Početna stranica Početna stranica

Paclitaxel-Teva
paklitaksel

UPUTSTVO ZA LEK


Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 30mg/5ml

Pakovanje: 1 bočica od 5 ml

Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg/16.7ml

Pakovanje: 1 bočica od 16.7 mlProizvođač:


Adresa:

TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LTD. COMPANY


PHARMACHEMIE B.V.


Godollo, Tancies Mihaly 82, Mađarska Swensweg 5, Haarlem, Holandija

Podnosilac zahteva: TEVA SERBIA D.O.O.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Paclitaxel-Teva, 30mg/5ml, koncentrat za rastvor za infuziju Paclitaxel-Teva, 100mg/16.7ml, koncentrat za rastvor za infuziju INN: paklitaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Paclitaxel-Teva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Paclitaxel-Teva

 3. Kako se upotrebljava lek Paclitaxel-Teva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Paclitaxel-Teva

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Paclitaxel-Teva koncentrat za rastvor za infuziju može da daje isključivo zadravstveno osoblje koje može da vam odgovori na sva pitanja koja eventualno budete imali nakon čitanja ovog uputstva.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


 1. ŠTA JE LEK PACLITAXEL-TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, se koristi u lečenju brojnih različitih vrsta karcinoma uključujući karcinom jajnika i dojke (nakon operacije, ili kod uznapredovalog stadijuma ili tumora koji se širi) i nemikrocelularni karcinom pluća (uznapredovali stadijum). Može se primenjivati u kombinaciji sa drugim terapijskim postupcima ili nakon neuspeha drugih terapija. Takođe se može primenjivati u terapiji pacijenata sa uznapredovalim Kapošijevim sarkomom povezanog sa AIDS-om (sindrom stečene imunodeficijencije) kada prethodne druge terapije nisu bile efikasne. Pakliteksel deluje tako što sprečava rast određenih tumorskih ćelija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PACLITAXEL-TEVA


  Lek Paclitaxel-Teva ne smete koristiti:

  • ako ste preosetljivi (alergični) na paklitaksel, makrogolglicerolricinoleat ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka

  • ako dojite bebu

  • ako imate suviše niske vrednosti belih krvnih zrnaca ili krvnih pločica (ovo se može proveriti

   analizom krvi)

  • ako imate ozbiljnu, nekontrolisanu infekciju a potrebno je da dobijate lek Paclitaxel-Teva za terapiju

  Kapošijevog sarkoma

  • ako imate teško oštećenje jetre.


   Kada uzimate lek Paclitaxel-Teva, posebno vodite računa:

  • ako primetite značajnu alergijsku reakciju koja može uzrokovati nedostatak vazduha, ošamućenost (uzrokovanu niskim krvnim pritiskom), oticanje lica ili osip

  • ako imate oboljenje srca ili jetre (ako je oštećenje jetre teško, ne preporučuje se primena paklitaksela)

  • ako nije normalan broj krvnih ćelija

  • ako imate nepravilan rad srca, ošamućenost ili nesvesticu tokom terapije

  • ako osetite peckanje, žarenje ili ukočenost u prstima šaka i/ili stopala

  • ako ovaj lek dobijate istovremeno sa zračnom terapijom (radioterapijom) pluća (videti odeljak 4.

   Moguća neželjena dejstva)


   Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  • ako se javi proliv tokom ili ubrzo nakon terapije ovim lekom. Ovo može biti znak zapaljenja debelog creva.

  • ako imate Kapošijev sarkom ili imate sor ili zapaljenje u usnoj duplji

  • ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 18 godina


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji

  se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Potreban je veliko oprez ako uzimate druge lekove koji mogu stupiti u interakciju sa paklitakselom. Sledeći lekovi mogu povećati vrednosti paklitaksela u krvi:

  • eritromicin (antibiotik)

  • fluoksetin (koristi se u terapiji nervnih oboljenja kao što je depresija)

  • gemfibrozil (koristi se u prevenciji srčanih oboljenja)

  • nelfinavir i ritonavir (antivirusna terapija kod HIV/AIDS infekcija)


   Sledeći lekovi mogu smanjiti vrednosti paklitaksela u krvi:

  • rifampicin (antibiotik)

  • karbamazepin, fenitoin i fenobarbiton (koriste se u kontroli epilepsije)

  • efavirenz i nevirapin (antivirusna terapija kod HIV/AIDS infekcija)


   Uzimanje leka Paclitaxel-Teva sa hranom ili pićima


   Primena leka Paclitaxel-Teva u reproduktivnom periodu kao i u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Lek Paclitaxel-Teva se ne sme primenjivati tokom trudnoće osim ako to nije jasno savetovano. Ovaj lek može uzrokovati kongenitalne defekte, zbog čega ne smete ostati trudni tokom terapije


   Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


   paklitakselom i morate koristiti efikasne mere kontracepcije tokom terapije paklitakselom, kao i šest meseci nakon završetka terapije. Ako ostanete trudni tokom terapije ili tokom šest meseci od završetka terapije, odmah o tome obavestite svog lekara.

   Nemojte koristiti lek Paclitaxel-Teva ako dojite ili želite da započnete dojenje tokom dobijanja terapije paklitaksela.


   Muški pacijenti bi trebalo da potraže savet u vezi sa kriokonzervacijom (čuvanjem) sperme pre započinjanja terapije paklitakselom, zbog mogućnosti da postanu neplodni.


