Početna stranica Početna stranica

Tasigna
nilotinib

UPUTSTVO ZA LEKTasigna; 150 mg; kapsule, tvrde nilotinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tasigna i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tasigna

 3. Kako se uzima lek Tasigna

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tasigna

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tasigna i čemu je namenjen

  Lek Tasigna je lek koji sadrži aktivnu supstancu nilotinib.


  Lek Tasigna se koristi za lečenje vrste leukemije koja se zove Filadelfija hromozom pozitivna hronična mijeloidna leukemija (Ph-pozitivna CML) (engl. chronic myelogenous leukemia, CML). Hronična mijeloidna leukemija je maligno oboljenje krvi kod koga telo stvara previše abnormalnih belih krvnih zrnaca.


  Lek Tasigna se koristi kod odraslih pacijenata i dece sa novodijagnostikovanom hroničnom mijeloidnom leukemijom ili kod pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom kod kojih je prethodno lečenje drugim lekovima, uključujući i imatinib bilo neuspešno. Takođe se koristi i kod odraslih pacijenata i dece kod kojih su se javila ozbiljna neželjena dejstva pri prethodnoj terapiji zbog čega nisu u stanju da nastave lečenje.


  Kako lek Tasigna deluje

  Kod pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom (CML), promena u DNK (genetskom materijalu) pokreće signal koji u telu dovodi do prekomernog stvaranja belih krvnih zrnaca. Lek Tasigna zaustavlja ovaj signal i tako zaustavlja stvaranje ovih krvnih zrnaca.


  Praćenje za vreme lečenja lekom Tasigna

  Tokom lečenja redovno će se vršiti pregledi, uključujući i laboratorijske analize krvi. Ovim pregledima će se pratiti:

  • količina krvnih ćelija (belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca i krvnih pločica) u organizmu da bi se utvrdilo kako Vaš organizam podnosi terapiju lekom Tasigna;

  • funkciju pankreasa) i jetre u telu da bi se videlo kako se lek Tasigna podnosi;

  • koncentraciju elektrolita u telu (kalijum, magnezijum). Ovo je važno za funkcionisanje Vašeg srca;

  • vrednost šećera i masnoća u krvi.

  Redovno će se proveravati rad srca korišćenjem uređaja koji meri električnu aktivnost srca („EKG“).


  Vaš lekar će redovno procenjivati Vaše lečenje i donositi odluke da li treba da nastavite da uzimate lek Tasigna. Ukoliko Vam je rečeno da prekinete da uzimate ovaj lek, Vaš lekar će nastaviti da prati stanje Vaše hronične mijeloidne leukemije (CML) i može Vam reći da ponovo počnete da uzimate lek Tasigna ukoliko Vaše stanje pokazuje da je to neophodno.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Tasigna deluje ili zašto je propisan Vama ili Vašem detetu, pitajte Vašeg lekara.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tasigna

  Pažljivo pratite savete i uputstva Vašeg lekara. Oni mogu da budu drugačiji od opštih obaveštenja koja se nalaze u ovom uputstvu.


  Lek Tasigna ne smete uzimati:

  - ukoliko ste alergični (preosetljivi) na nilotinib ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  Ako sumnjate da ste alergični, recite to svom lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Tasigna. Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Tasigna:

  • ukoliko ste ranije imali kardiovaskularne događaje, kao što su srčani udar, bol u grudima (angina pektoris), problemi sa dotokom krvi u mozak (moždani udar) ili problemi sa dotokom krvi u nogama (klaudikacija), ili ako imate faktore rizika za kardiovaskularnu bolest kao što je visok krvni pritisak (hipertenzija), šećerna bolest (dijabetes) ili poremećaj vrednosti masnoća u krvi (poremećaji lipida);

  • ako imate poremećaj rada srca, kao što je promenjen električni impuls zvani „produženje QT intervala“;

  • ako ste uzimali lekove koji smanjuju vrednost holesterola u krvi (statini), li lekove koji regulišu srčani ritam (antiaritmici) ili utiču na funkciju jetre (videti “Drugi lekovi i lek Tasigna”);

  • ako imate nedostatak kalijuma ili magnezijuma;

