Početna stranica Početna stranica

Recofol EDTA
propofol

UPUTSTVO ZA LEK


Recofol EDTA, 10 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju propofol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Recofol EDTA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Recofol EDTA

 3. Kako se primenjuje lek Recofol EDTA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Recofol EDTA

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Recofol EDTA i čemu je namenjen

  Lek Recofol EDTA sadrži aktivnu supstancu, propofol. Lek Recofol EDTA pripada grupi lekova koji se zovu opšti anestetici. Opšti anestetici se koriste da izazovu stanje dubokog sna (odnosno besvesno stanje) kako bi se obavila hirurška intervencija ili neka druga procedura. Opšti anestetici se takođe koriste za sedaciju, to jest za izazivanje pospanosti bez potpunog uspavljivanja.

  Lek Recofol EDTA će Vam dati Vaš lekar u obliku injekcije/infuzije. Kod odraslih i dece starije od mesec dana se koristi za:

  • Uspavljivanje pre operacije ili neke druge procedure

  • Održavanje sna tokom operacije ili neke druge procedure

  • Sedaciju tokom dijagnostičkih i hirurških procedura, samostalno ili u kombinaciji sa lokalnim ili regionalnim anesteticima.

   Kod osoba starijih od 16 godina se koristi i za:

  • Sedaciju za vreme mehaničke ventilacije u jedinici intenzivne nege.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Recofol EDTA Lek Recofol EDTA ne smete primati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na propofol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka navedenih u odeljku 6.

  • Ako ste alergični na kikiriki ili soju, zato što lek Recofol EDTA sadrži sojino ulje.

  • Ako imate 16 godina ili manje, za sedaciju u jedinici intenzivne nege.

   Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas, nemojte koristiti lek Recofol EDTA i recite svom lekaru, anesteziologu ili medicinskoj sestri. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa nekim od njih pre primene leka Recofol EDTA.


   Upozorenja i mere opreza


   Primena leka Recofol EDTA se ne preporučuje kod novorođenčadi.

   Razgovarajte sa Vašim lekarom, anesteziologom ili medicinskom sestrom pre nego što počnete da primate Recofol EDTA.

   Pre nego što počnete da primate Recofol EDTA, recite svom lekaru, anesteziologu ili medicinskoj sestri:

  • Ako ste ikada imali epileptički napad ili konvulziju, to jest privremeni gubitak svesti sa grčevima.

  • Ako Vam je ikada rečeno da imate veoma visoke nivoe masti u krvi.

  • Ako Vam je ikada rečeno da Vaše telo ima problem sa korišćenjem (metabolizmom) masti.

  • Ako ste izgubili mnogo tečnosti (dehidrirali).

  • Ako imate bilo koje druge zdravstvene probleme kao što su problemi sa srcem, disanjem, bubrezima ili jetrom.

  • Ako ste u poslednje vreme lošeg opšteg zdravstvenog stanja.

  • Ako imate mitohondrijalnu bolest.

   Studije na mladim životinjama i klinički podaci ukazuju na to da ponovljena ili dugotrajna upotreba opštih anestetika ili sedativnih lekova kod dece mlađe od 3 godine ili kod trudnica tokom trećeg trimestra može imati negativne efekte na razvoj dečijeg mozga. Roditelji i negovatelji treba da razgovaraju sa lekarom o prednostima, rizicima, vremenu i dužini operacije ili procedurama za koje je potrebna primena anestetika ili sedacija.

   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od ovoga odnosi na Vas, porazgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Recofol EDTA.


   Drugi lekovi i Recofol EDTA


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta ili biljne lekove.

   Posebno, obavestite svog lekara, anesteziologa ili medicinsku sestru ako uzimate neki od sledećih lekova:

  • Rifampicin (za lečenje tuberkuloze)


   Uzimanje leka Recofol EDTA sa hranom, pićima i alkoholom


   Vaš lekar će Vas posavetovati o mogućnosti konzumiranja alkohola pre i nakon primene leka Recofol EDTA. Pacijenti se savetuju da ne uzimaju alkohol pre i najmanje 8 sati posle primene leka Recofol EDTA.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.