   Uticaj leka Paclitaxel-Teva na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Neposredno nakon primljene terapijske kure, količina alkohola u ovom leku može uticati na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Pored toga, neka neželjena dejstva leka kao što su ošamućenost, mučnina ili umor takođe mogu uticati na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

   Važne informacije o nekim sastojcima leka Paclitaxel-Teva

   Obzirom da ovaj medicinski proizvod sadrži 49,7% (zapreminski) etanola (alkohola), to iznosi do 20 grama po dozi i odgovara količini od 520 ml piva po dozi ili količini od 210 ml vina po dozi. Ove količine mogu biti opasne za ljude koji pate od alkoholizma. Te činjenice se moraju uzeti u obzir kod pacijenata koji su izloženi visokom riziku kao i kod onih koji pate od nekog poremećaja funkcije jetre ili od epilepsije. Količina etanola u ovom medicinskom proizvodu može dovesti do promene dejstva drugih medicinskih proizvoda.

   Ovaj lek takođe sadrži i makrogolglicerol ricinoleat, koji može dovesti do pojave teških alergijskih reakcija.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PACLITAXEL-TEVA

  Ovaj lek se obično primenjuje u bolnici. Lek Paclitaxel-Teva ćete dobiti pod nadzorom lekara, koji Vam može dati više informacija.


  Pre nego što dobijete injekciju leka Paclitaxel-Teva dobićete druge lekove kako bi se sprečila alergijska reakcija (kortikosteroidi, npr. deksametazon; antihistaminik, npr. difenhidramin i antagonistu H2 receptora, npr. cimetidin ili ranitidin).


  Paklitaksel se može primeniti sam ili u kombinaciji sa drugim antitumorskim lekovima. Vaš lekar će


  Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  odlučiti o dozi leka koju treba da dobijete i koliko doza ćete dobiti. Ako dobijate kombinovanu terapiju paklitaksela i cisplatina, paklitaksel bi trebalo da dobijete pre cisplatina kako bi se smanjila mogućnost pojave neželjenih dejstava. Ako dobijate kombinovanu terapiju paklitaksela i doksorubicina, paklitaksel bi trebalo da dobijete 24 sata nakon doksorubicina.


  Paklitaksel ćete dobiti u vidu infuzije (spora injekcija putem kapi) u venu. Odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru ako osetite bol na mestu primene injekcije tokom ili ubrzo nakon terapije. Bol oko mesta primene injekcije znači da igla nije bila pravilno ubačena u venu.


  Doza paklitaksela zavisiće od bolesti koja se leči, rezultata analiza krvi ili neželjenih efekata koje ste imale prilikom primene predhodnih doza. Doza takođe zavisi od površine kože (izraženo kao mg/m²) koja se izračunava na osnovu Vaše telesne visine i težine. U zavisnosti od Vaše bolesti, tipično doziranje je između 100 mg/m² i 220 mg/m² paklitaksela koji se primenjuje tokom 3 ili 24 sata i ponavlja se na dve ili tri nedelje.

  Ako ste uzeli više leka Paclitaxel-Teva nego što je trebalo

  S obzirom da ćete paklitaksel najverovatnije dobijati u bolnici, pod nadzorom lekara, malo je verovatno da nećete dobiti pravu dozu leka. Međutim ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi doze koju dobijate, molimo da se obratite svom lekaru.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Paclitaxel-Teva


  Nije relevantno jer lek Paclitaxel-Teva daju lekar ili medicinska sestra.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Paclitaxel-Teva

  Vaš lekar će odlučiti kada da prekinete lečenje lekom Paclitaxel-Teva.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Paclitaxel-Teva, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti

  kod svih.


  Ako se kod Vas jave neka od dole navedenih neželjenih dejstava, obavestite odmah lekara, s obzirom da ova neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili


  Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  hospitalizacija.


  Povremena neželjena dejstva koja se mogu javiti kod više od 1 osobe na 1000, navedena su ispod:

  • izraženi bol u grudima koji može da se širi u vilicu ili ruku, preznojavanje, nedostatak vazduha i mučnina (srčani udar)

  • teška infekcija uključujući sepsu (trovanje krvi) sa stanjem šoka

  • osećaj neuobičajene hladnoće ili toplote (groznica ili drhtavica)

  • zgrušavanje krvi u venama (tromboza) i zapaljenje vena udruženo sa formiranjem krvnih ugrušaka (tromboflebitis)- ovo se može manifestovati kao bol i/ili oticanje ruku ili nogu ili zapaljenje vene

  • teške alergijske reakcije koje uzrokuju nizak ili visok krvni pritisak, bol u grudima, probleme sa disanjem, ubrzan srčani ritam, bol u stomaku, bol u rukama i nogama, preznojavanje, izraženi svrab i/ili

   bol u leđima.


   Retka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod manje od 1 osobe na 1000, navedena su ispod:

  • teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija): iznenada se može javiti osip koji svrbi

   (koprivnjača), oticanje šaka, stopala, zglobova, lica, usana ili grla (što može uzrokovati teškoće sa disanjem ili gutanjem) i možete osetiti nesvesticu

  • nedostatak vazduha, kašalj, iskašljavanje krvi ili bol u grudima ili ramenu (npr. embolija pluća).

   Neki od ovih efekata ne moraju se javiti odmah (fibroza pluća).


   Veoma retka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod manje od 1 osobe na 10000, navedena su ispod:

  • životno ugrožavajuće alergijske reakcije (anafilaktički šok)

  • epi napadi

  • brz nastanak osipa praćen pojavom promena na koži na tabanim i dlanovima i ulceracijama u ustima (eritema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom, epidermalna nekroliza). Izraženo ljušćenje kože (eksfolijativni dermatitis)

  • perzistentni proliv


   Obavestite lekara što je pre moguće ako primetite nešto od navedenog:

   Veoma česta neželjena dejstva koja se mogu javiti kod više od 1 osobe na 10, navedena su ispod:

  • slabost mišića ili zglobova, bol, bol ili gubitak senzibiliteta u ekstremitetima. Ova neželjena dejstva

   se smanjuju ili nestaju nekoliko meseci nakon prestanka terapije paklitakselom.

