Početna stranica Početna stranica

Velcade
bortezomib

UPUTSTVO ZA LEK


Velcade; 3,5mg; prašak za rastvor za injekciju bortezomib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Velcade i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Velcade

 3. Kako se primenjuje lek Velcade

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Velcade

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Velcade i čemu je namenjen

  Lek Velcade sadrži aktivnu supstancu bortezomib i pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori proteozoma. Proteozomi igraju važnu ulogu u kontroli ćelijske funkcije i rasta. Bortezomib može da ubije maligne ćelije tako što ometa njihovu funkciju.


  Lek Velcade se primenjuje za lečenje multiplog mijeloma (malignog oboljenja koštane srži) kod osoba starijih od 18 godina:

  • samostalno ili zajedno sa lekovima pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom kod pacijenata čija se bolest pogoršala (progredirala) nakon primanja bar jedne prethodne terapije i kod kojih presađivanje krvnim matičnim ćelijama nije bilo uspešno ili kod kojih se presađivanje koštane srži ne može izvršiti.

  • zajedno sa lekovima melfalan i prednizon kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji nisu prethodno lečeni i kod kojih se ne može primeniti visokodozna hemoterapija sa presađivanjem krvnim matičnim ćelijama.

  • zajedno sa lekom deksamentazon ili sa deksametazonom i talidomidom za pacijenate kod kojih bolest nije prethodno lečena i pre primanja visokodozne hemoterapije sa transplantacijom krvnim matičnim ćelijama (indukciona terapija).


   Lek Velcade se koristi za lečenje mantle ćelijskog limfoma (tip kancera koji zahvata limfne čvorove) kod pacijenata starosti 18 ili više godina u kombinaciji sa drugim lekovima: rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom kod pacijenata kojima ova bolest nije prethodno lečena i kod kojih se ne može izvršiti presađivanje matičnih ćelija krvi.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Velcade Lek Velcade ne smete primati:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na bortezomib, bor ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka Velcade (navedene u odeljku 6)

  • ako bolujete od teških plućnih ili srčanih bolesti


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Velcade. Neke osobe posebno moraju voditi računa prilikom primene leka.

   Recite Vašem lekaru ukoliko bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas:

  • ukoliko imate niske vrednosti crvenih krvnih zrnaca, ili belih krvnih zrnaca

  • ukoliko imate probleme sa krvarenjem i/ili nisku vrednost krvnih pločica u krvi

  • ukoliko patite od proliva, zatvora, mučnine ili povraćanja

  • ukoliko ste u prošlosti imali nesvesticu, vrtoglavicu ili ošamućenost

  • ukoliko imate probleme sa bubrezima

  • ukoliko imate umereno do teško oboljenje jetre

  • ukoliko ste ranije osećali utrnulost, žarenje ili bol u šakama ili stopalima (neuropatija)

  • ukoliko imate probleme sa srcem ili krvnim pritiskom

  • ukoliko imate otežano disanje ili kašalj

  • ukoliko imate napade

  • ukoliko imate herepes zoster (lokalizovano, uključujući područije oko očiju ili prošireno po telu)

  • ukoliko imate simptome sindroma lize tumora kao što su grčevi u mišićima, slabost u mišićima, zbunjenost, gubitak vida ili poremećaj vida i kratak dah

  • gubitak pamćenja, problemi sa razmišljanjem, teškoće sa hodom ili gubitak vida. Ovo mogu biti znaci teške infekcije mozga i lekar Vam može predliožiti dalje ispitivanje i praćenje.


   Treba da proveravate krvnu sliku pre i tokom terapije lekom Velcade, i da redovno kontrolišete krvnu sliku.

   Ako imate mantle ćelijski limfom i ako ste primili lek rituksimab sa lekom Velcade, recite svom lekaru:

  • Ako mislite da trenutno imate hepatitis infekciju ili ste je imali u prošlosti. U nekoliko slučajeva, pacijenti koji su imali hepatitis B, mogli bi imati ponovnu pojavu hepatitisa, koja može biti smrtonosna. Ako ste u prošlosti imali infekciju hepatitisom B, Vaš lekar će Vas pažljivo pregledati na znake aktivnog hepatitisa B.


   Morate da pročitate Uputstva za lek za sve lekove koje ćete uzeti zajedno sa lekovima Velcade za informacije koje se odnose na te lekove i to pre započinjanja lečenja lekom Velcade. Kada se koristi talidomid, naročito obratite pažnju na testiranje trudnoće i mere prevencije ukoliko je potrebno. (videti u odeljku Trudnoća, dojenje i plodnost).


   Deca i adolescenti

   Lek Velcade ne treba davati deci i adolescentima, jer nije poznato kako ovaj lek utiče na njih.


   Drugi lekovi i lek Velcade


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Posebno obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate bilo koji od sledeće navedenih lekova:

   • Ketokonazol lečenje gljivičnih infekcija

   • Ritonavir za lečenje HIV infekcije

   • rifampicin, antibiotik za lečenje bakterijske infekcije

   • karbamazepin, fenitoin ili fenobarbital za lečenje epilepsije

   • kantarion (St. John's Wort) za lečenje depresije ili drugih stanja

   • oralni antidijabetici


    Trudnoća, dojenje i plodnost


    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Lek Velcade se ne sme koristiti ako ste trudni, osim ukoliko to nije neophodno.

    I muškarci i žene moraju obavezno da koriste kontracepciju tokom terapije lekom Velcade i 3 meseca nakon terapije. Ukoliko se i pored preduzetih mera trudnoća ipak desi, odmah obavestite svog lekara.


    Ne smete dojiti dok primate lek Velcade. Ukoliko želite da ponovo započnete sa dojenjem, posle terapije lekom Velcade, razgovarajte o tome sa Vašim lekarom.

    Talidomid izaziva defekte novorođenčeta i fetalnu smrt. Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa talidomidom mora se sprovesti preventivni program trudnoće za talidomid (videti uputstvo za talidomid).


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Lek Velcade može izazvati zamor, vrtoglavicu, nesvesticu ili zamućen vid. Nemojte da upravljate vozilom ili da rukujete alatom ili mašinama ukoliko osetite takva neželjena dejstva. Čak i ako niste osetili ova dejstva, morate biti obazrivi.


 3. Kako se primenjuje lek Velcade


  Vaš lekar će izračunati dozu leka Velcade prema Vašoj visini i telesnoj masi (površini tela). Uobičajena početna doza iznosi 1,3 miligrama po kvadratnom metru telesne površine, dva puta nedeljno.

  Vaš lekar može promeniti dozu i ukupan broj terapijskih ciklusa u zavisnosti od Vašeg odgovora na terapiju, javljanja određenih neželjenih dejstava i drugih prisutnih stanja (npr problema sa jetrom).

  Progresivni multipli mijelom

  Kada se lek Velcade daje sam (kao monoterapija), vi ćete dobiti 4 doze leka Velcade intravenski ili subkutano u danima 1, 4, 8. i 11 za čim sledi 10-dnevni ’’period odmora’’ period bez primene leka. Ovaj period od 21 dan (3 nedelje) odgovara terapijskom ciklusu. Možete dobiti do 8 ciklusa terapije (24 nedelje).

  Lek Velcade takođe možete dobiti zajedno sa lekovima pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom.

  Kada se lek Velcade daje zajedno sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom, lek Velcade ćete primiti intravenski ili subkutano u terapijskom ciklusu od 21 dan, dok se pegilovani lipozimalni doksorubicin u dozi od 30 mg/m2 daje u 4. danu terapijskog ciklusa Velcade koji traje 21 dan, kao intravenska infuzija nakon injekcije leka Velcade.

  Možete primiti do 8 ciklusa (24 nedelje).

  Kada se lek Velcade daje zajedno sa deksametazonom, lek Velcade ćete primiti intravenski ili subkutano u terapijskom ciklusu od 21 dan i deksametazon u dozi od 20 mg oralno u danima 1,2,4,5,8,9,11 i 12 terapijskog ciklusa Velcade koji traje 21 dan.

  Možete dobiti do 8 ciklusa (24 nedelje).

  Prethodno ne lečeni multipli mijelom

  Ako prethodno niste bili lečeni od multiplog mijeloma i ako niste podobni za transplantaciju krvnih matičnih ćelija, primićete lek Velcade zajedno sa druga dva leka melfalanom i prednizonom.

  U ovom slučaju, dužina lečenja je ciklusa je 42 dana (6 nedelja). Vi ćete dobiti 9 ciklusa (54 nedelje).

  • u ciklusima 1-4, Velcade se primenjuje dva puta nedeljno (dani 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 i 32).

  • u ciklusima 5-9, Velcade se primenjuje jednom nedeljno (dani 1, 8, 22, 29).

   Oralni melfalan (9mg/m2) i oralni prednizon (60mg/m2) primenjuju se 1, 2, 3. i 4. dana prve nedelje svakog ciklusa.

   Ako prethodno niste lečeni od multiplog mijeloma i pogodni ste za transplantaciju krvnih matičnih ćelija, dobićete lek Velcade intravenski ili subkutano sa lekom deksametazon ili sa deksametazonom i talidomidom kao indukcionu terapiju

   Kada se lek Velcade daje zajedno sa deksametazonom, dobićete lek Velcade intravenski ili subkutano kao 21-dnevni terapijski ciklus i deksametazon 40 mg oralno u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 terapijskog ciklusa Velcade koji traje 21 dan.

   Dobićete 4 ciklusa (12 nedelja).

   Kada se lek Velcade daje zajedno sa talidomidom i deksametazonom, dužina trajanja terapije je 28 dana (4 nedelje).

   Deksametazon 40mg se daje oralno u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 terapijskog ciklusa Velcade koji traje 21 dan i talidomid se daje oralno u dozi od 50mg do dana 14 prvog ciklusa, i ukoliko se dobro podnosi, doza talidomida se povećava na 100 mg u danima 15-28 i može se nakon toga povećati do 200mg dnevno od drugog ciklusa nadalje.

   Možda ćete primiti do 6 ciklusa (24nedelja).


   Prethodno nelečeni mantle ćelijski limfom

   Ako mantle ćelijski limfom nije prethodno lečen, primićete lek Velcade 3,5mg intravenski ili subkutano (potkožno) zajedno sa drugim lekovima: rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom.

   Lek Velcade 3,5mg se daje intravenski ili subkutano 1,4,8 i 11. dan za čim sledi’’period odmora’’ bez terapije. Ovaj period od 21 dan (3 nedelje) predstavlja terapijski ciklus. Primićete do 8 ciklusa terapije (24 nedelje).

   Sledeći lekovi se daju prvog dana svakog 21-dnevnog terapijskog ciklusa lekom Velcade kao intravenska infuzija:

   Rituksimab u dozi od 375mg/m2, ciklofosfamid u dozi od 750mg/m2 i doksorubicin u dozi od 50mg/m2. Prednizon se daje oralno u dozi od 100mg/m2 1,2,3,4 i 5. dana Velcade terapijskog ciklusa.


   Kako se primenjuje lek Velcade

   Lek je namenjen za intravensku ili supkutanu primenu. Lek Velcade ćete primiti od strane zdravstvenog radnika iskusnog u upotrebi citotoksičnih lekova.

   Lek Velcade prašak treba rastvoriti pre primene. Rastvaranje će obaviti zdravstveni radnik. Pripremljeni rastvor se nakon toga primenjuje putem injekcije u venu ili pod kožu. Injekcija u venu je brza, traje 3 do 5 sekundi. Injekcija pod kožu se daje ili u butine ili u stomak.


   Ako ste primili više leka Velcade nego što treba


   Kako ćete ovaj lek dobiti od strane Vašeg lekara ili sestre, nije verovatno da ćete dobiti previše leka. U slučaju predoziranja, što je malo verovatno, Vaš lekar će Vas pratiti zbog neželjenih efekata.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako ste primili lek Velcade za lečenje multiplog mijeloma ili mantle ćeliskog limfoma, obavestite odmah Vašeg lekara ako primetite bilo koji od sledećih simptoma:

  • grčeve u mišićima, mišićnu slabost;

  • zbunjenost, gubitak ili poremećaje vida, slepilo, napade, glavobolje;

  • kratak dah, otok Vaših stopala ili promene u srčanom radu, visok krvni pritisak, umor, nesvesticu;

  • kašalj i probleme sa disanjem ili stezanje u grudima.

   Terapija lekom Velcade veoma često izaziva smanjenje broja crvenih i belih krvnih zrnaca i krvnih pločica. Zbog toga, treba da se pre i tokom terapije lekom Velcade, redovno obavljaju analize krvi kako bi se redovno proveravao broj krvnih ćelija. Može se javiti smanjen broj:

  • krvnih pločica, zbog čega se lakše mogu dobiti modrice ili se javlja krvarenje bez uočljive povrede (na primer, krvarenje iz creva, želuca, usta ili desni, krvarenje u mozgu, krvarenje iz jetre).

  • crvenih krvnih zrnaca, što uzrokuje anemiju sa simptomima kao što su zamor i bledilo

  • belih krvnih zrnaca, što može da dovede do toga da ste osetljiviji na infekcije ili do pojave simptoma sličnih gripu.


