Početna stranica Početna stranica

Xultophy
insulin degludek, liraglutid

UPUTSTVO ZA LEKXultophy, 100 j./mL + 3,6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu insulin degludek, liraglutid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xultophy i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Xultophy

 3. Kako se primenjuje lek Xultophy

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xultophy

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Xultophy i čemu je namenjen Čemu je namenjen lek Xultophy

  Lek Xultophy se koristi za poboljšanje vrednosti glukoze (šećera) u krvi kod odraslih pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2 (diabetes mellitus tip 2). Šećernu bolest imate jer Vaše telo:

  • ne stvara dovoljno insulina za regulaciju vrednosti šećera u krvi ili

  • ne može ispravno da iskoristi insulin.


   Kako deluje lek Xultophy

   Lek Xultophy sadrži dve aktivne supstance koje pomažu Vašem telu da reguliše vrednost šećera u krvi:

  • insulin degludek – dugodelujući bazalni insulin koji snižava vrednost šećera u krvi

  • liraglutid – ‘GLP-1 analog’ koji pomaže Vašem telu da stvori više insulina tokom obroka i smanji količinu šećera koji stvara Vaše telo.


   Lek Xultophy i oralni lekovi za lečenje dijabetesa

   Xultophy se koristi u kombinaciji sa lekovima za lečenje dijabetesa za oralnu upotrebu (kao što su metformin, pioglitazon i lekovi iz grupe derivati sulfoniluree). Propisuje se kada navedeni lekovi (korišćeni sami ili u kombinaciji sa GLP-1 terapijom ili sa bazalnim insulinom) nisu dovoljni za regulaciju vrednosti šećera u krvi.


   Ukoliko koristite GLP-1 terapiju

   Morate prekinuti lečenje agonistima GLP-1 receptora pre nego što započnete primenu leka Xultophy.


   Ukoliko koristite insulin

   Morate prekinuti lečenje insulinom pre nego što započnete primenu leka Xultophy.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Xultophy Lek Xultophy ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na insulin degludek ili liraglutid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Xultophy.

  • Ukoliko takođe uzimate kao terapiju derivate sulfoniluree (kao što su glimepirid ili glibenklamid), Vaš lekar Vam može reći da smanjite dozu derivata sulfoniluree u zavisnosti od vrednosti šećera u krvi.

  • Lek Xultophy ne treba da primenjujete ako imate dijabetes melitus tip 1 ili ‘ketoacidozu’ (stanje kod koga dolazi do nagomilavanja kiseline u krvi).

  • Primena leka Xultophy se ne preporučuje kod pacijenata sa zapaljenskim oboljenjem creva ili odloženim pražnjenjem želuca (dijabetesna gastropareza).


   Kada primenjujete lek Xultophy, posebno vodite računa o sledećem:

  • mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija) – ako je vrednost šećera u Vašoj krvi mala, sledite uputstvo opisano u odeljku 4 „Mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija)“.

  • velika vrednost šećera u krvi (hiperglikemija) – ako je vrednost šećera u Vašoj krvi velika, sledite uputstvo opisano u odeljku 4 „Velika vrednost šećera u krvi (hiperglikemija)“.

  • Uverite se da upotrebljavate pravi lek – uvek proverite oznake na penu pre svakog ubrizgavanja kako biste izbegli slučajnu zamenu leka Xultophy drugim lekovima.


   Važne stvari koje morate da znate pre nego što primenite ovaj lek:

   Obavestite svog lekara:

  • ukoliko imate probleme sa očima. Brzo poboljšanje regulacije vrednosti šećera u krvi može dovesti do privremenog pogoršanja problema sa očima dijabetičara. Dugotrajno poboljšanje regulacije vrednosti šećera u krvi može ublažiti probleme sa očima;

  • ukoliko imate ili ste nekada imali oboljenje štitaste žlezde.


   Važne stvari koje morate da znate dok primenjujete ovaj lek:

  • ukoliko imate neprekidan, intenzivan bol u stomaku, obavestite svog lekara – to bi mogao da bude znak zapaljenja gušterače (akutni pankreatitis);

  • dehidratacija (gubitak tečnosti iz organizma) se može javiti u slučaju mučnine ili povraćanja ili ukoliko imate proliv – važno je da pijete puno tečnosti kako biste sprečili dehidrataciju.


   Promene na koži na mestu primene injekcije

   Mesto primene injekcije treba kružno menjati kako bi se sprečile promene potkožnog masnog tkiva, kao što su zadebljana koža, naborana (smežurana) koža ili kvržice ispod kože. Može se dogoditi da insulin ne ispolji dobro svoje dejstvo ukoliko se injekcija primeni u područje sa kvržicama, naborima ili zadebljanjima (videti odeljak 3 „Kako se primenjuje lek Xultophy“). Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bilo kakve promene na koži na mestu primene injekcije. Pre nego što promenite mesto primene injekcije obavestite Vašeg lekara ukoliko trenutno primenjujete injekciju na područja sa promenama. Možda će Vam Vaš lekar savetovati da pažljivije pratite vrednost šećera u krvi i da prilagodite dozu insulina ili drugih lekova za lečenje dijabetesa.