  • infekcije: ovo može biti udruženo sa smanjenjem broja krvnih ćelija usled primene terapije

   paklitaksela


   Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  • supresija kostne srži, što može dovesti do smanjenja ćelija krvi i rezultirati infekcijama, anemijom sa bledilom i slabošću, i modricama i krvarenjem

  • nizak krvni pritisak što može uzrokovati da osećate omaglicu, posebno kada ustajete

  • bol u mišićima ili zglobovima

  • gubitak kose

  • mučnina i povraćanje

  • blaga dijareja

  • rane u ustima ili jeziku

  • blage alergijske reakcije uključujući crvenilo lica i osip

  • nervni poremećaji- što se može manifestovati kao bockanje i mravinjanje u šakama i stopalima


   Česta neželjena dejstva koja se mogu javiti kod više od 1 osobe na 100, navedena su ispod:

  • usporen srčani rad

  • reakcije na mestu primene leka (lokalni otok, bol, crvenilo, otvrdnuće tkiva, ekstravazacija (curenje leka izvan vene) što može dovesti do celulitisa (bolni otoci i crvenilo)

  • privremene blage promene na noktima i koži


   Povremena neželjena dejstva koja se mogu javiti kod više od 1 osobe na 1000, navedena su ispod:

  • nepravilan srčani rad

  • nesvestica

  • visok krvni pritisak (što može dovesti do glavobolje)

  • žuta prebojenost beonjača ili kože

  • bol u sredogruđu koji može biti uzrokovan srčanim oboljenjem

  • bol ili slabost u srčanom mišiću (degeneracija srčanog mišića)

  • nepravilan srčani rad (može biti uzrokovano nepravilnim sprovođenjem impulsa)


   Retka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod manje od 1 osobe na 1000, navedena su ispod:

  • zapaljenje pluća (pneumonija)

  • efekti na nerve koji kontrolišu mišiće, što dovodi do mišićne slabosti u rukama i nogama (motorna

   neuropatija)

  • svrab, osip/crvenilo

  • nakupljanje tečnosti u celom telu (edem)

  • dehidratacija

  • gubitak energije


   Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  • problemi sa plućima kao što su zapaljenje ili nakupljanje tečnosti, što može otežati disanje

  • bol u stomaku uzrokovan zapaljenjem creva, opstrukcijom creva ili perforacijom zida creva

  • upala pankreasa koja dovodi do ozbiljnog bola u abdomenu i leđima (pankreatitis)

  • srčana slabost (srčana insuficijencija)

  • opšta nelagodnost


   Veoma retka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod manje od 1 osobe na 10000, navedena su ispod:

  • ubrzan srčani rad

  • koprivnjača (urtikarija)

  • efekti na mozak (encefalopatija)

  • oštećenje jetre koje može biti teško (hepatička nekroza). Ovo može imati efekat na funkciju mozga

   (hepatička encefalopatija).

  • gubitak sluha ili zujanje u ušima

  • problemi sa ravnotežom

  • poremećaj vida

  • nestabilnost tokom hodanja

  • ošamućenost

  • glavobolja

  • otežano pražnjenje creva

  • bol u trbuhu što može biti uzrokovano nakupljanjem tečnosti u trbuhu (ascites), zapaljenjem creva ili formiranjem krvnog ugruška u krvnim sudovima creva

  • gubitak apetita

  • konfuzija

  • šok

  • gubitak noktiju na prstima šaka i stopala (savetuje se da nosite zaštitnu odeću ako bi zaštitili šake i

   stopala od sunca)

  • gorušica, mučnina i/ili povraćanje što može biti uzrokovano zapaljenjem jednjaka

  • kašalj

  • mišićna slabost, grčevi, jak bol u crevima ili stomaku ili ošamućenost prilikom ustajanja što može

   biti uzrokovano oboljenjem nervnog sistema

  • akutna leukemija (karcinom krvi) ili povezana stanja (mijelodisplastični sindrom) što će Vaš lekar

   proveriti


   Neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću pojavljivanja:


   Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  • Stanje uzrokovano proizvodima raspada umirućih ćelija kancera (sindrom lizirajućeg tumora), što može uzrokovati pojavu povišenih vrednosti natrijuma ili kalijuma, ili nizak nivo kalcijuma u krvi

  • Nagomilavanje tečnosti u oku (makularni edem)

  • Poremećaji vida kao što su blicevi svetlosti u oku (fotopsija) ili male tačke i prašina koja pliva u vašem vidnom polju (vitrous floateri)

  • Bolest vašeg vezivnog tkiva (skleroderma)

  • Autoimuni poremećaj koji može uticati na vašu kožu, zglobove, bubrege, mozak ili druge organe

  (sistemski lupus eritematozus)


  Kao i mnogi drugi antitumorski lekovi, i paklitaksel može uzrokovati sterilitet, koji može biti trajan. Potrebno je da pacijenti muškog pola zatraže savet lekara o čuvanju sperme pre započinjanja terapije, zbog mogućnosti nastanka trajne neplodnosti tokom terapije paklitakselom.


  Paklitaksel može uzrokovati zapaljenje pluća kada se primenjuje u kombinaciji sa, ili nakon, radioterapije.


  Laboratorijska ispitivanja (npr. analiza krvi) mogu se sprovoditi kako bi se proverile moguće promene u funkciji jetre, bubrega ili broja krvnih ćelija, što sve mogu biti neželjena dejstva paklitaksela.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK PACLITAXEL-TEVA


  Rok upotrebe

  Bočica pre otvaranja:

  2 godine.


