Početna stranica Početna stranica

Saxenda
liraglutid

UPUTSTVO ZA LEKSaxenda, 6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

liraglutid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Trudnoća i dojenje

Nemojte koristiti lek Saxenda ukoliko ste trudni, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću. Razlog je to što nije poznato da li lek Saxenda može uticati na bebu.


Nemojte dojiti ako koristite lek Saxenda. Razlog je to što nije poznato da li lek Saxenda prelazi u majčino mleko.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Malo je verovatno da će lek Saxenda uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Neki pacijenti mogu osećati vrtoglavicu uglavnom u prva 3 meseca lečenja lekom Saxenda (pogledajte odeljak 'Moguća neželjena dejstva'). Ako osetite vrtoglavicu budite posebno oprezni pri uravljanju vozilima ili rukovanju mašinama. Obratite se Vašem lekaru ako su vam potrebne dodatne informacije.


Lek Saxenda sadrži natrijum

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi. To znači da je ovaj lek suštinski „bez natrijuma“.


 1. Kako se primenjuje lek Saxenda

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Prema uputstvima lekara započećete program režima ishrane i fizičkih aktivnosti. Pridržavajte se tog programa dok koristite lek Saxenda.


  Koliko leka ubrizgati


  Odrasli

  Vaše lečenje počeće malom dozom koja će se postepeno povećavati tokom prvih pet nedelja lečenja.

  • Kad prvi put počnete da primenjujete lek Saxenda, početna doza je 0,6 mg jednom dnevno, najmanje jednu nedelju.

  • Vaš lekar će Vam dati uputstva kako da postepeno povećavate dozu za 0,6 mg, obično svake nedelje, dok ne dostignete preporučenu dozu od 3,0 mg jednom dnevno.

   Vaš lekar će Vam reći koliko leka Saxenda treba primeniti svake nedelje. Obično će Vam reći da se pridržavate tabele u nastavku.


   Nedelja

   Doza ubrizgavanja

   1. nedelja

   0,6 mg jednom dnevno

   2. nedelja

   1,2 mg jednom dnevno

   3. nedelja

   1,8 mg jednom dnevno

   4. nedelja

   2,4 mg jednom dnevno

   Od 5. nedelje nadalje

   3,0 mg jednom dnevno


   Jednom kada dostignete preporučenu dozu od 3,0 mg u 5. nedelji lečenja, nastavite da primenjujete tu dozu do kraja Vašeg lečenja. Nemojte više povećavati tu dozu.

   Vaš lekar će redovno procenjivati Vaše lečenje. Adolescenti (uzrasta 12 godina i stariji)

   Za adolescente uzrasta od 12 do manje od 18 godina treba primeniti sličan raspored povećanja doza kao za odrasle (videti tabelu iznad, za odrasle). Dozu treba povećavati do 3,0 mg (doza održavanja) ili dok se ne dostigne maksimalna doza koja se dobro podnosi. Dnevne doze veće od 3,0 mg se ne preporučuju.


   Kako i kada da koristite lek Saxenda

   • Pre prve upotrebe napunjenog injekcionog pena, lekar ili medicinska sestra pokazaće Vam kako da ga koristite.

   • Lek Saxenda možete primeniti u bilo koje doba dana, bez obzira na hranu i piće.

   • Lek Saxenda primenjujte otprilike u isto vreme svakog dana – odaberite doba dana koje Vam najviše odgovara.


    Gde primeniti

    Lek Saxenda se primenjuje kao injekcija pod kožu (supkutana primena).

   • Najbolja mesta za primenu su prednja strana stomaka (abdomen), prednja strana butina ili nadlaktica.

   • Nemojte ubrizgavati u venu ili mišić.


    Detaljna uputsva za upotrebu nalaze se na poleđini ovog Uputstva za lek.


    Osobe sa dijabetesom

    Obavestite Vašeg lekara ako imate dijabetes. Vaš lekar Vam može prilagoditi doze lekova za dijabetes, kako bi se sprečila mala vrednost šećera u krvi.

