Početna stranica Početna stranica

ACC Hot
acetilcistein

UPUTSTVO ZA LEK


ACC Hot, prašak za oralni rastvor, 200 mg

Pakovanje: kesica, 20 x 3g praška za oralni rastvor


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


ACC Hot 200 mg prašak za oralni rastvor INN: acetilcistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek ACC Hot, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov sindrom, koji su bili vremenski povezani sa uzimanjem acetilcisteina. U većini prijavljenih slučajeva bio je


prisutan još jedan istovremeno primenjeni lek, koji mogu potencijalno pojačati opisane mukokutane efekte. U slučaju pojave novih promena na koži i sluzokoži, treba odmah zatražiti savet lekara i prekinuti sa primenom acetilcisteina.


Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vreme uzimanja acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ACC Hot


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek ACC Hot posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ACC Hot

Aktivna supstanca je: acetilcistein.

1 kesica (3g) praška za oralni rastvor sadrži 200 mg acetilcisteina.


Ostali sastojci su:

Saharoza; saharin-natrijum; askorbinska kiselina (vitamin C); aroma limuna; aroma meda.


Kako izgleda lek ACC Hot i sadržaj pakovanja

Homogeni prašak, bele boje, mirisa na limun i med.


U kartonskoj kutiji se nalaze 20 troslojnih kesica (polietilen/aluminijum/papir). U svakoj kesici se nalazi 3 g praška za oralni rastvor.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-9358-11-001 od 24.01.2014.