  • ako imate poremećaj funkcije jetre ili gušterače (pankreasa);

  • ako imate simptome poput lakog dobijanja modrica, osećaja umora ili nedostatka daha ili imate ponavljane infekcije;

  • ako ste imali operaciju uklanjanja celog želuca (totalna gastrektomija);

  • ako ste ikada imali ili možda sada imate infekciju virusom hepatitisa B. To je potrebno jer lek Tasigna može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B što u nekim slučajevima može rezultovati smrtnim ishodom. Pre početka lečenja lekar će pažljivo pregledati pacijente radi utvrđivanja eventualnih znakova te infekcije.

   Ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas, recite to Vašem lekaru.


   Tokom terapije lekom Tasigna

   • ako se onesvestite (izgubite svest) ili imate nepravilan rad srca dok uzimate ovaj lek, odmah to recite svom lekaru, jer ovo može biti znak ozbiljnog srčanog poremećaja. Produženje QT intervala ili nepravilan rad srca mogu dovesti do iznenadne smrti. Kod pacijenata lečenih lekom Tasigna, zabeleženi su povremeni slučajevi iznenadne smrti.

   • ako primetite ubrzano lupanje srca (iznenadne srčane palpitacije), ozbiljnu slabost mišića ili paralizu, pojavu epileptičkih napada ili iznenadnu promenu razmišljanja ili nivoa svesti, odmah obavestite Vašeg lekara, s obzirom da ovo može biti znak brze razgradnje tumorskih ćelija, zvane „sindrom lize tumora”. Kod pacijenata lečenih lekom Tasigna, zabeleženi su retki slučajevi sindroma lize tumora.

   • ako se kod Vas pojavi bol u grudima ili nelagodnost u grudnom košu, utrnulost ili slabost, problem sa hodom ili govorom, bol, promena boje ili osećaj hladnoće u udovima (rukama i nogama), odmah obavestite Vašeg lekara, jer bi to mogao biti znak kardiovaskularnog događaja. Ozbiljni kardiovaskularni događaji, uključujući probleme sa dotokom krvi u noge (okluzivna bolest perifernih arterija), ishemijska bolest srca i problemi sa dotokom krvi u mozak (ishemijska cerebrovaskularna bolest), zabeleženi su kod pacijenata koji su uzimali lek Tasigna. Vaš lekar treba da proceni vrednost masnoća (lipida) i šećera u Vašoj krvi pre nego što započnete terapiju lekom Tasigna, kao i tokom terapije lekom.

   • ako kod Vas dođe do oticanja stopala ili šaka, opšteg oticanja tela ili brzog povećanja telesne mase, obavestite Vašeg lekara, jer bi to mogli biti znaci teškog oblika zadržavanja tečnosti. Kod pacijenata lečenih lekom Tasigna zabeleženi su povremeni slučajevi teškog oblika zadržavanja tečnosti.


    Ukoliko ste roditelj deteta koje se leči lekom Tasigna, recite lekaru ukoliko se bilo koje prethodno navedeno stanje odnosi na Vaše dete.


    Deca i adolescenti

    Lek Tasigna se koristi u lečenju dece i adolescenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom. Nema iskustava sa primenom ovog leka kod dece mlađe od 2 godine. Nema iskustava sa primenom leka Tasigna kod novodijagnostikovane dece mlađe od 10 godina i ograničena su iskustva kod pacijenata mlađih od 6 godina koji više nisu imali korist od prethodnog lečenja hronične mijeloidne leukemije.


    Neka deca i adolescenti koji uzimaju lek Tasigna mogu imati usporen rast. Lekar će pratiti rast na redovnim pregledima.


    Drugi lekovi i lek Tasigna

    Lek Tasigna može da utiče na druge lekove i drugi lekovi mogu da utiču na lek Tasigna.