   • Nemojte mešati lek Saxenda sa drugim lekovima koje ubrizgavate (npr. insulini).

   • Nemojte primenjivati lek Saxenda zajedno sa drugim lekovima koji sadrže agoniste GLP-1 receptora (kao što su eksenatid ili liksisenatid).


   Ako ste primenili više leka Saxenda nego što treba

   Ako uzmete više leka Saxenda nego što je trebalo, obavestite Vašeg lekara ili odmah idite u bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom. Možda će Vam biti potrebna medicinska terapija. Moguće su sledeće pojave:

   • mučnina

   • povraćanje

   • mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija). Pogledati odeljak ”Česta neželjena dejstva” za znakove upozorenja na male vrednosti šećera u krvi.


    Ako ste zaboravili da primenite lek Saxenda

   • Ako zaboravite da uzmete svoju dozu i setite se u roku od 12 sati od trenutka kada obično primite svoju dozu, primenite je čim se setite.

   • Međutim, ako je prošlo više od 12 sati od vremena kad je trebalo da primite lek Saxenda, preskočite propuštenu dozu i primenite dozu sledećeg dana u uobičajeno vreme.

   • Nemojte primati dvostruku dozu ili povećanu dozu sledećeg dana da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Saxenda

   Nemojte prestati sa primenom leka Saxenda bez konsultacije sa Vašim lekarom.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva


  Kod pacijenata lečenih lekom Saxenda retko su prijavljivane neke teške alergijske reakcije (anafilaksa). Treba odmah da se obratitie Vašem lekaru ako osetite simptome kao što su problemi sa disanjem, oticanje lica i grla i ubrzan rad srca.


  Slučajevi zapaljenja pankreasa (pankreatitis) prijavljivani su povremeno kod pacijenata koji primenjuju lek Saxenda. Pankreatitis je ozbiljno medicinsko stanje, potencijalno po život ugrožavaajuće.

  Prekinite primenu leka Saxenda i odmah se obratite Vašem lekaru, ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

  • Ozbiljan i uporan bol u abdomenu (predeo stomaka) koji se može proširiti na leđa, kao i mučninu i povraćanje, jer to mogu biti znaci zapaljenja pankreasa (pankreatitisa).


   Ostala neželjena dejstva


   Veoma česta neželjena dejstva: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • Mučnina, povraćanje, proliv, konstipacija (otežano pražnjenje creva), glavobolja – ova neželjena dejstva obično nestaju posle nekoliko dana ili nedelja.


   Česta neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • Problemi povezani sa želucem i crevima, kao što su problemi sa varenjem (dispepsija), zapaljenje sluzokože želuca (gastritis), nelagodnost u stomaku, bol u gornjem delu stomaka, gorušica, nadutost, gasovi (nadimanje), podrigivanje i suva usta

  • Osećaj slabosti ili umora

  • Promenjeno čulo ukusa

  • Vrtoglavica

  • Poteškoće sa spavanjem (nesanica). To se obično javlja tokom prva 3 meseca lečenja

  • Kamen u žuči

  • Reakcije na mestu primene (kao što su modrice, bol, iritacija (nadražljivost), svrab i osip)

  • Mala vrednost šečera u krvi (hipoglikemija). Znakovi upozorenja na malu vrednost šećera u krvi mogu se pojaviti iznenada i mogu uključivati: hladan znoj, hladnu bledu kožu, glavobolju, ubrzane

   otkucaje srca, mučninu, snažan osećaj gladi, promene vida, osećaj pospanosti, osećaj slabosti, nervoza, anksioznost, zbunjenost, teškoće u koncentraciji i drhtanje (tremor). Lekar će Vam reći kako da lečite malu vrednost šećera u krvi i šta da preduzmete ako primetite ove znake upozorenja

  • Povećanje vrednosti enzima pankreasa, kao što su lipaza i amilaza.


