Početna stranica Početna stranica

Fraxiparine
nadroparin-kalcijum

UPUTSTVO ZA LEK


Fraxiparine, 2850 i.j./0,3 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Fraxiparine, 5700 i.j./0,6 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu


nadroparin-kalcijum


Pažlјivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fraxiparine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Fraxiparine

 3. Kako se primenjuje lek Fraxiparine

 4. Moguća neželјena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fraxiparine

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Fraxiparine i čemu je namenjen


  Lek Fraxiparine sadrži aktivnu supstancu nadroparin-kalcijum, koja pripada grupi antitrombotičkih lekova i predstavlja heparin male molekulske mase.


  Lek Fraxiparine se primenjuje:

  • Za sprečavanje nastanka tromboze pre, tokom i posle operacija:

   • Za primarno sprečavanje nastanka duboke venske tromboze (stvaranje tromba u krvnom sudu), pre i posle operacije, kod pacijenata:

    • sa niskim, umerenim i visokim rizikom od tromboembolije (začepljenje krvnog suda trombom),

    • koji se podvrgavaju većem ortopedskom hirurškom zahvatu (kao što je elektivna hirurgija kuka (operacija zamene kuka)).

  • Sprečavanje stvaranja krvnog ugruška u Vašoj krvi ukoliko imate akutnu bolest i suočeni ste sa ograničenom pokretljivošću;

  • Za lečenje duboke venske tromboze;

  • Za sprečavanje nastanka tromboze i sprečavanje stvaranja krnog ugruška u krvi, van tela tokom hemodijalize i hemofiltracije.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Fraxiparine Lek Fraxiparine ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na nadroparin-kalcijum, heparin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate ili ste imali smanjen broj trombocita (krvnih pločica) koji se dovodi u vezu sa primenom heparina (tip II trombocitopenija) ili ste imali smanjen broj trombocita prilikom primene nadroparina

  • ukoliko imate oštećenje organa koje je sklono krvarenju, npr.:

   • čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu

   • krvarenje u mozgu ili

   • poremećaj zida krvnog suda u mozgu (aneurizma);

  • u slučaju poremećaja zgrušavanja krvi (sklonost ka krvarenju, nedostatak faktora koagulacije, izrazito smanjenje broja trombocita);

  • u slučaju moždanog udara uzrokovanog krvarenjem u mozgu;

  • u slučaju teške nekontrolisane hipertenzije (povišenog krvnog pritiska);

  • u slučaju teškog oštećenja funkcije jetre;

  • u slučaju teškog oštećenja funkcije bubrega (kada je vrednost klirensa kreatinina manja od 30 mL/min) osim tokom hemodijalize;

  • u slučaju infekcije unutrašnjeg sloja srca (endokarditis);

  • u slučaju povrede ili hirurške intervencije na centralnom nervnom sistemu, očima ili ušima;

  • u slučaju krvarenja u oku ili drugih krvarenja;

  • ukoliko imate poremećaj mrežnjače (retinopatiju) ili krvarenje u staklastom telu oka;

  • u slučaju neposrednog pobačaja;

  • u slučaju lečenja duboke venske tromboze: regionalna anestezija (spinalna ili epiduralna anestezija), lumbalna punkcija.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom, pre nego što primenite lek Fraxiparine ako primetite nešto od navedenog:

   • ukoliko imate smanjen broj ili poremećaj funkcije trombocita,

   • ukoliko imate izmenjenu funkciju bubrega, jetre ili pankreasa,

   • ukoliko ste preterano gojazni. Kod gojaznih pacijenata rizik od tromboembolijskih događaja je povećan. Ukoliko ste gojazni bićete pažljivo praćeni tokom primene ovog leka, kako bi se na vreme uočili znaci i simptomi tromboembolijskih događaja,

   • ukoliko imate nekontrolisan visok krvni pritisak (hipertenziju),

   • ukoliko ste ranije imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu,

   • kod sumnje na maligno oboljenje sa sklonošću ka krvarenju,

   • ukoliko imate oboljenje krvnih sudova oka,

   • ukoliko ste nedavno imali operaciju mozga, kičmene moždine ili oka,

   • ukoliko imate probleme sa kamenom u bubregu i/ili mokraćnim putevima,

   • ukoliko treba da se podvrgnete lumbalnoj punkciji,

   • ukoliko treba da se podvrgnete spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji,

   • ukoliko istovremeno uzimate lekove koji povećavaju vrednost kalijuma u serumu i (oralne) lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi) ili sprečavaju slepljivanje krvnih pločica (npr. acetilsalicilna kiselina),

   • ako ste primili veliku dozu nadroparina prilikom nedavnog hirurškog zahvata,

   • ukoliko ste starijeg životnog doba,

   • ukoliko ste mlađi od od 18 godina.


   Lek Fraxiparine trebe primeniti sa oprezom i nakon pažljivog ispitivanja koristi i rizika kod pacijenata koji treba da budu podvrgnuti lumbalnoj punkciji, spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji koji su primali lek Fraxiparine u preventivne svrhe zbog postojanja rizika komplikacija koje mogu da nastanu kao posledica krvarenja i koje mogu da vode do neuroloških poremećaja ili potpune paralize udova (paraplegija).