   Deca i adolescenti

   Nemojte primenjivati ovaj lek deci ili adolescentima. Nema iskustva u primeni leka Xultophy kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.

   Drugi lekovi i lek Xultophy

   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Neki lekovi utiču na vrednost šećera u krvi – ovo može značiti da je potrebno promeniti Vašu dozu leka Xultophy.


   U nastavku su navedeni najčešći lekovi koji mogu uticati na Vaše lečenje lekom Xultophy.


   Vrednost šećera u Vašoj krvi može se smanjiti ako uzimate:

  • druge lekove za lečenje dijabetesa (tablete ili injekcije);

  • sulfonamide – koriste se za lečenje infekcija;

  • anaboličke steroide – kao što je testosteron;

  • beta-blokatore – koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska. Oni mogu da otežaju prepoznavanje znakova upozorenja na malu koncentraciju šećera u krvi (videti odeljak 4 „Upozoravajući znaci male koncentracije šećera u krvi – oni se mogu javiti iznenada“);

  • acetilsalicilnu kiselinu (i lekove koji se nazivaju „salicilati“) – koristi se za ublažavanje bolova i lečenje blago povišene temperature;

  • inhibitore monoamino-oksidaze (MAO inhibitore) – koriste se za lečenje depresije;

  • inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitore) – za lečenje nekih oboljenja srca ili visokog krvnog pritiska.


   Vrednost šećera u Vašoj krvi se može povećati ako uzimate:

  • danazol – lek koji utiče na ovulaciju;

  • oralne kontraceptive – tablete za sprečavanje začeća;

  • tireoidne hormone – za lečenje problema sa štitastom žlezdom;

  • hormon rasta – za lečenje nedostatka hormona rasta;

  • lekovi koji se nazivaju „glukokortikoidi“ kao što je kortizon – koriste se za lečenje zapaljenja;

  • lekovi koji se nazivaju „simpatomimetici“ kao što su epinefrin (adrenalin), salbutamol ili terbutalin – koriste se za lečenje astme;

  • lekovi koji se koriste za izbacivanje viška vode iz organizma koji se nazivaju „tiazidi“ – za lečenje visokog krvnog pritiska ili ukoliko Vam se u organizmu zadržava previše vode (nakupljanje vode).


   Oktreotid i lanreotid – koriste se za lečenje akromegalije (redak poremećaj koji karakteriše višak hormona rasta). Oni mogu da povećaju ili da smanje vrednost šećera u Vašoj krvi.


   Pioglitazon – oralni antidijabetik koji se koristi za lečenje šećerne bolesti tip 2. Kod nekih pacijenata sa dugotrajnim dijabetes melitusom tip 2 i srčanim oboljenjem ili prethodnim moždanim udarom, koji su bili lečeni pioglitazonom i insulinom, došlo je do razvoja srčane insuficijencije (slabosti). Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se jave znaci srčane insuficijencije, kao što su neuobičajeni nedostatak vazduha, naglo povećanje telesne mase ili lokalizovani otoci (edemi).


   Varfarin ili drugi lekovi za razređivanje krvi – lekovi koji se koriste za sprečavaje zgrušavanja krvi. Obavestite svog lekara ako uzimate varfarin ili druge lekove protiv zgrušavanja krvi, jer će možda biti potrebne učestalije analize krvi kako bi se odredila sposobnost zgrušavanja krvi (određivanje Internacionalnog normalizovanog odnosa ili INR analiza).


   Primena leka Xultophy sa alkoholom

   Ako konzumirate alkohol, Vaša potreba za lekom Xultophy se može promeniti. Vrednost šećera u Vašoj krvi se može povećati ili smanjiti. Stoga bi trebalo pratiti vrednost šećera u krvi češće nego što je to uobičajeno.


   Trudnoća i dojenje

   Nemojte koristiti lek Xultophy ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću. Obratite se Vašem lekaru za savet ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Nije poznato da li lek Xultophy utiče na bebu.


   Nemojte primenjivati lek Xultophy ukoliko dojite. Nije poznato da li lek Xultophy prelazi u majčino mleko.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Pojava male ili velike vrednosti šećera u krvi može uticati na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja alatima ili mašinama. Ako je vrednost šećera u Vašoj krvi mala ili velika, to se može odraziti na Vašu sposobnost koncentracije ili reagovanja. Ovo može biti opasno po Vas, ali i druge. Konsultujte svog lekara da li treba da upravljate vozilima ako:

  • često imate malu vrednost šećera u krvi

  • teško prepoznajete znake male vrednosti šećera u krvi.