   Povremena neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • Gubitak tečnosti (dehidratacija). Veća je verovatnoća da se ovo dogodi na početku lečenja i uzrok može biti povraćanje, mučnina i proliv.

  • Odloženo pražnjenje želuca

  • Zapaljenje žučne kese

  • Alergijske reakcije, uključujući osip na koži

  • Opšte stanje slabosti

  • Ubrzan puls.


   Retka neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  • Smanjena funkcija bubrega

  • Akutna insuficijencija (slabost) bubrega. Znakovi mogu uključiti smanjenu zapreminu mokraće, metalni ukus u ustima i laku pojava modrica


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   vebsajt:

   i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Saxenda

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Saxenda nakon isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici napunjenog injekcionog pena i kartonskoj kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Pre prvog otvaranja:


  Čuvati u fižideru (2°C do 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u frižideru dalje od komore za zamrzavanje. Uslovi čuvanja leka posle prvog otvaranja:

  Napunjen injekcioni pen možete koristiti 1 mesec ako ga čuvate na temperaturi do 30°C ili u fižideru (2°C do 8°C). Nemojte ga zamrzavati. Čuvajte ga dalje od komore za zamrzavanje.


  Kada ne koristite pen, čuvajte ga sa postavljenim poklopcem radi zaštite od svetlosti. Ovaj lek se ne sme upotrebiti ako rastvor nije bistar i bezbojan, ili skoro bezbojan.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Saxenda

  • Aktivna supstanca je liraglutid. 1 mL rastvora za injekciju sadrži 6 mg liraglutida. Jedan napunjeni injekcioni pen sadrži 18 mg liraglutida.

  • Pomoćne supstance su: dinatrijum-fosfat, dihidrat; propilenglikol; fenol; hlorovodonična kiselina i natrijum-hidroksid (za podešavanje pH vrednosti) i voda za injekcije.


  Kako izgleda lek Saxenda i sadržaj pakovanja


  Lek Saxenda je bistar, bezbojan do skoro bezbojan rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu.


  Unutrašnje pakovanje je višedozni napunjen injekcioni pen (koji se nakon što se potroši baca), izrađen od polipropilena, poliacetala, polikarbonata i akrilonitril butadien stirena sa originalno napunjenim ugrađenim uloškom (staklo tip 1) sa klipom (bromobutil) i zatvaračem od laminirane gume (bromobutil/poliizopren).

  Jedan napunjen injekcioni pen sadrži 3 mL rastvora i može otpustiti doze od 0,6 mg, 1,2mg, 1,8 mg, 2,4 mg, i 3,0 mg.


  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 3 napunjena injekciona pena (3 x 3 mL) i Uputstvo za lek.


  Igle nisu priložene u pakovanju.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole:

  NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD,

  Milutina Milankovića 9b, Beograd


  Proizvođač:

  NOVO NORDISK A/S

  Novo Allé, Bagsværd, Danska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Mart, 2022.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-01692-21-001 od 14.03.2022.

  image

  image

  Uputstva za korišćenje leka Saxenda, 6 mg/mL, rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom penu


  Pre upotrebe napunjenog injekcionog pena leka Saxenda molimo Vas da pažljivo pročitate sledeća uputstva.

  Nemojte koristiti napunjen injekcioni pen ako Vam lekar ili medicinska sestra nisu pokazali kako se ispravno koristi.

  Počnite tako što ćete se uveriti da Vaš pen sadrži lek Saxenda od 6 mg/mL, zatim pogledajte ilustracije u nastavku kako biste se upoznali sa različitim delovima Vašeg pena i igle.

  Ukoliko ste slepi ili slabovidi i ne možete da očitate brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez nečije pomoći. Obratite se za pomoć osobi sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje napunjenog injekcionog pena Saxenda.