   Ne postoje podaci iz randomizovanih, kontrolisanih kliničkih ispitivanja koja ukazuju na bezbednu primenu većih doza leka Fraxiparine (npr. kod sprečvanja nastanka duboke venske tromboze kod pacijenata sa visokim rizikom za nastanak tromboembolije) istovremeno sa anestezijom koja se primenjuje blizu kičmene moždine . Nakon anestezije primenjene blizu kičmene moždine, trebalo bi pažljivo pratiti neurološko stanje pacijenta, sa posebnim osvrtom na nastanak produženo oslabljene osetljivosti ili pokretljivosti, jer lek Fraxiparin može dovesti do krvarenja u kičmenu moždinu na mestu primene.


   Lek Fraxiparine može dovesti do smanjenja broja krvnih pločica uzrokovanog heparinom, tokom trajanja lečenja potrebno je redovno proveravati broj trombocita.


   Preporučuje se da se određivanje broja trombocita obavi pre početka lečenja, prvog dana terapije, a zatim svakog trećeg ili četvrtog dana kao i na kraju lečenja.


   Povremeno je primećena blaga prolazna trombocitopenija (tip I) na početku lečenja uz broj trombocita između 100000/mikrolitru i 150000/mikrolitru usled privremene aktivacije trombocita. Po pravilu se ne javljaju komplikacije u ovom slučaju. Zato se lečenje može nastaviti.


   U retkim slučajevima je primećena teška trombocitopenija koja je prouzrokovana antitelima (tip II) uz broj trombocita značajno ispod 100000/mikrolitru ili brzo opadanje na manje od 50% od početnog broja.

   Smanjenje broja trombocita kod pacijenata koji nisu senzibilisani uglavnom se javlja između 6. i 21. dana nakon početka lečenja. To se kod senzibilisanih pacijenata može desiti u roku od nekoliko sati. Ova teška trombocitopenija se može povezati sa arterijskom ili venskom trombozom/tromboembolijom, diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, mogućom nekrozom kože na mestu primene injekcije, prisustvom tačkastih ili mrljastih prebojenosti kože (petehije, purpura) i stolicom koja je prebojena crno zbog prisustva krvi (melena). U tim slučajevima odmah treba prekinuti upotrebu leka Fraxiparine i treba razmotriti lečenje lekom iz druge grupe antitrombotika. Pacijenta treba informisati o činjenici da ubuduće mora da izbegava i uzimanje lekova koji sadrže heparin.


   Heparin može da suprimira lučenje hormona aldosterona iz kore nadbubrega što dovodi do povećanja vrednosti kalijuma u plazmi, naročito kod pacijenata sa već povećanim vrednostima kalijuma u plazmi ili kod kojih postoji rizik za povećanje vrednosti kalijuma u plazmi, poput pacijenata sa šećernom bolesti, hronično teško oštećenom funkcijom bubrega, prethodno postojećom metaboličkom acidozom ili koji uzimaju lekove koji mogu povećati vrednost kalijuma u plazmi (npr. inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)). Rizik od povećanja vrednosti kalijuma u krvi se izgleda povećava sa trajanjem lečenja, ali je obično prolaznog karaktera. Kod rizičnih pacijenata treba pratiti vrednost kalijuma u plazmi.

   Ukoliko se lek Fraxiparine primenjuje za lečenje duboke venske tromboze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega (videti i odeljak „Lek Fraxiparine ne smete primenjivati”) potrebno je vršiti praćenje laboratorijskih vrednosti, najbolje na osnovu određivanja vrednosti anti-Xa (amidolitičkom metodom sa hromogenim supstratom). Aktivnost anti-Xa se može pratiti 2. i 4. dana, približno 3 (tri) sata nakon supkutane (potkožne) primene, i treba da bude u rasponu 0,5-1,2 i.j anti-Xa./mL.


   Kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega (koji imaju klirens kreatinina ≥30 i

   <60 mL/min) treba razmotriti smanjenje doze leka (videti odeljak „Kako se primenjuje lek Fraxiparine“). Obratite pažnju:

   Lek Fraxiparine se ne sme primenjivati injekcijom u mišić (intramuskularno - i.m.) ili venu (intravenski - i.v.).


   Usled rizika od stvaranja modrica u toku lečenja lekom Fraxiparine treba izbegavati intramuskularnu primenu drugih lekova.


   U veoma retkim slučajevima može nastati oštećenje kože, koje se obično nalazi na mestu primene injekcije. Toj promeni prethodi crvenilo (purpura) ili bolne zapaljene (infiltrirane) mrlje. U takvim slučajevima odmah treba prekinuti lečenje.


   Sadržaj napunjenog šprica leka Fraxiparine se, u nedostatku odgovarajućih studija, ne sme mešati sa drugim lekovima.


   Zaštitni deo igle napunjenog injekcionog šprica može sadržati suvu prirodnu lateks gumu koja može izazvati alergijske reakcije kod pacijnata osetljivih na lateks. Ukoliko ste osetljivi na lateks Vaš lekar treba da bude obavešten o tome pre nego što Vam primeni lek Fraxiparine.


   Deca i adolescenti


   Zbog nedostatka kliničkih podataka u primeni leka Fraxiparine kod dece primena leka Fraxiparine se ne preporučuje.