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na bočici i na spoljašnjem, kartonskom pakovanju nakon oznake „nemojte koristiti nakon“ ili „exp“. Prva 2 navedena broja označavaju mesec, dok dva zadnja navedena broja označavaju godinu. Datum isteka roka trajanja se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Nakon prvog otvaranja pre razblaživanja


  Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


  Hemijska i fizička stabilnost u toku upotrebe je 28 dana na temeperaturi ispod 25˚C nakon višestrukih uboda i izvlačenja sadržaja iglom.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, nakon prvog otvaranja koncentrovani rastvor za infuziju se može čuvati maksimalno 28 dana do 25˚C. Ostala vremena čuvanja i uslovi čuvanja u toku upotrebe su odgovornost korisnika.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja

  Hemijska i fizička stabilnost u toku upotrebe pripremljenog rastvora za infuziju je 27 h na temperaturi

  do 25˚C kada je razblažen 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natrijum hlorida za infuziju, ili 50 mg/ml (5%) rastvorom glukoze za infuziju, ili mešavinom 9mg/ml (0,9%) rastvora natrijum hlorida za infuziju i 50 mg/ml (5%) rastvora glukoze za infuziju ili Ringerovim rastvorom za infuziju koji sadrži 50 mg/ml (5%) glukoze.


  Hemijska i fizička stabilnost u toku primene rastvora za infuziju je demonstrirana na 5˚C i na 25˚C u toku 14 dana, kada se razblaži sa 50 mg/ml (5%) rastvorom glukoze za infuziju i 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natijum hlorida za infuziju.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, pokazalo se da je rastvor pripremljen za infuziju stabilan 27 sati na temeperaturi do 25˚C. Ostali uslovi čuvanja i vreme skladištenja u toku upotrebe su odgovornost korisnika.


  Čuvanje


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. U originalnom pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Paciltaxel-Teva


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Akt ivna supstanca ovog leka je paklitaksel.

Jedan mililitar koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 6 mg paklitaksela. Bočica od 5 ml sadrži 30 mg paklitaksela.

Bočica od 16.7 ml sadrži 100 mg paklitaksela.

Ostali sastojci ovog leka su: makrogolglicerolricinoleat; etanol, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna.

Kako izgleda lek Paciltaxel-Teva i sadržaj pakovanja


Paciltaxel-Teva je bistar, bezbojan ili slabožut viskozan rastvor, bez vidljivih čestica; pakovan u bočice koje sadrže 5 ml i 16.7 ml koncentrata za rastvor za infuziju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Proizvođači:


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

P.O. Box 552,

2003 RN Haarlem, Holandija


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út 82, 2100 Gödöllö,

Mađarska


Nosilac dozvole:

TEVA Serbia d.o.o.

Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2012.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)Paklitaksel je indikovan za početnu terapiju lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke ili u kombinaciji sa antraciklinom, kod pacijenata kojima odgovara terapija antraciklinom, ili u kombinaciji sa trastuzumabom, kod pacijenata koji imaju prekomernu ekspresiju receptora 2 za humani epidermalni faktor rasta (HER-2) na 3+ nivou što je utvrđeno imunohistohemijski i za koje terapija antraciklinom nije odgovarajuća.


Kao monoterapija, paklitaksel je indikovan za lečenje metastaskog karcinoma dojke kod pacijenata koji nisu kandidati za standarnu terapiju antraciklinima ili je terapija antraciklinima bila neuspešna.


Uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC):

Paklitaksel, u kombinaciji sa cisplatinom, indikovan je za lečenje nemikroceluklarnog karcinoma pluća (NSCLC) kod pacijenata koji nisu kandidati za potencijalno kurativnu hiruršku intervenciju i/ili terapiju zračenjem.


Kapošijev sarkom (KS) povezan sa AIDS-om

Paklitaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa uznapredovalim Kapošijevim sarkomom povezanim sa AIDS- om, kod kojih prethodna terapija lipozomalnim antraciklinom nije uspela.

Ograničeni podaci o efikasnosti podržavaju ovu indikaciju.


Doziranje i način primene

Premedikacija: Svi pacijenti moraju biti podvrgnuti premedikaciji kortikosteroidima, antihistaminicima i H2 antagonistima, pre upotrebe leka paklitaksel, s ciljem prevencije ozbiljnih reakcija preosetljivosti, i to tako:


Premedikacija

Doza

Primena pre paklitaksela

deksametazon

20 mg oralno* ili i.v.**

oralna primena: približno 12 i 6

sati

i.v. primena: 30 do 60 minuta

difenhidramin***

50 mg i.v.

30 do 60 minuta

cimetidin ili

ranitidin

300 mg i.v.

50 mg i.v.


30 do 60 minuta

*8-20mg za pacijene sa Kapošijevim sarkomom

**intravenski

***ili ekvivalentni antihistaminik, npr. hlorfenamin 10mg i.v. primenjen 30 do 60 min. pre paklitaksela.


Paclitaxel treba primenjivati putem infuzionog sistema sa filterom, čije su mikropore na membrani ≤0,22 μm.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Zbog mogućnosti da dođe do pajave ekstravazacije, preporučuje se pažljivo praćenje mesta infuzije, zbog moguće infiltracije tokom davanja leka.


Prva linija terapije karcinoma ovarijuma:

Preporučuje se kombinovana terapija paklitakselom i cisplatinom, iako se istražuju i drugi režimi primene. Prema dužini trajanja infuzije, dva dozna režima se preporučuju: paklitaksel 175 mg/m² primenjen intravenski u periodu od 3 sata, zatim cisplatin u dozi od 75 mg/m² na svake tri nedelje; ili paklitaksel 135 mg/m² u 24- časovnoj infuziji, zatim cisplatin u dozi od 75 mg/m², sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa.