  Vaš pen je napunjen injekcioni pen sa mogućnošću odabira doze. Sadrži 18 mg liraglutida i otpušta doze od 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg i 3,0 mg. Vaš pen je predviđen za primenu sa NovoFine ili NovoTwist iglama za jednokratnu upotrebu dužine do 8 mm i promera poput 32 G.

  Igle nisu priložene u pakovanju.


  Važno obaveštenje

  Obratite posebnu pažnju na ove napomene jer su značajne za bezbednu upotrebu napunjenog injekcionog pena.


  image


  Saxenda

  1 Pripremite Vaš pen sa novom iglom


  A

  • Proverite ime i obojenu nalepnicu na Vašem penu, kako biste bili sigurni da sadrži lek Saxenda. To je posebno važno ako primenjujete više od jedne vrste leka koji se ubrizgava. Primena pogrešnog leka mogla bi biti štetna po Vaše zdravlje.

  • Skinite poklopac sa pena.

  Saxenda napunjen injekcioni pen i igla (primer)  Poklopac pena


  Skala na penu

  Prozor na penu


  Nalepnica pena


  Brojač doza

  Pokazivač doze

  Dugme za odabiranje doze

  Dugme za ubrizgavanje doze


  Spoljašnji poklopac igle


  Unutrašnji poklopac igle


  Igla


  Papirna nalepnica


  Znak za proveru protoka

  image

  image

  image

  image

  image


  B

  C

  D

  E

  Na vrhu igle može se pojaviti kapljica rastvora. To je normalno, ali ipak morate proveriti protok ako novi pen koristite prvi put.

  Nemojte da postavljate novu iglu na pen dok ne budete spremni za primenu injekcije.


  Uvek koristite novu iglu za svako ubrizgavanje.

  Time možete sprečiti začepljenje igala, kontaminaciju, infekciju i neispravno doziranje.

  Nikad ne koristite savijenu ili oštećenu iglu.

  F

  2 Proverite protok


  A


  Odabran znak za proveru protoka

  • Proverite da li je rastvor u Vašem penu bistar i bezbojan. Pogledajte kroz prozor na penu. Ne koristite pen ako rastvor izgleda zamućeno.

  • Uzmite novu iglu i uklonite papirnu nalepnicu.

  • Pričvrstite iglu ravno na pen. Okrećite je sve dok ne bude dobro pričvršćena.

  • Skinite spoljašnji poklopac igle i sačuvajte ga za kasnije. Biće Vam potreban nakon ubrizgavanja, kako biste bezbedno uklonili iglu sa pena.

  • Skinite unutrašnji poklopac igle i bacite ga. Ako pokušate da ga vratite, možete se slučajno ubosti iglom.

  • Svaki put kad uzmete novi pen, proverite protok pre prvog ubrizgavanja. Ako je pen već u upotrebi, pređite na korak 3 ”Odaberite dozu”.

  • Okrenite dugme za odabiranje doze dok brojač doza ne pokaže znak za proveru protoka (image).

  image

  image

  image

  image

  image


  Pritisnite dugme za ubrizgavanje doze i držite ga pritisnutim sve dok se brojač doza ne vrati na 0. Znak 0 mora biti u ravni sa pokazivačem doze.

  Na vrhu igle trebalo bi da se pojavi kap rastvora.

  Na vrhu igle može zaostati mala kap, ali ona neće biti ubrizgana.

  Ako se kap ne pojavi, ponovite korak 2 ”Proverite protok” najviše 6 puta. Ukoliko se kap i dalje ne pojavljuje, promenite iglu i ponovite korak 2 ”Proverite protok” još jednom.

  Ako se kap i dalje ne pojavljuje, odbacite pen i upotrebite novi.


  Uvek se postarajte da se kap pojavi na vrhu igle pre nego što prvi put upotrebite novi pen. Tako ćete biti sigurni da rastvor protiče kroz iglu.

  Ukoliko se kap ne pojavljuje, nećete ubrizgati ni malo leka, iako se brojač doza može pokretati. To može značiti da je igla začepljena ili oštećena. Ako ne proverite protok pre prvog ubrizgavanja sa svakim novim penom, možda nećete dobiti propisanu dozu i očekivano dejstvo leka Saxenda.