   Nemojte primati lek Recofol EDTA ako ste trudni, osim ukoliko nije zaista neophodno.

   Studije su pokazale da male količine leka Recofol EDTA mogu preći u majčino mleko. Zbog toga ne treba da dojite dete 24 sata nakon uzimanja leka Recofol EDTA.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Posle primene leka Recofol EDTA, neko vreme možete osećati pospanost. Nemojte voziti niti koristiti alate ili mašine dok niste sigurni da je efekat leka prestao.

  • Ukoliko krenete kući ubrzo nakon primene leka Recofol EDTA, nemojte voziti niti rukovati alatima ili mašinama

  • Pitajte lekara kada možete ponovo početi sa ovim aktivnostima i kada možete početi da radite.


   Lek Recofol EDTA sadrži sojino ulje i dinatrijum-edetat.


   Lek Recofol EDTA sadrži sojino ulje. Ako ste alergični na soju ili kikiriki, nemojte koristiti ovaj lek.

   Lek Recofol EDTA sadrži dinatrijum-edetat. Za vreme produžene primene leka Recofol EDTA u jedinicama intenzivne nege,Vaš lekar može razmotriti dodatak cinka.

   Lek Recofol EDTA sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Recofol EDTA

  Lek Recofol EDTA će Vam dati Vaš lekar, u vidu injekcije ili infuzije u venu. Ova injekcija se obično daje u vene korena šake ili podlaktice.

  • Lekar će Vam dati injekciju koristeći iglu ili plastičnu cevčicu, kanilu.

  • Lekar takođe može upotrebiti električnu pumpu za kontrolu brzine davanja injekcije. Ovo se može izvršiti ako je operacija duga ili ako ste u jedinici intenzivne nege.

   Potrebna doza leka Recofol EDTA varira od pacijenta do pacijenta i zavisi od dubine sedacije ili anestezije koju je potrebno postići, Vaših godina, telesne mase i fizičke kondicije. Vaš lekar će Vam dati dozu koja je potrebna da se postigne i održi anestezija ili da se postigne odgovarajući nivo sedacije, istovremeno pažljivo prateći Vaš odgovor i vitalne znake (puls, krvni pritisak, disanje itd).

   Moguće je da će Vam biti potrebno nekoliko različitih lekova koji će pomoći da se obezbedi određena dubina anestezije ili sedacije, pravilno disanje, ustaljen krvni pritisak ili da se umanji bol. Lekar će odlučiti koji lekovi će Vam biti potrebni i kada bi ih trebalo primeniti.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom anestezije

  Sledeća neželjena dejstva mogu da se jave tokom anestezije (za vreme davanja injekcije ili kada ste sedirani ili spavate). Sve to nadgleda Vaš lekar i ako se jave neželjena dejstva lekar će primeniti odgovarajuću terapiju.

  Veoma često (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Osećaj bola na mestu primene injekcije (u vreme kada je injekcija primenjena, u fazi uvođenja u anesteziju).

   Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Nizak krvni pritisak.

  • Promene u disanju.

  • Usporen rad srca.

   Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Trzanje i drhtavica tela ili grč (može da se javi i kada se probudite).

  • Neuobičajena boja urina (može da se javi i kada se probudite).

   Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Alergijske reakcije.

  • Zaustavljanje srčanog rada.

  • Skupljanje tečnosti u plućima što može dovesti do osećaja nedostatka vazduha (može da se javi i kada se probudite).

   Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Plitko disanje.


   Neželjena dejstva koja se mogu javiti nakon anestezije

   Sledeća neželjena dejstva mogu da se jave posle anestezije (kada se budite ili nakon buđenja).

   Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Mučnina.

  • Povraćanje.

  • Glavobolja.

   Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Oticanje ili crvenilo duž vene ili stvaranje krvnih ugrušaka.

   Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Osećaj seksualne uzbuđenosti.

  • Visoka telesna temperatura (groznica).

  • Crvenilo ili nadraženost na mestu davanja injekcije.

  • Stanje besvesnosti posle operacije (U takvim slučajevima pacijenti su se oporavljali bez poteškoća).

  • Oštećenje tkiva.

   Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Osećaj bola na mestu davanja injekcije.

  • Otok na mestu davanja injekcije.