Druga linija terapije karcinoma ovarijuma:

Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena u periodu od 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa.


Adjuvantna hemioterapija karcinoma dojke:

Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena u periodu od 3 sata, svake treće nedelje tokom četiri

ciklusa, nakon AC terapije.


Prva linija hemioterapije karcinoma dojke:

Kada se koristi u kombinaciji sa doksorubicinom (50 mg/m²), paklitaksel treba primeniti 24 h nakon

doksorubicina. Preporučena doza paklitaksela je 220 mg/m² primenjena intravenski u periodu od 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa.

Kada se koristi u kombinaciji sa trastuzumabom, preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena u

periodu od 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa. Sa infuzijom paklitaksela može se otpočeti sledećeg dana nakon davanja prve doze trastuzumaba ili odmah nakon narednih doza trastuzumaba ukoliko je podnošljivost prethodne doze trastuzumaba bila dobra.


Druga linija hemioterapije karcinoma dojke:

Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena u periodu od 3 sata, sa pauzom od 3 nedelje između ciklusa.


Terapija uznapredovalog nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC):

Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena u periodu od 3 sata, praćena cisplatinom u dozi od 80

mg/m² sa tronedeljnim intervalom između terapija.


Terapija Kapošijevog sarkoma povezanog za AIDS-om:


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Preporučena doza paklitaksela je 100 mg/m² primenjena u 3-časovnoj intravenskoj infuziji svake dve nedelje.


Prilagođavanje doze:

Naredne doze paklitaksela se primenjuju u zavisnosti od individualne tolerancije pacijenta.


Paklitaksel ne treba ponovo primeniti dok broj neutrofila ne bude ≥ 1,5 x 109/l (≥1 x 109/l za pacijente sa Kapoši sarkomom), a broj trombocita ≥ 100 x 109/l (≥75 x 109/l za pacijente sa Kapošijevim sarkomom).


Kod pacijenata kod kojih je došlo do teške neutropenije (broj neutrofila < 0,5 x 109/l za minimum 7 dana) ili teške periferne neuropatije, treba smanjiti dozu paklitaksela za 20% u narednim ciklusima (25% za pacijente sa Kapošijevim sarkomom).


Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre:

Adekvatni podaci nisu dostupni za prilagođavanje doze kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem jetre. Paklitaksel se ne sme primenjivati kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre.


Pedijatrijska upotreba:

Upotreba paklitaksela kod dece ispod 18 godina starosti se ne preporučuje, usled nedostatka podataka o

bezbednosti i efikasnosti.

Kontraindikacije

Primena paklitaksela je kontraindikovana kod pacijenata sa teškom poznatom preosetljivošću na paklitaksel, makrogolglicerolricinoleat ili na bilo koji od pomoćnih sastojaka ovog leka.


Primena paklitaksela je kontraindikovana tokom dojenja.

Ne sme se primenjivati kod pacijenata čiji je broj neutrofila pre početka terapije <1.5 x 109/l (<1 x 109/l kod pacijenata sa Kapošijevim sarkomom) ili čiji je broj trombocita <100 x 109/l (odnosno <75 x 109/l kod pacijenata

sa Kapošijevim sarkomom).

Kod pacijenata sa Kapošijevim sarkomom, koji imaju istovremene, teške, nekontrolisane infekcije paklitaksel je takođe kontraindikovan.


Primena paklitaksela je kontraindikovana kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Paclitaxel se mora primenjivati pod nadzorom lekara koji ima iskustvo u primeni hemioterapijskih agenasa. Pošto može doći do pojave značajnih reakcija preosetljivosti, neophodna je odgovarajuća oprema za regovanje u takvim situacijama.

Imajući u vidu mogućnost ekstravazacije, savetuje se stogo praćenje mesta infuzije zbog moguće pojave infiltracije tokom primene leka.


Pre upotrebe paklitaksela, pacijentima se moraju dati kortikosteroidi, antihistaminici i H2 antagonisti. Kada se koristi u kombinaciji sa cisplatinom, paklitaksel treba dati pre cisplatina.

Značajne reakcije preosetljivosti, manifestovane dispnejom koja zahteva upotrebu bronhodilatatora i hipotenzijom koja zahteva lečenje, angioedemom i generalizovanom urtikarijom, zabeležene su kod <1% pacijenata lečenih paklitakselom nakon adekvatne premedikacije. Ove reakcije su verovatno posredovane histaminom. U slučaju teških reakcija preosetljivosti treba odmah prekinuti infuziju paklitakselom, započeti agresivnu simptomatsku terapiju a pacijentu ne treba ponovo davati paklitaksel. Lek paklitaksel sadrži makrogolglicerolricinoleat koji može izazvati ovakve reakcije.


Supresija koštane srži (primarno neutropenija) je dozno-limitirajuća toksičnost. Potrebno je često proveravati krvnu sliku. Ponovna primena paklitaksela se ne preporučuje sve dok broj neutrofila ne bude ≥ 1.5 x 109/l ( ≥ 1 x 109/l za pacijente sa Kapošijevim sarkomom), a broj trombocita ≥ 100 x 109/l (≥ 75 x 109/l za KS pacijente). U kliničkim studijama sa pacijentima sa Kapošijevim sarkomom, većina pacijenata je primala faktor stimulacije granulocitne loze (G-CSF).


Teški poremećaji u srčanoj provodljivosti su retko zabeleženi kod monoterapije paklitakselom. Ukoliko dođe do razvoja značajnih abnormalnosti u sprovodljivosti srca tokom terapije paklitakselom, odmah treba primeniti odgovarajuću terapiju i nastaviti sa kontinuiranim praćenjem stanja srca i tokom narednih primena terapije paklitakselom.

