Početna stranica Početna stranica

Zeldox
ziprasidon

UPUTSTVO ZA LEKZeldox, 20 mg, kapsule, tvrde Zeldox, 40 mg, kapsule, tvrde Zeldox, 60 mg, kapsule, tvrde Zeldox, 80 mg, kapsule, tvrde


ziprasidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zeldox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zeldox

 3. Kako se uzima lek Zeldox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zeldox

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Zeldox i čemu je namenjen

  Lek Zeldox pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici.


  Lek Zeldox kapsula, tvrda se koristi za lečenje simptoma shizofrenije kod odraslih. Shizofrenija je mentalno oboljenje koje se karakteriše sledećim simptomima: čujete, vidite ili osećate stvari koje ne postoje, verujete u nešto što nije istinito, neuobičajeno ste sumnjičavi, povučeni ste i odsutni i imate poteškoća da uspostavite društvene odnose, nervozni ste, depresivni ili uznemireni (anksiozni).


  Lek Zeldox kapsula, tvrda se takođe koristi za lečenje maničnih ili mešovitih epizoda povezanih sa bipolarnim poremećajem umerene težine kod odraslih, kao i kod dece i adolescenata uzrasta 10-17 godina. Ovaj poremećaj se karakteriše smenjivanjem simptoma euforije (manije) i depresivnog raspoloženja. Tokom manične faze najizraženiji su sledeći simptomi: ushićenost, precenjivanje sopstvenih mogućnosti, povećana energija, smanjena potreba za snom, nedostatak koncentracije, hiperaktivnost i rizično ponašanje koje se ponavlja.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zeldox Lek Zeldox ne smete uzimati ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na ziprasidon ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). Alergijske reakcije se mogu prepoznati po osipu, svrabu, otoku lica, otoku usana, ili otežanom disanju

  • imate ili ste ikada imali probleme sa srcem ili ste nedavno imali srčani napad

  • uzimate lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma ili lekove koji mogu uticati na srčani ritam

   (pogledajte odeljak „Drugi lekovi i Zeldox“) Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete Zeldox kapsule, ukoliko:

  • Vi ili neko iz Vaše porodice ima problema sa stvaranjem krvnih ugrušaka, jer je primena lekova iz ove grupe povezana sa njihovim stvaranjem

  • imate problema sa jetrom

  • imate ili ste ikada imali konvulzije (grčeve) ili epilepsiju

  • ste starija osoba i imate više od 65 godina, bolujete od demencije i imate visok rizik od moždanog udara

  • imate usporen srčani ritam pri mirovanju i/ili Vam je poznato da imate nedostatak elektrolita usled dugotrajnog teškog proliva i povraćanja ili upotrebe diuretika (lekova za izbacivanje tečnosti iz organizma)

  • osećate ubrzane ili nepravilne otkucaje srca, nesvesticu, kolaps ili vrtoglavicu pri ustajanju, što može ukazivati na izmenjenu funkciju srčanog ritma.


   Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko Vam se pojavi bilo šta od sledećeg:

  • ozbiljne reakcije na koži: osip sa plikovima i mogući ulkusi u ustima, ljuštenje kože, groznica i tamna prebojenost kože u vidu tačkica - mogu biti simptomi Stevens-Johnsonov-og sindroma. Ove reakcije na koži mogu biti potencijalno životno ugrožavajuće.

  Ukoliko treba da uradite laboratorijske testove krvi ili urina ili testove za ispitivanje funkcije jetre ili srčanog ritma, recite Vašem lekaru da uzimate Zeldox kapsule jer one mogu izmeniti rezultate ovih testova.


  Drugi lekovi i Zeldox


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez lekarskog recepta.

  NEMOJTE uzimati Zeldox kapsule ukoliko već uzimate lekove za lečenje poremećaja srčanog ritma ili lekove koji mogu uticati na srčani ritam, kao što su:

  • antiaritmici klase IA i III, arsen-trioksid, halofantrin, levometadil acetat, mezoridazin, tioridazin, pimozid, sparfloksacin, gatifloksacin, moksifloksacin, dolasetron-mesilat, meflohin, sertindol ili cisaprid. Ovi lekovi utiču na srčani ritam tako što produžavaju QT interval. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa navedenim, obratite se Vašem lekaru.


   Konsultujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate lek Zeldox kapsule.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, ili ste do nedavno uzimali lekove za terapiju:

  • bakterijskih infekcija; ovi lekovi se nazivaju antibiotici, npr. makrolidni antibiotici ili rifampin

  • promena raspoloženja (koje variraju od depresije do euforije), uznemirenosti i razdražljivosti; ovi lekovi se nazivaju stabilizatori raspoloženja, npr. litijum, karbamazepin, valproat

  • depresije, uključujući lekove iz grupe SSRI (selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina), npr. fluoksetin, paroksetin, sertralin; ili biljne lekove odnosno prirodne preparate koji sadrže kantarion

  • epilepsije; npr. fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, etosuksimid

  • Parkinsonove bolesti; npr. levodopa, bromokriptin, ropinirol, pramipeksol

  • ili ukoliko uzimate, ili ste do nedavno uzimali sledeće lekove: verapamil, hinidin, itrakonazol ili ritonavir.


  Molimo pogledajte i odeljak 2 „Lek Zeldox ne smete uzimati”. Uzimanje leka Zeldox sa hranom i pićima

  Lek Zeldox kapsule SE MORAJU UZIMATI SA HRANOM, UZ GLAVNI OBROK.

  Nemojte konzumirati alkohol tokom terapije lekom Zeldox jer uzimanje alkohola može povećati rizik od neželjenih reakcija na lek.


  Trudnoća i dojenje


  Trudnoća

  Nemojte uzimati lek Zeldox tokom trudnoće osim ako Vaš lekar ne odluči drugačije, jer postoji rizik da ovaj lek naškodi Vašoj bebi. Tokom terapije lekom Zeldox koristite efikasne metode kontracepcije. Recite odmah Vašem lekaru ukoliko zatrudnite ili planirate da zatrudnite dok uzimate lek Zeldox.


  Sledeći simptomi se mogu javiti kod novorođenčadi čije su majke koristile lek Zeldox tokom poslednjeg trimestra (tromesečja) trudnoće: drhtavica, zgrčenost i/ili opuštenost mišića, pospanost, uznemirenost, otežano disanje, poteškoće prilikom hranjenja. Ukoliko se kod Vašeg deteta javi bilo koji od navedenih simptoma, obratite se lekaru.


  Dojenje

  Nemojte dojiti dete ukoliko ste na terapiji lekom Zeldox, jer male količine ovog leka mogu preći u majčino mleko. Ukoliko planirate da dojite bebu razgovarajte sa Vašim lekarom pre primene ovog leka.


  Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Zeldox može izazvati pospanost. Ukoliko osetite pospanost tokom primene leka Zeldox, ne treba da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama.


  Lek Zeldox kapsule sadrže laktozu


  Ukoliko Vam je poznato da imate intoleranciju na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Zeldox.

 3. Kako se uzima lek Zeldox

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kapsulu progutajte celu. Kapsula se mora uzimati sa hranom. Ne smete je žvakati, jer to može promeniti stepen resorpcije leka u crevima.


  Uzimajte po dve kapsule svakodnevno: jutarnju dozu uz doručak i večernju dozu tokom večere. Uzimajte kapsule svakog dana u isto vreme.


  Odrasli

  Preporučena dnevna doza je između 40 i 80 mg dva puta dnevno, koja se uzima sa hranom.

  Ukoliko je potrebno da uzimate lek Zeldox kapsule duži period vremena, Vaš lekar Vam može prilagoditi dozu. Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 160 mg.


  Deca i adolescenti sa bipolarnom manijom

  Uobičajena početna doza je 20 mg, koja se uzima sa hranom, nakon čega će lekar odlučiti koja doza je odgovarajuća za Vas. Ne sme se prekoračiti maksimalna doza od 80 mg dnevno kod dece čija je telesna masa 45 kg i manje, odnosno 160 mg dnevno kod dece čija je telesna masa veća od 45 kg.

  Nije utvrđena bezbednost i efikasnost primene leka Zeldox u lečenju shizofrenije kod dece i adolescenata.


  Stariji pacijenti (preko 65 godina)

  Ukoliko imate više od 65 godina, Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Pacijentima starijim od 65 godina ponekad mogu biti potrebne manje doze od onih koje se preporučuju kod mlađih pacijenata. Vaš lekar će Vas posavetovati koja je odgovarajuća doza za Vas.


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

  Ukoliko imate problema sa jetrom, mogu Vam biti potrebne manje doze od uobičajenih. Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas.


  Ako ste uzeli više leka Zeldox nego što treba

  Ukoliko uzmete više kapsula nego što Vam je rečeno, ili neko drugi uzme Vaše kapsule, pozovite odmah Vašeg lekara ili odeljenje za hitnu pomoć najbliže bolnice. Ponesite kutiju leka Zeldox sa sobom.


  Ukoliko ste uzeli previše leka Zeldox kapsula možete osetiti pospanost, drhtavicu, konvulzije i nevoljne pokrete glave i vrata.


