Početna stranica Početna stranica

Propofol Lipuro 2%
propofol

UPUTSTVO ZA LEK

Propofol Lipuro 2%, 20 mg/mL, emulzija za injekciju/infuziju

propofol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Propofol Lipuro 2% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Propofol Lipuro 2%

 3. Kako se primenjuje lek Propofol Lipuro 2%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Propofol Lipuro 2%

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Propofol Lipuro 2% i čemu je namenjen


  Lek Propofol Lipuro 2% pripada grupi lekova koji se zovu opšti anestetici. Opšti anestetici se koriste za izazivanje besvesnog stanja (dubokog sna) kako bi se mogle izvoditi hirurške intervencije ili druge procedure. Takođe se mogu koristiti za sedaciju (za izazivanje pospanosti ali bez potpunog uspavljivanja).


  Lek Propofol Lipuro 2% se koristi za:

  • uvođenje i održavanje opšte anestezije kod odraslih i dece uzrasta iznad 3 godine

  • sedaciju pacijenata starijih od 16 godina koji su na veštačkoj ventilaciji (aparatima za veštačko disanje) u jedinici intenzivne nege

  • sedaciju odraslih i dece uzrasta iznad 3 godine tokom dijagnostičkih i hirurških procedura, samostalno ili u kombinaciji sa lokalnom ili regionalnom anestezijom.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Propofol Lipuro 2% Lek Propofol Lipuro 2% ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na propofol, soju, kikiriki ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Lek Propofol Lipuro 2% se ne sme primenjivati za sedaciju u jedinici intenzivne nege kod pacijenata koji imaju 16 godina ili manje.

   Bezbednost i efikasnost u ovom uzrastu nisu dokazane.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek Propofol Lipuro 2%.


   Poseban oprez je potreban sa lekom Propofol Lipuro 2%


  • ako imate teške povrede glave,

  • ako imate mitohondrijalnu bolest,

  • ako imate poremećaj metabolizma masti (organizam ne prerađuje masti na adekvatan način),

  • ako imate bilo koji drugi zdravstveni problem koji zahteva obazrivu primenu emulzija masti,

  • ako imate smanjenu zapreminu krvi (hipovolemija),

  • ako ste veoma slabi (iscrpljeni) ili imate probleme sa srcem, bubrezima ili jetrom,

  • ako imate visok intrakranijalni (unutar lobanje) pritisak,

  • ako imate problema sa disanjem,

  • ako imate epilepsiju,

  • ako ste pod nekom procedurom u kojoj nisu poželjni nevoljni pokreti.


   Molimo Vas, obavestite Vašeg lekara ukoliko imate bilo koje od gore navedenih stanja ili oboljenja.


   Ako istovremeno intravenski primate druge lipide (masti), Vaš lekar će obratiti pažnju na ukupan dnevni unos masti.


   Propofol će Vam primeniti lekar anesteziolog ili lekar obučen za procedure koje se izvode u intenzivnoj nezi. Bićete pod neprekidnim nadzorom lekara tokom anestezije i perioda buđenja.


   Ako osetite znake tzv. „sindroma infuzije propofola” (za detaljnu listu simptoma, vidite odeljak 4 „Moguća neželjena dejstva”), morate se odmah obratiti Vašem lekaru, koji će momentalno obustaviti primenu propofola.


   Takođe, pogledajte odeljak „Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama” za mere opreza koje morate preduzeti nakon upotrebe propofola.

   Deca i adolescenti


   Upotreba leka Propofol Lipuro 2% se ne preporučuje kod dece mlađe od 3 godine.


   Propofol ne sme da se primenjuje za sedaciju u jedinicama intenzivne nege kod pacjenata koji imaju 16 godina ili manje, kako bezbednost i efikasnost propofola za sedaciju kod ove starosne grupe pacijenata nije dokazana (videti odeljak „Lek Propofol Lipuro 2% ne smete primati”).


   Drugi lekovi i Propofol Lipuro 2%


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzmati bilo koje druge lekove.


   Propofol se efikasno koristi zajedno sa različitim tehnikama regionalne anestezije koje anesteziraju samo deo Vašeg tela (epiduralna i spinalna anestezija).


