Početna stranica Početna stranica

Vessel
sulodeksid

UPUTSTVO ZA LEKVessel, 600 LSU/ 2 mL, rastvor za injekciju sulodeksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

image

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

  1. Kako čuvati lek Vessel

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Vessel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Čuvati na temperaturi do 30°C.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vessel

Aktivna supstanca je sulodeksid. Jedna ampula sadrži 600 LSU sulodeksida.


Pomoćne supstance su natrijum-hlorid, voda za injekcije i natrijum-hidrokosid.


Kako izgleda lek Vessel i sadržaj pakovanja

Ampule od žutog stakla koje sadrže bistar rastvor, intenziteta obojenosti najviše BY2. Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla tip I.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 ampula (po 5 ampula u dva uloška od polistirena) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA, Matije Gupca 14, Subotica


Proizvođač:

ALFASIGMA S.P.A.,Via Enrico Fermi 1, Alanno (PE), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-03037-21-001 od 20.06.2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


- hronična venska insuficijencija


Lek Vessel je namenjen za lečenje odraslih.


Doziranje i način primene

Uobičajeno doziranje leka Vessel, rastvor za injekciju, 600 LSU/2 mL (LSU - lipasemic units - jedinice aktivnosti lipoproteinske lipaze): 1 ampula dnevno, primenjena intramuskularno ili intravenski.

Hronična venska insuficijencija: 1 ampula dnevno, primenjena intramuskularno ili intravenski, tokom 15-20 dana. Lečenje nastaviti lekom Vessel za oralnu primenu u trajanju od 30 do 40 dana.

Celokupnu šemu doziranja treba ponoviti bar dva puta godišnje.

Režim doziranja može biti promenjen u zavisnosti od potrebe pacijenata.

Pedijatrijska populacija

Ne postoji odobrena terapijska indikacija za primenu sulodeksida u pedijatrijskoj populaciji. Bezbednost i efikasnost sulodeksida kod dece mlađe od 18 godina nisu ustanovljeni.

Način primene:

Lek Vessel se primenjuje intramuskularno ili intravenski.


Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hlorid, Voda za injekcije Natrijum-hidroksid.


Inkompatibilnost

Sulodeksid je kiseli polisaharid i ako se primenjuje istovremeno sa baznim supstancama, može reagovati stvaranjem kompleksa. Intravenski rastvori koji nisu kompatibilni za istovremenu ptimenu sa sulodeksidom su: vitamin K, kompleks vitamina B, hidrokortizon, hijaluronidaza, kalcijum glukonat, kvaternarne amonijum soli, hloramfenikol, tetraciklin, streptomicin.


Rok upotrebe

5 godina


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 30°C


Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je ampula od tamnog stakla tip I.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 ampula (po 5 ampula u dva uloška od polistirena) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.