  B

  3 Odaberite svoju dozu


  Ako ste odabrali pogrešnu dozu, možete okrenuti dugme za odabiranje doze unapred ili unazad do ispravne doze.

  Napunjen injekcioni pen može odmeriti najviše do 3,0 mg.


  Doza se menja pomoću dugmeta za odabiranje doze. Jedino će brojač doza i pokazivač doze pokazati koliko ste miligrama odabrali po dozi.

  Možete odabrati do 3,0 mg po dozi. Ako pen sadrži manje od 3,0 mg brojač doza se zaustavlja pre nego što se prikaže 3,0.

  Dugme za odabiranje doze drugačije “klikne” kada se okreće unapred, unazad ili preko broja preostalih miligrama. Nemojte brojati “klikove” pena.


  Pre ubrizgavanja ovog leka, uvek koristite brojač doza i pokazivač doze da biste proverili koliko ste miligrama odabrali.

  Nemojte brojati “klikove” pena.

  Nemojte korisititi skalu na penu. Ona Vam samo približno pokazuje koliko rastvora je ostalo u penu.

  Samo se doze od 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ili 3,0 mg smeju izabrati pomoću dugmeta za odabiranje doze. Odabrana doza mora se precizno poravnati sa pokazivačem doze kako biste dobili tačnu dozu.

  A


  Primer:

  Odabrano 0,6 mg

  Koliko rastvora je preostalo?


  Skala na penu pokazuje Vam približno koliko rastvora je preostalo u Vašem penu.


  A


  Koliko rastvora je otprilike preostalo

  • Držite pen tako da je igla okrenuta nagore.

  • Okrećite dugme za odabiranje doze sve dok brojač doze ne prikaže Vašu dozu (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ili 3,0 mg).

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image


  Da biste videli koliko je tačno rastvora preostalo, koristite brojač doza: Okrećite dugme za odabiranje doze sve dok se brojač doza ne zaustavi. Ako pokazuje 3,0 to znači da je najmanje 3,0 mg preostalo u Vašem penu. Ako se brojač doza zaustavi pre 3,0 mg, to znači da nije ostalo dovoljno rastvora za celu dozu od 3,0 mg.


  Ako Vam je potrebno više leka nego što je preostalo u penu

  Samo ako ste obučeni za to ili prema uputstvu Vašeg lekara ili medicinske sestre, dozu možete podeliti između pena koji trenutno koristite i novog pena. Koristite kalkulator za planiranje doza shodno uputstvima koja ste dobili od Vašeg lekara ili medicinske sestre.


  Budite vrlo pažljivi kako biste ispravno izračunali.

  Ako niste sigurni kako da podelite dozu koristeći dva pena, odaberite i ubrizgajte dozu koja Vam je potrebna iz novog pena.

  B


  Primer


  Brojčanik doze zaustavljen:

  2,4 mg preostalo

  4 Ubrizgajte dozu


  Ubodite iglu u kožu na način koji su Vam pokazali Vaš lekar ili medicinska sestra.

  Proverite da li je brojač doza vidljiv. Ne pokrivajte ga prstima. Time biste mogli prekinuti ubrizgavanje.

  A

  B

  C

  Polako brojte:


  1-2-3-4-5-6

  Ako se na mestu primene pojavi krv, pritisnite lagano. Nemojte trljati to područje.


  Možda ćete videti kap rastvora na vrhu igle posle ubrizgavanja. To je normalno i ne utiče na Vašu dozu.


  Uvek posmatrajte brojač doza kako biste znali koliko miligrama ste ubrizgali. Pritisnite dugme za ubrizgavanje doze i držite ga sve dok brojač doza ne pokaže 0.

  Kako prepoznati začepljenu ili oštećenu iglu?