   Stariji pacijenti


   Nije neophodno prilagođavanje doze kod primene leka starijim pacijentima, osim ukoliko je prisutno oštećenje funkcije bubrega. Pre otpočinjanja lečenja, preporučuje se ispitivanje funkcije bubrega.


   Sprečavanje stvaranja krvnog ugruška u Vašoj krvi ukoliko imate akutnu bolest i suočeni ste sa ograničenom pokretljivošću.


   Kod starijih pacijenata može biti potrebno smanjenje doze na 0,3 mL (2850 i.j. anti-Xa).


   Drugi lekovi i lek Fraxiparine


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez lekarskog recepta.


   Sledeći lekovi mogu da pojačaju dejstvo leka Fraxiparine i povećaju rizik od krvarenja:

  • Lekovi koji utiču na zgrušavanje krvi (oralni antikoagulansi),

  • Acetilsalicilna kiselina (ili drugi salicilati),

  • Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL),

  • Antitrombocitni lekovi (lekovi koji sprečavaju slepljivanja trombocita, čime smanjuju mogućnost stvaranja ugruška),

  • Sistemski primenjeni hormoni kore nadbubrežne žlezde ((gluko)kortikosteroidi),

  • Dekstran.


   Mogućnost interakcije sa intravenski primenjenim nitroglicerinom (koji može dovesti do smanjenja efikasnosti heparina) se ne može isključiti kod primene leka Fraxiparine.


   Lekovi koji povećavaju vrednost kalijuma u serumu mogu se istovremeno uzimati samo uz izuzetno pažljiv medicinski nadzor.


   Kada se kod pacijenata koji dobijaju lek Fraxiparine započne oralna antikoagulantna terapija, lečenje lekom Fraxiparine će se nastaviti sve dok se International Normalized Ratio (INR) ne stabilizuje na željenoj vrednosti.


   Zapamtite da se ove napomene odnose i na bilo koje lekove koje ste nedavno koristili.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća:

   Studije na životinjama nisu pokazale da ovaj lek prouzrokuje štetne uticaj na plod. Međutim, postoje samo ograničeni klinički podaci koji se odnose na prolazak ovog leka kroz placentu kod ljudi. Podaci dobijeni na osnovu ograničenog broja primena kod trudnica, ne ukazuju na neželjeni uticaj nadroparina na trudnoću ili na zdravlje ploda/novorođenčeta. S obzirom na to da je kliničko iskustvo sa ovim lekom ograničeno, upotreba leka Fraxiparine u toku trudnoće se ne preporučuje, osim ukoliko terapijska korist za majku prevazilazi moguće rizike po plod.


   Dojenje:

   Informacije o prolasku nadroparina u majčino mleko su ograničene. Zato se ne savetuje upotreba leka Fraxiparine tokom dojenja.


   Upravlјanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nema podataka o uticaju leka Fraxiparine na psihofizičke sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Fraxiparine

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje leka


  Zavisno od željene doze, potrebno je iskoristiti odgovarajuću zapreminu leka, između 0,2 i 1,0 mL.


  Pacijenti koji u skladu sa svojom telesnom masom treba da primene dozu od 0,2 mL, odnosno 0,5 mL, to mogu pravilno odmeriti korišćenjem prethodno napunjenog šprica zapremine 0,6 mL uz odbacivanje volumena od 0,4 mL (za dobijanje doze od 0,2 mL), odnosno 0,1 mL (za dobijanje doze od 0,5 mL) pre primene leka. Pri primeni doze veće od 0,6 mL, pacijenti moraju koristiti najveći dostupan volumen od 0,6 mL u kombinaciji sa dodatnim volumenom do dostizanja željene doze. Odbacivanje zapremine iz dodatnog šprica mora se uraditi pre primene leka. Samo špricevi od 0,6 mL se mogu koristiti za prilagođavanje doze, jer jedino oni imaju imaju graduisanu skalu.

  Profilaksa tromboze u toku hirurškog zahvata


  Primarna profilaksa duboke venske tromboze neposredno pre i posle operacije kod pacijenata:

  • sa niskim, umerenim i visokim rizikom od tromboembolije:

   0,3 mL (2850 i.j. anti-Xa) supkutano (potkožno) 2 sata pre operacije, a nakon toga 0,3 mL (2850 i.j. anti- Xa) supkutano svakog jutra do postizanja pune pokretljivosti, ali u toku najmanje 7 dana.


  • koji se podvrgavaju većem ortopedskom hirurškom zahvatu (kao što je elektivna hirurgija kuka (operacija zamene kuka)):

  Početnu dozu treba primeniti 12 sati pre operacije i 12 sati nakon operacije. Ove doze i kasnije doze jednom dnevno moraju se korigovati u skladu sa telesnom masom, prema tabeli u nastavku. Lečenje treba nastaviti tokom čitavog perioda rizika, a najmanje 10 dana.


  Veći ortopedski hirurški zahvati (kao što je npr. elektivna hirurgija kuka) supkutana injekcija jednom dnevno

  telesna masa (kg)

  preoperativno i postoperativno tokom 3 dana

  od 4. postoperativnog dana pa nadalje

  50

  0,2 mL

  0,3 mL

  50-69

  0,3 mL

  0,4 mL

  ≥70

  0,4 mL

  0,6 mL


  Sprečavanje stvaranja krvnog ugruška u Vašoj krvi ukoliko imate akutnu bolest i suočeni ste sa ograničenom pokretljivošću.