Hipotenzija, hipertenzija i bradikardija su primećene u toku primene paklitaksela. Pacijenti su obično asimptomatski i uglavnom ne zahtevaju primenu neke terapije. Preporučuje se često praćenje vitalnih znakova, a naročito u toku prvog sata primene infuzije paklitaksela. Teški kardiovaskularni poremećaji su primećeni češće kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća nego kod pacijenata sa karcinomom dojke ili ovarijuma. Jedan jedini slučaj srčane insuficijencije kao posledica davanja paklitaksela je zabeležen u AIDS-KS kliničkoj studiji.

Kada se paklitaksel koristi u kombinovanoj terapiji sa doksorubicinom ili trastuzumabom u inicijalnoj terapiji


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


metastatskog karcinoma dojke, treba obratiti pažnju na praćenje funkcija srca. Kod kandidata za terapiju paklitakselom u navedenim kombinovanim terapijama, pre početka terapije mora se izvršiti kardiološki pregled, uključujuću anamnezu, fizički pregled, elektrokardiogram (EKG), ehokardiogram, i/ili MUGA skeniranje. Srčanu funkciju treba dalje pratiti tokom terapije (npr. svaka tri meseca). Praćenje može pomoći da se pravovremeno otkriju pacijenti kod kojih je nastala srčana disfunkcija. Ordinirajući lekar na osnovu pažljive procene kumulativne doze primljenog (mg/m3) antraciklina, donosi odluku o učestalosti procene ventrikularne funkcije. Kada testovi pokazuju pogoršanje srčane funkcije, čak iako je to pogoršanje asimptomatsko, lekar mora pažljivo da razmotri kliničke koristi dalje terapije u odnosu na mogući rizik od oštećenja srca uključujući i mogućnost ireverzibilnog oštećenja. Ukoliko se sa terapijom nastavlja, kontrola srčane funkcije treba da se radi češće (npr. na svaka 1-2 ciklusa). Za detaljnije informacije pogledati Sažetak karakteristika leka za trastuzumab ili doksorubicin.

Periferna neutropatija: Iako je pojava periferne neuropatije česta, razvoj teških simptoma je redak. U teškim slučajevima, preporučuje se smanjenje doze za 20% (25% kod pacijenata sa KS) u narednim ciklusima paklitakselom. Kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, primena paklitaksela u kombinaciji sa cisplatinom češće je dovodila do pojave teške neurotoksičnosti nego primena paklitaksela u monoterapiji. U prvoj liniji hemioterapije kod pacijenata sa karcinomom ovarijuma, primena paklitaksela u 3-časovnoj infuziji u kombinaciji sa cisplatinom, češće je dovodila do pojave teške neurotoksičnosti nego primena kombinacije ciklofosfamida i cisplatina.


Oštećenje funkcije jetre: Pacijenti sa oštećenjem jetre mogu imati povećani rizik od toksičnih efekata, posebno za razvoj mijelosupresije stepena III-IV. Nema podataka da je toksičnost paklitaksela povećana kada se primenjuje kao 3-časovna infuzija kod pacijenata sa blagim poremećajem funkcije jetre. Nema podataka o primeni paklitaksela kod pacijenata sa teškom holestazom.

Kada se paklitaksel primenjuje kao duža infuzija kod pacijenata sa umerenim do teškim oštećenjem jetre, može se uočiti teži stepen mijelosupresije. Pacijente treba pažljivo pratiti radi mogućeg razvoja težeg stepena mijelosupresije (videti odeljak 4.2). Nema dovoljno podataka o prilagođavanju doza kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem jetre. Pacijentima sa teškim oštećenjem jetre ne treba primenjivati paklitaksel.


Etanol: Lek Paclitaxel-Teva sadrži etanol (396 mg/ml) koji može štetno delovati kod pacijenata koji su alkoholičari. Sadržaj alkohola takođe treba imati u vidu kada se lek Paklitaxel-Teva primenjuje kod visoko rizičnih grupa pacijenata, kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili pacijenti sa epilepsijom. Količina alkohola u ovom leku može izmeniti efekte drugih lekova.


Intra-arterijska primena: Treba obratiti posebnu pažnju na to da se izbegava intra-arterijska primena paklitaksela, pošto su u studijama na životinjama, kada je ispitivana lokalna podnošljivost, primećene teške


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


tkivne reakcije nakon intraarterijske primene.


Pseudomembranozni kolitis je retko zabeležen, uključujući slučajeve kod pacijenata koji nisu istovremeno primali antibiotsku terapiju. Ovo neželjeno dejstvo treba imati na umu pri diferencijalnoj dijagnozi kod slučajeva teškog ili dugotrajnog proliva koji se javlja u toku ili u kratkom vremenskom intervalu nakon primene paklitaksela.


Paklitaksel u kombinaciji sa terapijom zračenja pluća (nezavisno od redosleda primene) može doprineti razvoju

intersticijalnog pneumonitisa.

U mnogim eksperimentima paklitaksel je pokazao teratogeno, embriotoksično i mutageno dejstvo. Zato i muškarci i žene reproduktivne sposobnosti, kao i njihovi partneri, treba da koriste kontraceptivna sredstva u toku terapije i najmanje 6 meseci nakon terapije paklitakselom.

Muškarci koji treba da prime ovaj lek treba da potraže savet lekara o čuvanju sperme pre terapije, usled mogućnosti nastanka ireverzibilne neplodnosti tokom terapije sa paklitakselom.


Kod pacijenata sa KS, teški mukozitis se retko javlja. U slučaju pojave teškog oblika mukozitisa, dozu paklitaksela treba smanjiti za 25%.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Premedikacija cimetidinom ne utiče na klirens paklitaksela.