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo se posebno odnosi na:

  • antiaritmike – koriste se za lečenje nepravilnog srčanog ritma;

  • hlorohin, halofantrin, klaritromicin, haloperidol, metadon, moksifloksacin – lekovi koji mogu da imaju neželjeno delovanje na električnu aktivnost srca;

  • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromicin, telitromicin - koriste se za lečenje infekcija;

  • ritonavir – lek za lečenje stečene imunodeficijencije (SIDA) iz klase „ antiproteaza“;

  • karbamazepin, fenobarbital, fenitoin – koriste se za lečenje epilepsije;

  • rifampicin – koristi se za lečenje tuberkuloze;

  • kantarion – biljni proizvodi koji se koristi za lečenje depresije i drugih stanja (Hypericum Perforatum);

  • midazolam – koristi se za ublažavanje uznemirenosti pre hirurških intervencija;

  • alfentanil i fentanil – koriste se za lečenje bola i kao sedativi pre ili tokom hirurške ili medicinske procedure;

  • ciklosporin, sirolimus i takrolimus – lekovi koji umanjuju odbrambenu sposobnost organizma protiv infekcija i obično se koriste za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa kao što su jetra, srce i bubreg;

  • dihidroergotamin i ergotamin – koriste se za lečenje demencije;

  • lovastatin, simvastatin –za lečenje velikih vrednosti masnoća u krvi;

  • varfarin – koristi se za lečenje poremećaja zgrušavanja krvi (kao što su krvni ugrušci ili tromboza);

  • astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, hinidin, bepridil ili ergot alkaloidi (ergotamin, dihidroergotamin).

   Ove lekove treba izbegavati tokom Vaše terapije lekom Tasigna. Ako uzimate bilo koji od navedenih lekova, Vaš lekar može da ih zameni drugim lekovima.

   Ako uzimate statine (vrstu lekova za smanjivanje vrednosti holesterola u krvi), obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Lek Tasigna, kada se uzima sa određenim statinima, može da poveća rizik od problem sa mišićima povezanih sa primenom statina, što u retkim situacijama može dovesti do ozbiljnog oštećenja mišića (rabdomioliza) i posledičnim poremećajem funkcije bubrega.

   Dodatno, obavestite svog lekara ili farmaceuta pre nego što počnete da uzimate lek Tasigna ukoliko uzimate neki antacid, kao lek protiv gorušice. Ovi lekovi treba da se uzimaju odvojeno od leka Tasigna:

  • H2-blokatori, koji smanjuju stvaranje kiseline u želucu. H2-blokatore treba uzimati oko 10 sati pre i oko 2 sata posle uzimanja leka Tasigna;

  • Antacidi kao što su oni koji sadrže aluminijum-hidroksid, magnezijum-hidroksid i simetikon, koji neutrališu višak kiseline u želucu. Ove antacide treba uzimati približno 2 sata pre ili 2 sata posle uzimanja leka Tasigna.

   Takođe treba da obavestite svog lekara ako već uzimate lek Tasigna, a propisan Vam je novi lek koji niste prethodno uzimali tokom lečenja lekom Tasigna.


   Uzimanje leka Tasigna sa hranom i pićima

   Ne uzimajte lek Tasigna sa hranom. Hrana može povećati resorpciju leka Tasigna i na taj način povećati koncentraciju ovog leka u krvi, moguće i do štetnog nivoa. Nemojte da pijete sok od grejpfruta niti da jedete grejpfrut. To može da poveća koncentraciju leka Tasigna u krvi, moguće i do štetnog nivoa.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  • Lek Tasigna se ne preporučuje tokom trudnoće osim ako to nije izričito neophodno. Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, recite Vašem lekaru koji će onda sa Vama porazgovarati da li smete da uzimate ovaj lek tokom trudnoće.

  • Žene u reproduktivnom dobu moraju koristiti veoma efikasnu meru zaštite od trudnoće dok uzimaju lek Tasigna, i do dve nedelje nakon završetka terapije ovim lekom.

  • Dojenje se ne preporučuje tokom lečenja lekom Tasigna i tokom dve nedelje nakon poslednje doze. Recite svom lekaru ukoliko dojite dete.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ako se kod Vas ispolje neželjena dejstva (poput vrtoglavice ili poremećaja vida) koja mogu uticati na Vašu sposobnost da bezbedno upravljate vozilima, koristite alate ili rukujete mašinama posle uzimanja ovog leka, treba da se uzdržite od ovih aktivnosti sve dok se neželjeno dejstvo ne povuče.


