Početna stranica Početna stranica

Incruse Ellipta
umeklidinijum-bromid

UPUTSTVO ZA LEK


Incruse Ellipta, 55 mikrograma/doza, prašak za inhalaciju, podeljen


umeklidinijum-bromid


image

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija.

Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod

Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Incruse Ellipta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Incruse Ellipta

 3. Kako se primenjuje lek Incruse Ellipta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Incruse Ellipta

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Incruse Ellipta i čemu je namenjen

  Lek Incruse Ellipta sadrži aktivnu supstancu umeklidinijum-bromid, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju bronhodilatatori.


  Lek Incruse Ellipta se primenjuje u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) kod odraslih osoba. Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) predstavlja dugotrajno oboljenje pluća u kome vazdušni putevi i vazdušne kesice (alveole) postepeno postaju blokirani ili oštećeni, što dovodi do teškoća sa disanjem koje se postepeno pogoršavaju. Teškoće sa disanjem dodatno otežava stezanje mišića oko vazdušnih puteva, čime se vazdušni putevi sužavaju i ograničava protok vazduha.


  Lek Incruse Ellipta blokira stezanje mišića koji okružuju disajne puteve u plućima, čime se olakšava ulaz, kao i izlaz vazduha iz pluća. Ukoliko se primenjuje redovno, lek Incruse Ellipta može pomoći u kontroli teškoća pri disanju koje imate i umanjiti uticaj HOBP na Vaš svakodnevni život.


  Lek Incruse Ellipta ne treba primenjivati za ublažavanje simptoma iznenadnog napada gušenja ili pojačanog zviždanja prilikom disanja. U navedenim slučajevima morate primeniti lek brzog dejstva (kao što je salbutamol). Ako nemate lek (inhalator) brzog dejstva, obratiite se svom lekaru.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Incruse Ellipta Lek Incruse Ellipta ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na umeklidinijum-bromid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko smatrate da se navedeno odnosi na Vas, nemojte koristiti lek Incruse Ellipta dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primenite primenite lek Incruse Ellipta:


   • ukoliko imate astmu (ne smete primenjivati lek Incruse Ellipta u lečenju astme)

   • ukoliko imate oboljenje srca

   • ukoliko imate oboljenje oka koje se zove glaukom uskog ugla

   • ukoliko imate uvećanu prostatu, otežano mokrenje ili zadržavanje urina u mokraćnoj bešici

   • ukoliko imate teško oboljenje jetre


    Potražite savet Vašeg lekara pre nego što počnete sa primenom leka Incruse Ellipta ukoliko se neko od navedenih stanja odnosi na Vas.


    Naglo pogoršanje disanja

    Ukoliko odmah nakon primene leka Incruse Ellipta dođe do pojave stezanja u grudima, kašlja, zviždanja u grudima ili nedostatka daha:


    Prestanite sa primenom leka i odmah potražite pomoć lekara, s obzirom na to da možda imate ozbiljno stanje koje se naziva paradoksni bronhospazam.


    Problemi sa vidom u toku primene terapije lekom Incruse Ellipta

    Ukoliko tokom primene leka Incruse Ellipta osetite bol ili nelagodnost u oku, dođe do privremenog zamagljenja vida, do pojave odbljeska ili krugova duginih boja pred očima (halo efekat) u kombinaciji sa crvenilom očiju:

    Prestanite sa primenom leka i odmah potražite pomoć lekara, s obzirom na to da navedeni simptomi mogu biti znaci akutnog napada glaukoma uskog ugla.

    Deca i adolescenti

    Ne preporučuje se primena leka Incruse Ellipta kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


    Drugi lekovi i lek Incruse Ellipta

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


    Naročito je važno da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete druge lekove dugog dejstva koji su slični ovom leku, koji se primenjuju za lečenje problema sa disanjem, npr. tiotropijum. Lek Incruse Ellipta se ne sme upotrebljavati istovremeno sa navedenim lekovima.


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete neki od navedenih lekova.