Cisplatin:

Preporučeni režim doziranja paklitaksela u prvoj liniji hemioterapije karcinoma ovarijuma jeste da se paklitaksel daje pre cisplatina. Kada se paklitaksel daje pre cisplatina, bezbednosni profil paklitaksela odgovara profilu kad se primenjuje kao monoterapija. Kada se paklitaksel daje posle cisplatina, kod pacijenata se javlja izraženija mijelosupresija i oko 20% smanjenja u klirensu paklitaksela. Pacijenti oboleli od karcinoma ginekoloških organa, koji se leče paklitakselom i cisplatinom mogu imati povećan rizik od oštećenja funkcije bubrega, u poređenju sa monoterapijom cisplatinom.


Doksorubicin: Pošto može doći do smanjenja eliminacije doksorubicina i njegovih aktivnih metabolita kada se paklitaksel i doksorubicin daju u vremenski bliskom razmaku, prilikom inicijalnog lečenja metastatskog karcinoma dojke paklitaksel treba davati 24 sata nakon primene doksorubicina.


Metabolizam paklitaksela katalizovan je, jednim delom, preko izoenzima citohroma P450 - CYP2C8 i 3A4


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


(videti odeljak 5.2). Kliničke studije pokazale su da je glavni metabolički put paklitaksela kod ljudi katalizovan pomoću izoenzima CYP2C8 do 6α-hidroksipaklitaksela.

Zbog toga treba obratiti pažnju prilikom istovremenog davanja paklitaksela i lekova za koje se zna da inhibiraju (na primer eritromicin, fluoksetin, gemfibrozil) ili indukuju (na primer rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, efavirenc, nevirapin) CYP2C8 ili 3A4.

Istovremena primena ketokonazola (poznatog snažnog inhibitora CYP3A4) ne inhibira eliminaciju paklitaksela kod pacijenata – stoga se oba leka mogu primenjivati zajedno, bez podešavanja doze. Dalji podaci, o mogućim interakcijama između paklitaksela i drugih CYP3A4 supstrata/inhibitora, su ograničeni. Zbog toga je potreban oprez kod istovremene primene paklitaksela i poznatih inhibitora (npr. eritromicin, fluoksetin, gemfibrozil) ili induktora (npr. rifampicin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, efavirenc, nevirapin) izoenzima CYP2C8 ili 3A4.

Studije kod pacijenata sa KS, koji su primali istovremeno više lekova, pokazuju da je sistemski klirens paklitaksela bio značajno niži u prisustvu nelfinavira i ritonavira, ali ne i indinavira. Nedovoljno je podataka o interakcijama sa ostalim inhibitorima proteaza. Usled toga, paklitaksel treba primenjivati uz oprez kod pacijenata koji istovremeno primaju inhibitore proteaza.

Primena u reproduktivnom periodu kao i u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća


Paklitaksel se pokazao kao embriotoksičan i fetotoksičnost kod zečeva.


Nema podataka o primeni paklitaksela kod trudnica. Ako se primenjuje kod trudnica, paklitaksel kao i ostali citotoksični lekovi može dovesti do oštećenja fetusa i zato ga ne treba primenjivati u trudnoći, osim u onim slučajevima kada se to smatra apsolutno neophodnim.

Ženama treba savetovati da tokom terapije paklitakselom izbegavaju da zatrudne, a ukoliko pacijentkinja zatrudni za vreme terapije paklitakselom treba odmah obavestiti ordinirajućeg lekara. Muškarci i žene koji imaju reproduktivnu sposobnost, kao i njihovi partneri, treba da koriste kontraceptivna sredstva u toku terapije i najmanje 6 meseci nakon terapije paklitakselom.


Dojenje

Nije poznato da li se paklitaksel izlučuje u majčino mleko. Upotreba paklitaksela je kontraindikovana tokom

dojenja. Za vreme terapije lekom paklitaksel, dojenje treba prekinuti.


Fertilitet

Paklitaksel je kod pacova uzrokovao smanjenje fertiliteta.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Muški pacijenti bi trebalo da potraže savet u vezi sa kriokonzervacijom sperme pre započinjanja terapije paklitakselom, zbog mogućnosti da postanu neplodni.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Ovaj lek sadrži alkohol, što može smanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva

Ukoliko nije drugačije naznačeno, sledeći podaci odnose se na sveukupnu bazu podataka o bezbednosti kod 812 pacijenta sa solidnim tumorima koji su u okviru kliničkih studija lečeni monoterapijom paklitakselom. Kako je KS populacija vrlo specifična, posebno poglavlje zasnovano na kliničkoj studiji sa 107 pacijenta, je opisano na kraju ovog odeljka.

Ako nije navedeno drugačije, učestalost i težina neželjenih efekata su u suštini iste pri primeni paklitaksela kao terapije kod karcinoma ovarijuma, karcinoma dojke ili NSCLC-a. Starost pacijenta ne utiče posebno ni na jedan od posmatranih toksičnih efekata paklitaksela.


Najčešće značajno neželjeno dejstvo izazvano paklitakselom bilo je mijelosupresija (supresija koštane srži). Teška neutropenija (< 0.5 x 109/l) uočena je kod 28 % pacijenata, ali nije bila udružena sa febrilnim epizodama. Kod samo 1% pacijenata došlo je do pojave teške neutropenije koja je trajala 7 ili više dana. Trombocitopenija je zabeležena kod 11% pacijenata. Kod 3 % pacijenata broj trombocita se barem jednom tokom istraživanja smanjio na vrednost < 50 x 109/l. Anemija je primećena kod 64% pacijenata, ali samo kod 6% pacijenata bila je jako izražena (Hb <8.1 g/dl). Učestalost i težina anemije povezane su sa početnim vrednostima hemoglobina pre početka studije.