  Ako ste lek Velcade primili za lečenje multiplog mijeloma, mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osetljivost, utrnulost, peckanje ili žarenje kože, ili bol u šakama ili stopalima zbog oštećenja nerava;

  • smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca (videti iznad)

  • groznica

  • mučnina ili povraćanje, gubitak apetita

  • zatvor sa ili bez nadimanja (može biti težak)

  • proliv: ukoliko se javi, važno je da pijete više vode nego obično. Vaš lekar može da Vam propiše lek za regulisanje dijareje

  • umor, osećaj slabosti

  • bol u mišićima, bol u kostima


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nizak krvni pritisak, iznenadan pad krvnog pritiska pri ustajanju koji može da dovede do nesvestice

  • visok krvni pritisak

  • smanjena funkcija bubrega

  • glavobolja

  • osećaj opšte slabosti, bol, vrtoglavica, ošamućenost, osećaj slabosti ili gubitak svesti;

  • drhtanje

  • infekcije, uključujući zapaljenje pluća, infekcije disajnih puteva, bronhitis, gljivične infekcije, kašalj sa pojavom sluzi, bolest slična gripu

  • infekcija herpes zoster virusom (lokalizovana, uključuje područije oko očiju ili je raširena po telu)

  • bol u grudima ili kratak dah povezan sa naporom

  • različiti tipovi osipa

  • svrab kože, otekline na koži ili suva koža

  • crvenilo lica ili pucanje kapilara

  • crvenilo kože

  • dehidracija

  • gorušica, nadimanje, podrigivanje, gasovi, bol u stomaku, krvarenje iz creva ili želudca

  • izmenjena funkcija jetre

  • rane u ustima ili na usnama, suva usta, plikovi u ustima ili bol u grlu

  • gubitak težine, gubitak osećaja ukusa

  • grčevi u mišićima, mišićni spazam, slabost u mišićima, bol u udovima

  • zamućen vid

  • infekcija najdubljih slojeva oka i unutrašnje površine kapaka (konjuktivitis)

  • krvarenje iz nosa

  • poteškoće ili problemi sa spavanjem, znojenje, anksioznost, promene raspoloženja, depresivno raspoloženje, nemir ili uznemirenost, promene u Vašem mentalnom stanju, dezorijentacija

  • oticanje tela, uključujući oticanje oko očiju i drugih delova tela


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • srčana slabost, srčani udar, bol u grudima, nelagodnost u grudima, ubrzan ili usporen srčani rad

  • otkazivanje bubrega

  • zapaljenje vena, krvni ugrušci u venama ili plućima

  • problemi sa krvnim ugrušcima

  • oštećenje cirkulacije

  • zapaljenje srčane ovojnice ili stvaranje tečnosti oko srca

  • infekcije, uključujući infekcije mokraćnog sistema, grip, infekcije herpes virusom, infekcije uha i zapaljenje potkožnog tkiva

  • krvave stolice ili krvarenje iz sluzokože, npr. usta, vagina

  • poremećaji moždanih krvnih sudova

  • paraliza, napadi, padovi, poremećaji pokreta, nenormalni ili smanjeni ili promenjeni doživljaji (osećaj, sluh, ukus, miris), poremećaj pažnje, drhtanje, grčenje

  • zapaljenje zglobova (artritis), uključujući zapaljenje zglobova prstiju na rukama, na nogama i zapaljenje vilice

  • poremećaji koji zahvataju pluća, sprečavajući telo da dobije dovoljno kiseonika. Neki od njih uključuju: teškoće pri disanju, kratak dah, kratak dah bez napora, disanje koje postaje plitko, teško ili prestaje, zviždanje u grudima

  • štucanje, poremećaj govora

  • povećanje i smanjenje stvaranja mokraće (zbog oštećenja bubrega), bolno mokrenje ili pojava krvi/proteina u mokraći, zadržavanje mokraće

  • izmenjeni nivoi svesti, zbunjenost, poremećaj ili gubitak pamćenja

  • hipersenzitivnost (preosetljivost)

  • gubitak sluha, gluvoća ili zujanje u ušima, neprijatan osećaj u ušima

  • hormonski poremećaj koji može da utiče na resorpciju soli i vode

  • pojačan rad štitaste žlezde

  • nemogućnost stvaranja dovoljno insulina ili rezistencija na normalne nivoe insulina

  • iritirane ili upaljene oči, preterano vlažne oči, bol u očima, suve oči, očne infekcije, čmičak, crveni i otečeni kapci, curenje iz očiju, poremećaj vida, krvarenje iz očiju

  • oticanje limfnih čvorova

  • ukočenost mišića ili zglobova, osećaj težine, bol u preponama

  • gubitak kose ili neuobičajena tekstura kose

  • alergijske reakcije

  • crvenilo ili bol na mestu davanja injekcije

  • bol u ustima

  • infekcije ili zapaljenja usta, čir u ustima, jednjaku, želucu i crevima, ponekad udružen sa bolom ili krvarenjem, slaba pokretljivost creva (uključujući i blokadu), nelagodnost u stomaku ili jednjaku, teškoće u gutanju, povraćanje krvi

  • infekcije kože

  • bakterijske i virusne infekcije

  • infekcije zuba

  • zapaljenje pankreasa, opstrukcija (začepljenje) žučnih puteva

  • genitalni bol, problemi sa erekcijom

  • povećana telesne mase

  • žeđ

  • zapaljenje jetre (hepatitis)

  • poremećaji na mestu primene injekcije ili poremećaji povezani sa medicinskim sredstvom

  • kožne reakcije i poremećaji (koje mogu biti teške i životno ugrožavajuće), čirevi na koži

  • modrice, padovi i povrede

  • zapaljenje krvnih sudova ili krvarenje koje se može pojaviti kao male crvene ili ljubičaste tačke (obično na nogama) do velikih fleka, sličnih modricama, ispod kože ili tkiva

  • benigne ciste

  • teška reverezibilna stanja mozga koja uključuju napade, visok krvni pritisak, glavobolju, umor, zbunjenost, slepilo i druge probleme sa vidom


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • problemi sa srcem koji uključuju srčani udar, anginu

  • crvenilo

  • promena boje vena

  • upala kičmenog nerva

  • problemi sa uhom, krvarenje iz uha

  • smanjen rad štitne žlezde

  • Budd-Chiari sindrom (klinički simptomi izazvani začepljenje hepatičke vene)

  • promene u funkciji ili nenormalna funkcija creva

  • krvarenje u mozgu

  • žuta prebojenost očiju i kože (žutica)

  • ozbiljne alergijske reakcije (anafilktički šok) sa simptomima koji mogu da uključe teškoće u disanju, bol ili stezanje u grudima, i/ili osećaj vrtoglavice/nesvestice, ozbiljan svrab ili otekline na koži, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koji mogu dovesti do teškoća u gutanju, kolapsa

  • poremećaj dojki

  • razderotina (laceracija) vagine

  • oticanje genitalija

  • nepodnošenje upotrebe alkohola

  • trošenje ili gubitak mišićne mase

  • povećan apetit

  • fistula

  • otok zglobova (voda u zglobovima)

  • ciste u ovojnicama zglobova (sinovijalne ciste)

  • frakture

  • prekid u mišićnim vlaknima koji dovodi do drugih komplikacija

  • oticanje jetre, krvarenje iz jetre

  • kancer bubrega

  • stanje kože slično psorijazi

  • kancer kože

  • bledilo kože

  • porast trombocita ili plazma ćelija (vrsta belih krvnih ćelija) u krvi

  • nenormalna reakcija na transfuziju krvi

  • delimičan ili potpun gubitak vida

  • smanjena želja za seksom

  • balavljenje

  • oticanje očiju

  • osetljivost na svetlost

  • ubrzano disanje

  • rektalni bol

  • kamen u žuči

  • kila

  • povrede

  • lomljivi ili slabi nokti

  • nenormalno nagomilavanje proteina u vitalnim organima

  • koma

  • čirevi u crevima

  • otkazivanje više organa

  • smrt


  Ako ste lek Velcade primili sa drugim lekovima za lečenje mantle ćelijskog limfoma, mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • zapaljenje pluća

  • gubitak apetita

  • osetljivost, utrnulost, peckanje ili žarenje kože, ili bol u šakama ili stopalima zbog oštećenja nerava;

  • mučnina i povraćanje

  • proliv

  • čirevi u ustima

  • zatvor

  • bol u mšićima, bol u kostima

  • gubitak kose i neuobičajena tekstura kose

  • zamor, osećaj slabosti

  • groznica (povišena telesna temperature)


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • infekcija herpes zoster virusom (lokalizovana, uključujući područije oko očiju ili prošireno po celom telu)

  • infekcija herpes virusom

  • bakterijska i virusna infekcija

  • infekcija disajnih puteva, zapaljenje bronhija, iskašljavanje sluzi, bolest slična gripu

  • gljivična infekcija

  • preosetljivost (alergijska reakcija)

  • nemogućnost da se stvori dovoljno insulina ili rezistencija na normalne vrednosti insulina

  • zadržavanje tečnosti

  • poteškoće ili problemi sa spavanjem

  • gubitak svesti

  • poremećen nivo svesti, zbunjenost

  • osećaj vrtoglavice

  • pojačano lupanje srca, visok krvni pritisak, znojenje

  • poremećaj vida, zamagljen vid

  • slabost srca, srčani udar, bol u grudima, nelagodnost u grudima, ubrzan ili usporen srčani rad

  • visok ili nizak krvni pritisak

  • iznenadan pad krvnog pritiska pri ustajanju koji može da dovede do nesvestice

  • gubitak daha pri fizičkom naporu

  • kašalj

  • štucanje

  • zujanje u ušima, nelagodnost u ušima

  • krvarenje iz creva ili želuca

  • gorušica

  • bol u želucu, nadimanje

  • teškoće sa gutanjem

  • infekcija ili zapaljenje želuca ili creva

  • bol u želucu

  • rane na ustima ili usnama, bol u grlu

  • izmenjena funkcija jetre

  • svrab na koži

  • crvenilo kože

  • osip

  • grčevi u mišićima

  • infekcija mokraćnih puteva

  • bol u ekstremitetima

  • oticanje tela, uključujući oči i druge delove tela

  • drhtanje

  • crvenilo i bol na mestu primanja injekcije

  • opšti osećaj bolesti

  • gubitak telesne mase

  • povećanje telesne mase


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje jetre

  • ozbiljne alergijske reakcije (anafilaktički šok) sa simptomima koji mogu da uključe teškoće u disanju, bol ili stezanje u grudima, i/ili osećaj vrtoglavice/nesvestice, ozbiljan svrab ili otekline na koži, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koji mogu dovesti do teškoća u gutanju, kolapsa

  • poremećaji kretanja, paraliza, grč

  • vrtoglavica

  • gubitak sluha, gluvoća

  • poremećaji koji zahvataju pluća, sprečavajući telo da dobije dovoljno kiseonika. Neki od njih uključuju: teškoće pri disanju, gubitak daha, gubitak daha u stanju bez napora, disanje koje postaje plitko, teško ili prestaje, zviždanje u grudima

  • krvni ugrušci u plućima

  • žuta prebojenost očiju i kože (žutica)

  • čmičak, crveni i otečeni kapci


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

   Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Velcade

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Velcade posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C. Bočicu čuvati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti.


  Pripremljen rastvor upotrebiti odmah nakon pripreme. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i uslovi čuvanja pripremljenog rastvora su odgovornost korisnika. Međutim, dokazana je hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora u toku 8 sati na temperaturi od 25°C ako se pre primene čuva u originalnoj bočici i/ili špricu. Ukupno vreme čuvanja pripremljenog leka, pre primene ne sme preći 8 sati.


  Velcade je lek samo za jednokratnu upotrebu.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Velcade


  Aktivna supstanca je bortezomib.

  Jedna bočica sadrži 3,5mg bortezomiba (u obliku estra manitola i boronske kiseline). Pomoćne supstance su manitol (E 421) i azot.


  Intravenska primena:

  Nakon rastvaranja, 1mL rastvora za intravensku injekciju sadrži 1 mg bortezomiba.


  Supkutana primena:

  Nakon rastvaranja, 1 mL rastvora za supkutanu injekciju sadrži 2,5 mg bortezomiba.


  Kako izgleda lek Velcade i sadržaj pakovanja


  Velcade prašak za rastvor za injekciju je beo do skoro beo prašak ili kolač.

  Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tip I (10mL) sa sivim čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom i zaštitnim plastičnim poklopcem plave boje.

  Bočica se nalazi u providnom blister pakovanju.

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole:

  PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD,

  Beograd – Novi Beograd, Omladinskih brigada 88B


  Proizvođač:

  JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,

  Belgija, Beerse, Turnhoutseweg 30


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2019.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-02283-18-001 od 11.04.2019.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  Terapijske indikacije

  Lek Velcade je indikovan kao monoterapija ili u kombinaciji sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom ili deksametazonom za lečenje odraslih pacijenata sa progresivnim multiplim mijelomom koji su prethodno završili bar jedan terapijski protokol i kod kojih je izvršena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze ili su nepodobni za nju.

  Lek Velcade u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom, indikovan je u terapiji odraslih pacijenata obolelih od multiplog mijeloma koji prethodno nisu lečeni, a kod kojih se ne može primeniti visokodozna hemoterapija sa transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze.

  Lek Velcade u kombinaciji sa deksametazonom, ili sa deksametazonom i talidomidom je indikovan za indukcionu terapiju odraslih pacijenata obolelih od multiplog mijeloma koji prethodno nisu lečeni a kod kojih se može primeniti visokodozna hemoterapija sa transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze.