  Nadroparin se primenjuje ubrizgavanjem pod kožu jednom dnevno. Dozu treba prilagoditi telesnoj masi u skladu sa tabelom u nastavku. Lečenje treba nastaviti tokom trajanja perioda rizika od tromboembolije.


  telesna masa (kg)

  jednom dnevno

  Ubrizgana zapremina (mL)

  anti-Xa i.j.

  ≤70

  0,4

  3800

  >70

  0,6

  5700


  Kod starijih pacijenata može biti potrebno smanjenje doze na 0,3 mL (2850 anti-Xa i.j.).


  Lečenje duboke venske tromboze


  Lek Fraxiparine se mora primenjivati supkutano dva puta dnevno (na svakih 12 sati), obično tokom 10 dana i u dozama korigovanim u skladu sa telesnom masom prema tabeli u nastavku.


  Telesna masa (kg)

  Lečenje duboke venske tromboze supkutana injekcija, dva puta dnevno

  <50

  0,4 mL

  50-59

  0,5 mL

  60-69

  0,6 mL

  70-79

  0,7 mL

  80-89

  0,8 mL

  ≥90

  0,9 mL


  Oralnu terapiju protiv zgrušavanja (antikoagulantna terapija) krvi treba započeti što je pre moguće (od prvog dana). Lečenje lekom Fraxiparine treba da traje najmanje 5 dana i sve dok se ne uspostavi odgovarajuće sprečavanje koagulacije oralnom antikoagulantnom terapijom.

  Sprečavanje zgrušavanja krvi tokom hemodijalize i hemofiltracije


  Doza se mora prilagoditi za svakog pacijenta. Lek Fraxiparine se obično primenjuje kao pojedinačna doza u arterijsku liniju na početku svake dijalize. U tabeli u nastavku prikazana je preporučena početna doza za pacijente bez povećanog rizika od krvarenja. Manja dodatna doza se može dati ukoliko dijaliza traje duže od 4 sata. Doza se u zavisnosti od dejstva u toku prve dijalize, na odgovarajući način koriguje u narednim dijalizama.


  Telesna masa (kg)

  Sprečavanje koagulacije tokom hemodijalize i hemofiltracije intraarterijska injekcija na početku dijalize

  50

  0,3 mL

  50-69

  0,4 mL

  ≥70

  0,6 mL


  Način primene leka


  Napunjeni špricevi su namenjeni za supkutanu injekciju.


  Lek Fraxiparine u napunjenom špricu se primenjuje kao injekcija pod kožu (supkutana injekcija). Uobičajeno mesto davanja injekcije je spoljni zid trbuha; kao drugo mesto može se koristiti butina.


  Igla se vertikalno uvodi u podignut nabor kože, koji nastaje kada se palcem i kažiprstom uhvati koža. Nabor se mora pažljivo, ali čvrsto, držati dok se ne završi ubrizgavanje. Ne masirajte mesto davanja injekcije.


  Lek Fraxiparine se u toku hemodijalize daje u arterijsku liniju.


  Dužina lečenja


  Dužinu lečenja će odrediti Vaš lekar, za svakog pacijenta ponaosob i zavisno od indikacije (videti Doziranje leka).


  Ako ste primenili više leka Fraxiparine nego što treba


  Kod pacijenata koji su na hemodijalizi i kod akutnog lečenja duboke venske tromboze, produženje aPPT vrednosti (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme) se koristi samo kao mera utvrđivanja predoziranja. Povećanje doze sa namerom da se produži aPPT može podrazumevati rizik od predoziranja i krvarenja.

  Krvarenje je glavni simptom predoziranja. Preporučuju se određivanje broja trombocita i druge analize. Manje krvarenje retko zahteva specifično lečenje, a često je dovoljno smanjenje ili odlaganje sledeće primene leka Fraxiparine. Upotrebu protamin-sulfata treba razmotriti samo ukoliko je stanje pacijenta ozbiljno. Antikoagulantno dejstvo leka Fraxiparine se u značajnoj meri neutrališe, ali ostaje određena aktivnost anti-Xa (približno 25%). 0,6 mL protamin sulfata neutrališe približno 950 i.j. anti-Xa nadroparina.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Fraxiparine

  Ukoliko je propuštena doza leka Fraxiparine, potrebno je nastaviti sa primenom dnevne doze. Ni pod kojim okolnostima nemojte primeniti dve injekcije, jednu za drugom.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Fraxiparine

  Od suštinskog značaja za pouzdanu zaštitu od nastanka tromboze je da primenjujete injekcije u trajanju koje Vam je preporučio lekar. Ukoliko to nije moguće, na primer zbog pojave neželjenog dejstva, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželјena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojave


  Alergijske reakcije: Retko se javljaju kod primene leka Fraxiparine. Znaci koji se mogu javiti u tom slučaju:

  • osip koji je izdignut i praćen svrabom (koprivnjača)

  • nastanak otoka, ponekad u predelu lica i usta (angioedem), koji uzrokuje otežano disanje


   Oštećenje kože na mestu primene leka.