   Lek Tasigna sadrži laktozu

   Ovaj lek sadrži laktozu (poznatu kao mlečni šećer). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Tasigna


  Uvek uzimajte lek Tasigna tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka Tasigna treba uzeti


  Primena kod odraslih

  • Pacijenti sa novodijagnostikovanom CML: Preporučena doza je 600 mg na dan. Ova doza se postiže uzimanjem po 2 tvrde kapsule od 150 mg dva puta dnevno.

  • Pacijenti sa hroničnom mijeloidnom leukemijom koja više nemaju korist od prethodnog lečenja CML: Preporučena početna doza je 800 mg na dan. Ova doza se postiže uzimanjem po 2 tvrde kapsule od 200 mg dva puta dnevno.


   Primena kod dece i adolescenata

   • Doza koja se daje Vašem detetu, zavisiće od telesne mase i visine Vašeg deteta. Lekar će izračunati tačnu dozu koja je potrebna i reći će Vam koje i koliko kapsula leka Tasigna da dajete svom detetu. Ukupna dnevna doza koju dajete svom detetu ne sme da bude veća od 800 mg.

    Vaš lekar će Vam možda propisati manju dozu u zavisnosti od toga kako reagujete na terapiju lekom Tasigna.


    Starije osobe (65 godina ili stariji)

    Lek Tasigna se može koristiti za lečenje osoba starosti 65 godina i više, u istoj dozi kao i kod drugih odraslih osoba.


    Kada se uzima lek Tasigna

    Uzimajte tvrde kapsule:

   • dva puta na dan (približno na svakih 12 sati);

   • bar 2 sata posle uzimanja bilo kakve hrane;

   • potom sačekajte barem 1 sat pre nego što ponovo jedete.

    Ako imate pitanja o tome kada da uzmete ovaj lek, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uzimanje leka Tasigna svakoga dana u isto vreme pomoći će Vam da zapamtite kada treba da uzmete svoje tvrde kapsule.


    Kako uzimati lek Tasigna

   • Progutajte cele tvrde kapsule sa vodom.

   • Nemojte uzimati bilo kakvu hranu zajedno sa tvrdim kapsulama.

   • Nemojte otvarati tvrde kapsule, osim ako ne možete da ih progutate. U tom slučaju, sadržaj svake tvrde kapsule možete pažljivo istresti u jednu kafenu kašičicu kaše (pirea) od jabuke i odmah je uzeti. Nemojte

    da koristite više od jedne kafene kašičice kaše od jabuke za svaku tvrdu kapsulu i nemojte koristiti bilo koju drugu hranu osim kaše od jabuke.


    Koliko dugo uzimati lek Tasigna

    Nastavite da uzimate lek Tasigna svakog dana, onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Ovo je dugotrajno lečenje. Vaš lekar će redovno kontrolisati Vaše stanje da proveri da li ovo lečenje daje željeni odgovor.

    Vaš lekar može razmotriti prekid Vašeg lečenja lekom Tasigna na osnovu specifičnih kriterijuma. Ako imate pitanja o tome koliko dugo da uzimate lek Tasigna, razgovarajte sa Vašim lekarom.


    Ako ste uzeli više leka Tasigna nego što treba

    Ako ste uzeli više leka Tasigna nego što treba, ili ako neko drugi slučajno uzme Vaše tvrde kapsule, hitno se obratite lekaru ili bolnici za savet. Pokažite im pakovanje kapsula i ovo uputstvo. Možda će biti potrebna medicinska nega.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Tasigna

    Ako propustite dozu, sledeću dozu uzmite prema rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek Tasigna

    Ne prekidajte da uzimate ovaj lek, osim ukoliko Vam to ne kaže Vaš lekar. Ako prestanete da uzimate lek Tasigna bez preporuke Vašeg lekara, bićete u riziku da dođe do pogoršanja Vaše bolesti što može imati životno ugrožavajuće posledice. Obavezno razgovarajte sa svojim lekarom, medicinskom sestrom i/ili farmaceutom ako razmišljate o prestanku primene leka Tasigna.