  Lek Velcade u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom je indikovan za terapiju odraslih pacijenata obolelih od mantle ćelijskog limfoma koji prethodno nisu lečeni, a kod kojih se ne može primeniti transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija.


  Doziranje i način primene


  Lečenje lekom Velcade se mora započeti pod nadzorom lekara iskusnog u lečenju pacijenata sa kancerom, međutim lek Velcade može primeniti zdravstveni radnik koji je iskusan u primeni hemoterapije. Lek Velcade mora rekonstituisati zdravstveni radnik (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).


  Doziranje za terapiju progresivnog mu ltiplog mijeloma (pacijenti koji su prethodno dobili najmanje jedan terapijski protokol)


  Monoterapija

  Lek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1., 4., 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom.

  Preporučuje se da pacijenti kod kojih je postignuta kompletna remisija, nakon postignutog odgovora, prime još dva dodatna ciklusa leka Velcade. Takođe se preporučuje da pacijenti koji reaguju na lek, ali kod kojih

  nije postignuta kompletna remisija, prime ukupno 8 terapijskih ciklusa leka Velcade. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


  Preporučeno podešavanje doze tokom lečenja i ponovnog započinjanja terapije monoterapije


  Terapiju lekom Velcade treba prekinuti pri pojavi bilo kakvih nehematoloških toksičnosti 3. stepena ili bilo kakvih hematoloških toksičnosti 4. stepena, osim neuropatije, kao što se objašnjava u daljem tekstu (pogledati takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Kada se povuku simptomi toksičnosti, lečenje lekom Velcade može da se započne ponovo sa dozom smanjenom za 25% (1,3 mg/m2 smanjeno na 1,0 mg/m2; 1,0 mg/m2 smanjeno na 0,7 mg/m2). Ukoliko se znaci toksičnosti ne povuku ili ukoliko se ponovo jave pri najnižoj dozi, treba razmotriti prekid terapije lekom Velcade, osim ako je korist od lečenja jasno veća od rizika.


  Neuropatski bol i/ili periferna neuropatija

  Pacijente kod kojih je lek Velcade izazvao neuropatski bol i/ili perifernu neuropatiju treba lečiti kako je prikazano u Tabeli 1. (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Pacijenti sa već postojećom teškom neuropatijom mogu se lečiti lekom Velcade samo posle brižljive procene odnosa rizika i koristi terapije.


  Tabela 1: Preporučeno* prilagođavanje doze u slučaju neuropatije izazvane bortezomibom

  Stepen periferne neuropatije

  Prilagođavanje doze

  Stepen 1 (asimptomatski; gubitak dubokih tetivnih refleksa ili parestezije) bez bola ili gubitka funkcija

  Nije potrebno prilagođavanje doze

  Stepen 1 sa bolom ili stepen 2 (umereni simptomi: ograničen uticaj na aktivnosti svakodnevnog života (ADL (eng. Activities of Daily Living))**)

  Smanjiti dozu na 1,0 mg/m2 ili

  Promeniti terapijski režim davanja leka Velcade na 1,3mg/m2 jednom nedeljno.

  Stepen 2 sa bolom ili stepen 3 (teški simptomi: ograničavaju aktivnosti za samostalnu negu ADL***))

  Prekinuti terapiju lekom Velcade dok se ne povuku simptomi toksičnosti. Kada se toksičnost povuče, započeti ponovo terapiju lekom Velcade, ali smanjiti dozu na 0,7 mg/m2 i lek davati jednom nedeljno.

  Stepen 4 (životno ugrožavajuće posledice; indikovane urgentne intervencije) i/ili ozbiljna neuropatija autonomnog nervnog sistema.

  Prekinuti terapiju lekom Velcade

  *Na osnovu prilagođavanja doze u kliničkim ispitivanjima faze II i III kod multiplog mijeloma i postmarketinškog iskustva Stepenovanje je zasnovano na NCI Zajedničkim Toksičnim kriterijumima CTCAE v 4.0

  ** Dnevne aktivnosti ADL: odnosi se na spremanje obroka, kupovina namernica ili odeće, upotrebu telefona, upravljanje novcem, itd

  *** Samostalna nega ADL: odnosi se na kupanje, oblačenje i svlačenje, samostalno hranjenje, upotrebu toaleta, uzimanje lekova i da osoba nije vezana za krevet.


  Kombinovana terapija sa pegilovanim lipozomalnim doksorubicinom

  Lek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1, 4, 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.

  Pegilovani lipozomalni doksorubicin se primenjuje u dozi 30 mg/m2 u danu 4 Velcade terapijskog ciklusa kao jednočasovna intravenska infuzija nakon injekcije leka Velcade.

  Može se primeniti do 8 ciklusa ove kombinovane terapije, sve dok bolest ne progredira i dok pacijenti dobro podnose terapiju. Pacijenti koji dostignu kompletan odgovor mogu nastaviti sa terapijom najmanje 2 ciklusa nakon prvog evidentiranja kompletnog odgovora, iako ovo može zahtevati davanje više od 8 ciklusa. Pacijenti kod kojih se nastavlja smanjivanje koncentracije paraproteina nakon 8 ciklusa, takođe mogu da nastave sa terapijom sve dok dobro podnose terapiju i nastavljaju sa odgovorom.


  Za dodatne informacije koje se odnose na lipozomalni doksorubicin videti odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


  Kombinacija sa deksametazonom


  Lek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1, 4, 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.

  Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 20 mg u danima 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 i 12 Velcade terapijskog ciklusa.

  Pacijenti koji dostignu odgovor ili imaju stabilnu bolest nakon 4 ciklusa ove kombinovane terapije mogu da nastave da primaju istu kombinaciju do maksimalno 4 dodatna ciklusa.


  Za dodatne informacije koje se odnose na deksametazon videti odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


  Prilagođavanje doziranja kombinovane terapije kod pacijenata sa progresivnim multiplim mijelomom


  Za prilagođavanje doziranja leka Velcade u kombinovanoj terapiji, slediti smernice za modifikaciju doziranja koje su opisane u delu za monoterapiju iznad.


  Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim mutiplim mijelomom koji su nepodobni za transplantaciju hematopoetskim stem ćelijama


  Kombinovana terapija sa melfalanom i prednizonom


  Lek Velcade 3,5mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u kombinaciji sa oralnim melfalanom i oralnim predinsonom kako je prikazano u Tabeli 2. Period od 6 nedelja se smatra terapijskim ciklusom. U ciklusima 1 – 4, Velcade se primenjuje dva puta nedeljno (dan 1.; 4.; 8.; 11.; 22.; 25.; 29. i 32. dana). U ciklusima 5 – 9, Velcade se primenjuje jednom nedeljno (1.; 8.; 22. i 29. dana). Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.

  Melfalan i prednizon treba dati oralno u danima 1, 2, 3 i 4 u prvoj nedelji svakog Velcade terapijskog ciklusa.

  Primenjuje se 9 terapijskih ciklusa ove kombinovane terapije.


  Tabela 2 - Preporučeni dozni režim za lek Velcade u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom

  image

  Lek Velcade primenjen dva puta nedeljno (Ciklus 1-4)

  Nedelja

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Vc (1,3

  mg/m2)

  Dan 1

  --

  --

  Dan 4

  Dan 8

  Dan 11

  pauza

  Dan 22

  Dan 25

  Dan 29

  Dan 32

  pauza


  M(9 mg/m2) P(60 mg/m2)

  Dan 1

  Dan 2

  Dan 3

  Dan 4

  --

  --

  pauza

  --

  --

  --

  --

  pauza

  Lek Velcade primenjen jednom nedeljno (Ciklus 5-9)

  Nedelja

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Vc (1.3 mg/m2)

  Dan 1

  --

  --

  --

  Dan 8

  pauza

  Dan 22

  Dan 29

  pauza

  M(9 mg/m2)

  P(60 mg/m2)

  Dan 1

  Dan 2

  Dan 3

  Dan 4

  --

  pauza

  --

  --

  pauza

  Vc = Velcade; M = melfalan, P= prednizon


  Preporuka za podešavanje doza prilikom terapije i ponovnog započinjanja kombinovane terapije sa melfalanom i prednizonom


  Pre započinjanja novog terapijskog ciklusa:

  • Broj trombocita mora biti ≥ 70 x 109/L i apsolutni broj neutrofila mora biti ≥1,0 x 109/L

  • Nehematološka toksičnost mora biti svedena do 1. stepena ili osnovnog nivoa


Tabela 3 – Podešavanje doze u toku narednih ciklusa leka Velcade u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom:

Toksičnost

Podešavanje doze ili odlaganje

Hematološka toksičnost u toku ciklusa:

 • Ukoliko je u toku prethodnog ciklusa zapažena produžena neutropenia stepena

4 ili trombocitopenija, ili trombocitopenija sa krvarenjem


Razmotriti smanjenje doze melfalana za 25% u sledećem ciklusu.

 • Ukoliko je broj trombocita 30 109/L ili ANC 0,75 x 109/L na dan primene leka Velcade (izuzev dana 1)

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti

 • Ukoliko više doza leka Velcade u ciklusu nije primenjeno (≥ 3 doze u toku dvonedeljne primene ili ≥ 2 doze u toku jednonedeljne primene)

Dozu leka Velcade treba smanjiti za 1 dozni nivo (od 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili od 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2)


Stepen ≥ 3 nehematološke toksičnosti

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti sve dok se simptomi toksičnosti ne svedu do 1. stepena ili osnovnog nivoa. Zatim se terapija lekom Velcade može ponovo započeti sa dozom smanjenom za jedan dozni nivo (od 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili od 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2). U slučaju neuropatskog bola izazvanog lekom Velcade i/ili periferne neuropatije, održavati i/ili prilagođavati terapiju lekom Velcade kao što je označeno u Tabeli 1.


Za dodatne informacije o melfalanu i prednizonu konsultovati Sažetak karakteristika leka koji je odobren nosiocu dozvole za stavljanje u promet ovih lekova.


Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim mutiplim mijelomom koji su podobni za transplataciju matičnih ćelija hematopoeze (indukciona terapija)


Kombinovana terapija sa deksametazonom


Lek Velcade 3,5mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1., 4., 8. i 11. dan)) u terapijskom ciklusu koji traje 21 dan. Ovaj period od 3 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 40mg u danima 1,2,3,4,8,9,10 i 11 Velcade terapijskog ciklusa.

Primenjuju se 4 terapijska ciklusa ove kombinovane terapije.

Kombinovana terapija sa deksametazonom i talidomidom


Lek Velcade 3,5mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi bortezomiba od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje (1., 4., 8. i 11. dan) u terapijskom ciklusu koji traje 28 dana. Ovaj period od 4 nedelje smatra se terapijskim ciklusom. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Deksametazon se primenjuje oralno u dozi od 40mg u danima 1,2,3,4, 8,9,10 i 11, Velcade terapijskog ciklusa.


Talidomid se primenjuje oralno u dozi od 50mg dnevno u danima 1-14 i ukoliko se doza dobro podnosi, nakon toga povećati dozu na 100mg u danima 15-28 i nakon toga može da se poveća na 200mg dnevno od 2. ciklusa (videti Tabelu 4).


Primenjuju se 4 terapijska ciklusa ove kombinovane terapije. Preporučuje se da pacijenti sa najmanje parcijalnim odgovorom dobiju 2 dodatna ciklusa.


Tabela 4: Doziranje leka Velcade u kombinovanoj terapiji kod pacijenata sa prethodno nelečenim mutiplim mijelomom koji su podobni za transplataciju matičnih ćelija hematopoeze

Vc+ Dx

Ciklusi 1 do 4

Nedelja

1

2

3

Vc (1,3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

Vc +Dx +T

Ciklus 1

Nedelja

1

2

3

4

Vc (1,3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Period bez leka

T 50mg

Dnevno

Dnevno

-

-

T 100mg*

-

-

Dnevno

Dnevno

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

-

Ciklus 2 do 4b

Vc (1,3 mg/m2)

Dan 1, 4

Dan 8, 11

Period bez leka

Period bez leka

T 200mg

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dx 40 mg

Dan 1,2, 3, 4,

Dan 8,9,10,11

-

-

Vc=Velcade; Dx=deksametazon; T=talidomid

a Doza talidomida se može povećati na 100mg od 3. nedelje 1. ciklusa samo ukoliko se 50mg dobro podnosi i na 200mg od 2. ciklusa ako se 100mg dobro podnosi

b Do 6 ciklusa se može davati pacijentima koji dostignu najmanje parcijalan odgovor nakon 4 ciklusa.


Prilagođavanje doze kod pacijenata koji su podobni za transplantaciju

Za prilagodjavanje doziranja leka Velcade potrebno je pratiti smernice za izmenu doze koje su opisane za monoterapiju.


Dodatno, kada se lek Velcade primenjuje u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima, treba razmotriti adekvatno smanjenje doze ovih lekova u slučaju pojave toksičnosti, a u skladu sa preporukama iz odgovarajućeg Sažetka karakteristika lekova.