   Druga moguća neželjena dejstva

   Sledeća neželjena dejstva su primećena u jedinicama intenzivne nege pri upotrebi viših doza leka Recofol EDTA nego što je to preporučeno.

   Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Srčana slabost.

  • Zapaljenje pankreasa (pankreatitis) što dovodi do jakog bola u stomaku.

  • Velika količina kiseline u Vašoj krvi, što može da dovede do ubrzanog disanja.

  • Povećana koncentracija kalijuma u Vašoj krvi.

  • Visok nivo masnoća (lipida) u Vašoj krvi.

  • Promene u srčanom ritmu.

  • Uvećanje jetre.

  • Bubrežna slabost.


   Sledeća neželjena dejstva su primećena kod dece u intenzivnoj nezi kada se primena leka Recofol EDTA naglo prekine.


   Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • „Simptomi obustave” što uključuje neobično ponašanje, znojenje, drhtavicu i osećaj nemira.

  • Crvenilo kože.


   Nemojte biti zabrinuti navedenim mogućim neželjenim dejstvima. Možda Vam se neće javiti nijedno od njih.


   Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Euforično raspoloženje.

  • Nevoljni pokreti.

  • Zloupotreba leka i zavisnost od leka, uglavnom od strane zdravstvenih radnika.

  • Abnormalan EKG.

  • Razgradnja mišićnih ćelija (rabdomioliza).

   Recite svom lekaru ili medicinskoj sestri ako primetite bilo koje od neželjenih dejstava, kao i ona koja ovde nisu navedena.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Recofol EDTA

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Recofol EDTA posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon oznake

  „Važi do: / Exp: “. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/razblaživanja: upotrebiti odmah.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Recofol EDTA

Aktivna supstanca je propofol.

1 mL emulzije za injekciju/infuziju sadrži 10 mg propofola.

Jedna ampula od 20 mL sadrži 200 mg propofola.

Pomoćne supstance su: ulje soje, prečišćeno; glicerol; fosfolipidi jajeta; dinatrijum-edetat; azot; natrijum- hidroksid (za podešavanje pH); voda za injekcije.


Kako izgleda lek Recofol EDTA i sadržaj pakovanja


Izgled: homogena emulzija bele ili skoro bele boje, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja i velikih masnih kapljica. Dužim stajanjem može doći do stvaranja kremaste emulzije.

Unutrašnje pakovanje leka je bezbojna, staklena (tip I) ampula koja sadrži 20 mL emulzije za injekciju/infuziju. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 ampula sa emulzijom za injekciju/infuziju i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za lek: QUATALIA D.O.O.

Reljina 4/3 Beograd


Proizvođač:

CORDEN PHARMA S.P.A.,

Viale Dell´ Industria, 3, Caponago (MB), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-04898-17-001 od 05.11.2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA: KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije


Recofol EDTA je kratkodelujući intravenski opšti anestetik koji se upotrebljava za:

Kao i kod drugih intravenskih anestetika, treba biti posebno oprezan kod pacijenata sa kardiološkim, respiratornim, renalnim ili hepatičnim oštećenjem ili kod hipovolemičnih ili iscrpljenih pacijenata. Klirens leka Recofol EDTA zavisi od cirkulacije, pa će zato istovremeno primenjeni lekovi koji smanjuju srčani volumen smanjiti i klirens leka Recofol EDTA.

Recofol EDTA ne poseduje vagolitičku aktivnost, pa je njegova primena bila povezana sa slučajevima bradikardije (ponekad duboke) i asistolije. Zato pre uvođenja i tokom održavanja anestezije treba razmotriti intravensku primenu antiholinergičkih lekova, posebno kod pacijenata kod kojih se može očekivati predominacija vagusa ili ako se Recofol EDTA kombinuje sa lekovima koji mogu izazvati bradikardiju.

Kao i kod primene drugih intravenskih anestetika i sedativa, pacijente treba upozoriti da ne uzimaju alkohol pre i najmanje 8 sati posle primene leka Recofol EDTA.

Tokom bolus primene leka u svrhu anesteziranja hirurških pacijenata, posebna pažnja je neophodna kod pacijenata sa akutnom plućnom insuficijencijom ili respiratornom depresijom.