   Dodatno, bezbedna primena je pokazana u kombinaciji sa:

  • lekovima koji se primaju pre operacije

  • drugim lekovima kao što su miorelaksansi (lekovi koji opuštaju mišiće)

  • inhalacionim anesteticima (koji se mogu inhalirati (udisati))

  • lekovima protiv bolova


   Međutim, Vaš lekar Vam može dati manju dozu propofola ako su opšta anestezija ili sedacija neophodne kao dopuna tehnikama regionalne anestezije.


   Takođe će se preduzeti posebne mere opreza ako istovremeno primate antibiotik koji sadrži rifampicin – može doći do intenzivnog pada krvnog pritiska.


   Primena leka Propofol Lipuro 2% sa alkoholom


   Vaš lekar će Vas posavetovati o mogućnosti konzumiranja alkohola pre i nakon primene leka Propofol Lipuro 2%.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.


   Lek Propofol Lipuro 2% ne sme da se primjenjuje tokom trudnoće, osim ako je to neophodno. Prolazi kroz posteljicu i može da prouzrokuje depresiju vitalnih funkcija novorođenčeta.


   Propofol se međutim može koristiti tokom izazvanog pobačaja.


   Ako dojite, prekinite sa dojenjem i odbacite mleko koje nastane tokom perioda od 24 sata nakon što ste primili lek Propofol Lipuro 2%. Ispitivanja na dojiljama pokazala su da se propofol u malim količinama izlučuje u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Ne bi trebalo da upravljate vozilima, niti rukujete mašinama neko vreme posle injekcije ili infuzije leka Propofol Lipuro 2%.


   Vaš doktor će Vas posavetovati:

  • o potrebnoj pratnji (da li je potrebno da neko bude uz vas) prilikom napuštanja zdravstvene ustanove u kojoj je primenjivan lek,

  • kada ponovo možete početi da uptavljate vozilima i rukujete mašinama,

  • o upotrebi drugih lekova za smirenje (npr. benzodiazepini, opijati) ili mogućnosti konzumiranja alkohola.


   Lek Propofol Lipuro 2% sadrži natrijum i sojino ulje.


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) u 100 mL, tj. suštinski je bez natrijuma.


   Lek Propofol Lipuro 2% sadrži ulje soje, rafinisano. U slučaju alergije na kikirikijevo ili sojino ulje, ne koristiti ovaj lek.


 3. Kako se primenjuje lek Propofol Lipuro 2%


  Propofol Lipuro 2% može davati samo anesteziolog ili specijalno obučen lekar na odeljenju intenzivne nege.


  Doziranje


  Doza koju ćete primiti zavisi od Vaših godina, telesne mase i fizičkog stanja. Lekar će Vam dati odgovarajuću dozu za početak i održavanje anestezije ili za postizanje odgovarajućeg nivoa sedacije, pažljivo prateći odgovor Vašeg organizma, kao i vitalne znake (puls, krvni pritisak, disanje itd.).


  Lekar će takođe odrediti tačno vreme trajanja primene, ukoliko je neophodno.


  Lek Propofol Lipuro 2% se obično primenjuje kao injekcija kada se koristi za uvođenje u opštu anesteziju ili kao kontinuirana infuzija (sporija, duža injekcija) kada se koristi za održavanje opšte anestezije. Kada se upotrebljava kao sedativ, obično se primenjuje u obliku infuzije.


  Lek Propofol Lipuro 2% se može primenjivati najduže 7 dana.


  Način primene


  Lek Propofol Lipuro 2% primićete kao intravensku injekciju ili infuziju, a to znači preko igle ili kanile koja se postavlja u jednu od Vaših vena.


  Zbog toga što lek Propofol Lipuro 2% ne sadrži konzervanse, infuzija iz jedne boce ne sme da traje duže od 12 sati.


  Vaša cirkulacija i disanje biće pod konstantnim nadzorom tokom primene injekcije ili infuzije.


  Ako ste primili više leka Propofol Lipuro 2% nego što treba


  Malo je verovatno da će do ovoga doći, jer će se pažljivo pratiti doze koje dobijate.


  Ipak, ukoliko slučajno dobijete preveliku dozu, moglo bi doći do smanjenja srčane funkcije i disanja. U ovom slučaju Vaš lekar će odmah preduzeti sve neophodne mere lečenja.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Lekara mora odmah biti pozvan ako Vam se dogodi nešto od sledećeg:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Nizak krvni pritisak koji povremeno može da zahteva infuzije tečnosti i smanjenje brzine primene propofola.