Doziranje kod pacijenata sa prethodno nelečenim mantle ćelijskim limfomom (MCL, engl. mantle cell lymphoma)


Kombinovana terapija sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (VcR-CAP)


Lek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju se primenjuje intravenskom ili subkutanom injekcijom u preporučenoj dozi od 1,3 mg/m2 telesne površine dva puta nedeljno tokom dve nedelje u danima 1, 4, 8, i 11. dana nakon čega sledi period odmora od 10 dana u periodu od 12.-21. dana. Ovaj period od 3 nedelje smatra

se terapijskim ciklusom. Preporučuje se 6 ciklusa, a u slučaju da je prvi odgovor zabeležen u 6. ciklusu, mogu se primeniti dva dodatna cikusa leka Velcade. Najmanje 72 sata treba da prođe između dve uzastopne dozae leka Velcade.

Sledeći lekovi se primenjuju prvog dana svakog tronedeljnog terapijskog ciklusa lečenja lekom Velcade, kao intravenska infuzija: rituksimab 375 mg/m2, ciklofosfamid 750 mg/m2 i doksorubicin 50 mg/m2.

Prednizon se daje oralno u dozi od 100 mg/m2 u danima 1,2,3,4 i 5. dana svakog terapijskog ciklusa lečenja lekom Velcade.


Prilagodjavanje doze tokom terapije za pacijente sa prethodno nelečenim mantle ćelijskim limfomom

Pre početka novog ciklusa:


Terapija lekom Velcade se mora obustaviti na početku bilo koje nehematološke toksičnosti ≥ stepena 3, koje su povezane sa primenom leka Velcade (isključujući neuropatiju) ili hematološke toksičnosti ≥ stepena 3 (videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Za prilagođavanje doze videti Tabelu 5 ispod.


U skladu sa lokalnom standardnom praksom, faktori stimulacije granulocita mogu se primeniti za hematološke toksičnosti. Profilaksa upotrebom faktora stimulacije granulocita se treba uzeti u obzir u slučaju ponavljanog odlaganja primene terapijskog ciklusa. Treba razmotriti transfuziju trombocita za terapiju trombocitopenije kada je klinički opravdano.


Tabela 5: Prilagođavanje doze tokom terapije kod pacijenata sa prethodno nelečenim mantle ćelijskim limfomom


Toksičnosti

Podešavanje doze ili odlaganje

Hematološka toksičnost

 • Neutropenija ≥ stepena 3 sa groznicom, neutropenija stepena 4 koja traje duže od 7 dana, broj trombocita

< 10000 ćelija/mikrolitru

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti do 2 nedelje dok se pacijentu ne dostigne apsolutni broj neutrofila (ANC)

≥ 750 ćelija/mikrolitru i broj trombocita od

≥ 25000 ćelija/ mikrolitru.

 • Ako se nakon obustave terapije lekom Velcade ne reši toksičnost, kako je gore definisano, primena leka Velcade se mora obustaviti.

 • Ako se reši toksičnost, tj. pacijent ima apsolutni broj neutrofila (ANC) ≥ 750 ćelija/ mikrolitru i broj trombocita ≥ 25000 ćelija/ mikrolitru, terapija lekom Velcade se može ponovo započeti dozom smanjenom za jedan dozni nivo (sa 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili sa 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2).

 • Ako je broj trombocita < 25000 ćelija/ mikrolitru ili apsolutni broj neutrofila (ANC)

< 750 ćelija/ mikrolitru u danu kada treba da se primeni lek Velcade (osim 1. dana svakog ciklusa)

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti

Nehematološke toksičnosti ≥ stepena 3 za koje se smatra da su povezane sa lekom Velcade

Terapiju lekom Velcade treba obustaviti dok se simptomi toksičnosti ne povuku do stepena 2 ili manje. Nakon toga, lek Velcade se može ponovo uvesti u dozi smanjenoj za jedan dozni nivo (sa 1,3 mg/m2 na 1 mg/m2, ili sa 1 mg/m2 na 0,7 mg/m2). Kod neuropatskog bola i/ili periferne neuropatije povezanih sa primenom leka Velcade, potrebno je obustaviti i/ili podesiti dozu leka Velcade kako je navedeno u Tabeli 1.


Dodatno, kada se lek Velcade primenjuje u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima, treba razmotriti adekvatno smanjenje doze ovih proizvoda u slučaju pojave toksičnosti, a u skladu sa preporukama iz odgovarajućeg Sažetka karakteristika leka.


Posebne populacije


Stariji


Nema podataka koji bi ukazivali da je podešavanje doze neophodno kod pacijenata starijih od 65 godina sa mutiplim mijelomom ili mantle ćelijskim limfomom.


Nema kliničkih ispitivanja o upotrebi leka Velcade kod starijih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji su podobni za visokodoznu hemoterapiju sa transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze. Zato se ne mogu preporučiti doze u ovoj populaciji.

U kliničkom ispitivanju sa pacijentima sa prethodno nelečenim mantle ćelijskim limfomom, 42,9% i 10,4% pacijenata izloženih leku Velcade je bilo starosti od 65-74 godina, odnosno ≥ 75 godina. Pacijenti starosti ≥ 75 godina, su oba režima, VcR-CAP kao i R-CHOP podnosili lošije (videti odeljak Neželjena dejstva).


Oštećenje jetre


Kod pacijenata sa blagim poremećajem funkcije jetre ne zahteva se prilagođavanje doze i treba primenjivati preporučeno doziranje. Kod pacijenata sa umerenim ili teškim poremećajem funkcije jetre terapiju treba

započeti sa nižom dozom leka Velcade koja iznosi 0,7 mg/m2 po injekciji tokom prvog ciklusa, a nakon toga može se razmotriti povećanje doze do 1 mg/m2 ili dalje smanjenje doze do 0,5 mg/m2, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju. (videti Tabelu 6 i odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka. i Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


Tabela 6: Preporučena modifikacija početne doze za lek Velcade kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre

Stepen oštećenja jetre*


Nivo bilirubina

SGOT (AST)

koncentracije


Modifikacija početne doze

Blag

≤ 1xULN

> ULN

Nema

≥1x–1.5xULN

Bilo koje vrednosti

Nema


Umeren

>1,5x–3xULN

Bilo koje vrednosti

Smanjiti dozu leka Velcade na 0,7 mg/m2 tokom prvog ciklusa. Razmotriti povećanje doze do 1 mg/m2 ili dalje smanjenje doze do 0,5 mg/m2 tokom narednih ciklusa, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju.


Težak

>3xULN

Bilo koje vrednosti

Smanjiti dozu leka Velcade na 0,7 mg/m2 tokom prvog ciklusa. Razmotriti povećanje doze do 1 mg/m2 ili dalje smanjenje doze do 0,5 mg/m2 tokom narednih ciklusa, na osnovu toga kako pacijent podnosi terapiju.

Skraćenice:

SGOT – serumska glutamat-oksaloacetatna transaminaza AST – aspartat aminotransferaza

ULN – gornja granica normalnog opsega

*Zasnovano na NCI klasifikaciji za kategorizaciju oštećenja jetre (blago, umereno, teško)


Oštećenje bubrega


Farmakokinetika bortezomiba se ne menja kod pacijenata sa blagom do umerenom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina (CrCl > 20 mL/min/1,73 m2); s toga, kod ovih pacijenata, nije potrebno prilagođavati dozu. Nije poznato da li je farmakokinetika leka Velcade izmenjena kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega (CrCl < 20 mL/min/1,73 m2), koji nisu na dijalizi. S obzirom da se koncentracija leka Velcade može smanjiti tokom dijalize, lek treba primeniti nakon završene dijalize (videti odeljak Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


Pedijatrijski pacijenti

Bezbednost i efikasnost leka Velcade kod dece ispod 18 godina starosti nije utvrđena (videti odeljke Farmakodinamski podaci iz Sažetka karakteristika leka i Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka). Trenutno dostupni podaci su opisani u delu Farmakodinamski podaci iz Sažetka karakteristika leka, ali se ne mogu dati preporuke za doziranje.


Način primene


Lek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju je namenjen za intravensku ili supkutanu primenu. Lek Velcade, 1 mg prašak za rastvor za injekciju je namenjen za intravensku primenu.


Lek Velcade se ne sme davati drugim načinima primene. Intratekalna primena je dovela do smrti.


Intravenska injekcija

Lek Velcade 3,5mg rekonstituisani rastvor se primenjuje u trajanju od 3-5 sekundi kao bolus injekcija kroz periferni ili centralni venski kateter, nakon čega se kateter ispira 9 mg/mL (0,9%) rastvorom natrijum hlorida za injekcije. Najmanje 72 sata treba da prođe između uzastopnih doza leka Velcade.


Supkutana injekcija

Lek Velcade 3,5mg rekonstituisan u rastvor se primenjuje supkutano u predeo butina (leva ili desna butina) ili abdomena (sa leve ili desne strane). Rastvor treba dati injekcijom supkutano po uglom od 45-90°. Treba menjati (rotirati) mesto primene injekcije prilikom davanja uzastopnih injekcija.

Ukoliko se jave lokalne reakcije na mestu supkutane primene leka Velcade, preporučuje se da se smanji koncentracija leka Velcade u rastvoru prilikom davanja leka sukutano (Velcade 3,5mg rekonstituisati da sadrži 1mg/mL umesto 2,5mg/mL) ili se preporučuje prebacivanje na intravensku primenu.

Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa drugim lekovima, pogledati Sažetke karakteristika tih lekova za instrukcije za primenu.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu, bor ili na bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Akutna difuzna infiltrativna oboljenja pluća i perikarda.


Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa drugim lekovima, pogledajte Sažetke karakteristika ovih lekova za dodatne kontraindikacije.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kada se lek Velcade daje u kombinaciji sa drugim lekovima, potrebno je pročitati Sažetke karakteristika ovih lekova pre započinjanja terapije lekom Velcade. Kada se primenjuje talidomid, posebnu pažnju usmeriti na testiranja na trudnoću i preventivne preporuke ukoliko je potrebno (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).


Intratekalna primena

Dogodili su se fatalni ishodi prilikom zadesnog intratekalnog davanja leka Velcade. Lek Velcade 1mg je samo za intravensku upotrebu, dok je lek Velcade 3,5mg za intravensku ili supkutanu upotrebu. Lek Velcade se ne sme primenjivati intrakalno.


Gastrointestinalna toksičnost

Gastrointestinalna toksičnost, uključujući mučninu, dijareju, povraćanje i opstipaciju, vrlo često se

javljaju kod lečenja lekom Velcade. Prijavljivani su slučajevi ileusa (videti odeljak Neželjena dejstva), zbog toga, pacijente kod kojih se javi opstipacija treba pažljivo pratiti.


Hematološka toksičnost

Terapija lekom Velcade je vrlo često povezana sa hematološkim poremećajima (trombocitopenija, neutropenija i anemija). U studijama sa pacijentima sa relapsom mutiplog mijeloma koji su lečeni lekom Velcade i kod pacijenata sa prethodno nelečenim MCL koji su lečeni lekom Velcade u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (VcR-CAP), jedna od najčešćih hematoloških toksičnosti je bila prolazna trombocitopenija. Broj trombocita je bio najniži 11. dana svakog Velcade terapijskog ciklusa i tipično se vraćao na početne vrednosti do sledećeg ciklusa. Nije bilo dokaza o kumulativnoj trombocitopeniji. Najniži izmereni prosečan broj trombocita iznosio je približno 40% od početne vrednosti u studijama sa multiplim mijelomom sa jednim lekom i 50% u MCL studijama. Kod pacijenata sa uznapredovalim mijelomom težina trombocitopenije je bila povezana sa brojem trombocita pre lečenja: kod početnog broja trombocita <75000/mikrolitru, 90% od 21 pacijenta imalo je broj trombocita

≤25000/mikrolitru tokom studije, uključujući 14% <10000/mikrolitru; za razliku od njih, kod početnog broja

trombocita >75000/mikrolitru, samo 14% od 309 pacijenata imalo je broj trombocita ≤ 25000/mikolitru tokom studije.


Kod pacijenata sa MCL (studija LYM-3002) javila se povećana incidenca (56,7% u odnosu na 5,8%) trombocitopenije ≥ stepena 3 u terapijskoj grupi koja je lečena lekom Velcade (VcR-CAP) u poređenju sa terapijskom grupom bez leka Velcade (rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon (R- CHOP)). Obe grupe su bile slične u odnosu na ukupnu incidencu krvarenja svih stepena (6,3% u VcR-CAP grupi i 5% u R-CHOP grupi) kao i u odnosu na krvarenja Stepena 3 i više (VcR-CAP: 4 pacijenta (1,7%); R- CHOP: 3 pacijenta (1,2%). U VcR-CAP grupi, 22,5% pacijenata je dobijalo transfuziju trombocita u odnosu na 2,9% pacijenata u R-CHOP grupi.


Gastrointestinalna i intracerebralna krvarenja su bila prijavljena u vezi sa terapijom leka Velcade. Zato, broj trombocita treba proveriti pre svake doze leka Velcade. Terapiju treba prekinuti kada broj trombocita iznosi

<25000/mikrolitru ili kada je u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom broj trombocita ≤30000/mikrolitru (videti odeljak Doziranje i način primene). Potencijalnu korist od lečenja treba pažljivo proceniti u odnosu na rizik, posebno u slučaju umerene do teške trombocitopenije i faktora rizika u pogledu krvarenja.


Kompletna krvna slika uključujući i broj trombocita treba da se prati tokom lečenja lekom Velcade. Treba razmotriti transfuziju trombocita za terapiju trombocitopenije kada je klinički opravdano. (videti odeljak Doziranje i način primene).


