Početna stranica Početna stranica

Monopril
fosinopril

UPUTSTVO ZA LEK


Monopril, 10 mg, tablete Monopril, 20 mg, tablete


fosinopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Javite se svom lekaru ukoliko Vam se javi neko od navedenih neželjenih dejstava ili se pogorša:


Česte: (javljaju se kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


Prijavljen je i poremećaj koji može uključiti groznicu, vaskulitis (zapaljenje zida krvnih sudova), bol u mišićima, bol u zglobovima/artritis, loša krvna slika, osip, osetljivost na svetlost ili drugi problemi sa kožom.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek Monopril

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

    Ne smete koristiti lek Monopril posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

    „Važi do:“ Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25°C.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Monopril

Aktivna supstanca: fosinopril-natrijum.

Monopril, tableta, 28 x 10 mg: 1 tableta sadrži 10 mg fosinopril-natrijuma.

Monopril, tableta, 28 x 20 mg: 1 tableta sadrži 20 mg fosinopril-natrijuma.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovan 1500; celuloza, mikrokristalna; glicerol dibehenat.


Kako izgleda lek Monopril i sadržaj pakovanja


Monopril, tableta, 28 x 10 mg: tablete bele do skoro bele boje, okrugle, ravne, neobložene, prečnika 8 mm, sa utisnutom oznakom "FL 10" na jednoj strani.

Monopril, tableta, 28 x 20 mg: tablete bele do skoro bele boje, okrugle, ravne, neobložene, prečnika 8 mm, sa utisnutom oznakom "FL 20" na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je Alu/Alu blister sa 14 tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 28 tableta) i Uputsvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: PHARMASWISS D.O.O BEOGRAD, Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PHARMASWISS D.O.O BEOGRAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Monopril, 10 mg, tablete: 515-01-00146-19-003

Monopril, 20 mg, tablete: 515-01-00147-19-003