    Ako Vam lekar savetuje da prekinete lečenje lekom Tasigna

    Vaš lekar će redovno procenjivati Vaše lečenje pomoću specifičnih dijagnostičkih testova i odlučivaće da li treba da nastavite da uzimate ovaj lek. Ukoliko Vam je rečeno da prekinete da uzimate lek Tasigna, Vaš lekar će pažljivo pratiti stanje Vaše hronične mijeloidne leukemije (CML), tokom lečenja i nakon prekida lečenja lekom Tasigna i može Vam reći da ponovo počnete da uzimate lek Tasigna ukoliko Vaše stanje zahteva da je to neophodno.

    Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Većina neželjenih dejstava je blaga do umerena i obično nestaju nakon par dana do nekoliko nedelja lečenja.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna.

  • Znaci mišićno-skeletnog bola: bol u zglobovima i mišićima

  • Znaci srčanih oboljenja: bol ili nelagodnost u grudima, visok ili nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca (ubrzan ili usporen), palpitacije (osećaj lupanja srca), nesvestica, plava prebojenost usana, jezika ili kože

  • Znaci blokade arterije: bol, nelagodnost, slabost i grčevi mišića nogu, koji mogu biti uzrokovani smanjenom cirkulacijom krvi, ranice na nogama ili rukama koje sporo zarastaju ili uopšte ne zarastaju i vidljive promene u boji (pomodrelost ili bledilo) ili temperaturi (osećaj hladnoće) u nogama, rukama ili prstima

  • Znaci smanjene aktivnosti štitne žlezde: porast telesne mase, umor, gubitak kose, slabost mišića, osećaj hladnoće

  • Znaci prekomerne aktivnosti štitne žlezde: ubrzano lupanje srca, izbuljenost očiju, gubitak telesne mase, oticanje u prednjem delu vrata

  • Znaci poremećaja funkcije bubrega ili urinarnog trakta: žeđ, suva koža, razdražljivost, tamna boja mokraće, smanjena količina mokraće, otežano i bolno mokrenje, izražen osećaj potrebe za mokrenjem, krv u mokraći, promenjena boja mokraće

  • Znaci visokog nivoa šećera u krvi: prekomerna žeđ, povećano izlučivanje mokraće, povećan apetit uz

   gubitak telesne mase, zamor

  • znaci vertiga: vrtoglavica ili osećaj okretanja

  • Znaci zapaljenja pankreasa: snažan bol u gornjem (srednjem ili levom) delu stomaka

  • Znaci poremećaja kože: bolni crveni čvorići, bolna koža, crvenilo kože, ljuštenje ili plikovi

  • Znaci zadržavanja vode: brzo povećanje telesne mase, oticanje šaka, članaka, stopala ili lica

  • Znaci migrene: teška glavobolja često praćena mučninom, povraćanjem i osetljivošću na svetlo

  • Znaci poremećaja krvi: groznica, lako stvaranje modrica ili neobjašnjeno krvarenje, teške ili česte infekcije, neobjašnjena slabost

  • Znaci zgrušavanja krvi unutar vene: otok i bol u jednom delu tela

  • Znaci poremećaja nervnog sistema: slabost ili paraliza udova ili lica, otežan govor, teška glavobolja, videti/osećati/čuti stvari koje ne postoje, promene vida, gubitak svesti, konfuzija, dezorijentacija, drhtanje, osećaj utrnulosti, bol ili utrnulost prstiju ruku i nogu

  • Znaci plućnih poremećaja: teškoće ili bol pri disanju, kašalj, zviždanje u grudima (sa ili bez groznice), oticanje stopala ili nogu

  • Znaci poremećaja organa za varenje: bol u stomaku, mučnina, povraćanje krvi, crne ili krvave stolice, zatvor, gorušica, vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, oticanje stomaka

  • Znaci poremećaja jetre: žuta prebojenost kože i beonjača, mučnina, gubitak apetita, tamno obojena mokraća

  • Znaci infekcije jetre: ponovna pojava (ponovna aktivacija) infekcije virusom hepatitisa B, ako ste u prošlosti imali hepatitis B.