   Lek Xultophy sadrži natrijum

   Lek Xultophy sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Xultophy

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Ukoliko ste slepi ili slabovidi i ne možete da očitate brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj proizvod bez pomoći druge osobe. Obratite se za pomoć osobi sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje pena leka Xultophy.


  Vaš lekar će Vam reći:

  • koliko leka Xultophy će Vam biti potrebno svakog dana

  • kada da proverite vrednost šećera u Vašoj krvi

  • kako da prilagodite doziranje.


   Lek Xultophy se primenjuje u doznim podeocima. Brojač doze na penu pokazuje broj doznih podeljaka.


   Vreme doziranja

  • Lek Xultophy primenjujte jednom dnevno svakog dana, po mogućstvu u isto vreme svakog dana. Odaberite vreme u toku dana kada Vam najviše odgovara.

  • U slučajevima kada primena leka Xultophy nije moguća u uobičajeno vreme, on se može primeniti u drugo doba dana. Postarajte se da vremenski razmak između doza bude najmanje 8 sati.

  • Lek Xultophy možete primeniti nezavisno od obroka.

  • Uvek sledite savete Vašeg lekara u vezi sa dozom i prilagođavanjem doze.

  • Ukoliko želite da promenite Vaš uobičajeni režim ishrane, prvo se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri, jer promena u režimu ishrane može promeniti Vašu potrebu za lekom Xultophy.


   Kako rukovati sa lekom Xultophy

   Xultophy je napunjen injekcioni pen sa mogućnošću odabiranja doze.

  • Lek Xultophy se primenjuje u doznim podeocima. Brojač doze na penu pokazuje broj doznih podeljaka.

  • Jedan dozni podeljak sadrži 1 jedinicu insulin degludeka i 0,036 mg liraglutida.

  • Najveća dnevna doza leka Xultophy je 50 doznih podeljaka (50 jedinica insulin degludeka i 1,8 mg liraglutida).

   Pažljivo pročitajte „Uputstva za upotrebu” koja se nalaze na drugoj strani ovog Uputstva za lek i koristite pen kako je opisano.

   Uvek proverite oznake na nalepnici pena pre primene leka kako biste se uverili da koristite odgovarajući pen.


   Kako da primenite lek

   Pre nego što prvi put primenite lek Xultophy, Vaš lekar ili medicinska sestra će Vam pokazati kako da primenite injekciju.

  • Lek Xultophy se primenjuje potkožnom (supkutanom) injekcijom. Ne sme se primenjivati injekcija u venu ili mišić.

  • Najbolja mesta da sebi primenite injekciju su prednji deo butina, nadlaktica ili prednji deo stomaka (abdomen).

  • Svakodnevno menjajte mesto primene u okviru predela davanja kako biste smanjili rizik za stvaranje gromuljica i udubljenja na koži (vidite odeljak 4).

  • Uvek upotrebite novu iglu za svaku primenu injekcije. Ponovna upotreba iste igle može povećati rizik od začepljenja igle, što može dovesti do primene netačne doze. Nakon svake primene iglu uklonite na bezbedan način.

  • Nemojte špricem izvlačiti rastvor iz pena kako ne bi došlo do grešaka pri doziranju i mogućeg predoziranja.


   Detaljna uputstva za upotrebu se nalaze na drugoj strani ovog uputstva.


   Nemojte primenjivati lek Xultophy

  • Ako je pen oštećen ili ako nije bio ispravno čuvan (vidite odeljak 5).

  • Ako tečnost koju možete videti kroz prozor na skali za očitavanje pena nije bistra i bezbojna.


   Primena kod starijih pacijenata (65 godina ili stariji)

   Lek Xultophy se može primenjivati kod starijih pacijenata, ali ako ste stariji možda može biti potrebno češće proveravanje vrednosti šećera u krvi. Razgovarajte sa svojim lekarom o promeni doze.


   Ako imate oštećenje funkcije bubrega ili jetre

   Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom može biti potrebno da češće proveravate vrednost šećera u krvi. Razgovarajte sa svojim lekarom o promeni doze.


