapijom).


     Potrebno je uzeti u obzir preporuke lokalnih vodiča o odgovarajućoj učestalosti primena doza amoksicilina/klavulanske kiseline.


     Odrasle osobe i deca telesne mase ≥ 40 kg


     U terapiji infekcija navedenih u odeljku 4.1: 1000 mg/200 mg na svakih 8 sati.


     image

     Za profilaksu u hirurgiji Za procedure koje traju manje od 1 sat, preporučena doza leka Amoxiplus 1,2 g je 1000 mg/200 mg do 2000 mg/200 mg, primenjeno prilikom uvođenja u anesteziju (doza od 2000 mg/200 mg se može postići primenom druge formulacije leka Amoxiplus 1,2 g).


     image

     Za procedure koje traju duže od 1 sat, preporučena doza leka Amoxiplus 1,2 g je 1000 mg/200 mg do 2000 mg/200 mg, primenjeno

     prilikom uvođenja u anesteziju, do najviše tri doze od 1000 mg/200 mg tokom 24 h.


     Postojanje jasnih kliničkih znakova infekcije tokom operacije zahtevaće primenu uobičajene postoperativne terapije intravenskim ili oralnim putem.


     Deca telesne mase < 40 kg


     Preporučene doze:

    • Deca uzrasta 3 meseca života i starija: 25 mg/5 mg po kg telesne mase na svakih 8 sati

    • Deca mlađa od 3 meseca života ili telesne mase manje od 4kg: 25mg/5mg po kg telesne mase na svakih 12 sati


Starije osobe


Podešavanje doze leka se ne smatra neophodnim. Oštećenje funkcije bubrega

Podešavanja doze su zasnovana na maksimalnoj preporučenoj količini amoksicilina.

Kod pacijenata sa klirensom kreatinina (CrCl) većim od 30 mL/min nije potrebno podešavanje doze.


Odrasle osobe i deca telesne mase ≥ 40kg


CrCl:10-30 mL/min

Inicijalna doza od 1000 mg/200 mg i potom doza od 500 mg/100 mg, primenjena dva puta dnevno

CrCl < 10 mL/min

Inicijalna doza od 1000 mg/200 mg i potom doza od 500 mg/100 mg, primenjena na svaka 24 sata

Hemodijaliza

Inicijalna doza od 1000 mg/200 mg praćena potom primenom doze od 500 mg/100 mg na svaka 24 sata, plus primena doze od 500 mg/100 mg na kraju dijalize (s obzirom na to da su koncentracije amoksicilina i klavulanske kiseline u serumu snižene)


Deca telesne mase < 40kg


image

CrCl:10-30 mL/min 25 mg/5 mg po kg telesne mase primenjeno na svakih 12 sati


CrCl < 10 mL/min

25 mg/5 mg po kg telesne mase primenjeno na svaka 24 sata

Hemodijaliza

25 mg/5 mg po kg telesne mase primenjeno na svaka 24 sata, plus doza od 12,5 mg/2,5 mg po kg telesne mase na kraju dijalize (obzirom da su koncentracije amoksicilina i klavulanske kiseline u serumu snižene)


Oštećenje funkcije jetre


Dozirati uz oprez i pratiti funkciju jetre u pravilnim vremenskim razmacima (videti odeljke

„Kontraindikacije” u Sažetku karakteristika leka i „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Način primene


Lek Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju je namenjen za intravensku primenu.


Lek Amoxiplus 1,2 g se može primeniti bilo putem spore intravenske injekcije tokom perioda od 3 do 4 min direktno u venu ili putem kanile sa kapaljakom ili putem infuzije tokom 30 do 40 min. Lek Amoxiplus 1,2 g nije pogodan za intramuskularnu primenu.

Kod dece mlađe od 3 meseca života lek Amoxiplus 1,2 g je potrebno primeniti isključivo putem infuzije.


Terapija lekom Amoxiplus 1,2 g može biti započeta primenom oblika za intravensku primenu i završena primenom odgovarajućeg oblika za oralnu primenu, ukoliko se smatra da je primena navedene terapije odgovarajuća u individualnom slučaju pacijenta.

Za uputstva o rekonstituciji i razblaživanju leka pre primene, videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.


Lista pomoćnih supstanci


Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Inkompatibilnost


Lek Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih navedenih u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.

Lek Amoxiplus 1,2 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju se takođe ne sme mešati sa derivatima krvi, drugim proteinskim tečnostima kao što su hidrolizati proteina ili sa lipidnim emulzijama za intravensku primenu.


Ukoliko je propisana istovremena primena leka Amoxiplus 1,2 g sa aminoglikozidom, antibiotici se ne smeju mešati u istom špricu, boci za intravensku infuziju, kao ni priboru za primenu, s obzirom na to da pod navedenim okolnostima može doći do gubitka aktivnosti aminoglikozida.


Rastvor za injekciju/infuziju leka Amoxiplus 1,2 g se ne sme mešati sa infuzionim rastvorima koji sadrže glukozu, dekstran ili bikarbonate.


Rok upotrebe


3 godine

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.

Fizičko-hemijska stabilnost razblaženog rastvora (rastvor za infuziju) potvrđena je za 3 sata na temperaturi do 25ºC, ukoliko se razblaživanje vrši sa vodom za injekcije, 0,9% natrijum-hloridom ili Ringerovim rastvorom, odnosno za 6 sati na temperaturi do 5ºC ukoliko se razblaživanje vrši sa vodom za injekcije ili 0,9% natrijumhloridom.


Sa mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC, osim ako se rastvaranje/razblaživanje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25ºC.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja videte odeljak „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla tipa III, zapremone 24,9 mL, sa čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i polipropilenskim flip-off poklopcem.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 50 bočica ili 25 bočica ili 10 bočica i Uputstvom za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Lek je namenjen za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćenu količinu rastvora je potrebno odložiti u skladu sa važećim propisima.


Rekonstituciju/razblaživanje leka je potrebno obaviti u aseptičnim uslovima. Pre primene leka potrebno je vizuelno pregledati rastvor na prisustvo mehaničkih onečišćenja ili promenu boje. Rastvor se može primeniti isključivo ukoliko je bistar i bez mehaničkih onečišćenja.


Kompatibilni rastvarači/infuzioni rastvori za razblaživanje leka su:

Priprema rastvora za injekciju

Koristi se voda za injekcije. Sadržaj bočice leka Amoxiplus 1,2 g se rastvori u 20 mL vode za injekcije čime se dobija približno 20,9 mL rastvora za pojedinačnu dozu. Tokom procesa rekonstitucije moguća je prolazna pojava ružičaste prebojenosti rastvora. Rekonstituisani rastvori su bezbojni do bledo žute boje.

Dobijeni rastvor se može primeniti u roku od 20 minuta nakon rekonstitucije.


Priprema rastvora za infuziju

Bočice leka Amoxiplus 1,2 g nisu prikladne za primenu višestrukih doza.


Lek Amoxiplus 1,2 g je potrebno rekonstituisati u skladu sa gore navedenim preporukama za pripremu rastvora za intravensku injekciju. Rekonstituisani rastvor je potrebno bez odlaganja dodati infuzionoj tečnosti zapremine 100 mL primenom male kese ili linijske birete.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.