  • Znaci poremećaja oka: poremećaji vida uključujući zamagljen vid, duple slike ili doživljaj bljeskanja svetla, smanjenje oštrine ili gubitak vida, krvarenje u očima, povećana osetljivost očiju na svetlost, bol u oku, crvenilo, svrab ili iritacija oka, suve oči, oticanje ili svrab očnih kapaka

  • Znaci poremećene ravnoteže elektrolita: mučnina, gubitak daha, nepravilan rad srca, zamućenje mokraće, umor i/ili osećaj nelagodnosti u zglobovima povezani sa promenjenim rezultatima analiza krvi (kao što su povećane vrednosti kalijuma, mokraćne kiseline ili fosfora i smanjena vrednost kalcijuma)

   Javite se odmah lekaru ako primetite bilo koji od navedenih neželjenih efekata.


   Neka neželjena dejstva su veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • dijareja

  • glavobolja

  • nedostatak energije

  • bol u mišićima

  • svrab, osip

  • mučnina

  • otežano pražnjenje creva

  • povraćanje

  • gubitak kose

  • bol u udovima, bol u kostima i bol u kičmi nakon prekida lečenja lekom Tasigna

  • usporen rast kod dece i adolescenata

  • infekcije gornjih disajnih puteva uključujući zapaljenje grla, curenje iz nosa ili zapušen nos, kijanje

  • smanjen broj krvnih zrnaca (crvenih krvnih zrnaca-eritrocita, krvnih pločica-trombocita) ili hemoglobina

  • povećana vrednost lipaza u krvi (funkcija gušterače)

  • povećana vrednost bilirubina u krvi (funkcija jetre)

  • povećana vrednost alanin aminotransferaze u krvi (enzima jetre)


  Neka neželjena dejstva su česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • pneumonija

  • bol u stomaku, nelagodnost u želucu posle obroka, gasovi, oticanje ili nadimanje stomaka

  • bol u kostima, grčevi mišića

  • bol (uključujući bol u vratu)

  • suva koža, bubuljice (akne), smanjena osetljivost kože

  • povećanje ili smanjenje telesne mase

  • nesanica, depresija, uznemirenost (anksioznost)

  • noćno znojenje, prekomerno znojenje

  • opšte loše stanje

  • krvarenje iz nosa

  • znaci gihta: bolni i otečeni zglobovi

  • nemogućnost postizanja i održavanja erekcije

  • simptomi slični gripu

  • zapaljenje grla

  • bronhitis

  • bol u uhu,pojačana buka (npr. zvonjenje, zujanje) u ušima koja nema spoljašnji izvor (tinitus)

  • hemoroidi

  • obilni ciklusi

  • svrab u korenu dlake

  • bele naslage u ustima ili vagini (kandidijaza)

  • znaci konjuktivitisa: iscedak iz oka sa svrabom, crvenilo i oticanje

  • iritacija oka, crvene oči

  • znaci hipertenzije: visok krvni pritisak, glavobolja, vrtoglavica

  • naleti vrućine

  • znaci okluzije perifernih arterija: bol, nelagodnost, slabost ili grčevi mišića nogu koji mogu biti uzrokovani smanjenom cirkulacijom krvi, ranice na nogama ili rukama koje sporo zarastaju ili ne zarastaju i vidljive promene u boji (pomodrelost ili bledilo) ili temperaturi (osećaj hladnoća) nogu ili ruku (mogući znaci blokade arterije zahvaćene noge, ruke ili prstiju)

  • nedostatak vazduha (dispneja)

  • ranice u ustima sa zapaljenjem desni (stomatitis)

  • povećana vrednost amilaze (funkcija gušterače) u krvi

  • povećana vrednost kreatinina (funkcija bubrega) u krvi

  • povećana vrednost alkalne fosfataze ili kreatin fosfokinaze

  • povećana vrednost aspartat aminotransferaze (enzim jetre) u krvi

  • povećana vrednost gama glutamiltransferaze (enzim jetre)