    Uzimanje leka Incruse Ellipta sa hranom ili pićima

    Nije primenljivo.


    Trudnoća i dojenje

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.. Nemojte primenjivati lek Incruse Ellipta ukoliko ste trudni, osim ako Vas lekar ne posavetuje drugačije.


    Nije poznato da li se aktivne supstance leka Incruse Ellipta izlučuju u mleko majke. Ukoliko dojite, potražite savet Vašeg lekara pre nego što počnete sa primenom leka Incruse Ellipta.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Malo je verovatno da će primena leka Incruse Ellipta uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


    Lek Incruse Ellipta sadrži laktozu.

    Lek Incruse Ellipta sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek Incruse Ellipta

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza leka je jedna inhalacija primenjena jednom dnevno u isto vreme. Dovoljno je da lek Incruse Ellipta inhalirate jednom dnevno s obzirom na to da njegovo dejstvo traje tokom 24 časa.


  Nemojte primenjivati veću dozu leka od doze koju Vam je lekar propisao.


  Veoma je važno da primenjujete lek Incruse Ellipta svakog dana u skladu sa savetom Vašeg lekara. Navedeno će Vam pomoći u održavanju perioda bez pojave simptoma u toku dana i noći.


  Lek Incruse Ellipta se ne sme primenjivati za ublažavanje simptoma iznenadnog napada gušenja ili pojačanog zviždanja prilikom disanja. U navedenim slučajevima morate primeniti lek brzog dejstva (kao što je salbutamol).


  Kako se upotrebljava lek Incruse Ellipta

  Za detaljne informacije o načinu upotrebe videti Uputstvo za upotrebu inhalatora na kraju ovog uputstva.


  Lek Incruse Ellipta je namenjen isključivo za inhalacionu upotrebu. Da biste primenili lek Incruse Ellipta, udahnite ga u pluća kroz usta uz pomoć Ellipta inhalatora.

  Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma

  Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma HOBP (otežano disanje, zviždanje prilikom disanja ili kašalj), ukoliko dođe do pogoršanja navedenih simptoma ili ukoliko učestalije koristite Vaš lek brzog dejstva, odmah obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste primenili više leka Incruse Ellipta nego što treba

  Ukoliko slučajno uzmete veću dozu leka Incruse Ellipta od preporučene, odmah potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta, jer će Vam možda biti potrebna medicinska pomoć. Ukoliko je moguće, pokažite im inhalator, pakovanje leka ili Uputstvo za lek. Možete osetiti da Vam srce brže kuca nego obično, imati poremećaj vida, suva usta.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Incruse Ellipta

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ukoliko ste zaboravili da uzmete Vašu dozu leka, narednu dozu uzmite u predviđeno vreme.Ukoliko dođe do pojave zviždanja prilikom disanja ili do gubitka daha, odmah primenite vaš lek (inhalator) brzog dejstva (kao što je salbutamol), i potom potražite savet lekara.


  Nemojte prestajati sa primenom leka Incruse Ellipta bez saveta lekara.

  Primenjujte ovaj lek onoliko dugo koliko Vam je lekar to preporučio. Lek će delovati samo dok ga primenjujete. Nemojte prekinuti primenu leka, osim ukoliko Vas lekar ne posavetuje drugačije, čak i ukoliko se osećate bolje jer može doći do pogoršanja Vaših simptoma.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, ili farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Alergijske reakcije

  Alergijske reakcije su povremene (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek). Ukoliko imate bilo koji od sledećih simptoma nakon primene leka Incruse Ellipta, prestanite sa primenom ovog leka i odmah obavestite svog lekara:

  • svrab

  • osip kože (koprivnjača) ili crvenilo


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • ubrzan ritam srca

   • bolno i učestalo mokrenje (mogu biti znaci infekcije urinarnog trakta (mokraćnih puteva i mokraćne bešike))

   • prehlada

   • infekcija nosa i grla

   • kašalj

   • osećaj pritiska ili bola u obrazima i čelu (mogu biti znaci zapaljenja sinusa - sinuzitis)