Istovremena primena depresora centralnog nervnog sistema, npr. alkohola, opštih anestetika i analgetika narkotičkog delovanja, sa lekom Recofol EDTA, rezultovaće pojačanjem njegovog sedativnog dejstva. Kada se lek Recofol EDTA kombinuje sa parenteralno primenjenim depresorima centralnog nervnog sistema može doći do izrazite kardiovaskularne i respiratorne depresije. Preporučuje se da se lek Recofol EDTA primenjuje nakon davanja analgetika, a dozu je potrebno pažljivo titrirati prema kliničkom odgovoru pacijenta (videti odeljak:

„Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).

Tokom uvođenja u anesteziju mogu se javiti hipotenzija i prolazna apnea, zavisno od doze i primene lekova za premedikaciju, kao i drugih lekova.

Ponekad je zbog hipotenzije potrebno primeniti intravenske rastvore kao i smanjiti brzinu primene leka Recofol EDTA tokom održavanja anestezije.

Primena leka Recofol EDTA kod pacijenata obolelih od epilepsije, može biti povezana sa povećanim rizikom od nastupanja konvulzija.

Posebne mere opreza treba primeniti kod pacijenata sa poremećajima u metabolizmu masti i u drugim stanjima kada uljane emulzije treba obazrivo koristiti (videti odeljak: „Doziranje i način primene”).

Upotreba emulzije Recofol EDTA se ne preporučuje sa elektrokonvulzivnom terapijom. Kao i sa drugim anesteticima, tokom oporavka može doći do seksualne dezinhibicije.

Koristi i rizici predloženog postupka trebalo bi da se razmotre pre nego što se nastavi sa ponovljenom ili produženom upotrebom (> 3 sata) propofola kod male dece (<3 godine) i kod trudnica, jer je u pretkliničkim studijama bilo izveštaja o neurotoksičnosti, videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” u Sažetku karakteristika leka.


Pedijatrijska populacija

Primena leka Recofol EDTA se ne preporučuje kod novorođenčadi, pošto nije potpuno ispitana u ovoj populaciji pacijenata.

Farmakokinetički podaci (videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka) pokazuju da je klirens značajno smanjen kod novorođenčadi i da postoji velika interindividualna varijabilnost. Do relativnog predoziranja može doći prilikom primene doza preporučenih za stariju decu, što može dovesti do ozbiljne kardiovaskularne depresije.

Propofol se ne sme primenjivati kod pacijenata uzrasta 16 godina i mlađih u cilju sedacije u jedinicima intenzivne nege, budući da nije dokazana bezbednost i efikasnost propofola za sedaciju u ovoj starosnoj grupi (videti odeljak: „Kontraindikacije).

Saveti u vezi zbrinjavanja pacijenata u jedinicama intenzivne nege

Primena infuzije emulzije propofola za sedaciju u jedinicama intenzivne nege je povezana sa skupom metaboličkih poremećaja i otkazivanjem organa koji mogu dovesti do smrti. Zabeležene su kombinacije sledećih neželjenih događaja: metabolička acidoza, rabdomioliza, hiperkalemija, hepatomegalija, renalna insuficijencija, hiperlipidemija, srčana aritmija, Brugada promene na EKG-u (povišeni ST segment i izvrnut T talas) i rapidno progresivna srčana insuficijencija koja obično ne reaguje na terapiju inotropnim lekovima. Kombinacija ovih neželjenih događaja je označena kao „sindrom infuzije propofola“. Ovi događaji su najčešće zapaženi kod pacijenata sa ozbiljnim povredama glave i kod dece sa infekcijama respiratornog trakta koja su dobila veće doze od onih koje se preporučuju za sedaciju odraslih u jedinici intenzivne nege.

Glavni faktori rizika za razvoj ovih događaja su: smanjena isporuka kiseonika u tkivima, ozbiljna neurološka povreda i/ili sepsa, visoke doze jednog ili više sledećih lekova – vazokonstriktori, steroidi, inotropni lekovi i/ili Recofol EDTA (obično nakon produženog doziranja (duže od 48 sati) u dozama većim od 4 mg/kg/h).