  • Usporen rad srca, koji u retkim slučajevima može biti ozbiljan.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Konvulzije, kao kod epilepsije.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Alergijske reakcije, uključujući pojavu otoka lica, jezika ili grla, otežano disanje (bronhospazam), crvenilo kože i nizak krvni pritisak.

  • Prijavljeni su slučajevi gubitka svesti nakon operacije. Zbog toga ćete biti pažljivo nadgledani za vreme buđenja iz anestezije.

  • Voda u plućima (plućni edem) posle primene proprofola.

  • Zapaljenje pankreasa.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Postoje izveštaji o izolovanim slučajevima ozbiljnih neželjenih reakcija koje se javljaju kao kombinacija sledećih simptoma: razgradnja mišićnog tkiva, nakupljanje kiselih supstanci u krvi (metabolička acidoza), povećane vrednosti kalijuma u krvi, povećan nivo masti u krvi, nepravilnosti u elektrokardiogramu (promene na EKG-u tipa Brugada), uvećanje jetre, poremećaj srčanog ritma, bubrežna slabost i srčana slabost. Ovo se zove „sindrom infuzije propofola“. U nekim slučajevima došlo je do smrtnog ishoda. Ovi efekti su se javili samo kod pacijenata na odeljenjima intenzivne nege koji su primali doze veće od 4 mg propofola po kg telesne mase po satu (4 mg/kg/h). Videti takođe odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”.


   Ostala neželjena dejstva


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Bol na mestu primene, koji se javlja tokom prve injekcije. Bol se može smanjiti injektovanjem propofola kroz veće vene podlaktice. Primena lidokaina (lokalnog anestetika) i propofola u isto vreme takođe pomaže da se smanji bol na mestu primene.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Kratak prekid disanja

  • Glavobolja tokom perioda oporavka

  • Mučnina ili povraćanje za vreme oporavka iz anestezije


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Krvni ugrušci u venama ili zapaljenje vena na mestu primene injekcije


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Gubitak seksualne kontrole tokom perioda oporavka

  • Neuobičajena boja urina nakon dugotrajne primene propofola

  • Povišena telesna temperatura nakon operacije

  • Oštećenje tkiva nakon slučajnog ubrizgavanja leka izvan vene


   Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Nevoljni pokreti

  • Euforično raspoloženje

  • Zloupotreba leka i zavisnost od leka

  • Srčana slabost (srčana insuficijencija)

  • Plitko disanje

  • Bol i/ili otok na mestu primene injekcije nakon slučajnog ubrizgavanja leka izvan vene

  • Razgradnja mišićnog tkiva prijavljena je veoma retko u slučajevima gde je propofol primenjivan u većim dozama od preporučenih za sedaciju na odeljenjima intenzivne nege


   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Propofol Lipuro 2%


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Propofol Lipuro 2% posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25° C. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko primetite dva razdvojena sloja nakon mućkanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Propofol Lipuro 2%


Lek Propofol Lipuro 2% se može primenjivati u periodu od maksimalno 7 dana.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Ulje soje, rafinisano;

Trigliceridi, srednje dužine lanca; Glicerol;

Fosfolipidi jajeta za injekciju; Natrijum-oleat;

Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim proizvodima osim sa onim pomenutim u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je boca od bezbojnog stakla II hidrolitičke grupe, zatvorena sa brombutilnim gumenim čepom i sigurnosnim aluminijumskim prstenom i flip-off polipropilenskim poklopcem. Boca sadrži 50 mL emulzije za injekciju/infuziju.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih boca sa po 50 mL emulzije za injekciju/infuziju (10 x 50 mL) i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Bocu treba promućkati pre upotrebe.


Samo za jednokratnu upotrebu. Sav preostali sadržaj nakon upotrebe mora se odbaciti, videti odeljak

„Doziranje i način primene” i „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka.


Ako nakon mućkanja ostanu vidljiva dva sloja, lek se ne sme koristiti.


Lek Propofol Lipuro 2% se ne sme mešati sa drugim rastvorima za injekciju/infuziju. Međutim, istovremena primena leka Propofol Lipuro 2% i rastvora glukoze 50 mg/mL (5% w/v), ili rastvora natrijum-hlorida 9 mg/mL (0,9% w/v) ili rastvora natrijum-hlorida 1,8 mg/mL (0,18% w/v) i rastvora glukoze 40 mg/mL (4% w/v) moguća je kroz Y konektor blizu mesta primene injekcije.