  • znaci leukopenije i neutropenije: mali broj belih krvnih znaca

  • povećan broj pločica ili belih krvnih zrnaca u krvi

  • smanjena koncentracija magnezijuma, kalijuma, natrijuma, kalcijuma ili fosfora u krvi

  • povećana koncentracija kalijuma, kalcijuma ili fosfora u krvi

  • povećana vrednost masnoća (uključujući holesterol) u krvi

  • povećana vrednost mokraćne kiseline u krvi


   Neka neželjena dejstva su povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • alergija (preosetljivost na lek Tasigna)

  • suva usta

  • bol u predelu dojki

  • bol ili nelagodnost na jednoj strani tela

  • povećan apetit

  • povećanje dojki kod muškaraca

  • infekcija herpes virusom

  • ukočenost mišića i zglobova, oticanje zglobova

  • osećaj promene telesne temperature (uključujući osećaj vrućine, osećaj hladnoće)

  • poremećen osećaj ukusa

  • često mokrenje

  • znaci zapaljenja sluzokože želuca: bol u stomaku, mučnina, povraćanje, dijareja, nadimanje stomaka

  • gubitak pamćenja

  • ciste na koži, tanka ili zadebljana koža, zadebljanje površinskog sloja kože, promena boje kože

  • znaci psorijaze: mestimično zadebljana i crvena/srebrna koža

  • pojačana osetljivost kože na svetlost

  • teškoće sa sluhom

  • zapaljenje zglobova

  • urinarna inkontinencija

  • zapaljenje creva (enterokolitis)

  • analni apsces

  • oticanje bradavica dojke

  • simptom sindroma nemirnih nogu (neodoljiva želja za pomeranjem dela tela, najčešće nogu, praćena osećajem nelagodnosti)

  • znaci sepse: groznica (povišena telesna temperatura), bol u grudima, povećan/ubrzan rad srca, nedostatak vazduha ili ubrzano disanje

  • infekcija kože (potkožni apsces)

  • bradavice na koži

  • povećanje specifičnih vrsta belih krvnih zrnaca (koja se nazivaju eozinofili)

  • znaci limfopenije: smanjen broj belih krvnih zrnaca

  • povećana vrednost paratiroidnog hormona u krvi (hormon koji reguliše koncentraciju kalcijuma i fosfora)

  • povećana vrednost laktat dehidrogenaze (enzim) u krvi

  • znaci male vrednosti šećera u krvi: mučnina, znojenje, slabost, vrtoglavica, drhtavica, glavobolja

  • dehidratacija

  • poremećene vrednosti masti u krvi

  • nevoljno drhtanje (tremor)

  • problemi sa koncentracijom

  • neprijatan i neprirodan osećaj pri dodiru (dizestezija)

  • umor

  • osećaj utrnulosti ili peckanja u prstima na rukama i nogama (periferna neuropatija)

  • paraliza bilo kog mišića lica

  • crvena mrlja u beonjačama uzrokovana oštećenim krvnim sudovima (kojunktivalno krvarenje)

  • krv u očima (krvarenje oka)

  • iritacija oka

  • znaci srčanog udara (koji se naziva i infarkt miokarda): iznenadni bol u grudima, umor, nepravilan rad srca

  • znaci šuma u srcu: umor, nelagodnost u grudima, vrtoglavica, bol u grudima, palpitacije

  • gljivična infekcija stopala

  • znaci srčane insuficijencije: nedostatak daha, otežano disanje u ležećem položaju, oticanje stopala ili nogu

  • bol iza grudne kosti (perikarditis)

  • znaci hipertenzivne krize: snažna glavobolja, vrtoglavica, mučnina

  • bol i slabost u nogama izazvane hodanjem (intermitentna klaudikacija)

  • znaci suženja arterija udova: moguć visok krvni pritisak, bolni grčevi u jednom ili oba kuka, butini ili mišića lista posle određenih aktivnosti kao što su hodanje ili penjanje uz stepenice, utrnulost ili slabost nogu

  • modrice (kada se niste povredili)

  • masne naslage u arterijama koje mogu izazvati blokadu (arterioskleroza)