   U slučaju pojave navedenih tegoba, odmah obavestite Vašeg lekara i prestanite sa primenom leka.

   U cilju klasifikovanja učestalosti pojave neželjenih dejstava korišćena je dalje navedena terminologija: Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


   Neželjena dejstva


   Približno 3% pacijenata koji su primali ovaj lek u profilaktičke svrhe je primetilo neka neželjena dejstva. Do sada su uočena sledeća neželjena dejstva:


   Veoma česta neželjena dejstva:

   • Zgrušavanje krvi (mali hematom) na mestu primene leka, u nekim slučajevima je prisutan i čvor (granulom)

   • Nastanak krvarenja na različitim mestima


    Česta neželjena dejstva:

   • Reakcija na mestu primene injekcije

   • Komplikacije sa očiglednim ili skrivenim krvarenjem (naročito iz kože, sluzokože, rana, u oblasti gastrointestinalnog trakta, urogenitalnog trakta), koje mogu dovesti do anemije (hemoragijske anemije)

   • Povećanje vrednosti enzima jetre (transaminaza, gama-GT), LDH i lipaze

   • Povećanje vrednosti kalijuma u serumu


    Povremena neželjena dejstva:

   • Blago, prolazno smanjenje broj trombocita (trombocitopenija tip I) (videti odeljak „Upozorenje i mere opreza“)


    Retka neželjena dejstva:

   • Taloženje kalcijuma (kalcinoza) na mestu primene injekcije, posebno kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega

   • Alergijske reakcije sa simptomima kao što su mučnina, povraćanje, povećanje telesne temperature, glavobolja, koprivnjača (urtikarija), svrab (pruritus), otežano disanje (dispnea), suženje gornjih disajnih puteva (bronhospazam), pad krvnog pritiska

   • Prolazno smanjenje vrednosti hormona aldosterona (hipoaldosteronizam)

   • Teška antitelima posredovana trombocitopenija uzrokovana heparinom (tip II) (videti odeljak

    „Upozorenje i mere opreza“)

   • Povećanje broja krvnih pločica (trombocitoza)

   • Povećanje broja određenih belih krvnih ćelija (eozinofilija)

   • Anafilaktoidne reakcije, anafilaktički šok, angioedem

   • Osip, crvenilo (eritem)

   • Gubitak kose (alopecija)

   • Oštećenje kože (nekroza kože) na mestu primene injekcije (videti odeljak „Upozorenje i mere opreza“)


    Veoma retka neželjena dejstva:

  • Povećanje broja krvnih pločica (trombocitemija), iznad 1000000/mm3, koja se uglavnom primećuje nakon operacije

  • Reakcije preosetljivosti (uključujući i reakcije na koži)

  • Stalna i bolna erekcija penisa (prijapizam)

  • Oštećenje tkiva na mestu primene (nekroza)


   Nepoznato:

   • Glavobolja

   • Migrena


   Prijavljeni su slučajevi teških neželjenih dejstava, npr. krvarenje unutar lobanje i oka. Prijavljen je periduralni lumbalni hematom koji dovodi do paraplegije (oduzetost donjih ekstremiteta) nakon spinalne anestezije sa epiduralnim kateterom.


   Krvarenje

   Krvarenje je glavni znak predoziranja. Ukoliko primetite problem u vidu krvarenja ili posledica krvarenja, obavestite Vašeg lekara.


   Manje krvarenje retko zahteva specifično lečenje, a često je dovoljno smanjenje ili odlaganje sledeće primene leka Fraxiparine.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom uputstvu.


   Prijavlјivanje neželјenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolјi bilo koja neželјena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uklјučuje i svaku moguću neželјenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavlјivanjem neželјenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželјene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   vebsajt:

   i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Fraxiparine


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Fraxiparine posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Nemojte mešati lek Fraxiparine sa drugim lekovima.


  Ukoliko primetite promenu boje ili zamućenje rastvora, nemojte primeniti injekciju leka Fraxiparine. Injekciju primenite samo ukoliko je rastvor bistar. Samo za jednokratnu upotrebu.


  Neupotreblјivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikuplјaju neupotreblјivi lekovi od građana. Neupotreblјivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Fraxiparine

- Aktivna supstanca je nadroparin-kalcijum.

Fraxiparine, 2850 i.j./0,3mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu:

0,3 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sadrži 2850 i.j. aktivnosti anti-Xa nadroparin-kalcijuma.


Fraxiparine, 5700 i.j./0,6 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu:

0,6 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sadrži 5700 i.j. aktivnosti anti-Xa nadroparin-kalcijuma.


- Pomoćne supstance su: kalcijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina, razblažena (za podešavanje pH).


Kako izgleda lek Fraxiparine i sadržaj pakovanja


Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu.

Bistar do slabo opalescentan, bezbojan ili slabožut ili slabosmeđ ili slabožutosmeđ rastvor.


Fraxiparine, 2850 i.j./0,3 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu :

Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric za jednokratnu upotrebu.

Špric se sastoji od: cilindričnog staklenog tela (tip I, zapremine 1mL); igle od nerđajućeg čelika (G27) koja je pričvršćena za telo šprica polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom na kojoj se nalazi gumeni štitnik; plastičnog klipa sa crnim gumenim čepom od hlorobutil gume koji je u kontaktu sa rastvorom i zaštitne plastične navlake koja omogućava da igla bude pokrivena nakon upotrebe.