   Ako ste primenili više leka Xultophy nego što treba

   Ako primenite više leka Xultophy nego što je potrebno, vrednost šećera u Vašoj krvi može postati mala (hipoglikemija) ili možete osetiti mučninu ili povraćanje. Ukoliko vrednost šećera u krvi postane mala, vidite savet u odeljku 4 „Mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija)“.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Xultophy

   Ako zaboravite da primenite dozu, primenite propuštenu dozu čim ustanovite propust, vodeći računa da vremenski razmak između primena doza bude najmanje 8 sati. Ako ustanovite da ste propustili Vašu prethodnu dozu u vreme kada treba da primenite redovnu narednu dozu, nemojte primenjivati duplu dozu.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Xultophy

   Ne prekidajte primenu leka Xultophy bez prethodnog savetovanja sa lekarom. Ako prestanete sa primenom leka Xultophy, to može dovesti do veoma velikih vrednosti šećera u krvi, vidite savet u odeljku 4 „Velika vrednost šećera u krvi (hiperglikemija)“.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Sledeća ozbiljna neželjena dejstva mogu se javiti kod primene ovog leka:


  • Mala vrednost šećera u krvi (veoma česta neželjena dejstva: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

   Ukoliko vrednost šećera u Vašoj krvi postane mala, možete izgubiti svest (onesvestiti se). Ozbiljna hipoglikemija može izazvati oštećenje mozga i može biti po život ugrožavajuća. Ukoliko imate znake male vrednosti šećera u krvi, odmah preduzmite mere kako biste povećali vrednost šećera u Vašoj krvi. Videti savet pod „Mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija)“ naveden u nastavku ovog odeljka.

  • Ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija) (nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

   Ukoliko imate ozbiljnu alergijsku reakciju na bilo koju od supstanci leka Xultophy, prekinite sa primenom leka Xultophy i odmah potražite pomoć lekara. Znaci ozbiljne alergijske reakcije su:

   • širenje lokalnih reakcija na druge delove tela

   • iznenada se osećate loše i znojite se

   • osećate teškoće pri disanju

   • osećate ubrzano lupanje srca ili vrtoglavicu.


    Promene na koži na mestu primene injekcije: Ukoliko primenjujete injekciju insulina na isto mesto, masno tkivo može da se smanji (lipoatrofija) ili poveća (lipohipertrofija) (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek). Potkožne kvržice mogu biti uzrokovane i nakupljanjem proteina, koji se naziva amiloid (kutana amiloidoza; nije poznato koliko često se javlja). Može se dogoditi da insulin ne ispolji dobro svoje dejstvo ukoliko se primeni u područje sa kvržicama, naborima ili zadebljanjima. Svaki put promenite mesto primene injekcije kako bi se sprečile ove promene na koži.


    Ostala neželjena dejstva uključuju:

    Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Smanjen apetit, mučnina ili povraćanje, proliv, zatvor, otežano varenje (dispepsija), zapaljenje sluzokože želuca (gastritis), bol u stomaku, gorušica ili nadimanje – obično prolaze nakon nekoliko dana ili nedelja.

    • Reakcije na mestu primene injekcije. Znaci mogu uključivati: modrice, krvarenje, bol, crvenilo, osip, otok ili svrab – ove reakcije obično nestaju nakon nekoliko dana. Ukoliko ne nestanu nakon nekoliko nedelja obratite se Vašem lekaru. Ukoliko ove reakcije postanu ozbiljnije prirode, prekinite sa primenom leka Xultophy i odmah se obratite lekaru.

    • Povećana vrednost enzima pankreasa, kao što su lipaza i amilaza.


     Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Koprivnjača (crvene izbočine na koži, ponekad praćene svrabom).

    • Alergijske reakcije (preosetljivost) kao što su osip, svrab i oticanje lica.

    • Dehidratacija (gubitak tečnosti iz organizma) – važno je uzimati velike količine tečnosti kako bi se sprečila dehidratacija.

    • Podrigivanje (eruktacija) i nadutost (flatulencija).

    • Osip.

    • Svrab.

    • Ubrzani puls.

    • Kamen u žuči.

    • Zapaljenje žučne kese.


     Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

    • Zapaljenje gušterače (pankreatitis).

    • Otoci oko zglobova ruku ili nogu (periferni edem) – kada prvi put počnete sa primenom leka, u Vašem organizmu se može zadržavati više vode nego što bi trebalo. Ovo uzrokuje otoke oko Vaših članaka i drugih zglobova. Ovo je obično kratkotrajno.


     Opšta dejstva u lečenju dijabetesa


     • Mala vrednost šećera u krvi (hipoglikemija)


      Mala vrednost šećera u krvi se može javiti ako:

    • konzumirate alkohol

    • ste fizički aktivni više nego uobičajeno

    • jedete premalo ili propustite obrok

    • koristite previše leka Xultophy.

     Upozoravajući znaci malih vrednosti šećera u krvi – oni se mogu javiti iznenada

     Glavobolja, nerazgovetan govor, ubrzani otkucaji srca, hladan znoj, hladna, bleda koža, mučnina, osećaj izrazite gladi, drhtanje, osećaj nervoze ili zabrinutosti, osećaj neuobičajenog zamora, slabosti i pospanosti ili zbunjenosti, teškoće u koncentraciji, kratkotrajne promene vida.