  • znaci niskog krvnog pritiska (hipotenzija): vrtoglavica ili nesvestica

  • znaci plućnog edema: nedostatak vazduha

  • znaci pleuralnog izliva: sakupljanje tečnosti između slojeva tkiva koji oblažu pluća i grudnu šupljinu (koje, ako je ozbiljno, može smanjiti sposobnost srca da pumpa krv), bol u grudima, kašalj, štucanje, ubrzano disanje

  • znaci intersticijumske bolesti pluća: kašalj, otežano disanje, bolno disanje

  • znaci pleuralnog bola: bol u grudima

  • znaci pleuritisa: kašalj, bolno disanje

  • promukao glas

  • znaci plućne hipertenzije: visok krvni pritisak u arterijama pluća

  • zviždanje u grudima

  • osetljivi zubi

  • znaci zapaljenja (gingivitis): krvarenje desni, osetljive ili uvećane desni

  • povećana vrednost uree u krvi (funkcija bubrega)

  • promena koncentracije proteina u krvi (mala koncentracija globulina ili prisustvo paraproteina)

  • povećana vrednost nekonjugovanog bilirubina u krvi

  • povećana vrednost troponina u krvi


   Neka neželjena dejstva su retka (mogu da se jave kod 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • crvenilo i/ili oticanje i moguće ljuštenje dlanova i tabana (sindrom šaka-stopala)

  • bradavice u ustima

  • osećaj stezanja u grudima

  • zapaljenje štitne žlezde (tireoiditis)

  • poremećeno ili depresivno raspoloženje

  • znaci sekundarnog hiperparatireoidizma: bol u kostima i zglobovima, pojačano mokrenje, bol u stomaku, slabost, umor

  • znaci suženja arterija u mozgu: gubitak vida u delu oka ili u oba oka, duple slike, vertigo (vrtoglavica), utrnulost ili slabost, gubitak koordinacije, vrtoglavica ili konfuzija

  • oticanje mozga (moguća glavobolja i/ili promena mentalnog stanja)

  • znaci optičkog neuritisa: zamućen vid, gubitak vida

  • znaci nepravilnog rada srca (smanjena ejekciona frakcija): umor, nelagodnost u grudima, vrtoglavica, bol, palpitacije

  • smanjena ili povećana vrednost insulina u krvi (hormon koji reguliše vrednost šećera u krvi)

  • smanjena vrednost insulinskog C peptida (funkcija gušterače)

  • iznenadna smrt


   Sledeća neželjena dejstva prijavljena su sa nepoznatom učestalošću (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • znaci nepravilnog rada srca (ventrikularna disfunkcija): nedostatak vazduha, napor u mirovanju, nepravilan rad srca, nelagodnost u grudima, nesvestica, bol, osećaj lupanja srca, povećano mokrenje, oticanje stopala, članaka i stomaka


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Tasigna

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Tasigna posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tasigna

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza, monohidrat; krospovidon; Poloksamer 188; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat

Sastav kapsule, tvrde (telo/kapica): želatin; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172)

Sastav mastila: šelak; gvožđe(III)-oksid, crni (E 172); n-butil alkohol; propilenglikol; dehidrovani alkohol izpropil alkohol; amonijum-hidroksid


Kako izgleda lek Tasigna i sadržaj pakovanja

Kapsule, tvrde.

Crvene, neprovidne, tvrde želatinske kapsule, veličine ’’1’’ sa duž ose crno odštampanom oznakom “NVR/BCR”, punjene belim do žućkastim praškom.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/Al blister koji sadrži 4 kapsule, tvrde.


Intermedijerno pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 7 blistera sa po 4 kapsule, tvrde (ukupno 28 kapsula, tvrdih).


Spoljašnje pakovanje je višestruko pakovanje i sastoji se od složive kartonske kutije u kojoj se nalaze 4 kutije intermedijernog pakovanja sa po 28 kapsula (ukupno 112 kapsula tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD),

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač

NOVARTIS PHARMA STEIN AG, Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska LEK D.D., PE PROIZVODNJA LENDAVA, Trimlini 2D, Lendava, Slovenija

Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi ili da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01170-22-001 od 21.03.2023.


Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 515-14-00044-2023-8-002 od 05.04.2023.