   • glavobolja

   • konstipacija


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

   • nepravilan ritam srca

   • suva usta

   • bol u grlu

   • osip

   • poremećaj osećaja ukusa

    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • bol u oku


    Ostala neželjena dejstva

    Ostala neželjena dejstva su se javila kod veoma malog broja pacijenata, međutim tačna učestalost pojave je nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • pogoršanje vida ili bol u očima usled povišenog pritiska (mogući znaci glaukoma)

   • zamućenje vida

   • povećanje očnog pritiska

   • bol i teškoće prilikom mokrenja - navedeni simptomi mogu biti znak opstrukcije mokraćne bešike ili zadržavanja urina

   • vrtoglavica


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Incruse Ellipta


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Incruse Ellipta posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja intermedijernog pakovanja: 6 nedelja.


  Ako se inhalator čuva u frižideru, treba pričekati najmanje jedan sat pre primene da se ugreje na sobnoj temperaturi.


  Inhalator čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i neposredno pre prve primene leka, ukloniti višeslojnu foliju sa intermedijernog pakovanja.


  Na nalepnici koja se nalazi na inhalatoru u predviđenom prostoru „Upotrebiti do: ”upisati datum do kada lek treba upotrebiti nakon prvog otvaranja intermedijernog pakovanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Incruse Ellipta

Aktivna supstanca je umeklidinijum-bromid.

Jedna oslobođena doza (doza koja izlazi iz nastavka za usta na inhalatoru) sadrži:

55 mikrograma umeklidinijuma (što odgovara 65 mikrograma umeklidinijum-bromida).


To odgovara odmerenoj dozi od 62,5 mikrograma umeklidinijuma (što odgovara 74,2 mikrograma umeklidinijum-bromida).


Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Incruse Ellipta i sadržaj pakovanja


Prašak za inhalaciju, podeljen.

Prašak bele boje u inhalatoru svetlosive boje (Ellipta) sa poklopcem nastavka za usta svetlozelene boje i brojačem doza.


Unutrašnje pakovanje je inhalator Ellipta (svetlosive boje sa poklopcem nastavka za usta svetlozelene boje i brojačem doza) u kome se nalazi prašak bele boje upakovan u višeslojnu aluminijumsku foliju (blister traka) sa 30 doza leka.


Inhalator se nalazi u intermedijernom pakovanju (kontejner od višeslojne folije) koji sadrži kesicu sa sredstvom za sušenje sa ciljem smanjenja vlage unutar pakovanja.


Intermedijerno pakovanje je zatvoreno folijom koja se može odlepiti.


Inhalator je uređaj sastavljen iz više delova izrađenih od polipropilena, polietilena visoke gustine, polioksimetilena, polibutilentereftalata, akrilonitril butadien stirena, polikarbonata i nerđajućeg čelika.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan inhalator (Ellipta) (ukupno 30 doza) i Uputstvo za lek.


Uputstvo za upotrebu inhalatora Šta je inhalator Ellipta

Pre prve primene leka Incruse Ellipta ne treba proveriti da li inhalator radi ispravno; s obzirom na to da se u inhalatoru nalaze prethodno odmerene doze leka, inhalator je odmah spreman za primenu.


Sadržaj pakovanja leka Incruse Elliptaimage

Folija


Inhalator


Kesica sa sredstvom za sušenje


Intermedijerno pakovanje


Spoljašnja kutija


Uputstvo za lek

Inhalator se nalazi u intermedijernom pakovanju od višeslojne folije koje sadrži kesicu sa sredstvom za sušenje u cilju smanjenja vlage unutar pakovanja.

Nemojte otvarati intermedijerno pakovanje dok ne budete spremni za primenu doze leka. Kada ste spremni za upotrebu inhalatora povucite foliju unazad kako biste otvorili intermedijerno pakovanje. Nakon otvaranja bacite kesicu sa sredstvom za sušenje - ne otvarajte je, a sadržaj iz kesice nemojte jesti niti inhalirati.


image


Nakon otvaranja intermedijernog pakovanja, inhalator će biti u „zatvorenom” položaju. Nemojte otvarati inhalator dok ne budete spremni za primenu doze leka.