Jedan špric je upakovan u PVC blister; po dva PVC blistera su spojena i mogu se odvojiti po perforaciji.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 negraduisanih napunjenih injekcionih špriceva (jedan špric sadrži 0,3 mL rastvora za injekciju) i Uputstvo za lek.


Fraxiparine, 5700 i.j./0,6 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu:

Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric za jednokratnu upotrebu.

Špric se sastoji od: cilindričnog staklenog tela (tip I, zapremine 1mL); igle od nerđajućeg čelika (G27) koja je pričvršćena za telo šprica polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom na kojoj se nalazi gumeni štitnik; plastičnog klipa sa crnim gumenim čepom od hlorobutil gume koji je u kontaktu sa rastvorom i zaštitne plastične navlake koja omogućava da igla bude pokrivena nakon upotrebe.


Jedan špric je upakovan u PVC blister; po dva PVC blistera su spojena i mogu se odvojiti po perforaciji.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 graduisanih napunjenih injekcionih špriceva (jedan špric sadrži 0,6 mL rastvora za injekciju) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

CLINRES FARMACIJA D.O.O. BEOGRAD,

Beogradskog bataljona 4, Beograd-Čukarica


Proizvođač:

ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE

1, rue de l’Abbaye, Notre Dame de Bondeville, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 10 x (2850 i.j./0,3 mL):

515-01-02700-20-002 оd 13.05.2021.


Fraxiparine, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 10 x (5700 i.j./0,6 mL): 515-01-02701-20-002 оd 13.05.2021.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU


image

Delovi napunjenog injekcionog šprica leka Fraxiparine su:

 1. Štitnik igle

 2. Klip

 3. Deo šprica pomoću kojeg se špric pridržava prstima

 4. Zaštitna navlaka 1. Dobro operite ruke sapunom i vodom i potom ih obrišite peškirom.


 2. Izvadite napunjen injekcioni špric iz PVC blistera i proverite:

  • da li je istekao rok upotrebe;

  • da li je špric otvaran ili oštećen.


 3. Sedite ili lezite u udoban položaj.

  image

  Pronađite tačku na donjem delu abdomena (trbuha), najmanje 5 cm ispod pupka (slika A).

  Prilikom primene svake injekcije menjajte levu i desnu stranu donjeg dela trbuha. Navedena mera će Vam pomoći da smanjite nelagodnost na mestu primene leka.

  Ukoliko nije moguće primeniti injekciju u donji deo trbuha, pitajte svoju medicinsku sestru ili lekara za savet.


  Slika A


 4. Očistite mesto davanja injekcije alkoholom.


 5. Skinite štitnik igle prvo okretanjem (Slika B1), a zatim pravolinijskim povlačenjem sa tela šprica (Slika

  B2). Odložite štitnik igle.


  image

  image

  Slika B1 Slika B2

  • Pacijenti koji u skladu sa svojom telesnom masom treba da primene dozu od 0,2 mL; odnosno

   0,5 mL; to mogu pravilno odmeriti korišćenjem napunjenog šprica zapremine 0,6 mL uz odbacivanje volumena od 0,4 mL (za dobijanje doze od 0,2 mL), odnosno 0,1 mL (za dobijanje doze od 0,5 mL) pre primene leka. Pri primeni doze veće od 0,6 mL, pacijenti moraju koristiti najveći dostupan volumen od 0,6 mL u kombinaciji sa dodatnim volumenom do dostizanja željene doze. Odbacivanje zapremine iz dodatnog šprica mora se uraditi pre primene leka. Samo špricevi od 0,6 mL se mogu koristiti za prilagođavanje doze, jer jedino oni imaju imaju graduisanu skalu. Postavite napunjen injekcioni špric sa iglom usmerenom pravo na dole.

  • Pažljivo potisnite klip šprica na dole dok se mehurić vazduha ne zaustavi na liniji koja označava zapreminu na špricu koja je propisana.

  • Prikupite vatom ili tkaninom rastvor koji tom prilikom iscuri iz šprica, i odbacite vatu.

  • Napunjen injekcioni špric je sada spreman za upotrebu.


   Važna napomena


  • Ne dodirivati iglu i ne dozvoliti da dođe u kontakt sa bilo kakvom površinom pre davanja injekcije.

  • Prisustvo malog mehurića vazduha u špricu je normalno. Ne pokušavajte da uklonite mehurić pre davanja injekcije jer Vam se može prosuti lek.


   image

 6. Nežno uštinite očišćenu kožu i napravite nabor. Držite nabor između palca i kažiprsta u toku davanja injekcije. (Slika C)


  Slika C


 7. Držite špric čvrsto za deo šprica pomoću kojeg se špric pridržava prstima.

  image

  Uvedite iglu celom dužinom u nabor kože pod pravim uglom (pod uglom od 90 °). (Slika D)


  Slika D


 8. Ubrizgajte CELOKUPAN sadržaj šprica pritiskom na klip do kraja.

  Potom, nežno izvucite iglu iz kože. (Slika E)


  image

  Slika E


 9. Nakon primljene injekcije, jednom rukom držite zaštitnu navlaku injekcionog šprica, dok drugom rukom držite deo šprica pomoću kojeg se špric pridržava prstima i gurnite jako tako da vratite injekcioni špric u početni položaj.