Lekari koji propisuju terapiju treba da obrate pažnju na razvoj ovih događaja kod pacijenata sa prethodno navedenim faktorima rizika i odmah da prekinu terapiju propofolom na prvi znak pojave ovih simptoma. Svi sedativi i lekovi koji se primenjuju u jedinicama intenzivne nege, uključujući i propofol, treba da budu titrirani tako da održavaju optimalno snabdevanje kiseonikom i hemodinamske parametre. Pacijentima sa povišenim intrakranijalnim pritiskom treba dati odgovarajuću terapiju za održanje cerebralnog perfuzionog pritiska tokom izmena terapije.

Preporuka za lekare je da, ukoliko je moguće, ne prekorače dozu od 4 mg/kg/h.

Posebne mere opreza treba primeniti kod pacijenata sa poremećajima u metabolizmu masti i u drugim stanjima kada uljane emulzije treba oprezno koristiti.

Preporučuje se da se nivo lipida u krvi prati ukoliko se lek Recofol EDTA primenjuje kod pacijenata za koje se smatra da su izloženi posebnom riziku od opterećenja mastima. Primenu leka Recofol EDTA treba prilagoditi na adekvatan način ukoliko praćenje ukazuje da se masti neadekvatno eliminišu iz organizma. Ukoliko pacijent dobija istovremeno druge intravenske lipide, količinu treba smanjiti kako bi se uzela u obzir količina lipida koja se daje infuzijom kao sastavni deo formulacije leka Recofol EDTA; 1 mL leka Recofol EDTA sadrži približno 0,1 g masti.

Lek Recofol EDTA sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.

Dodatne mere opreza

Treba obratiti pažnju prilikom lečenja pacijenata sa mitohondrijalnom bolešću. Ovi pacijenti mogu biti podložni pogoršanju simptoma osnovnog poremećaja kada su podvrgnuti anesteziji, operaciji i intenzivnoj nezi. Kod tih pacijenata se preporučuje održavanje normotermije, obezbeđivanje ugljenih hidrata i dobra hidracija. Rani znaci egzacerbacije mitohondrijalne bolesti i sindroma infuzije propofola mogu biti slični.

Lek Recofol EDTA ne sadrži konzervanse, što može dovesti do razvoja mikroorganizama.

EDTA helira jone metala, uključujući cink, i smanjuje razvoj mikroorganizama. Može biti neophodno dodavanje suplemenata cinka kod pacijenata koji duže vreme primaju Recofol EDTA, pre svega kod onih pacijenata koji imaju predispoziciju za deficijenciju cinka (pacijenti sa opekotinama, dijarejom i/ili sepsom).

Prilikom primene lek Recofol EDTA se mora aspirirati pod aseptičnim uslovima u sterilni špric ili odgovarajući infuzioni set, odmah nakon otvaranja ampule ili bočice. Lek se mora primeniti odmah bez odlaganja. Aseptični uslovi se moraju održavati tokom celog infuzionog perioda i za lek Recofol EDTA i za kompletan infuzioni set. Bilo koji drugi lek ili tečnost koja se dodaje u infuziju u kojoj je lek Recofol EDTA, mora se dodavati u neposrednoj blizini kanile infuzionog seta. Lek Recofol EDTA se ne sme primenjivati preko mikrobiološkog filtera.

Lek Recofol EDTA, kao i sterilni špricevi koji sadrže ovaj lek, su za jednokratnu upotrebu za određenog pacijenta. U skladu sa smernicama za primenu drugih uljanih emulzija, primena infuzije propofola ne sme trajati duže od 12h. Na kraju primene leka ili po isteku 12h, šta god se dogodi pre, infuziona linija sa ‘rezervoarom’ leka Recofol EDTA se mora odbaciti i zameniti na odgovarajući način.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Lek Recofol EDTA se koristi u kombinaciji sa spinalnom i epiduralnom anestezijom, kao i sa lekovima koji se obično koriste u premedikaciji, sa neuromuskularnim blokatorima, inhalacionim i analgetskim lekovima. Nisu opisane farmakološke inkompatibilije. Niže doze leka Recofol EDTA mogu biti potrebne kada se opšta anestezija izvodi kombinovano sa regionalnom anestezijom. Teška hipertenzija je zabeležena nakon primene anestezije propofolom kod pacijenata na terapiji rifampicinom.