     Šta učiniti ako osetite malu vrednost šećera u krvi:

    • Uzmite glukozu u tabletama ili drugu užinu bogatu šećerom, kao što su slatkiši, keks ili voćni sok (uvek sa sobom nosite, za svaki slučaj, glukozu u tabletama ili užinu bogatu šećerom).

    • Izmerite vrednost šećera u Vašoj krvi ukoliko ste u mogućnosti i odmorite se. Može biti potrebno više od jednog merenja vrednosti šećera u krvi. To je zbog toga jer se vrednost šećera u krvi možda neće odmah poboljšati.

    • Sačekajte dok znaci male vrednosti šećera u krvi ne nestanu ili dok se vrednost šećera u Vašoj krvi ne ustali. Potom nastavite sa uobičajenom primenom leka.


     Šta druge osobe treba da preduzmu ako se onesvestite:

     Recite svima sa kojima provodite vreme da imate šećernu bolest (dijabetes). Objasnite im šta se može dogoditi ukoliko vrednost šećera u Vašoj krvi postane mala, uključujući i rizik da se onesvestite.


     Objasnite im da, ukoliko se onesvestite, oni moraju:

    • da Vas okrenu na bok

    • odmah potraže medicinsku pomoć

    • da Vam ne daju bilo kakvu hranu ili piće – jer se možete ugušiti.


     Iz nesvesti se možete brže oporaviti pomoću injekcije glukagona. Injekciju može dati samo neko ko zna kako da je primeni.

    • Ako Vam je primenjen glukagon, biće Vam potreban šećer ili slatka užina čim se osvestite.

    • Ako ne reagujete na primenu injekcije glukagona, morate se lečiti u bolnici.

    • Ako se težak oblik male vrednosti šećera u krvi ne leči tokom vremena, može dovesti do oštećenja mozga. Ovo može biti kratkotrajno ili dugotrajno. Može čak izazvati i smrt.


     Porazgovarajte sa Vašim lekarom:

    • ako je vrednost šećera u Vašoj krvi postala tako mala da ste izgubili svest

    • ako ste primili injekciju glukagona

    • ako ste u skorije vreme nekoliko puta imali malu vrednost šećera u krvi.

     Ovo je iz razloga što doziranje leka Xultophy, ishranu ili fizičku aktivnost možda treba promeniti.


     • Velika vrednost šećera u krvi (hiperglikemija)


     Velika vrednost šećera u krvi se može javiti ako:

    • konzumirate alkohol

    • ste fizički aktivni manje nego uobičajeno

    • jedete više nego uobičajeno

    • dobijete infekciju ili povišenu telesnu temperaturu

    • niste primenili dovoljno leka Xultophy, primenjujete manje leka Xultophy nego što Vam je potrebno, ukoliko ste zaboravili da primenite lek Xultophy ili prestanete da primenjujete lek Xultophy bez prethodne konsultacije sa lekarom.


     Upozoravajući znaci velike vrednosti šećera u krvi – oni se obično pojavljuju postepeno

     Crvena, suva koža, osećaj pospanosti ili umora, suva usta, voćni (acetonski) zadah, češće mokrenje, osećaj žeđi, gubitak apetita, mučnina ili povraćanje.

     Ovo mogu biti znaci veoma ozbiljnog stanja zvanog ketoacidoza. Ono predstavlja nagomilavanje kiseline u krvi, jer organizam razlaže masti umesto šećera. Ukoliko se ne leči, može dovesti do dijabetesne kome i potencijalno do smrti.

     Šta preduzeti ako se javi velika vrednost šećera u krvi:

    • Izmerite vrednost šećera u krvi.

    • Proverite prisustvo ketona u krvi ili urinu.

    • Odmah potražite medicinsku pomoć. Prijavljivanje neželjenih reakcija

     Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


     Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

     Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

     website:

     e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Xultophy

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Xultophy posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici napunjenog injekcionog pena i kartonskoj kutiji nakon oznake „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Pre prvog otvaranja

  Čuvati u frižideru (2°C do 8°C). Čuvati udaljeno od elementa za zamrzavanje. Ne zamrzavati. Napunjen injekcioni pen čuvati sa zatvaračem radi zaštite od svetlosti.


  Nakon prvog otvaranja

  Čuvati na temperaturi do 30ºC ili čuvati u frižideru (2ºC – 8ºC) najviše 21 dan. Lek treba odbaciti 21. dana nakon prvog otvaranja. Ne zamrzavati. Napunjen injekcioni pen čuvati sa zatvaračem radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Xultophy


Kako izgleda lek Xultophy i sadržaj pakovanja


Lek Xultophy je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu.