image

Na taj način ćete osloboditi zaštitnu navlaku. Gurnite zaštitnu navlaku ka telu šprica dok ne pokrije iglu. (Slika F)


Slika F

Ne bacajte iskorišćen špric u kućni otpad. Pri bacanju šprica rukovodite se uputstvima lekara ili farmaceuta.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Terapijske indikacijeDoziranje i način primene


Način primene


Kada se lek Fraxiparine primenjuje supkutano, uobičajeno mesto primene injekcije je lateralni zid abdomena; alternativno se može primeniti u butinu. Igla se vertikalno uvodi u nabor kože podignut palcem i

kažiprstom, koji se mora pažljivo, ali čvrsto, držati dok se ne završi ubrizgavanje. Ne masirati mesto primene injekcije. Lek Fraxiparine se u toku hemodijalize daje u arterijsku liniju.


Doziranje


Perioperativna tromboprofilaksa:

Primarna profilaksa perioperativne i postoperativne duboke venske tromboze


Početne doze treba primeniti 12 sati pre operacije i 12 sati nakon operacije. Ove doze i kasnije doze koje se primenjuju jednom dnevno moraju se prilagoditi prema telesnoj masi, u skladu sa tabelom u nastavku. Terapiju treba nastaviti sve dok postoji rizik od tromboze, a najmanje 10 dana.


Veći ortopedski hirurški zahvati (kao što je npr. elektivna hirurgija kuka) supkutana injekcija jednom dnevno

telesna masa (kg)

preoperativno i postoperativno tokom 3 dana

od 4. postoperativnog dana pa nadalje

50

0,2 mL

0,3 mL

50-69

0,3 mL

0,4 mL

≥70

0,4 mL

0,6 mL


Prevencija venske tromboemboljiske bolesti kod pacijenata sa akutnim oboljenjima (kao što su akutna insuficijencija srca, respiratorna insuficijencija, teška infekcija ili reumatske bolesti) i ograničenom pokretljivošću sa povećanim rizikom od venske tromboembolije.


Nadroparin se primenjuje supkutano jednom dnevno. Dozu treba prilagoditi prema telesnoj masi u skladu sa tabelom u nastavku. Terapiju treba nastaviti sve dok postoji rizik od tromboembolije.


telesna masa (kg)

jednom dnevno

Injektovani volumen (mL)

i.j. anti-Xa

≤70

0,4

3800

>70

0,6

5700


Kod starijih pacijenata može biti potrebno smanjenje doze na 0,3 mL (2850 i.j. anti-Xa).


Terapija duboke venske tromboze


Lek Fraxiparine se mora primenjivati supkutano dva puta dnevno (na svakih 12 sati), obično tokom 10 dana i u dozama prilagođenim prema telesnoj masi pacijenata (videti tabelu u nastavku). Primenu oralnih antikoagulanasa treba započeti od prvog dana. Terapija lekom Fraxiparine treba da traje najmanje 5 dana i sve dok se ne uspostavi odgovarajuće sprečavanje koagulacije oralnom antikoagulantnom terapijom.


image

Telesna masa (kg) Terapija duboke venske tromboze supkutana injekcija dva putaa dnevno

image

<50

50-59

60-69

70-79

80-89

≥90

0,4 mL

0,5 mL

0,6 mL

0,7 mL

0,8 mL

0,9 mL


Za pacijente kod kojih je u skladu sa njihovom telesnom masom potrebno primeniti dozu od 0,2 mL, odnosno 0,5 mL, doza se može pravilno odmeriti korišćenjem napunjenog injekcionog šprica zapremine 0,6 mL uz odbacivanje volumena od 0,4 mL (za dobijanje doze od 0,2 mL), odnosno 0,1 mL (za dobijanje doze od 0,5 mL) pre primene leka. Pri odmeravanju doze veće od 0,6 mL, mora se koristiti najveći dostupan volumen od 0,6 mL u kombinaciji sa dodatnim volumenom do dostizanja željene doze. Odbacivanje

zapremine iz dodatnog šprica mora se uraditi pre primene leka. U ovim situacijama, samo špricevi od 0,6 mL se mogu koristiti za prilagođavanje doze, jer jedino oni imaju graduisanu skalu na 0,1 mL.


Sprečavanje koagulacije tokom hemodijalize i hemofiltracije


Doza se mora optimizovati za svakog pacijenta. Lek Fraxiparine se obično daje kao pojedinačna doza u arterijsku liniju na početku svake dijalize. U tabeli u nastavku prikazana je preporučena početna doza za pacijente koji nemaju povećan rizik. Manja dodatna doza se može dati ukoliko dijaliza traje duže od 4 sata. Doza se u zavisnosti od dejstva u toku prve dijalize, na odgovarajući način koriguje u narednim dijalizama.


Telesna masa (kg)

Sprečavanje koagulacije tokom hemodijalize i hemofiltracije intraarterijska injekcija na početku dijalize

50

0,3 mL

50-69

0,4 mL

≥70

0,6 mL


Praćenje terapije


Zbog rizika od heparinom izazvane trombocitopenije savetuje se redovna provera broja trombocita tokom čitavog perioda terapije lekom Fraxiparine. Provera broja trombocita se preporučuje pre početka primene, prvog dana terapije, a zatim redovno svaka 3 do 4 dana, kao i na kraju terapije.


