Početna stranica Početna stranica

Sovaldi
sofosbuvir


UPUTSTVO ZA LEK


▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Obavestite Vašeg lekara ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 1. Kako čuvati lek Sovaldi


  Rok upotrebe

  6 godina.


  Ne smete koristiti lek Sovaldi posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i kutiji nakon {EXP}. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Uslovi čuvanja: Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Sovaldi

Jezgro tablete:

Manitol; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Film omotač:

Opadry II Yellow (sastav: Polivinil alkohol (E1203); Makrogol 3350; Titan-dioksid (E171); Talk (E553b); Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172)).


Kako izgleda lek Sovaldi i sadržaj pakovanja

Sovaldi film tablete su žute tablete u obliku kapsule, sa utisnutim “GSI” na jednoj strani i “7977” na drugoj strani. Tableta je duga približno 20 mm i široka približno 9 mm.


Unutrašnje pakovanje je bočica (zapremine 100 mL) bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE). Bočica je zatvorena polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za decu, na grlu bočice je zavarena aluminijumska folija.

Jedna bočica sadrži 28 film tableta sa silika gelom kao desikantom i poliesterskom vatom. Silika gel se nalazi u zasebnoj kesici ili kanisteru i ne sme se progutati.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa 28 film tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

MEDICOPHARMACIA DOO BEOGRAD

Partizanske Avijacije 4 Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

GILEAD SCIENCES IRELAND UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

Co. Cork Irska

Ako su vam potrebne bilo kakve informacije o ovom leku, kontaktirajte nosioca dozvole.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


515-01-02590-20-001 od 07.07.2021.