  D

  • Držite dugme za ubrizgavanje doze pritisnuto sve dok brojač doza ne pokaže 0. Oznaka 0 mora se poklopiti sa pokazivačem doze. Tada ćete možda čuti ili osetiti “klik”.

  • Zadržite iglu u koži nakon što se brojač doza vrati na 0 i polako brojte do 6.

  • Ako iglu izvučete ranije, mogli biste videti mlaz rastvora koji izlazi iz vrha igle. U tom slučaju, neće biti primenjena celokupna doza.

  • Izvadite iglu iz kože.

   • Ako se na brojaču doza ne pokaže 0 nakon neprestanog pritiskanja dugmeta za ubrizgavanje doze, možda ste koristili začepljenu ili oštečenu iglu.

  image

  image

  image

  image  Kako postupati sa začepljenom iglom?

  Promenite iglu kao što je opisano u koraku 5 ”Nakon ubrizgavanja” i ponovite sve korake počevši od koraka 1 ”Pripremite Vaš pen sa novom iglom”. Proverite da li ste odabrali celu dozu koja Vam je potrebna.


  Nikad ne dirajte brojač doza dok ubrizgavate. Time biste mogli prekinuti ubrizgavanje.

  5 Nakon ubrizgavanja


  A

  B


  Uvek odložite iglu nakon svakog ubrizgavanja kako biste osigurali odgovarajuće ubrizgavanje i sprečili začepljenje igala. Ako je igla začepljena, nećete ubrizgati nimalo leka.

  Kad se pen isprazni, pažljivo ga uklonite bez postavljene igle, shodno uputstvima Vašeg lekara, medicinske sestre, farmaceuta ili u skladu sa lokalnim propisima.


  Nikad ne pokušavajte da vratite untrašnji poklopac igle nazad na iglu. Mogli biste se ubosti iglom.

  Uvek skinite iglu sa pena posle svakog ubrizgavanja.

  Tako možete sprečiti začepljenje igala, kontaminaciju, infekciju, curenje rastvora i neispravno doziranje.

  C

  Dodatne važne informacije


  Održavanje Vašeg pena


  • U tom slučaju – niste primili nimalo leka – iako se brojač doza pomerio sa početne doze koju ste odabrali.

  • Uvedite vrh igle u spoljašnji poklopac igle na ravnoj površini, vodeći računa da ne dotaknete iglu ili spoljašnji poklopac igle.

  • Kada je igla pokrivena, pažljivo gurnite spoljašnji poklopac igle do kraja.

  • Odvrnite iglu i pažljivo je odložite.

  • Posle svake upotrebe vratite poklopac pena na pen radi zaštite rastvora od svetlosti.

  • Vaš pen i igle uvek čuvajte van vidokruga i domašaja drugih, posebno dece.

  • Nemojte dozvoliti da bilo ko drugi koristi Vaš pen ili igle.

  • Svi koji brinu o pacijentu moraju biti veoma pažljivi kada rukuju iskorišćenim iglama – kako bi se sprečile povrede iglom i prenos infekcije.

  • Nemojte ostavljati pen u vozilu ili drugom mestu gde može biti previše vruće ili previše hladno.

  • Nemojte primenjivati lek Saxenda koji je bio zamrznut. Ako to činite, lek možda neće imati željeno dejstvo.

  • Čuvajte Vaš pen od prašine, nečistoće i svih vrsta tečnosti.

  • Nemojte prati, kvasiti ili podmazivati Vaš pen. Ako je potrebno,

  image

  očistite ga tkaninom navlaženom blagim deterdžentom.

  • Nemojte bacati Vaš pen ili ga udarati o čvrste površine. Ukoliko ga ispustite ili sumljate na neki problem, postavite novu iglu i proverite protok pre primene.

  • Ne pokušavajte ponovo da napunite Vaš pen. Nakon što se isprazni, morate ga baciti.

  • Ne pokušavajte da popravite Vaš pen ili da ga rastavljate na delove.