Istovremena primena leka Recofol EDTA sa CNS depresorima, kao što su lekovi koji se koriste u premedikaciji, inhalacioni lekovi, analgetici, može dovesti do pojačanja sedativnog, anestetičkog dejstva i depresornog dejstva propofola na kardiorespiratornu funkciju (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Primećena je potreba za nižim dozama propofola kod pacijenata koji uzimaju valproat. Ako se istovremeno koristi, može se razmotriti smanjenje doze propofola.

Plodnost, trudnoća i dojenje Trudnoća

Bezbednost upotrebe leka Recofol EDTA tokom trudnoće nije potvrđena. Studije na životinjama pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” u Sažetku karakteristika leka). Zbog toga se lek Recofol EDTA ne sme primenjivati kod trudnica, osim ukoliko je to potpuno neophodno. Međutim, lek Recofol EDTA se može primeniti u proceduri indukovanog prekida trudnoće.

Porođaj

Lek Recofol EDTA prolazi kroz placentu i može da izazove respiratornu depresiju kod novorođenčeta. Zbog toga se kao anestetik ne sme koristiti tokom porođaja, osim ukoliko je to jasno neophodno.

Dojenje

Studije na majkama koje doje su pokazale da se mala količina leka Recofol EDTA izlučuje u majčino mleko kod ljudi. Stoga, žene ne smeju dojiti 24 sata nakon primene leka Recofol EDTA. Mleko koje se proizvodi u tom periodu treba odbaciti.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Recofol EDTA ima umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Pacijente treba savetovati da će im neko vreme nakon opšte anestezije možda biti otežano izvođenje radnji koje zahtevaju veštinu, kao što su vožnja i rukovanje mašinama.

Umanjenje ovih sposobnosti izazvano lekom Recofol EDTA se generalno ne primećuje nakon više od 12 sati (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Neželjena dejstva


Opšte

Uvođenje i održavanje anestezije ili sedacije je uglavnom lagano sa minimalnom eksitacijom. Najčešće prijavljene neželjene reakcije na lek su farmakološki predvidiva neželjena dejstva anestetika/sedativa, kao što je hipotenzija. Priroda, ozbiljnost i incidenca neželjenih događaja zabeleženih kod pacijenata koji primaju Recofol EDTA mogu biti povezane sa stanjem pacijenta i operativnim ili terapeutskim procedurama koje se sprovode.

Neželjena dejstva su opisana prema učestalosti: veoma često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), povremeno (≥ 1/1000 do <1/100), retko (≥ 1/10000 do < 1/1000), veoma retko (< 1/10000) i nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena dejstva

Poremećaji imunskog sistema

Veoma retko

Anafilaksa – može uključiti angioedem, bronhospazam, eritem i hipotenziju

Poremećaji metabolizma i ishrane

Nepoznato (9)

Metabolička acidoza (5), hiperkalemija (5),

hiperlipidemija (5)

Psihijatrijski poremećaji

Nepoznato (9)

Euforično raspoloženje, zloupotreba leka i zavisnost od leka (8)

Poremećaji nervnog sistema

Često

Glavobolja za vreme oporavka

Retko

Epileptiformni pokreti, uključujući konvulzije i opistotonus za vreme uvođenja, održavanja anestezije i oporavka

Veoma retko

Postoperativno nesvesno stanje

Nepoznato (9)

Nevoljni pokreti

Kardiološki poremećaji

Često

Bradikardija (1)

Veoma retko

Edem pluća

Nepoznato (9)

Srčana aritmija (5), srčana insuficijencija (5),

(7)

Vaskularni poremećaji

Često

Hipotenzija (2)

Povremeno

Tromboza i flebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često

Prolazna apneja tokom uvođenja u anesteziju

Nepoznato (9)

Respiratorna depresija (dozno zavisna)

Gastrointestinalni poremećaji

Često

Mučnina i povraćanje tokom oporavka

Veoma retko

Pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji

Nepoznato (9)

Hepatomegalija (5)