Kod pacijenata sa MCL bila je primećena prolazna, reverzibilna neutropenija između ciklusa, bez dokaza o kumulativnoj neutropeniji. Broj neutrofila je bio najniži u 11. dana svakog Velcade terapijskog ciklusa i obično su se vraćali na početne vrednosti do sledećeg ciklusa. U studiji LYM-3002, faktori stimulacije su bili primenjeni kod 78% pacijenata u VcR-CAP grupi i kod 61% pacijenata u R-CHOP grupi. Obzirom da su pacijenti sa neutropenijom u povećanom riziku od infekcije, treba ih pratiti na znake i simptome infekcije i lečiti ih bez odlaganja. U skladu sa lokalnom standardnom praksom, faktori stimulacije granulocita mogu se primeniti za hematološke toksičnosti. Profilaksa upotrebom faktora stimulacije granulocita se treba uzeti u obzir ukoliko se ponavlja odlaganje u primeni terapijskog ciklusa (videti odeljak Doziranje i način primene)


Reaktivacija herpes zoster virusa

Preporučuje se upotreba antivirusne profilakse kod pacijenata koji su lečeni lekom Velcade. U kliničkom ispitivanju Faze III kod pacijenata sa prethodno ne lečenim multiplim mijelomom, ukupna incidenca reaktivacije herpes zoster virusa je bila češća kod pacijenata koji su lečeni Velcade+melfalan+prednizon u odnosu na pacijente koji su dobijali melfalan+prednizon (14% prema 4%)

Kod pacijenata sa MCL (studija LYM-3002), incidenca herpes zoster infekcije je bila 6,7% u VcR-CAP grupi i 1,2% u R-CHOP grupi (videti odeljak Neželjena dejstva).


Hepatitis B Virus (HBV) reaktivacija i infekcija


Kada se ritukskimab primenjuje u kombinaciji sa lekom Velcade, HBV skrining se uvek mora obaviti kod pacijenata koji su pod rizikom od HBV infekcije pre započinjanja terapije. Nosioci hepatitisa B i pacijenti sa hepatitisom B u anamnezi se moraju pažljivo pratiti za kliničke i laboratoriske znake aktivne hepatitis B infekcije tokom i nakon terapije rituksimabom u kombinaciji sa lekom Velcade. Treba razmotriti antivirusnu profilaksu. Pročitajte Sažetak karakteristika leka za rituksimab za više informacija.


Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)


Vrlo retki slučajevi sa nepoznatim uzrokom virusne infekcije John Cunningham (JC) koji su doveli do progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) i smrti, prijavljeni su kod pacijenata lečenih lekom Velcade. Pacijenti kod kojih je dijagnostikovana PML su prethodno ili istovremeno dobijali imunosupresivnu terapiju. Naveći broj slučajeva je dijagnostikovan unutar 12 meseci od prve doze leka Velcade. Pacijente treba pratiti u regularnim intervalima na pojavu bilo kog novog ili pogoršanje postojećih neuroloških simptoma ili znakova koji mogu da nagoveste PML kao deo diferencijalne dijagnoze problema sa CNS-om. Ukoliko se sumnja na dijagnozu PML, pacijente treba uputiti kod specijaliste za PML i treba

inicirati odgovarajuće dijagnostičke mere za PML. Ako se dijagnostikuje PML, obustaviti davanje leka Velcade.


Periferna neuropatija

Terapija lekom Velcade veoma često je udružena sa perifernom neuropatijom, uglavnom senzornom. Međutim, zabeleženi su i slučajevi teške motorne neuropatije sa ili bez senzorne periferne neuropatije. Incidenca periferne neuropatije raste na početku lečenja, a zapaženo je da dostiže maksimum tokom 5. ciklusa.


Preporučuje se pažljivo praćenje pacijenata na simptome neuropatije, kao što su osećaj žarenja, hiperestezija, hipoestezija, parestezija, nelagodnost, neuropatski bol ili slabost.


U Fazi III kliničkog ispitivanja kada se upoređivao lek Velcade primenjen intravenski u odnosu na primenjen supkutano, incidenca događaja periferne neuropatije stepena ≥2 je bila 24% kod pacijenata u grupi koja je primala lek supkutano u odnosu 41% grupe koja je primala lek intravenski. (p=0,0124). Periferne neuropatije stepena ≥3 su se javile kod 6% pacijenata koji su bili u grupi koja je lek primala supkutano u odnosu na 16% pacijenata koji su lek primali intravenski (p=0,0264). Incidenca svih stepena periferne neuropatije sa lekom Velcade primenjenim intravenski je bila niža u prethodnim ispitivanjima kada je lek Velcade bio primenjen intravenski nego u kliničkom ispitivanju MMY-3021.


Pacijente kod kojih se javi ili im se pogorša već postojeća periferna neuropatija, treba podvrgnuti neurološkom pregledu i kod njih može biti neophodna izmena doze, režima doziranja ili prelazak na supkutanu primenu(videti odeljak Doziranje i način primene).


Neuropatija se leči suportivnim merama i drugim terapijskim metodama


Treba razmotriti rano i redovno praćenje simptoma neuropatije koja zahteva hitno lečenje sa neurološkom evaluacijom kod pacijentata koji primaju lek Velcade u kombinaciji sa drugim lekovima za koje je poznato da su udruženi sa neuropatijom (na primer talidomid) i takođe treba razmotriti smanjenje doze ili obustavljanje terapije.

Pored periferne neuropatije, neuropatija autonomnog nervnog sistema može da doprinese pojavi nekih drugih neželjenih dejstava, kao što su posturalna hipotenzija i teška opstipacija sa ileusom. O neuropatiji autonomnog nervnog sistema i njenom uticaju na razvoj neželjenih reakcija postoji malo podataka.


Napadi

Napadi su retko beleženi kod pacijenata bez prethodne istorije napada ili epilepsije. Posebna pažnja je potrebna kod lečenja pacijenata sa bilo kakvim faktorima rizika za epileptičke napade.


Hipotenzija

Terapija lekom Velcade je često povezana sa ortostatskom/posturalnom hipotenzijom. U većini slučajeva, neželjene rekacije su po svojoj prirodi blaga do umerena i zapažaju se tokom celog toka lečenja. Pacijenti kod kojih se javila ortostatska hipotenzija prilikom upotrebe leka Velcade (primenjen intravenski) nisu imali znake ortostatske hipotenzije pre terapije ovim lekom. Većini pacijenata je bilo potrebno lečenje ortostatske hipotenzije. Mali broj pacijenata sa ortostatskom hipotenzijom imao je sinkope. Ortostatska/posturalna hipotenzija nije bila direktno izazvana bolusnom infuzijom leka Velcade. Mehanizam ovog događaja nije poznat, mada delimično može da bude posledica neuropatije autonomnog nervnog sistema. Neuropatija autonomnog nervnog sistema može biti povezana sa bortezomibom ili bortezomib može pogoršati neko već postojeće stanje, kao što je dijabetesna ili amiloidna neuropatija. Savetuje se oprez kod lečenja pacijenata sa sinkopom u anamnezi kada primaju lekove za koje se zna da izazivaju hipotenziju, kao i kod dehidriranih bolesnika usled ponovljenih dijareja ili povraćanja. Kod ortostatske/posturalne hipotenzije može se prilagoditi doza antihipertenziva, rehidrati pacijent ili primeniti mineralokortikosteroidi i/ili simpatomimetici. Pacijente treba uputiti da zatraže savet lekara ukoliko imaju simptome vrtoglavice, ošamućenosti ili napade nesvestice.

Sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES)

Sindrom posteriorne reverzibilne leukoencefalopatije (PRES) je prijavljen kod pacijenata koji su primali lek Velcade. Sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES je retko neurološko stanje koje je često reverzibilno, brzo se razvija, a simptomi bolesti uključuju napade, hipertenziju, glavobolju, letargiju, konfuziju, slepilo i druge vizuelne i neurološke poremećaje. Snimanje mozga, naročito MRI (magnetna rezonanca) se koristi za potvrđivanje dijagnoze. Kod pacijenata kod kojih se razvija sindrom posteriorne reverzibine leukoencefalopatije (PRES), prekinuti sa terapijom leka Velcade.


Srčana insuficijencija

Tokom lečenja bortezomibom uočen je akutni nastanak ili pogoršanje kongestivne srčane insuficijencije, i/ili smanjenje ejekcione frakcije leve komore. Retencija tečnosti može biti predisponirajući faktor za nastanak znakova i simptoma srčane insuficijencije. Pacijente sa faktorima rizika za dobijanje srčanog oboljenja ili već postojećim srčanim oboljenjem treba pažljivo pratiti.


EKG

Zabeleženi su izolovani slučajevi produženja QT-intervala u kliničkim studijama, ali uzročnost nije potvrdjena.


Plućne bolesti

Kod pacijenata na terapiji lekom Velcade, prijavljeni su retki slučajevi akutnih difuznih infiltrativnih oboljenja pluća nepoznate etiologije, kao što su pneumonitis, intersticijalna pneumonija, infiltracija pluća i akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) (videti odeljak Neželjena dejstva). Neki od ovih događaja su bili fatalni. Pre započinjanja terapije preporučuje se radiografija grudnog koša da bi poslužio kao osnov za praćenje eventualnih postterapijskih promena na plućima.


U slučaju pojave novih ili pogoršanja već postojećih simptoma (npr. kašalj, dispneja), neophodno je obaviti hitnu dijagnostičku evaluaciju i pacijenta treba odgovarajuće lečiti. Pre nastavka terapije lekom Velcade treba dobro razmotriti odnos koristi i rizika.


U kliničkom ispitivanju (kod dva pacijenta) koji su dobijali visoke doze citarabina (2 g/m2 dnevno) kontinuiranom infuzijom u toku 24 sata sa danorubicinom i lek Velcade zbog relapsne akutne mijelocitne leukemije umrli su usled akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) u ranim fazama terapije i studija je završena. Zbog toga se ovaj režim, sa istovremenom primenom visokih doza citarabina (2 g/m2 dnevno) kontinuiranom infuzijom u toku 24 sata, ne preporučuje.


Oštećenje bubrega

Bubrežne komplikacije su česte kod pacijenata sa multiplim mijelomom. Pacijente sa insuficijencijom bubrega treba pažljivo pratiti (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


Oštećenje jetre

Metabolizam bortezomiba se odvija u jetri dejstvom jetrinih enzima. Izloženost bortezomibu je povećana kod pacijenata sa umerenom ili teškom insuficijencijom jetre; kod ovih pacijenata je potrebno smanjiti doze leka Velcade i potrebno ih je pažljivo pratiti u smislu ispoljavanja toksičnih uticaja (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci iz Sažetka karakteristika leka).


Reakcije jetre

Retki slučajevi akutne insuficijencije jetre su zabeleženi kod pacijenata koji istovremeno primaju lek Velcade i druge lekove i koji imaju ozbiljna osnovna oboljenja. Zabeleženi su i porast enzima jetre, hiperbilirubinemija i hepatitis. Ove promene mogu biti reverzibilne posle prestanka primene bortezomiba (videti odeljak Neželjena dejstva).


Sindrom lize tumora

Budući da je bortezomib citotoksičan agens koji može brzo da uništi maligne plazma ćelije i MCL ćelije, mogu se pojaviti komplikacije u vidu sindroma lize tumora. Pacijenti kod kojih postoji rizik od pojave sindroma lize tumora su oni sa velikom tumorskom masom pre lečenja. Ove pacijente treba pažljivo pratiti i preduzeti odgovarajuće mere opreza.

Mere opreza kod istovremene primene drugih lekova

Pacijente koji primaju bortezomib u kombinaciji sa jakim inhibitorima CYP3A4 treba pažljivo pratiti. Oprez je potreban kada se bortezomib kombinuje sa supstratima CYP3A4 ili CYP2C19 (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Kod pacijenata koji primaju oralne hipoglikemike treba potvrditi normalnu funkciju jetre i te bolesnike pažljivo pratiti (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Potencijalne reakcije posredovane imunskim kompleksima

Potencijalne reakcije posredovane imunim kompleksima, kao što su serumska bolest, poliartritis sa osipom i proliferativni glomerulonefritis, retko su prijavljivane. Terapiju bortezomibom treba prekinuti u slučaju pojave ozbiljnih reakcija.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Ispitivanja in vitro ukazuju da je bortezomib slab inhibitor citohrom P450 (CYP) izozima 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. Na osnovu ograničenog učešća (7%) CYP2D6 u metabolizmu bortezomiba, ne očekuje se da fenotip slabog metabolizera CYP2D6 utiče na ukupnu raspoloživost bortezomiba.


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj ketokonazola, snažnog inhibitora CYP3A4, na farmakokintetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), rezultati su pokazali povećanje srednje vrednosti PIK bortezomiba od 35% (CI90 [1,032 do 1,772]), bazirano na podacima na 12 pacijenata. Zbog toga je potrebno pažljivo praćenje pacijenata kada se bortezomib daje u kombinaciji sa jakim inhibitorom CYP3A4 (npr. ketokonazol, ritonavir).


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj omeprazola jakog CYP2C19 inhibitora, na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), rezultati su pokazali da nije bilo značajnog uticaja na farmakokinetiku bortezomiba, bazirano na podacima na 17 pacijenata.

Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala uticaj rifampicina, snažnog induktora CYP3A4 na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da dolazi do srednjeg smanjenja vrednosti PIK bortezomiba od 45%. Ovi podaci su dobijeni na grupi od 6 pacijenata. Prema tome, istovremena primena leka Velcade sa snažnim induktorima CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton i kantarion (St. John's Wort)) se ne preporučuje, jer efikasnost leka može biti oslabljena. U istoj studiji interakcije ''lek-lek'' procenjivan je uticaj deksametazona, slabijeg induktora CYP3A4, na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da nije bilo značajnog uticaja na farmakokinetiku bortezomiba, bazirano na podacima na 7 pacijenata.


Studija interakcije ''lek-lek'' je procenjivala je uticaj melfalan-prednizon na farmakokinetiku bortezomiba (primenjenog intravenski), pokazano je da se srednja vrednost PIK bortezomiba povećava 17%, bazirano na podacima kod 21 pacijenta, što se ne smatra klinički značajnim.


Tokom kliničkih ispitivanja, hipoglikemija i hiperglikemija su bile prijavljene kao česte i povremene kod pacijenata sa dijabetesom koji primaju oralne hipoglikemike. Kod pacijenata na oralnim antidijabeticima koji primaju lek Velcade trebalo bi pažljivo pratiti nivo glukoze u krvi i po potrebi prilagoditi dozu antidijabetika.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Kontracepcija kod žena i muškaraca

Muškarci i žene u reproduktivnom period moraju da koriste efikasne mere kontracepcije tokom lečenja i tokom perioda od 3 meseca posle terapije lekom Velcade.


Trudnoća

Za lek Velcade ne postoje klinički podaci o izlaganju tokom trudnoće. Teratogeni potencijal bortezomiba nije u potpunosti ispitan.

U pretkliničkim ispitivanjima, bortezomib nije uticao na embrionalni/fetalni razvoj fetusa pacova i kunića, pri najvišim podnošljivim dozama po majku. Nisu sprovedena ispitivanja na životinjama koja bi utvrdila uticaj leka na porođaj i postnatalni razvoj (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka). Lek Velcade se ne treba davati tokom trudnoće osim ukoliko kliničko stanje žene zahteva terapiju lekom Velcade.


Ukoliko se lek Velcade koristi tokom trudnoće ili ukoliko pacijentkinja ostane u drugom stanju dok prima ovaj lek, treba je obavestiti o potencijalnim opasnostima po fetus.


Talidomid je poznata humana teratogena aktivna supstanca koja izaziva teške životno ugrožavajuće defekte novorođenčeta. Talidomid je kontraindikovan tokom trudnoće i kod žena u generativnom periodu osim ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi predviđeni talidomid programom prevencije trudnoće. Pacijenti koji primaju lek Velcade u kombinaciji sa talidomidom treba da se pridržavaju talidomid preventivnog programa za sprečavanje trudnoće . Pogledati Sažetak karakteristika leka talidomida za dodatne informacije.


Dojenje

Nije poznato da li se bortezomib izlučuje u humanom mleku. Budući da postoji mogućnost ozbiljnih neželjenih rekacija leka Velcade na odojče, potrebno je prekinuti dojenje tokom primene leka Velcade.


Plodnost

Studije fertiliteta nisu sprovedene sa lekom Velcade (videto odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka).


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Velcade može da ima umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. Lek Velcade može izazvati zamor (veoma često), vrtoglavicu (često), sinkopu (povremeno) i ortostatsku/posturalnu hipotenziju ili zamagljen vid (često). Zbog toga, pacijenti na terapiji lekom Velcade, moraju biti oprezni pri vožnji ili rukovanju mašinama i treba im savetovati da ne voze i ne rukuju mašinama ako osete ove simptome (videti odeljak Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva


Sažetak neželjenih dejstava


Ozbiljne neželjene reakcije koje su povremeno prijavljivanje tokom terapije lekom Velcade uključuju srčanu insuficijenciju, sindrom lize tumora, plućnu hipertenziju, sindrom posteriorne reverzibilne leukoencefalopatije, akutno difuzno infiltrativno oboljenje pluća i retko, autonomnu neuropatiju. Najčešće neželjene reakcije tokom terapije lekom Velcade su mučnina, dijareja, opstipacija, povraćanje, umor, pireksija, trombocitopenija, anemija, neutropenija, periferna neuropatija (uključujući i senzornu), glavobolja, parestezija, smanjen apetit, dispneja, osip, herpes zoster i mijalgija.


Tabelarni sažetak neželjenih dejstava


Multipli mijelom

U tabeli 7 navedena su neželjena dejstva za koje istraživači smatraju da imaju bar moguću ili verovatnu uzročno- posledičnu povezanost sa upotrebom leka Velcade. Spisak neželjenih reakcija je zasnovan na integrisanim podacima dobijenih od 5476 pacijenata od kojih su 3996 bili lečeni lekom Velcade 1,3mg/m i uključen u Tabelu 7.

Ukupno, lek Velcade je primenjen kod 3974 pacijenata sa multiplim mijelomom.

Neželjena dejstva su navedena prema MedDRA konvenciji o učestalosti. Učestalost neželjenih dejstava je izražena kao: Veoma često (>1/10); Često (>1/100 do <1/10); Povremeno (>1/1000 do <1/100); Retko (>1/10000 do <1/1000); Veoma retko (<1/10000), Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka) uključujući pojedinačne prijave.

Unutar svake grupe, neželjena dejstva su navedena prema ozbiljnosti, po opadajućem redosledu. Tabela 7 je napravljana upotrebom verzije 14.1 MedDRA.

U tabelu su takođe uključeni postmarketinški podaci koji nisu uočeni u kliničkim ispitivanjima


Tabela 7: Neželjena dejstva kod pacijenata sa multipliom mijelomom lečenih lekom Velcade u kliničkim ispitivanjima i neželjena dejstva nakon stavljanja leka u promet nezavisno od indikacije#

Klasa sistema organa

Incidenca

Neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

često:

herpes zoster (uključujući i diseminovani i oftalmički oblik), pneumonija*, herpes simpleks* gljivična infekcija*

povremeno

infekcije*, bakterijske infekcije*, virusne infekcije*, sepsa*(uključujući septički šok), bronhopneumonija, herpes virus infekcija*, herpetični meningoencefalitis#, bakterijemija (uključujući stafilokoknu), čmičak, influenca, ceululitis, infekcija povezana sa primenjenim medicinskim sredstvom, infekcija kože*, infekcija uha*, stafilokokna infekcija, infekcija zuba*

retko

meningitis (uključujući bakterijski), infekcija Epstein-Barr virusom, genitalni herpes, tonzilitis, mastoiditis, sindrom postvirusnog umora

Neoplazme benigne, (uključujući polipe)

maligne ciste i

retko

maligna neoplazma, plazmocitna leukemija, karcinom renalnih ćelija, masa, gljivična mikoza, benigna neoplazma*

Poremećaji krvi i limfnog sistema

veoma često

trombocitopenija*, neutropenija*, anemija*

često

leukopenija*, limfopenija*

povremeno

pancitopenija*, febrilna neutropenija, koagulopatija*, leukocitoza*, limfadenopatija, hemolitična anemija#

retko

diseminovana intravaskularna koagulacija, trombocitoza*, sindrom hiperviskoznosti, nespecifični poremećaj trombocita, trombotska mikroangiopatija (uključujući trombocitopenijsku purpuru)#, nespecifična oboljenja krvi, hemoragijska dijateza, limfocitna infiltracija

Poremećaji imunskog sistema

povremeno

angioedem#, hipersenzitivnost*

retko

anafilaktički šok, amiloidoza, reakcija preosetljivosti posredovana imunim kompleksima Tip III

Poremećaj endokrinog sistema

povremeno

kušingov sindrom*, hipertireoidizam*, neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona

retko

hipotireoidizam

Poremećaj metabolizma ishrane


i

veoma često

smanjen apetit

često

dehidracija, hipokalemija*, hiponatremija*, abnormalna koncentracija glukoze u krvi*, hipokalcemija*, abnormalnost enzima*

povremeno

sindrom lize tumora, nemogućnost dobrog rasta*, hipomagnezijemija*, hipofosfatemija*, hiperkalijemija*, hiperkalcemija*, hipernatremija*, abnormalna koncentracija mokraćne kiseline*, dijabetes melitus*, retencija tečnosti

retko

hipermagnezijemija*, acidoza, elektrolitni disbalans*, preopterećenost tečnostima, hipohloremija*, hipovolemija, hiperhloremija, hiperfosfatemija*, metabolički poremećaji, deficijencija vitamina B kompleksa, deficijencija vitamina B12, giht, povećan apetit, netolerancija alkohola

Psihijatrijski poremećaji

često

poremećaji raspoloženja*, anksioznost*, poremećaji spavanja*

povremeno

mentalni poremećaji*, halucinacije*, psihotični poremećaji*


konfuzija*, uznemirenost

retko

suicidalne ideacije*, poremećaj smanjenje libida

prilagođavanja, delirijum,

Poremećaji nervnog sistema

veoma često

neuropatije*, neuralgija*

periferna

senzorna

neuropatija,

disestezija*

često

motorna neuropatija*, gubitak svesti (uključujući sinkopu), vrtoglavica*, poremećaj ukusa*, letargija, glavobolja*

povremeno

tremor, periferna senzo-motorna neuropatija, diskinezija*, poremećaji cerebelarne koordinacije i poremećaji ravnoteže*, oštećenje memorije (ne uključujući demenciju)*, encefalopatija*, sindrom reverzibilne posteriorne encefalopatije#

, neurotoksičnost, epileptički napadi*, postherpetična neuralgija, poremećaj govora*, sindrom nemirnih nogu, migrena, ishijalgija, poremećaj pažnje, abnormalni refleksi*, parosmija

retko

cerebralna hemoragija*, intrakranijalna hemoragija* (uključujući subarahnoidalnu )*, edem mozga, tranzitorni ishemijski atak, koma, disbalans autonomnog nervnog sistema, autonomna neuropatija, kranijalna paraliza*, paraliza*, pareza*, presinkopa, sindrom moždanog stabla, cerebrovaskularni poremećaji, lezija korena nerva, psihomotorna hiperaktivnost, kompresija kičmene moždine, nespecifični kognitivni poremećaji, motorna disfunkcija, nespecifični poremećaji nervnog sistema, radikulitis, balavljenje, hipotonija

Poremećaji oka

često

otok oka*, abnormalan vid*, konjunktivitis*

povremeno

očna hemoragija*, infekcija očnog kapka*, halacion, blefaritis, zapaljenje oka*, diplopija, suve oči*, iritacija oka*, bol u oku, pojačano suzenje, iscedak iz oka

retko

kornealna lezija*, egzoftalmus, retinitis, skotom, nespecifični poremećaj oka (uključujući očni kapak), stečeno zapaljenje očnih žlezda, fotofobija, fotopsija, optička neuropatija#, različiti stepeni oštećenja vida (do pojave slepila)*

Poremećaji labirinta

uha

i

često

vertigo*

povremeno

disakuzija (uključujući tinitus)*, oštećenje sluha (do pojave gluvoće i uključujući gluvoću), nelagodnost u ušima*

retko

Hemoragija u poremećaji sluha

uhu, vestibularni

neuronitis,

nespecifični

Kardiološki poremećaji

povremeno

tamponada srca#, kardio-pulmonarni zastoj*, kardijalna

fibrilacija (uključujući atrijalnu), srčana insuficijencija (uključujući insuficijenciju leve i desne komore)*, aritmije*, tahikardija*, palpitacije, angina pektoris, perikarditis (uključujući efuziju, perikardijalnu efuziju)*, kardiomiopatija*, ventrikularna disfunkcija*, bradikardija

retko

atrijalni flater, infarkt miokarda*, atrioventrikularni blok*, kardiovaskularni poremećaji (kardiogeni šok), Torsade de pointes, nestablina angina, poremećaji srčane valvule*, insuficijancija koronarnih arterija, sinusni arest

Vaskularni poremećaji

često

hipotenzija*, ortostatska hipotenzija, hipertenzija*

povremeno

cerebrovaskularni događaj#, duboka venska tromboza*,

hemoragija*, tromboflebitis (površinski), cirkulatorni kolaps (hipovolemijski šok), flebitis, crvenilo*, hematom (uključujući perirenalni)*, loša periferna cirkulacija*, vaskulitis, hiperemija (uključujući okularnu)*


retko

periferna embolija, limfoedem, bledilo, eritromegalija, vazodilatacija, diskoloracija vena, insuficijencija vena

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

često

dispnea*, epistaksa, infekcija gornjeg/donjeg respiratornog trakta*, kašalj*

povremeno

plućna embolija, pleuralna efuzija, edem pluća (uključujući akutni), plućna alveolarna hemoragija#, bronhospazam, hronična obstruktivna bolest pluća*, hipoksemija*, kongestija respiratornog trakta*, hipoksija, pleuritis*, štucanje, rinoreja, disfonija, vizing

retko

respiratorni zastoj, akutni respiratorni disters sindrom, apnea, pneumotoraks, atelektaza, plućna hipertenzija, hemoptizija, hiperventilacija, ortopneja, pneumonija, respiratorna alkaloza, tahipnea, pulmonarna fibroza, bronhijalni poremećaji*, hipokapnija*, intersticijalna bolest pluća, infiltracija pluća, upala grla, suvo grlo, povećana sekrecija iz gornijh disajnih puteva, iritacija grla, sindrom kašlja gornjih respiratornih puteva

