Početna stranica Početna stranica

Hemokulin
nafazolin

UPUTSTVO ZA LEK


Hemokulin, 0,3 mg/mL, kapi za oči, rastvor nafazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hemokulin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Hemokulin

 3. Kako se primenjuje lek Hemokulin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemokulin

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Hemokulin i čemu je namenjen

  Lek Hemokulin, kapi za oči, sadrži aktivnu supstancu nafazolin-hidrohlorid, koja pripada grupi lekova koji se zovu lokalni vazokonstriktori i koji deluju sužavanjem krvnih sudova oka, čime se smanjuje crvenilo i otok u predelu oka.


  Lek Hemokulin se koristi za uklanjanje i ublažavanje crvenila i manjih iritacija oka izazvanih, npr. prašinom, zagađenim vazduhom, vetrom, dimom cigareta, plivanjem ili radom „na blizinu“, kao što je čitanje ili rad za kompjuterom.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Hemokulin Lek Hemokulin ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu (nafazolin-hidrohlorid) ili na bilo koju pomoćnu supstancu ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ako imate povećan pritisak unutar očne jabučice (glaukom);

  - ako imate oštećenje rožnjače (prednjeg dela oka);

  • ako imate akutno zapaljenje dužice (obojeni deo oka);

  • ako imate bilo koju ozbiljnu bolest oka.


  Lek Hemokulin ne koristiti pre periferne iridektomije (vrsta operacije oka) kod pacijenata sa rizikom od glaukoma zatvorenog ugla, pošto midrijaza (širenje zenica) može ubrzati pojavu glaukoma zatvorenog ugla.


  Nemojte stavljati kapi u oči dok su kontaktna sočiva u oku. Opšta je preporuka da se nakon stavljanja kapi u oči, sačeka otprilike 15 minuta pre ponovnog stavljanja kontaktnih sočiva.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Hemokulin ukoliko patite od oboljenja oka koje karakteriše dugotrajno crvenilo oka, bol ili zamućen vid.


  Potrebno je da prestanete sa primenom ovog leka i da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vam se javi bol u oku, promene u vidu, dugotrajno crvenilo ili iritacija oka, ili ako se nakon 24 sata od početka primene leka stanje pogorša ili se ne poboljša.


  Potrebno je da prestanete sa primenom ovog leka ukoliko treba da idete na operaciju gde Vam je neophodna opšta anestezija (npr. ako treba da dobijete anestetike pod nazivom ciklopropan, halotan).


  Kada uzimate lek Hemokulin, posebno vodite računa ukoliko imate povišeni krvni pritisak, šećernu bolest, pojačanu funkciju štitne žlezde (hipertireoidizam), kardiovaskularna oboljenja, uključujući i zadebljanje zida arterija, tj. arteriosklerozu.


  Drugi lekovi i Hemokulin

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Trenutno nema dostupnih podataka o upotrebi nafazolina i resorpciji drugih proizvoda koji se istovremeno primenjuju u očima.

  Potrebno je da sačekate otprilike 15 minuta između primene leka Hemokulin i primene drugih preparata koji se primenjuju u oko. U slučaju da se primenjuje mast, potrebno je primeniti je poslednju.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Nema posebnih mera opreza prilikom upotrebe leka Hemokulin u periodu trudnoće i dojenja.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ukoliko primetite da Vam je vid zamućen, nemojte upravljati vozilom, niti rukovati mašinama dok Vam se vid ne razbistri.


  Lek Hemokulin sadrži benzalkonijum-hlorid


  Benzalkonijum-hlorid može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre primene skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. Kako se primenjuje lek Hemokulin

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za primenu u oko.


  Uputstvo za upotrebu:

  Odrasli i deca uzrasta iznad 12 godina:

  • Pre primene leka operite ruke.

  • Vrh bočice ne sme se dodirivati rukama, niti prislanjati na neku površinu zbog rizika od kontaminacije.

  • Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i donjeg kapka.

  • Ukapajte jednu ili dve kapi u svako oko 2-3 puta dnevno. Nežno pritisnite unutrašnji ugao oka (u blizini nosa) u trajanju oko jedan minut kako bi se smanjila sistemska resorpcija leka.


  Ukoliko se nakon 24 sata od početka primene leka stanje pogorša ili ne poboljša, potrebno je da obustavite primenu leka i da se obratite Vašem lekaru.


  Lek nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste primenili više leka Hemokulin nego što treba


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili ste greškom progutali sadržaj bočice, odmah se obratite Vašem lekaru ili se javite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Prijavite svaku pojavu pada telesne temperature, ošamućenosti, kome, usporenog rada srca, znojenja naročito kod dece. Pojava povišenog krvnog pritiska može biti praćena naknadnim padom krvnog pritiska. Prekomerna primena može dovesti do pojačanog crvenila oka.


  Ako ste zaboravili da primenite Hemokulin


  Ako primetite da ste propustili da primenite dozu leka, primenite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za primenu sledeće doze, nastavite sa primenom leka po preporučenom režimu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Nakon primene kapi za oči, možete primetiti blago proširenje Vaših zenica. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Hemokulin

  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do: “. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Neotvorena bočica: Lek čuvati na temperaturi do 30° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

  Nakon prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Hemokulin


Aktivne supstance je nafazolin-hidrohlorid. Jedan mL rastvora sadrži nafazolin-hidrohlorid 0,3 mg.


Pomoćne supstance su: benzalkonijum-hlorid; dinatrijum-edetat; borna kiselina; boraks; natrijum-hlorid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Hemokulin i sadržaj pakovanja


Kapi za oči, rastvor.

Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, praktično bez vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip II sa gumenim zatvaračem preko koga se nalazi aluminijumska kapica. U posebnoj kesici, nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem od PVC/PE materijala, ili sterilna kapaljka sa zatvaračem od PE/PE materijala koja služi za doziranje leka. Bočica sadrži 10 mL rastvora.


Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac


Proizvođač


HEMOMONT D.O.O., Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00630-17-002 оd 16.01.2019.