Bezbojna ili skoro bezbojna tečnost bez zamućenja i vidljivih čestica.


3 mL rastvora u ulošku (staklo tip I) sa klipom (halobutil) i zatvaračem (halobutil/poliizopren) nalazi se u višedoznom napunjenom injekcionom penu izrađenom od polipropilena, polikarbonata i akrilonitrilbutadienstirena, koji se nakon što se potroši baca.


Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 napunjenih injekcionih penova (5 x 3 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD

Milutina Milankovića 9 b Beograd


Proizvođač:

NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, Bagsvaerd, Danska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno u


Oktobar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02485-21-001 od 18.10.2022.


Sada okrenite stranu za informaciju o tome kako da koristite Vaš napunjen injekcioni pen.

Uputstvo za upotrebu leka Xultophy, 100 j./mL + 3,6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu


image

image

Molimo Vas pročitajte ova uputstva pažljivo pre primene Vašeg leka Xultophy, napunjeni injekcioni pen.


Ovaj pen nemojte koristiti ukoliko niste pravilno obučeni od strane Vašeg lekara ili medicinske sestre.

Počnite sa proveravanjem Vašeg pena kako biste se uverili da sadrži lek Xultophy, 100 j./mL + 3,6 mg/mL, a potom pogledajte ilustracije u nastavku teksta kako biste se upoznali sa različitim delovima Vašeg pena i sa iglom.


Ukoliko ste slepi ili slabovidi i ne možete da očitate brojač doza na penu, nemojte koristiti ovaj pen bez nečije pomoći. Obratite se za pomoć osobi sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje leka Xultophy, napunjeni injekcioni pen.


Lek Xultophy sadrži insulin degludek i liraglutid. Lek Xultophy se primenjuje u doznim podeocima. Jedan dozni podeljak sadrži 1 jedinicu insulin degludeka i 0,036 mg liraglutida.


Vaš pen je napunjen injekcioni pen sa mogućnošću odabiranja doze. Sadrži 3 mL rastvora leka Xultophy sa mogućnošću odabiranja doza od:


Vaš napunjen injekcioni pen poseduje mogućnost odabiranja doze u vrednostima od 1 doznog podeljka.

Nemojte preračunavati dozu. Odabrani dozni podeoci su jednaki broju prikazanom na brojaču doze.


Vaš pen je predviđen za primenu sa NovoTwist ili NovoFine iglama za jednokratnu upotrebu dužine do 8 mm i ne tanjim od 32G. Igle nisu priložene u pakovanju.


Važna informacija

Posebno obratite pažnju na ova uputstva jer su ona važna za bezbednu upotrebu pena.

image

imageXultophy napunjen injekcioni pen i igla

(primer)


Zatvarač Spoljašnji

pena zatvarač

igle


Unutrašnji zatvarač igle


Igla


Papirna nalepnica


Skala pena

Prozor na skali za očitavanje


Nalepnica pena


Brojač doze

Pokazivač doze Dugme za

odabiranje Dugme za

doze ubrizgavanje

doze sa

Dugme za glatkom

ubrizgavanje površinom

doze

1 Pripremite Vaš pen sa novom iglom


 • Proverite ime i oznaku određene boje na nalepnici Vašeg pena, kako biste se uverili da on sadrži lek Xultophy. Ovo je naročito važno ako primenjujete više lekova koji se primenjuju putem injekcije. Primena pogrešnog leka može naškoditi Vašem zdravlju.

 • Skinite zatvarač pena.

A

image

image

image

image

image


 • Uverite se da je rastvor u Vašem penu bistar i bezbojan. Pogledajte kroz prozor na skali za očitavanje. Ukoliko rastvor izgleda zamućeno, nemojte koristiti pen.

B

 • Uzmite novu iglu i uklonite papirnu nalepnicu.

C

 • Postavite iglu ravno na pen. Okrećite je sve dok ne bude čvrsto postavljena.

D

 • Skinite spoljašnji zatvarač igle i sačuvajte ga za kasnije. Biće Vam potreban nakon ubrizgavanja, kako biste bezbedno uklonili iglu sa pena.

E

 • Skinite unutrašnji zatvarač igle i odbacite ga. Ukoliko pokušate ponovo da ga postavite, možete se slučajno ubosti iglom. Kap rastvora se može pojaviti na vrhu igle. Ovo je normalno, ali ipak morate proveriti protok.

Ne postavljajte novu iglu na pen sve dok ne budete spremni da primenite injekciju.


image Uvek koristite novu iglu za svaku primenu injekcije.

Ovo može sprečiti začepljenje igle, smanjiti rizik od kontaminacije, infekcije i netačnog doziranja.


image Nikada ne upotrebljavajte savijenu ili oštećenu iglu.