Gastrointestinalni poremećaji

veoma često

simptomi mučnine i povraćanja*, dijareja*, konstipacija

često

gastrointestinalna hemoragija (uključujući mukoznu)*, dispepsija, stomatitis*, abdominalna distenzija, orofaringealni bol*, abdominalni bol (uključujući gastrointestinalni bol i bol u slezini)*, oralni poremećaji*, nadimanje

povremeno

pankreatitis (uključujući hronični)*, hematemeza, oticanje usana*, gastrointestinalna opstrukcija (uključujući ileus), nelagodost u abdomenu, oralne ulceracije*, enteritis*, gastritis*, gingivalno krvarenje, gastroezofagealni refluks*, kolitis (uključujući kolitis izazvan klostridijum dificile)*, ishemijski kolitis#, gastrointestinalna inflamacija*, disfagija, sindrom iritabilnog kolona, nespecifični gastrointestinalini poremećaj,obložen jezik, poremećaj motiliteta

gastrointestinalnog trakta*, poremećaj pljuvačnih žlezda

retko

akutni pankreatitis, peritonitis*, edem jezika*, ascites, ezofagitis, heilitis, fekalna ikontinencija, atonija analnog sfinktera, fekalom*, gastrointestinalna ulceracija i perforacija*, gingivalna hipertrofija, megakolon,, rektalno pražnjenje, orofaringealni plikovi*, bolovi u usnama, peridontitis, analne fisure, izmena crevne dinamike, proktalgija, abnormalni feces

Hepatobilijarni poremećaji

često

abnormalnost enzima jetre*

povremeno

hepatotoksičnost (poremećaji jetre), hepatitis*, holestaza

retko

insuficijencija jetre, hepatomegalija, Budd-Chiari sindrom, citomegalovirusni hepatitis, hepatička hemoragija, holelitijaza

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

često

osip*, pruritus*, eritem, suva koža

povremeno

Multiformni eritem, urtikarija, akutna febrilna neutrofilna dermatoza, toksična erupcija kože, toksična epidermalna nekoliza#, Stevens-Johnson sindrom #, dermatitis*, poremećaji dlake*, petehije, ekhimoze, lezije kože, purpra, kožni noduli*, psorijaza, hiperhidroza, noćno znojenje, dekubitalni ulkus#, akne*, plikovi*, poremećaj pigmentacije*

retko

reakcije na koži, Jessner-ova limfocitna infiltracija, palmarno- plantarni sindrom eritrodisestezije, supkutana hemoragija, Livedo retikularis, induracija kože, papule, reakcija fotosenzitivnosti, seboreja, hladan znoj, nespecifični poremećaji kože, eritoza, kožni ulceri, poremećaj noktiju

Poremećaji mišićno-

veoma često

muskuloskeletni bol*


koštanog sistema i vezivnog tkiva

često

spazam mišića*, bol u ekstremitetima, slabost mišića

povremeno

grčevi u mišićima, otok zglobova, artritis*, ukočenost zglobova, miopatija*, osećaj težine

retko

rabdomioliza, sindrom temporomandibularnog zgloba, fistula, tečnost u zglobovima, bol u vilici, poremećaj kostiju, infekcije i zapaljenja mišićnoskeletnog i vezivnog tkiva*, sinovijalna cista

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

često

oštećenje bubrega*

povremeno

akutna bubrežna isuficijencija, hronična renalna insuficijencija*, infekcija urinarnog trakta*, znaci i simptomi poremećaja urinarnog trakta*, hematurija*, urinarna retencija, poremećaj mokrenja*, proteinurija, azotemija, oligurija*, polakiurija

retko

iritacija mokraćne bešike

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

povremeno

vaginalna hemoragija, genitalni bol*, erektilna disfunkcija

retko

poremećaji testisa*, zapaljenje prostate, poremećaj dojki kod žena, epididimalna osetljivost, epididimitis, pelvični bol, vulvalna ulceracija

Kongenitalni, familijarni i genetski poremećaji

retko

aplazija, gastrointestinalna malformacija, ihtioza

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

veoma često

pireksija*, umor, astenija

često

edem(uključujući periferni), drhtavica, bol*, malaksalost*

povremeno

pogoršanje opšteg fizičkog stanja*, edem lica*, reakcije na mestu primene*, poremećaji mukoze*, bol u grudima, poremećaji hoda, osećaj hladnoće, ekstravazacija*, komplikacije povezane sa kateterom*, promene u osećaju žeđi*, nelagodnost u grudima, osećaj promene telesne temperature*, bol na mestu primene*

retko

smrt (uključujući iznenadnu), multiorganska insuficijencija, krvarenje na mestu primene*, hernija (uključujući hijatus herniju)*, poremećaj zarastanja, zapaljenje, flebitis na mestu primene*, osetljivost, ulkus, iritabilnost, ne-kardijalni bol u grudima, bol na mestu katetera, osećaj stranog tela

Ispitivanja

često

smanjenje telesne težine

povremeno

hiperbilirubinemija*, abnormalne analize proteina*, povećanje telesne mase, abnormalni rezultati analize krvi*, povećan C reaktivni protein

retko

abnormalni gasovi u krvi*, abnormalan EKG (uključujući produženi QT interval)*, abnormalan INR*, smanjen gastrički pH, povećana agregacija trombocita, povećanje troponina I, identifikacija virusa i serologija*, abnormalne analize urina*

Povrede, trovanja i procedurealne komplikacije

povremeno

pad, kontuzija

retko

transfuziona reakcija, prelomi*, rigor*, povreda lica, povreda zgloba, opekotine*, laceracija, proceduralni bol, povrede zračenjem*

Hitne i medicinske procedure

retko

aktivacija makrofaga

*Grupisanje više od jednog medicinskog termina prema MedDra

#postmarketinška neželjena reakcija


Mantle ćelijski limfom (MCL)


Bezbednosni profil leka Velcade kod 240 pacijenata sa MCL-om lečenih lekom Velcade u dozi od 1,3mg/m2 u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (VcR-CAP) u odnosu na 242 pacijenta lečenih rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom, vinkristinom i prednizonom je bio

relativno konzistentan kao i kod pacijenata sa mutiplim mijelomom sa glavnim razlikama koje su opisane ispod. Dodatne neželjene reakcije identifikovane sa upotrebom kombinovane terapije (VcR-CAP) su bile hepatitis B infekcija (<1%) i ishemija miokarda (1,3%). Slična incidenca ovih događaja u obe terapijske grupe, ukazale su da se ove neželjene reakcije ne mogu pripisati samo leku Velcade. Značajne razlike u studijama kod populacije pacijenata sa MCL u odnosu na pacijente sa multiplim mijelomom su bile ≥ 5% veća incidenca hematoloških neželjenih reakcija (netropenija, trombocitopenija, leukopenija, anemija, limfopenija), periferna senzorna neuropatija, hipertenzija, pireksija, pneumonija, stomatitis i poremećaji maljavosti.

Neželjene reakcije koje su identifikovane sa ≥1% incidence, slične ili veće incidence u grupi VcR-CAP i u najmanju ruku mogućom ili verovatnom uzročnom povezanošću sa komponentama VcR-CAP grupe, su navedeni u Tabeli 8 ispod. Takođe su uključene neželjene reakcije identifikovane u VcR-CAP grupi koje od strane istraživača smatrane najmanje mogućom ili verovatnom uzročnom povezanošću sa lekom Velcade na osnovu istorijskih podataka u ispitivanjima sa multiplim mijelomom.


Neželjena dejstva su navedena prema MedDRA konvenciji o učestalosti. Učestalost neželjenih dejstava je izražena kao: Veoma često (>1/10); Često (>1/100 do <1/10); Povremeno (>1/1000 do <1/100); Retko (>1/10000 do <1/1000); Veoma retko (<1/10000), Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka) uključujući pojedinačne prijave.


Unutar svake grupe, neželjena dejstva su navedene prema ozbiljnosti, po opadajućem redosledu. Tabela 8 je napravljana upotrebom verzije 16 MedDRA.


Tabela 8 Neželjene reakcije kod pacijenata sa Mantle ćelijskim limfomom koji su lečeni VcR-CAP


Klasa sistema organa

Incidenca

Neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Veoma često

pneumonija*

Često

sepsa*(uključujući septički šok), herpes zoster (uključujući i diseminovani i oftalmički oblik), herpes virus infekcija*, bakterijske infekcije*, infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta*, gljivična infekcija*, herpes simpleks*

Povremeno

hepatitis B, infekcija*, bronhopneumonija

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma često

trombocitopenija*, febrilna neutropenija, neutropenija*, leukopenija*, anemija* limfopenija*

Povremeno

pancitopenija*

Poremećaji imunskog sistema

Često

hipersenzitivnost*

Povremeno

anafilaktička reakcija

Poremećaj metabolizma i ishrane

Veoma često

smanjen apetit

Često

hipokalijemija*, abnormalna koncentracija glukoze u krvi*, hiponatremija*, dijabetes melitus*, retencija tečnosti,

Povremeno

sindrom lize tumora,

Psihijatrijski poremećaji

Često

poremećaji spavanja*

Poremećaji nervnog sistema

Veoma često

periferna senzorna neuropatija, disestezija* neuralgija*

Često

neuropatija*, motorna neuropatija*, gubitak svesti (uključujući sinkopu), encefalopatija*, periferna senzomotorna neuropatija, vrtoglavica*, poremećaj ukusa*, autonomna neuropatija

Povremeno

disbalans autonomnog nervnog sistema

Poremećaji oka

Često

abnormalan vid*

Poremećaji uha i labirinta

Često

disakuzija (uključujući tinitus)*

Povremeno

vertigo*, oštećenje sluha (do pojave gluvoće i uključujući gluvoću)


Kardiološki poremećaji

Često

kardijalna fibrilacija (uključujući atrijalnu), aritmija*, srčana insuficijencija (uključujući insuficijenciju leve i desne komore)*, ishemija miokarda, ventrikularna disfunkcija*

povremeno

kardiovaskularni poremećaji (kardiogeni šok)

Vaskularni poremećaji

Često

hipertenzija*, hipotenzija*, ortostatska hipotenzija,

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

često

dispnea*, kašalj*, štucanje

Povremeno

akutni respiratorni distres sindrom, plućna embolija, pneumonitis, plućna hipertenzija, edem pluća (uključujući akutni)

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

simptomi mučnine i povraćanja*, dijareja*, stomatitis*, konstipacija,

Često

gastrointestinalna hemoragija (uključujući mukoznu)*, abdominalna distenzija, dispepsija, orofaringealni bol*, gastritis*, oralne ulceracije*, nelagodost u abdomenu, disfagija, gastrointestinalna inflamacija*, abdominalni bol (uključujući gastrointestinalni i slezinski bol), poremećaji u ustima*

Povremeno

kolitis (uključujući i kolitis izazvan Clostridium difficile)*

Hepatobilijarni poremećaj

Često

hepatotoksičnost (poremećaji jetre)

Povremeno

insuficijencija jetre

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često

poremećaji maljavosti*

Često

pruritus*, dermatitis*, osip*

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

Često

spazam mišića*, muskuloskeletni bol*, bol u ekstremitetima

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Često

infekcija urinarnog trakta*

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

pireksija*, umor, astenija

Često

edem (uključujući periferni), drhtavica, bol na mestu primene*, malaksalost*

Ispitivanja

Često

Hiperbilirubinemija*, abnormalne analize proteina*, smanjenje telesne mase, povećanje telesne mase

*Grupsanje više od jednog termina na osnovu MeDRA


Objašnjenje selektovanih neželjenih reakcija

Reaktivacija virusa herpes zoster


Mutipli mijelom


Antivirusna profilaksa je primenjena kod 26% pacijenata koji primaju Vc+M+P. Incidenca javljanja herpes zoster virusa među pacijentima koji su primali Vc+M+C ali ne i antivirusnu terapiju je bila 17% dok se kod osoba koji su primale i anivirusnu terapiju herpes zoster javio u 3% slučaja.


Mantle ćelijski limfom

Antivirusna profilaksa je primenjena kod 137 od 240 pacijenata (57%) u VcR-CAP grupi. Incidenca javljanja herpes zoster virusa među pacijentima VcR-CAP grupe je bila 10,7% za pacijente koji nisu primali antivirusnu terapiju u odnosu na 3,6% za pacijente koji su je dobili (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Hepatitis B virus (HBV)- reaktivacija i infekcija Mantle ćelijski limfom

HBV infekcija sa fatalnim ishodom se javila kod 0,8% (n=2) u grupi koja nije primala lek Velcade (rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin, prednizon; R-CHOP) i 0,4% (n=1) u grupi koja je primala lek Velcade u kombinaciji sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (VcR-CAP). Ukupna incidenca hepatitis B infekcije je bila slična kod pacijenata koji su primali VcR-CAP terapiju ili R-CHOP terapiju (0,8% naspram 1,2%).


