Početna stranica Početna stranica

Apis/Belladonna cum Mercurio
celo telo medonosne pčele (Apis mellifica ex animale toto) Gl Dil. D4, plod velebilja (Atropa belladonna e fructibus) ferm 33a Dil. D3, hanemanovo jedinjenje žive (Mercurius solubilis Hahnemanni) Dil. D14 aquos

UPUTSTVO ZA LEK


Apis/Belladonna cum Mercurio, pilule Homeopatski lek


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra.


Drugi lekovi i Apis/Belladonna cum Mercurio

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Apis/Belladonna cum Mercurio ili bilo koje njegove supstance.


Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Lek Apis/Belladonna cum Mercurio sadrži saharozu.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 1. Kako se upotrebljava lek Apis/Belladonna cum Mercurio

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene:

  Pustiti pilule da se otope ispod jezika (sublingvalna upotreba).


  Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Apis/Belladonna cum Mercurio je:


  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

  8-10 pilula 1 do 3 puta dnevno, kod akutnih tegoba, povremeno na svakih 1 do 2 sata.


  Lečenje akutne bolesti treba završiti nakon dve nedelje.

  Ako u roku od 3 dana nema poboljšanja treba da se obratite lekaru. Trajanje lečenja hroničnih bolesti zahteva konsultacije sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Apis/Belladonna cum Mercurio nego što treba

  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava neželjenih dejstava. Ako imate bilo kakvih nedoumica obavestite lekara o tome. Morate se pridržavati preporuka o doziranju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Apis/Belladonna cum Mercurio

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Apis/Belladonna cum Mercurio uzmite lek što je pre moguće ili sačekajte uobičajeno vreme kada uzimate lek prema propisanoj dozi.

  Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Apis/Belladonna cum Mercurio

  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Apis/Belladonna cum Mercurio ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ne može se isključiti mogućnost pojave alergijskih reakcija na pčelinji otrov (Apis), u retkim slučajevima. Alergijske reakcije na pčelinji otrov koji se nalazi u ovom leku se manifestuju prolaznim osipima na koži ili dijarejom. U ovim slučajevima terapiju lekom Apis/Belladonna cum Mercurio treba prekinuti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Apis/Belladonna cum Mercurio

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Apis/Belladonna cum Mercurio posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe i uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja bočice: 26 nedelja, čuvati na temperaturi do 25°C. Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Apis/Belladonna cum Mercurio

1g pilula sadrži:

Celo telo medonosne pčele (Apis mellifica ex animale toto) Gl Dil. D4 10 mg

Plod Velebilja (Atropa belladonna e fructibus) ferm 33a Dil. D3 10 mg Hanemanovo jedinjenje žive (Mercurius solubilis Hahnemanni) Dil. D14 aquos 10 mg


Pomoćne supstance su: saharozne pilule za homeopatske preparate No. 5, saharoza i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Apis/Belladonna cum Mercurio i sadržaj pakovanja

Bele do slabo žućkaste pilule.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od tamnog stakla (tip III), zatvorena belim zatvaračem od polietilena niske gustine (LDPE).

Staklena bočica sadrži 20 g pilula.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj je 1 staklena bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole za lek i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN, Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV, Zrenjanin


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH,

Bosslerweg 2, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Septembar, 2021.


Režim izdavanja leka

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-03043-20-001 od 21.09.2021.