F

image

image

image


2 Proverite protok


 • Okrenite dugme za odabiranje doze da odaberete 2 dozna podeoka.

 • Brojač doze i pokazivač doze pokazuju koliko ste odabrali leka Xultophy u doznim podeocima.

Uverite se da brojač doze pokazuje 2.

A


Odabrano 2 dozna podeljka

 • Držite pen sa iglom okrenutom na gore.

Lagano lupkajte vrh pena nekoliko puta kako bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu.

B

 • Pritisnite i tako zadržite dugme za ubrizgavanje doze sve dok se brojač doze ne vrati na 0.

0 mora biti u ravni sa pokazivačem doze. Kap rastvora treba da se pojavi na vrhu igle.


Mala kap može zaostati na vrhu igle, ali ona neće biti ubrizgana.

Ako se kap ne pojavi, ponovite korake od 2A do 2C najviše 6 puta. Ukoliko se kap i dalje ne pojavljuje, promenite iglu i ponovite korake od 2A do 2C još jednom.

Ako se kap rastvora i dalje ne pojavljuje, odbacite pen i uzmite novi.


image Uvek se postarajte da se kap pojavi na vrhu igle pre ubrizgavanja.

Tako ćete biti sigurni da rastvor protiče kroz iglu.

Ukoliko se kap ne pojavljuje, lek neće biti ubrizgan, iako se brojač doza može pomerati. To može ukazivati na začepljenje ili oštećenje igle.


image Važno je da uvek proverite protok pre ubrizgavanja. Ukoliko ne proverite protok, možete primeniti premalo ili nimalo leka. To može dovesti do velike vrednosti šećera u krvi.

C

image

image

image3 Odaberite Vašu dozu


 • Okrećite dugme za odabiranje doze kako biste izabrali dozu koja Vam je potrebna. Brojač doze pokazuje odabranu dozu u doznim podeocima.

Ukoliko odaberete pogrešnu dozu, dugme za odabiranje doze možete okretati unapred ili unazad kako biste korigovali dozu.

Penom se može odabrati najviše 50 doznih podeljaka. Dugmetom za odabiranje doze menja se broj doznih podeljaka.

Samo brojač doza i pokazivač doze će prikazati koliko ste doznih podeljaka odabrali po dozi.

Možete odabrati najviše 50 doznih podeljaka po dozi. Kada Vaš pen sadrži manje od 50 doznih podeljaka, brojač doza se zaustavlja na broju preostalih doznih podeljaka.

Dugme za odabiranje doze različito klikne kada se okreće unapred, unazad ili kada se prekorači broj preostalih doznih podeljaka. Nemojte brojati klikove pena.


image Uvek koristite brojač doza i pokazivač doze da biste videli koliko ste doznih podeljaka odabrali pre primene leka.

Nemojte brojati klikove pena za odabiranje Vaše doze. Ako odaberete i primenite pogrešnu dozu, vrednost šećera u krvi bi mogla postati prevelika ili premala.

Nemojte koristiti skalu pena, ona samo približno pokazuje koliko je rastvora preostalo u Vašem penu.

A


Primeri


Odabrano 5 doznih podeljaka


Odabrana 24 dozna podeljka

Koliko je rastvora preostalo?


 • Skala pena pokazuje koliko je približno rastvora ostalo u Vašem penu.

A


Približno koliko je

ostalo rastvora

 • Kako biste videli tačno koliko je rastvora preostalo, koristite brojač doza:

 • Ukoliko Vam je potrebno više leka od broja doznih podeljaka preostalih u Vašem penu, Vašu dozu možete podeliti između dva pena.

Okrećite dugme za odabiranje doze dok se brojač doze ne zaustavi. Ako pokaže 50, najmanje 50 doznih podeljaka je preostalo u Vašem penu. Ako pokaže manje od 50, prikazan broj predstavlja broj doznih podeljaka preostalih u Vašem penu.image Ukoliko delite dozu budite veoma pažljivi kako biste tačno izračunali.

Ukoliko ste u nedoumici, primenite celokupnu dozu novim penom. Ukoliko pogrešno podelite dozu, primenićete premalo ili previše leka. To može dovesti do prevelike ili premale vrednosti šećera u krvi.

B


Primer

Brojač doze zaustavljen: preostalo 42

dozna podeljka

image

image

image

image


4 Ubrizgajte Vašu dozu


 • Ubodite iglu u kožu na način koji Vam je pokazao Vaš lekar ili medicinska sestra.

 • Postarajte se da možete da vidite brojač doza. Nemojte dodirivati brojač doza Vašim prstima. Ovo može ometati ubrizgavanje.