Periferna neuropatija u kombinovanim režimima doziranja


Multipli mijelom


U ispitivanjima u kojima je Velcade primenjen kao indukciona terapija u kombinaciji sa deksamentazonom (studija IFM-2005-01), i talidomidom-deksametazonom (studija MMY-3010), incidenca periferne neuropatije u kombinovanim režimima doziranja je predstavljena u donjoj tabeli:


Tabela 9: Incidenca periferne neuropatije tokom indukcione terapije po toksičnosti i prekid terapije zbog periferne neuropatije


IFM-2005-01

VDDx (N=239)


VcDx (N=239)

MMY-3010

TDx (N=126)


VcTDx (N=130)

Incidenca of PN (%) Svi stepeni PN


3


15


12


45

Stepen 2 PN

1

10

2

31

Stepen 3 PN

< 1

5

0

5

Prestanak terapije zbog PN (%)

< 1

2

1

5

VDDx=vincristin, doxorubicin,

deksametazon;

VcDx=Velcade,

deksametazon;

TDx=talidomid,

deksametazon; VcTDx=Velcade, talidomid, deksametazon; PN=periferna neuropatija

Dodatak: Periferna nuropatija uključuje sledeće termine: periferna neuropatija, periferna motorna neuropatija, periferna senzorna neuropatija i polineuropatija


Mantle ćelijski limfom

U kliničkom ispitivanju LYM-3002 u kojima je Velcade primenjen sa rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom (R-CAP), incidenca periferne neuropatije u kombinovanim režimima doziranja je predstavljena u tabeli ispod:


Tabela 10: Incidenca periferne neuropatije u kliničkom ispitivanju LYM-3002 prema toksičnosti i prekidu terapije zbog periferne neuropatije

Vc-CAP R-CHOP

N=240 N=242


image

Incidenca PN (%)

Svi stepeni PN 30 29

Stepen 2 PN 18 9

Stepen 3 PN 8 4

image

Prestanak terapije zbog PN (%) 2 <1

image

VcR-CAP=Velcade, rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, prednizon; R-CHOP=rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin i prednizon; PN=periferna neuropatija

Periferna nuropatija uključuje sledeće termine: periferna senzorna neuropatija, periferna neuropatija, periferna motorna neuropatija, i periferna senzomotorna meuropatija


Stariji pacijenti sa MCL


U grupi pacijenata koji su primali VcR-CAP, 49% i 10,4% je bilo starosti 65-74 godina i starosti ≥ 75 godina. Iako su pacijenti starosti ≥ 75 godina iz obe grupe (VcR-CAP i R-CHOP) lošije podnosili terapiju, ozbiljni neželjeni događaji su bili 68% u grupi sa VcR-CAP u odnosu na 42% u R-CHOP grupi.

Značajne razlike u bezbednosnom profilu leka Velcade kao monoterapije, primenjenog supkutano u odnosu na intravensku primenu:


U Fazi III ispitivanja pacijenata koji su primali lek Velcade supkutano u odnosu na intravensku primenu, pacijenti koji su primali lek supkutano su imali 13% manju ukupnu incidencu urgentnih neželjenih reakcija koje su bile stepena 3 ili većeg stepena toksičnosti, i 5% manju incidencu ukidanja terapije lekom Velcade. Ukupna incidenca javljanja dijareje, gastrointestinalnog i abdominalnog bola, astenična stanja, infekcije gornjeg respiratornog trakta i periferne neuropatija bila je 12-15% manja u grupi koja je dobijala lek supkutano u odnosu na grupu koja je primala lek intravenski. U dodatku, incidenca periferne neuropatije stepena 3 ili većeg je bila 10% manja, a ukidanje leka zbog periferne neuropatije je bilo 8% manje u grupi koja je dobijala lek supkutano u odnosu na grupu koja je lek primala intravenski.


Šest procenata pacijenata je imalo neželjene reakcije na mestu supkutane primene leka, najčešće crvenilo. Medijana vremena, za koje su se povukla neželjena dejstva, je iznosila 6 dana, prilagođavanje doze se izvršilo kod 2 pacijenta. Dva (1%) pacijenta su imala teške reakcije; 1 slučaj svraba i 1 slučaj crvenila.


Incidenca smrtnog ishoda je bila 5% u grupi koja je dobijala lek supkutano, a u grupi koja je lek primala intravenski je bila 7%. Incidenca smrtnog ishoda zbog ’’progresije bolesti’’ je bila kod 18% pacijenata koji su primali lek supkutano u odnosu na 9% u grupi koja je lek primala intravenski.


Ponovljeno lečenje kod pacijenata sa relapsom multiplog mijeloma


image

U kliničkoj studiji, u kojoj je lek Velcade ponovo primenjen kod 130 pacienata sa relapsom multiplog mijeloma a koji su prethodno imali najmanje parcijalan odgovor na režimu lečenja koji je uključivao lek Velcade, najčešće prijavljeni efekti svih stepena javili su se kod najmanje 25% pacijenata i bili su trombocitopenija (55%), neuropatija (40%), anemija (37%), dijareja (35%) i konstipacija (28%). Neuropatija svih gradusa i gradusa >3 periferne neuropatije bila je primećena kod 40% odnosno 8,5 pacijenata.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Kod pacijenata je prekomerno doziranje, koje je bilo veće od dvostruke preporučene doze, bilo povezano sa nastankom simptomatske hipotenzije i trombocitopenije sa fatalnim ishodima. Videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka iz Sažetka karakteristika leka o pretkliničkim farmakološkim ispitivanjima kardiovaskularne bezbednosti.


Ne postoji nijedan poznat specifičan antidot za lek Velcade. U slučaju predoziranja, treba pratiti vitalne znake pacijenta i primeniti odgovarajuće suportivne mere kako bi se održao krvni pritisak (na primer, dati tečnost, vazokonstriktore i/ili inotropna sredstva) i telesna temperatura (videti odeljke Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Lista pomoćnih supstanci


Manitol (E 421) Azot


Inkompatibilnost

Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onim navedenim u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe

3 godine za neotvorenu staklenu bočicu. Rok upotrebe nakon rekonstitucije:

Pripremljen rastvor upotrebiti odmah nakon pripreme. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i uslovi

čuvanja pripremljenog rastvora su odgovornost korisnika. Međutim, dokazana je hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora u toku 8 sati na temperaturi od 25°C ako se pre primene čuva u originalnoj bočici i/ili špricu. Ukupno vreme čuvanja pripremljenog leka, pre primene ne sme preći 8 sati.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati lek na temperaturi do 30°C.

Bočicu čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti. Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Za uslove čuvanja leka nakon rekonstitucije videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla tip I (10mL) sa sivim čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom i zaštitnim plastičnim poklopcem plave boje.

Bočica se nalazi u providnom blister pakovanju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Samo za jednokratnu upotrebu.


Bortezomib je citotoksičan agens. Zbog toga je, potreban oprez prilikom rukovanja i pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odeće da bi se sprečio kontakt sa kožom.


OBAVEZNO JE STROGO PRIDRŽAVANJE ASEPTIČNIH USLOVA TOKOM CELOG POSTUPKA RUKOVANJA LEKOM Velcade JER LEK NE SADRŽI KONZERVANS.


Desili su se fatalni ishodi kada je lek Velcade primenjen itratekalno. Lek Velcade, 1mg davati samo intravenski, dok se lek Velcade, 3,5 mg može primenjivati intravenski ili supkutano. Lek Velcade se ne sme primenjivati intratekalno.


Instrukcije za rekonstituciju


Lek Velcade mora rekonstituisati zdravstveni radnik.


Intravenska injekcija

Sadržaj svake bočice od 10 mL se mora pažljivo rastvoriti sa 3,5 mL rastvora natrijum-hlorida za infuziju koncentracije 9 mg/mL (0,9%), uz korišćenje šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta.

Nakon rekonstitucije, jedan mililitar pripremljenog rastvora za injekciju, sadrži 1 mg bortezomiba. Rastvor je bistar i bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7.

Pre primene vizuelno pregledati rastvor na prisutnost stranih čestica ili na promenu boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti.


Supkutana injekcija


Sadržaj svake bočice od 10mL se mora pažljivo rastvoriti sa 1,4mL rastvora natrijum-hlorida za infuziju koncentracije 9mg/mL (9%), uz korišćenje šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta.

Nakon rekonstitucije, jedan mililitar pripremljenog rastvora, sadrži 2,5 mg bortezomiba. Rastvor je bistar i bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Pre primene vizuelno pregledati rastvor na prisutnost stranih čestica ili na promenu boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti.


Postupak pravilnog odlaganja

Svaki neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal treba da se odloži u skladu sa lokalnim zahtevima.


 1. REKONSTITUCIJA ZA INTRAVENSKU INJEKCIJU


  Važno:Bortezomib je citotoksičan lek. Zbog toga je potreban oprez prilikom rukovanja i pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odeće da bi se sprečio kontakt sa kožom.


  OBAVEZNO JE STROGO PRIDRŽAVANJE ASEPTIČNIH USLOVA TOKOM CELOG POSTUPKA RUKOVANJA LEKOM Velcade JER LEK NE SADRŽI KONZERVANS.


  1. Priprema prilikom upotrebe bočice sa 3,5mg bortezomiba: dodati 3,5mL sterilnog natrijum- hlorida za infuziju koncentracije 9 mg/mL (0,9%) u bočicu koja sadrži prašak za rastvor za injekciju, uz korišćenje šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta.


   Nakon rekonstitucije, rastvor je koncentracije 1 mg/mL. Rastvor je bistar i bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Nije potrebno proveravati pH rastvora.


   1.2. Pre primene vizuelno pregledati rastvor na prisutnost stranih čestica ili na promenu boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti. Budite sigurni da li primenjujete odgovarajuću dozu za intravenski put primene (1 mg/mL).


    1. Pripremljen rastvor ne sadrži konzervans i trebalo bi ga upotrebiti odmah nakon pripreme. Ipak, dokazano je da je hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora 8 sati na temperaturi od 25°C, ukoliko se pre primene čuva u originalnoj bočici i/ili špricu. Ukupno vreme čuvanja rekonstituisanog rastvora ne bi trebalo da pređe 8 sati pre primene. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i stanje rastvora pre upotrebe odgovornost su korisnika.


     Nije potrebno da se rekonstituisani lek zaštiti od svetlosti.


 2. PRIMENA LEKA

    • Nakon rastvaranja, izvući odgovarajuću količinu rekonstituisanog rastvora na osnovu preračunate doze prema pacijentovoj telesnoj površini.

    • Potrebno je potvrditi dozu i koncentraciju u špricu pre upotrebe (proveriti da li je špric namenjen za intravensku primenu).

    • Injektirati rastvor u bolusu u trajanju od 3-5 sekundi kroz periferni ili centralni venski kateter u venu.

    • Isprati periferni ili centralni intravenski kateter sterilnim 9 mg/mL (0,9%) rastvorom natrijum- hlorida.


  Lek Velcade 3.5 mg prašak za rastvor za injekciju je NAMENJEN ZA SUPKUTANU ILI INTRAVENSKU PRIMENU. Ne koristite druge puteve primene. Intratekalni put primene je doveo do smrti.

 3. ODLAGANJE

Samo za jednokratnu upotrebu, preostalu količinu rastvora odbaciti.

Svaki neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal bi trebalo da se odloži u skladu sa lokalnim zahtevima.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jedino bočica od 3.5 mg leka Velcade se može upotrebljavati supkutano, kao sto je opisano dole.


 1. REKONSTITUCIJA ZA SUPKUTANU INJEKCIJU


  Bortezomib je citotoksičan lek. Zbog toga je potreban oprez prilikom rukovanja i pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i zaštitne odeće da bi se sprečio kontakt sa kožom.


  OBAVEZNO JE STROGO PRIDRŽAVANJE ASEPTIČNIH USLOVA TOKOM CELOG POSTUPKA RUKOVANJA LEKOM JER LEK NE SADRŽI KONZERVANS.


  1. Priprema prilikom upotrebe bočice sa 3,5mg bortezomiba: dodati 1,4mL sterilnog natrijum - hlorida za infuziju koncentracije 9 mg/mL (0,9%) u bočicu koja sadrži prašak za rastvor za injekciju, uz korišćenje šprica odgovarajuće veličine, bez uklanjanja čepa bočice. Rastvaranje liofiliziranog praška gotovo je za manje od 2 minuta.


Nakon rekonstitucije, rastvor je koncentracije 2,5 mg/mL. Rastvor je bistar i bezbojan, sa krajnjom vrednošću pH od 4 do 7. Nije potrebno proveravati pH rastvora.


  1. Pre primene vizuelno pregledati rastvor na prisutnost stranih čestica ili na promenu boje. Ukoliko se zapaze čestice u rastvoru ili promena boje, rastvor se mora odbaciti. Budite sigurni da li primenjujete odgovarajuću dozu za supkutani put primene (2,5 mg/mL).


  2. Pripremljen rastvor ne sadrži konzervans trebalo bi ga upotrebiti odmah nakon pripreme. Ipak, dokazano je da je hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora 8 sati na temperaturi od 25°C, ukoliko se pre primene čuva u originalnoj bočici i/ili špricu. Ukupno vreme čuvanja rekonstituisanog rastvora ne bi trebalo da pređe 8 sati pre primene. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja i stanje rastvora pre upotrebe odgovornost su korisnika.


Nije potrebno da se rekonstituisani medicinski preparat zaštiti od svetlosti.


2. PRIMENA LEKALek Velcade 3,5 mg prašak za rastvor za injekciju je NAMENJEN ZA SUPKUTANU ILI INTRAVENSKU PRIMENU. Ne koristite druge puteve primene. Intratekalni put primene je doveo do smrti.


3. ODLAGANJE

Samo za jednokratnu upotrebu, preostalu količinu rastvora odbaciti.

Svaki neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal bi trebalo da se odloži u skladu sa lokalnim zahtevima.