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Nepoznato (9)

Rabdomioliza (3), (5)

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma retko

Promena boje urina nakon produžene primene

Nepoznato (9)

Renalna insuficijencija (5)

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Veoma retko

Seksualna dezinhibicija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Lokalni bol prilikom uvođenja u anesteziju (4)

Veoma retko

Nekroza tkiva (10) nakon slučajne ekstravaskularne primene

Nepoznato (9)

Lokalni bol i otok nakon slučajne ekstravaskularne primene

Ispitivanja

Nepoznato (9)

Brugada promene u EKG-u (5), (6)

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Veoma retko

Postoperativna groznica

(1) Ozbiljne bradikardije su retke. Prijavljeni su izolovani slučajevi progresije bradikardije do asistolije.

(2) Povremeno, hipotenzija može zahtevati primenu intravenskih tečnosti i smanjenje brzine primene leka Recofol EDTA.

(3) Veoma retko je prijavljena rabdomioliza kada je Recofol EDTA primenjivan u dozama većim od 4 mg/kg/h za sedaciju u jedinicama intenzivne nege.

(4) Može se minimizirati aplikovanjem leka Recofol EDTA u velike vene podlaktice i pregiba lakta. Lokalni bol se može smanjiti istovremenom upotrebom leka Recofol EDTA sa lidokainom.

(5) Kombinacija ovih događaja, pod nazivom „sindrom infuzije propofola“, može se javiti kod teško bolesnih pacijenata koji često imaju više faktora rizika za razvoj ovih događaja, videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

(6) Brugada promene u EKG-u: povišen ST segment i izvrnut T talas u EKG-u.

(7) Progresivna srčana insuficijencija (u nekim slučajevima sa smrtnim ishodom) kod odraslih. Srčana insuficijencija u takvim slučajevima obično nije odgovarala na terapiju inotropnim lekovima.

(8) Zloupotreba i zavisnost od propofola, pre svega od strane zdravstvenih radnika.

(9) Nepoznato, pošto ne može biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja.

(10) Nekroza je prijavljena u slučajevima gde je umanjena održivost tkiva. Prijavljena je distonija/diskinezija.

Lokalno:

Lokalni bol koji se može pojaviti tokom faze indukcije anestezije lekom Recofol EDTA može se minimizirati istovremenom upotrebom lidokaina (videti odeljak: „Doziranje i način primene”), kao i aplikovanjem leka Recofol EDTA u velike vene podlaktice i pregiba lakta. Tromboza i flebitis su retki. Klinički slučajevi slučajne ekstravazacije i studije sprovedene na životinjama, pokazali su da u tim okolnostima dolazi do minimalne tkivne reakcije. Intraarterijska primena injekcije kod životinja nije izazvala efekte na lokalno tkivo.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Slučajno predoziranje može izazvati kardiorespiratornu depresiju. Respiratornu depresiju treba tretirati mehaničkom ventilacijom kiseonikom. Kardiovaskularna depresija zahteva da je pacijent u horizontalnom položaju, a u teškim slučajevima i primenu plazma ekspandera i lekova za podizanje pritiska.

FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Ulje soje, prečišćeno; Glicerol;

Fosfolipidi jajeta; Dinatrijum-edetat; Azot;

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH); Voda za injekcije.

Inkompatibilnost


Neuromuskularne blokatore, atrakurijum i mivakurijum ne treba davati kroz isti infuzioni sistem sa lekom Recofol EDTA bez prethodnog ispiranja linije.


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 3 godine

Rok upotrebe nakon nakon prvog otvaranja/razblaživanja: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati. Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak: „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka je bezbojna, staklena (tip I) ampula koja sadrži 20 mL emulzije za injekciju/infuziju. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži 5 ampula sa emulzijom za injekciju/infuziju i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Ampulu treba promućkati pre upotrebe.

Bilo koji deo sadržaja koji preostane nakon upotrebe treba odbaciti.

Lek Recofol EDTA se ne sme mešati sa injekcijama ili infuzionim tečnostima, osim sa 5% rastvorom glukoze ili injekcijom lidokaina (videti odeljak: „Doziranje i način primene”).


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.