Povremeno se može razviti blaga prolazna trombocitopenija (tip I) na početku terapije uz broj trombocita između 100000 po mikrolitru i 150000 po mikrolitru usled privremene aktivacije trombocita. U ovakvim slučajevima se obično ne javljaju komplikacije, pa se terapija može nastaviti.


U retkim slučajevima je primećena antitelima posredovana teška trombocitopenija (tip II) uz broj trombocita ispod 100000 po mikrolitru ili brzo opadanje na manje od 50% od početnog broja. Smanjenje broja trombocita kod pacijenata koji nisu senzibilisani uglavnom se javlja između 6. i 21. dana od početka terapije. To se kod pacijenata senzibilisanih prethodnom primenom može desiti u roku od nekoliko sati. Ova teška trombocitopenija se može povezati sa arterijskom ili venskom trombozom/tromboembolijom, diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, mogućom nekrozom kože na mestu primene injekcije, petehijama, purpurom i melenom. U tim slučajevima smesta treba prekinuti upotrebu leka Fraxiparine i treba razmotriti terapiju lekom iz druge grupe antitrombotika. Pacijenta treba informisati o činjenici da ubuduće ne sme da prima lekove koji sadrže heparin.


Deca i adolescenti


Primena nadroparina kod dece i adolescenata se ne preporučuje jer nema dovoljno podataka o efikasnosti i bezbednosti leka da bi se odredilo doziranje kod pacijenata mlađih od 18 godina.


Stariji pacijenti

Nije neophodno prilagođavanje doze kod primene leka starijim pacijentima , osim ukoliko je prisutno oštećenje funkcije bubrega. Pre otpočinjanja terapije, preporučuje se ispitivanje funkcije bubrega (videti Oštećenje funkcije bubrega u nastavku i odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Prevencija venske tromboembolijske bolestikod pacijenata sa akutnim oboljenjima (kao što su akutna insuficijencija srca, respiratorna insuficijencija, teška infekcija ili reumatske bolesti) i ograničenom pokretljivošću sa povećanim rizikom od venske tromboembolije.


Kod starijih pacijenata može biti potrebno smanjenje doze na 0,3 mL (2850 i.j. anti-Xa).


Oštećenje funkcije jetre


Nisu sprovedene studije kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.


Oštećenje funkcije bubrega


Umereno i teško oštećenje funkcije bubrega je povezano sa povećanom izloženošću nadroparinu. Kod ovih pacijenata je povećan rizik od nastanka tromboembolizma i hemoragije.Kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina ≥50 mL/min) nije potrebno smanjivati dozu.


Kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina ≥30 mL/min, a <50 mL/min), ukoliko lekar koji propisuje lek smatra da je potrebno smanjiti dozu, uzimajući u obzir individualne faktore rizika za nastanak hemoragije i tromboembolizma, dozu je potrebno smanjiti za 25% do 33% (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Nadroparin je kontraindikovan kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina manji od 30mL/min) (videti odeljak Kontraindikacije u Sažetku karakteristika leka).


Lista pomoćnih supstanci


-Kalcijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina, razblažena (za podešavanje pH);

-Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


3 godine


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 30°C.


Priroda i sadržaj pakovanja


Fraxiparine, 2850 i.j./0,3 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu:

Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric za jednokratnu upotrebu.

Špric se sastoji od: cilindričnog staklenog tela (tip I, zapremine 1mL); igle od nerđajućeg čelika (G27) koja je pričvršćena za telo šprica polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom na kojoj se nalazi gumeni štitnik; plastičnog klipa sa crnim gumenim čepom od hlorobutil gume koji je u kontaktu sa rastvorom i zaštitne plastične navlake koja omogućava da igla bude pokrivena nakon upotrebe.

Jedan špric je upakovan u PVC blister; po dva PVC blistera su spojena i mogu se odvojiti po perforaciji.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 negraduisanih napunjenih injekcionih špriceva (jedan špric sadrži 0,3 mL rastvora za injekciju) i Uputstvo za lek.


Fraxiparine, 5700 i.j./0,6 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu:

Unutrašnje pakovanje je napunjen injekcioni špric za jednokratnu upotrebu.

Špric se sastoji od: cilindričnog staklenog tela (tip I, zapremine 1mL); igle od nerđajućeg čelika (G27) koja je pričvršćena za telo šprica polimerizabilnim jednokomponentnim adhezivom na kojoj se nalazi gumeni štitnik; plastičnog klipa sa crnim gumenim čepom od hlorobutil gume koji je u kontaktu sa rastvorom i zaštitne plastične navlake koja omogućava da igla bude pokrivena nakon upotrebe.

Jedan špric je upakovan u PVC blister; po dva PVC blistera su spojena i mogu se odvojiti po perforaciji.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 graduisanih napunjenih injekcionih špriceva (jedan špric sadrži 0,6 mL rastvora za injekciju) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Pre primene izvršiti vizuelni pregled da nema čestica i gubitka boje. Odbaciti rastvor ukoliko je došlo do promene u izgledu.

Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćenu količinu leka bacite.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.