Početna stranica Početna stranica

ACC Kids
acetilcistein

CENE

20 mg/mL, oralni rastvor

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 614,20 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


ACC Kids, 20 mg/mL, oralni rastvor acetilcistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ACC Kids i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ACC Kids

 3. Kako se uzima lek ACC Kids

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ACC Kids

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek ACC Kids i čemu je namenjen

  Lek ACC Kids sadrži aktivnu supstancu acetilcistein, i pripada grupi lekova koja se naziva mukolitici.


  Lek ACC Kids se upotrebljava za smanjenje gustine mukusa (sekret u disajnim putevima) i olakšavanje iskašljavanja kod bronhitisa povezanog sa prehladom kod dece od 2. godine života, adolescenata i odraslih.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ACC Kids Lek ACC Kids ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na acetilcistein, metilparahidroksibenzoat ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka ACC Kids (vidite odeljak 6);

  • ukoliko imate ozbiljno pogoršanje astme;

  • ukoliko imate hronično oboljenje čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (gastrični ili duodenalni ulkus).


  Budući da još uvek nema dovoljno podataka koji se odnose na primenu leka kod novorođenčadi, lek ACC Kids se ne sme upotrbljavati kod dece mlađe od 2 godine.


  Upozorenja i mere opreza


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka ako:

  • imate promene na koži i sluzokoži

   Veoma retko je zabeležena pojava teških neželjenih reakcija na koži (Stevens-Johnson-ov sindrom i Lyell-ov sindrom), sa pojavom plikova ili sa raslojavanjem kože, koja se dovodila u vezu sa primenom acetilcisteina. Ukoliko se pojave nove promene na koži i sluzokoži, potrebno je odmah potražiti savet lekara i prekinuti sa primenom acetilcisteina.


   Potreban je poseban oprez prilikom primene leka ACC Kids:

  • ako imate bronhijalnu astmu (vidite odeljak 2 „Lek ACC Kids ne smete uzimati”),

  • ako imate ili ste nekada imali čir na želucu ili crevima (vidite odeljak 2 „Lek ACC Kids ne smete uzimati”),

  • ako imate netoleranciju na histamin, koja može da dovede do pojave glavobolje, curenja iz nosa i svrab.


  Upotreba acetilcisteina, naročito na početku terapije, može dovesti do razvodnjavanja (omekšavanja), a time i do povećanja količine bronhijalnog sekreta. Ukoliko imate poteškoča sa iskašljavanjem, potrebno je sprovesti odgovarajuće mere kao što su posturalna drenaža i aspiracija sekreta.


  Deca

  Kod dece mlađe od 3 godine, lek se može upotrebljavati samo ukoliko lekar proceni da je neophodno.


  Drugi lekovi i ACC Kids


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Obavestite svog lekara ako uzimate neke od navedenih lekova:

  • antitusike (lekovi protiv kašlja),

  • antibiotike kao što su tetraciklini, penicilin, aminoglikozidi. Ove antibiotike treba primenjivati odvojeno od leka ACC Kids u intervalu od najmanje 2 sata. Ovo se ne odnosi na cefiksim i loracarbef koji se mogu uzimati istovremeno sa acetilcisteinom,

  • nitroglicerin.


  Najmanje 2 sata treba da prođe između upotrebe leka ACC Kids i preparata koji sadrže metale kao što su npr. kalcijum, magnezijum, gvožđe i drugi, jer bioraspoloživost određenih metala može da bude smanjena.

  Upotreba aktivnog uglja može da smanji dejstvo leka ACC Kids.


  Acetilcistein može uticati na rezultate kolorimetrijskih analiza salicilata.

  Takođe, acetilcistein može uticati na rezultate određivanja ketonskih tela u urinu.


  Ne preporučuje se rastvaranje ili mešanje drugih lekova u leku ACC Kids, oralni rastvor.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Trudnoća

  S obzirom na to da nema dovoljno iskustva o primeni acetilcisteina kod trudnica, ne preporučuje se njegova upotreba tokom trudnoće.


  Dojenje

  Nema podataka o izlučivanju acetilcisteina u majčino mleko. Zbog toga se ne preporučuje njegova primena tokom perioda dojenja.


  Ukoliko je neophodno, lek ACC Kids treba primenjivati tokom trudnoće i dojenja samo nakon što lekar pažljivo proceni odnosa koristi i rizika.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  ACC Kids ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


  Lek ACC Kids sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) i natrijum


  Ovaj lek sadrži metilparahidroksibenzoat (E218), koji može izazvati alergijske reakcije, trenutno ili usporeno.


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek ACC Kids

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

Lek je namenjen za odrasle i decu uzrasta 2 ili više godina.


Preporučuje se sledeće doziranje leka ACC Kids:

Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 14 godina:

10 mL oralnog rastvora 2-3 puta na dan (što odgovara 400-600 mg acetilcisteina na dan).