Nakon prvog otvaranja intermedijernog pakovanja, na nalepnici koja se nalazi na inhalatoru u predviđenom prostoru „Upotrebiti do:“ upisati datum kada je inhalator potrebno baciti nakon otvaranja intermedijernog pakovanja. Datum kada je inhalator potrebno baciti predstavlja 6 nedelja od dana otvaranja intermedijernog pakovanja. Nakon datuma upisanog u predviđenom prostoru „Upotrebiti do:“ inhalator ne treba koristiti. Nakon prvog otvaranja, intermedijerno pakovanje se može baciti.


 1. Pre primene leka pročitati navedeno uputstvo


  Ukoliko se poklopac inhalatora otvori i potom zatvori bez inhalacije leka, doza leka će se osloboditi. Oslobođena doza leka će ostati unutar inhalatora, međutim neće biti dostupna za inhalaciju.

  Ne postoji mogućnost slučajnog uzimanja veće količine ili dvostruke doze leka prilikom jedne inhalacije leka.  Brojač doza pokazuje koliko je doza ostalo u inhalatoru.

  Pre prvog korišćenja inhalatora, brojač doza pokazuje tačno 30 doza.

  Nakon svakog otvaranja poklopca broj doza se smanjuje za 1.

  Ukoliko je ostalo manje od 10 doza polovina brojača doza je označena crvenom bojom.

  Nakon oslobađanja poslednje doze leka, polovina brojača doza je označena crvenom bojom i brojač pokazuje 0. Vaš inhalator je prazan.


  Ukoliko ponovo otvorite poklopac brojač doza će biti potpuno obojen crveno.

  image

  Nakon svakog otvaranja poklopca, pripremićete jednu dozu leka za inhalaciju

 2. Priprema inhalatora za primenu leka


  Otvorite poklopac inhalatora kada ste spremni da uzmete dozu leka. Nemojte tresti inhalator.

  • Povlačite poklopac prema dole sve dok ne čujete klik.


   Doza leka je sada spremna za primenu. Broj na brojaču doza će se smanjiti za 1 u znak potvrde pripreme inhalatora.


  • Ukoliko se broj na brojaču doza ne smanji za 1 kada čujete „klik”, inhalator neće osloboditi dozu leka, te je potrebno potražiti savet farmaceuta.   image

   Nastavak za usta


   Otvor za vazduh


 3. Primena leka


  • Držite inhalator dalje od usta i izdahnite vazduh koliko je moguće. Nemojte izdisati u inhalator.


  • Postavite nastavak za usta između usana i čvrsto ga pritisnite usnama. Nemojte prstima blokirati otvore za vazduh.


   image

   Postavite nastavak za usta između usana uz označeni rub i čvrsto ga pritisnite.


   Nemojte prstima blokirati otvore za vazduh.


  • Udahnite jednom dugo i duboko. Zadržite dah koliko god dugo možete (najmanje 3-4 sekunde).

  • Izvadite inhalator iz usta.


  • Polako izdahnite vazduh.


   Možda nećete osetiti ukus leka ili osetiti lek, čak i ukoliko koristite inhalator na pravilan način. Ukoliko želite da očistite nastavak za usta, obrišite ga suvom tkaninom pre zatvaranja poklopca. 4.Zatvorite inhalator

  • Povucite poklopac prema gore koliko je moguće kako biste prekrili nastavak za usta.


image


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih brigada 88, Beograd


Proizvođači:

GLAXO OPERATIONS UK LTD TRADING AS GLAXO WELLCOME OPERATIONS

Priory Street, Ware, Velika Britanija i/ili

GLAXO WELLCOME PRODUCTION – EVREUX

Zone Industrielle n°2, 23 rue Lavoisier, Evreux, Francuska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04952-19-001 оd 31.07.2020.