A

 • Pritisnite i tako zadržite dugme za ubrizgavanje doze sve dok se brojač doze ne vrati na 0.

0 se mora poravnati sa pokazivačem doze. Potom se može osetiti ili čuti klik.

B

 • Iglu zadržite pod kožom nakon što se brojač doze vrati na 0 i polako brojite do 6.

 • Ako iglu izvučete ranije, mogli biste videti mlaz rastvora iz vrha igle. Ako je tako, nije primenjena cela doza i treba češće kontrolisati vrednost šećera u krvi.

C Polako brojite:


1-2-3-4-5-6

 • Izvucite iglu iz kože.

  • Ako se na brojaču doze ne pojavi 0 nakon neprestanog pritiskanja dugmeta za ubrizgavanje doze, možda ste koristili začepljenu ili oštećenu iglu.

  • U tom slučaju - niste primili nimalo leka - iako se brojač doze pomerio sa početne doze koju ste odabrali.

Ukoliko se krv pojavi na mestu primene, lagano pritisnite. Nemojte trljati mesto primene.


Možete primetiti kap rastvora na vrhu igle nakon primene. Ovo je normalno i nema uticaj na Vašu dozu.


image Uvek gledajte u brojač doza kako biste znali koliko doznih podeljaka primenjujete. Držite dugme za ubrizgavanje doze pritisnuto sve dok se brojač doza ne vrati na 0. Ukoliko se brojač doze zaustavi pre nego što se vrati do 0, nije primenjena cela doza, zbog čega bi vrednost šećera u krvi mogla postati prevelika.


Kako prepoznati začepljenu ili oštećenu iglu?

Kako postupiti sa začepljenom iglom?

Promenite iglu kao što je opisano u odeljku 5 i ponovite sve korake počevši od odeljka 1: Pripremite Vaš pen sa postavljenom novom iglom. Proverite jeste li odabrali celu dozu koja Vam je potrebna.

Nikada ne dirajte brojač doze kada primenjujete lek. Time biste mogli prekinuti primenu.

D

image

image

image


5 Nakon primene injekcije


 • Vrh igle uvedite u spoljašnji zatvarač igle postavljen na ravnoj površini bez dodirivanja igle ili spoljašnjeg zatvarača.

A

 • Kada je igla pokrivena, pažljivo pritisnite spoljašnji zatvarač igle do potpunog zatvaranja.

 • Odvrnite iglu i pažljivo je uklonite prema uputstvima Vašeg lekara ili medicinske sestre.

B

 • Vratite zatvarač pena na Vaš pen nakon svake upotrebe sa ciljem zaštite rastvora od svetlosti.


Uvek uklanjajte iglu nakon svake primene leka kako biste bili sigurni da ćete upotrebiti oštru iglu i sprečiti da igle budu začepljene. Ukoliko je igla začepljena, nećete primeniti nimalo leka.

Kada je pen prazan, odbacite ga bez postavljene igle prema uputstvu Vašeg lekara, medicinske sestre, farmaceuta u skladu sa važećim lokalnim zakonskim propisima.


image Nikada ne pokušavajte da vratite unutrašnji zatvarač igle nazad na iglu. Možete se ubosti iglom.

image Uvek skinite iglu sa Vašeg pena nakon svake primene .

Time se smanjuje rizik od začepljenja igala, kontaminacije, infekcije, curenja rastvora i netačnog doziranja.

C

image Dodatne važne informacije


 • Uvek nosite rezervni dodatni pen i nove igle sa sobom, u slučaju gubitka ili oštećenja.

 • Vaš pen i igle uvek držite van vidokruga i domašaja drugih, naročito dece.

 • Nemojte nikada deliti Vaš pen sa drugim osobama. Vaš lek bi mogao da naškodi njihovom zdravlju.

 • Nemojte nikada deliti igle sa drugim osobama. To može da dovede do unakrsne infekcije.

 • Svi koji brinu o pacijentu moraju biti veoma pažljivi kada rukuju iskorišćenim iglama – kako bi se sprečila povreda iglom i unakrsna infekcija.

Briga o Vašem penu


 • Pen nemojte ostavljati u automobilu ili na drugom mestu na kom može postati previše toplo ili previše hladno.

 • Nemojte čuvati pen na temperaturama višim od 30ºC.

 • Vaš pen nemojte izlagati prašini, prljavštini ili tečnostima.

 • Vaš pen nemojte prati, potapati ili podmazivati. Ukoliko je potrebno, očistite ga tkaninom natopljenom blagim deterdžentom.

 • Nemojte bacati Vaš pen ili ga udarati o čvrste površine.

Ukoliko ga ispustite ili sumnjate na neki problem, postavite novu iglu i proverite protok rastvora pre primene.

image


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 515-14-00040-2023-8- 003 od 22.03.2023.