  Ako ste zaboravili da uzmete Zeldox kapsule

  Važno je da uzimate lek Zeldox kapsule redovno, svakog dana u isto vreme. Ukoliko zaboravite da uzmete kapsulu, uzmite je što pre. Međutim, ukoliko će uskoro biti vreme za sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću kapsulu prema utvrđenom redosledu terapije. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zeldox

  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Zeldox. Nemojte da prekidate uzimanje leka bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


  Veoma je važno da nastavite da uzimate lek Zeldox čak i kada se osećate bolje. Ukoliko ranije prekinete terapiju, simptomi bolesti se mogu vratiti.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Većina ovih neželjenih dejstava su prolaznog karaktera. Nekada može biti teško da razlikujete simptome osnovne bolesti od neželjenih efekata leka.


  PRESTANITE da uzimate lek Zeldox kapsule i odmah se obratite lekaru ukoliko se kod Vas pojavi bilo koji od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nevoljni/neuobičajeni pokreti, posebno lica i jezika.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca, vrtoglavica pri ustajanju, što može ukazivati na izmenjenu srčanu funkciju. Ovo stanje se naziva posturalna hipotenzija.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • otok lica, usana, jezika i ždrela, problemi sa gutanjem i disanjem, koprivnjača. Ovo mogu biti simptomi teške alergijske reakcije koja se naziva angioedem

   • groznica, ubrzano disanje, znojenje, ukočenost mišića, drhtavica, otežano gutanje i smanjen nivo svesti. Ovo mogu biti simptomi stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom

   • kožne reakcije, naročito osip, groznica i otečeni limfni čvorovi mogu biti simptomi stanja koje se naziva reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS). Ove kožne reakcije mogu biti potencijalno životno ugrožavajuće

   • konfuzija, uznemirenost, znojenje, nedostatak mišićne koordinacije, mišićne kontrakcije. Ovo mogu biti simptomi stanja koje se naziva serotoninski sindrom

   • ubrzani, nepravilni otkucaji srca i nesvestica. Ovo mogu biti simptomi životno-ugrožavajućeg stanja koje se naziva torsades de pointes

   • trajna, poremećena i bolna erekcija penisa


    Takođe možete osetiti neko od sledećih neželjenih dejstava. Ova moguća neželjena dejstva su generalno blaga do umerena i vremenom se povlače. Ipak, ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane teško ili ne prolazi, potrebno je da kontaktirate Vašeg lekara.


    Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

    • poteškoće da zaspite (otežano uspavljivanje)

    • pospanost ili preterana pospanost tokom dana

    • glavobolja


     Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

    • curenje iz nosa

    • izuzetno visoka energija raspoloženja, neuobičajeni obrasci razmišljanja i hiperaktivnost, osećaj napetosti i uznemirenost

    • nemir

    • neuobičajeni pokreti uključujući nevoljne pokrete, ukočenost mišića, usporena pokretljivost

    • vrtoglavica

    • sedacija

    • zamućen ili oštećen vid

    • povišen krvni pritisak

    • zatvor, proliv, mučnina, povraćanje i problemi sa varenjem, suva usta, pojačano lučenja pljuvačke

    • osip

    • seksualni problemi kod muškaraca

    • povišena temperatura

    • bol

    • smanjenje ili povećanje telesne mase

    • iscrpljenost

    • opšti osećaj lošeg zdravstvenog stanja


     Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

    • povećane koncentracije prolaktina u krvi

    • pojačan apetit

    • napad panike

    • osećaj nervoze ili depresije

    • smanjenje seksualne želje

    • gubitak svesti

    • otežana kontrola pokreta/nevoljni pokreti

    • osećaj nemirnih nogu

    • osećaj stezanja u grlu, noćne more

    • epileptični napadi, nevoljni pokreti očiju u fiksiranom položaju, nespretnost, poremećaj govora, utrnulost, osećaj žarenja i bockanja, smanjena sposobnost koncentracije, balavljenje

    • palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), otežano disanje

    • osetljivost na svetlost, suvoća oka, šuštanje u ušima, bol u uhu

    • otežano gutanje, zapaljenje želudačne sluzokože, oboljenje digestivnog sistema uzrokovano vraćanjem želudačnog sadržaja u jednjak, nelagodnosti u stomaku, otok jezika, nadimanje stomaka

    • kožni osip sa svrabom, akne

    • grčevi u mišićima, ukočeni ili bolni zglobovi

    • žeđ, nelagodnost u grudima, izmenjen hod

    • gorušica, bol u stomaku

    • gubitak kose

    • neobičan položaj glave (iskrivljen vrat)

    • inkontinencija urina (nemogućnost zadržavanja mokraće), bolno ili otežano mokrenje

    • neuobičajeno lučenja mleka

    • uvećanje dojki kod muškaraca

    • izostanak menstrualnog ciklusa

    • izmenjeni rezultati analiza krvi i srčanog ritma

    • izmenjeni rezultati funkcionalnih testova jetre

    • vertigo

    • opšta slabost i zamor.


     Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

    • smanjen nivo kalcijuma u krvi

    • usporeno mišljenje, nedostatak emocija

    • opuštenost lica

    • oduzetost (paraliza)

    • delimični ili potpuni gubitak vida na jedno oko, svrab oka

    • otežan govor, štucanje

    • retka stolica

    • nadraženost kože

    • nemogućnost otvaranja usta

    • otežano pražnjenje bešike

    • simptomi obustave nakon prestanka uzimanja leka kod novorođenčadi

    • smanjen orgazam

    • osećaj toplote

    • smanjen ili povećan broj belih krvnih zrnaca (u laboratorijskim analizama krvne slike)

    • psorijaza (izdignute i upaljene, crveno prebojene površine kože prekrivene belim ljuspicama/skramama).

     Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

    • kod starijih pacijenata sa demencijom koji su lečeni antipsihoticima, zabeležen je blago povećan broj smrtnih slučajeva u odnosu na one koji ih ne koriste.

    • stvaranje krvnih ugrušaka u venama, posebno venama nogu (simptomi obuhvataju otok, bol i crvenilo noge), koji se mogu putem krvi preneti do pluća gde mogu izazvati bol u grudima i otežano disanje. Ukoliko Vam se jave ovi simptomi, hitno potražite savet lekara.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Zeldox

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Zeldox posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Zeldox

Aktivna supstanca je ziprasidon.


Jedna kapsula, tvrda sadrži 20 mg, 40 mg, 60 mg ili 80 mg ziprasidona (u obliku ziprasidon-hidrohlorid, monohidrata).


Pomoćne supstance:

Zeldox, kapsula tvrda, 20 mg i 80 mg:

Kapa: želatin; titan-dioksid (E171); indigotin (E132). Telo: želatin; titan-dioksid (E171).


Zeldox, kapsula, tvrda, 40 mg:

Kapa i telo: želatin; titan-dioksid (E171); indigotin (E132).


Zeldox, kapsula, tvrda, 60 mg:

Kapa i telo: želatin; titan-dioksid (E171).

- Sastav mastila: šelak; etanol, bezvodni; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; voda, prečišćena; amonijum-hidroksid; kalijum-hidroksid i gvožđe(III)-oksid, crni (E 172).

Kako izgleda lek Zeldox i sadržaj pakovanja Lek Zeldox, kapsula tvrda, 20 mg:

Dvodelne, tvrde želatinske kapsule br. 4, plave kape i belog tela, sa crnom oznakom “Pfizer” na kapi i “ZDX 20” na telu, koje sadrže prašak bele do skoro bele boje.

Lek Zeldox, kapsula tvrda, 40 mg:

Dvodelne, tvrde želatinske kapsule br. 4, plave kape i plavog tela, sa crnom oznakom “Pfizer” na kapi i “ZDX 40” na telu, koje sadrže prašak bele do skoro bele boje.

Lek Zeldox, kapsula tvrda, 60 mg:

Dvodelne, tvrde želatinske kapsule br. 3, bele kape i belog tela, sa crnom oznakom “Pfizer” na kapi i “ZDX 60” na telu, koje sadrže prašak bele do skoro bele boje.

Lek Zeldox, kapsula tvrda, 80 mg:

Dvodelne, tvrde želatinske kapsule br. 2, plave kape i belog tela, sa crnom oznakom “Pfizer” na kapi i “ZDX 80” na telu, koje sadrže prašak bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je blister sa perforacijom koji se sastoji iz dva dela PVC/Al/PA folije i Al/PVC folije sa 10 kapsula tvrdih.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 kapsula tvrdih (ukupno 30 kapsula tvrdih) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PFIZER SRB D.O.O.,

Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

R-PHARM GERMANY GMBH, Heinrich-Mack-Strasse 35, Illertissen, Nemačka

PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH-BETRIEBSSTATTE FREIBURG,

Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka


Napomena: U štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka (tj. da se navede samo proizvođač date serije leka, a ostale da se izostave).


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar,2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zeldox kapsula, tvrda 30 x 20 mg: 515-01-00575-18-002 od 27.02.2019.

Zeldox kapsula, tvrda 30 x 40 mg: 515-01-00576-18-002 od 27.02.2019.

Zeldox kapsula, tvrda 30 x 60 mg: 515-01-03023-16-001 od 05.07.2017.

Zeldox kapsula, tvrda 30 x 80 mg: 515-01-03024-16-001 od 05.07.2017.