Deca uzrasta od 6 do 14 godina:

10 mL oralnog rastvora 2 puta na dan (što odgovara 400 mg acetilcisteina na dan).


Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

5 mL oralnog rastvora 2-3 puta na dan (što odgovara 200-300 mg acetilcisteina na dan). 10 mL oralnog rastvora odgovara zapremini 2 napunjena šprica.

Način primene

Lek ACC Kids treba uzimati posle obroka.

Lek ACC Kids se uzima oralno pomoću šprica koji se nalazi u pakovanju.


Uputstvo za upotrebu šprica za doziranje:

 1. Otvorite bezbednosni zatvarač na boci pritiskom na dole i okretanjem zatvarača na levo.

 2. Pritisnite priloženi perforirani čep u vrat boce. Ako nije moguće u potpunosti potisnuti čep, može se postaviti i okrenuti zaptivni poklopac. Čep povezuje špric sa bocom i ostaje u vratu boce.

 3. Snažno pritisnite špric u otvor čepa. Klip bi trebalo da bude potisnut u špric što je više moguće.

 4. Pažljivo okrenite bocu sa špricom za 180º, povucite klip naniže do propisanog broja mililitara (mL). Ako se pojave mehurići vazduha u sadržaju šprica, ponovo pritisnite klip u špric i polako ponovo napunite. Ako je propisano više od 5 mL, špric se mora puniti nekoliko puta.

 5. Vratite bocu sa špricom u prvobitan položaj, i izvadite špric iz perforiranog čepa.

 6. Sadržaj šprica se može prazniti direktno u usta deteta ili se može pre uzimanja isprazniti u kašiku. Dete mora da sedi uspravno kada mu se lek daje direktno u usta. Najbolje je prazniti špric sporo ka unutrašnjoj strani obraza da se date ne bi zagrcnulo.


Špric treba oprati nakon svake primene leka, tako što se nekoliko puta napuni čistom vodom i isprazni.


Dužina trajanja terapije


Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 4 do 5 dana morate se obratiti svom lekaru.


Ako Vam se čini da je dejstvo leka ACC Kids suviše slabo ili jako, molimo Vas da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Ako ste uzeli više leka ACC Kids nego što treba


Ako uzmete više leka nego što treba, obratite se svom lekaru.


U slučaju predoziranja može se javiti nadražaj organa za varenje (npr. bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv). Međutim, ozbiljna neželjena dejstva i simptomi trovanja nisu primećeni do sada. Ako se sumnja na predoziranje, molimo Vas da obavestite svog lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek ACC Kids


Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite da uzimate lek ACC Kids i odmah se obratite lekaru ako se kod Vas jave znaci alergijske reakcije (svrab, koprivnjača, osip, nedostatak vazduha, ubrzan rad srca, pad krvnog pritiska i drugo).


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • reakcije preosetljivosti, glavobolja, zujanje u ušima, ubrzan srčani rad, povraćanje, proliv, zapaljenje sluzokože usta, bol u stomaku, mučnina, koprivnjača, osip, angioedem (otok lica, usana, grla, jezika što može biti praćeno otežanim disanjem i gutanjem), egzantem, groznica, pad krvnog pritiska.

   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bronhospazam (grč disajne muskulature praćen otežanim disanjem), dispneja (osećaj nedostatka vazduha), poremećaj varenja.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • anafilaktički šok, anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije, krvarenje.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • otok lica.


  Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih neželjenih reakcija kože, kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza, koje su bile vremenski povezane sa upotrebom acetilcisteina. U većini prijavljenih slučajeva, istovremeno je upotrebljavan barem još jedan lek koji je mogao potencijalno pojačati opisana mukokutana dejstva. U slučaju pojave novih promena na koži i sluzokoži, treba odmah zatražiti savet lekara i prekinuti sa primenom acetilcisteina.


  Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vreme uzimanja acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek ACC Kids

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek ACC Kids posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25°C, najduže 11 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek ACC Kids

Aktivna supstanca je: acetilcistein.

1 mL oralnog rastvora sadrži 20 mg acetilcisteina.

Pomoćne supstance su: metilparahidroksibenzoat (E218); natrijum-benzoat (E211); dinatrijum-edetat; saharin-natrijum; karmeloza-natrijum (E466); natrijum-hidroksid, 10% vodeni rastvor; aroma trešnje; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek ACC Kids i sadržaj pakovanja


Oralni rastvor.


Bistar, blago viskozan oralni rastvor.


Unutrašnje pakovanje je boca od tamnog stakla (tip III prema Ph. Eur.) sa sigurnosnim zatvaračem i PP providnom kapicom.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca sa 100 mL oralnog rastvora, jedan PP špric za doziranje i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD, Kneginje Zorke 2, Beograd


Proizvođač:

SALUTAS PHARMA GMBH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01716-17-001 od 11.12.2017.