Neurotoksičnost, uglavnom periferna neuropatija, javljala se češće i kao teža pri primeni 175 mg/m2 u 3- časovnoj infuziji (neurotoksičnost kod 85 % pacijenata, kod 15 % teška), nego pri primeni 135 mg/m2 u 24- časovnoj infuziji (periferna neuropatija kod 25 % pacijenata, kod 3 % teška), kada se paklitaksel primenjivao u kombinaciji sa cisplatinom. Kod pacijenata sa NSCLC i pacijentkinja sa karcinomom jajnika, uočen je jasan porast pojave teške neurotoksičnosti pri terapiji paklitakselom u 3-časovnoj infuziji, koju je sledio cisplatin. Periferna neuropatija može da se pojavi nakon prvog ciklusa terapije i može da se pogorša u toku daljeg davanja paklitaksela. U nekoliko slučajeva periferna neuropatija je bila razlog za prekid terapije paklitakselom. Stanje se


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


obično poboljšavalo ili povlačilo u vremenu od nekoliko meseci nakon prekida terapije paklitakselom. Prethodno postojeće neuropatije koje su rezultirale iz prethodnih terapija nisu kontraindikacija za terapiju paklitakselom.


Artralgija ili mijalgija su se pojavile kod 60% pacijenata, a bile su teške kod 13% od njih.


Značajne reakcije preosetljivosti sa mogućim smrtnim ishodom (definisane kao hipotenzija koja zahteva terapiju, angioedem, zastoj u disanju koji zahteva terapiju bronhodilatatorima ili generalizovana urtikarija) zabeležene su kod dva pacijenta (<1%). Kod 34% pacijenata (17% svih ciklusa terapije) došlo je do blagih reakcija preosetljivosti. Ove blage reakcije, uglavnom crvenilo lica i osip, nisu zahtevale lečenje i nisu sprečavale dalji nastavak terapije paklitakselom.


Reakcije na mestu uboda injekcije (na mestu ubrizgavanja) u toku intravenske primene mogu da izazovu lokalizovani edem, bol, eritem i induraciju, a ponekad ekstravazacija može da rezultira celulitisom. Zabeleženi su slučajevi ljuspanja/ljuštenja kože, a ponekad su ove pojave bile u vezi sa ekstravazacijom. Takođe može doći do promene boje kože. Retko su zabeleženi slučajevi ponovne pojave kožnih reakcija na mestu prethodne ekstravazacije nakon primene paklitaksela na nekom drugom mestu, tzv. "recall". U ovom trenutku nije poznato specifično lečenje reakcija ekstravazacije.

U nekim slučjevima se dogodi izbijanje reakcije na mestu uboda injekcije odnosno na mestu ubrizgavanja ili se

reakcija pojavi tokom produžene infuzije, ili se pojava te reakcije odloži za nedelju do 10 dana.


U donjoj tabeli navedena su neželjena dejstva, bez obzira na stepen težine, koja se odnose na primenu 3-časovne infuzije paklitaksela kod metastatske bolesti, kao monoterapije, (812 pacijenta koji su lečeni u kliničkim ispitivanjima), kao i prema izveštajima iz postmarketinškog praćenja* paklitaksela.


Učestalost navedenih neželjenih dejstava definiše se na sledeći način: veoma česta neželjena dejstva (≥ 1/10); česta (≥ 1/100, <1/10); povremena neželjena dejstva (≥ 1/1 000, < 1/100); retka (≥ 1/10 000, <1/1 000); veoma retka neželjena dejstva (< 1/10 000) i nepoznata učestalost neželjenih dejstava (to su neželjena dejstva čija učestalost se ne može utvrditi na osnovu raspoloživih podataka). U okviru svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su prikazana, odnosno navedene prema redosledu opadajuće ozbijnosti, odnosno u smeru od težih neželjenih dejstava ka lakšim.


Infekcije i infestacije: Veoma česta: infekcije (uglavnom urinarnog trakta i infekcije gornjih disajnih puteva), sa zabeleženim slučajevima smrtnog ishoda.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


Povremena: septički šok

Retka*: pneumonija, peritonitis, sepsa

Poremećaji krvi i limfnog sistema:

Veoma česta: mijelosupresija, neutropenija, anemija,

trombocitopenija, leukopenija, krvarenje

Česta: neutropenijska groznica

Retka*: febrilna neutropenija

Veoma retka*: akutna mijeloidna leukemija, mijelodisplastični sindrom

Poremećaji imunog sistema:

Veoma česta: manje reakcije preosetljivosti

(uglavnom crvenilo lica i osip)

Povremena: značajne reakcije preosetljivosti koje zahtevaju terapiju (na primer hipotenzija, angioneurotski edem, respiratorni distres, generalizovana urtikarija, drhtavica, bol u leđima, bol u grudima, tahikardija, abdominalni bol, bol u ekstremitetima, dijaforeza i hipertenzija)

Retka*: anafilaktičke reakcije

Veoma retka*: anafilaktički šok

Poremećaji metabolizma i ishrane:

Veoma retka*: anoreksija

Nepoznata*: sindrom lizirajućeg tumora

Psihijatrijski poremećaji:

Veoma retka*:stanje konfuzije

Poremećaji nervnog sistema:

Veoma česta: neurotoksičnost (uglavnom: periferna

neuropatija) parestezija, pospanost

Retka*: motorna neuropatija (sa posledičnom manjom distalnom slabošću).

Veoma retka*: neuropatija autonomnog nervnog

sistema (rezultira paralitičkim ileusom i ortostatskom hipotenzijom), epileptički napadi-tipa grand mal,

konvulzije, encefalopatija, vrtoglavica, glavobolja, ataksija

Poremećaji oka:

Veoma retka*: oštećenje optičkog nerva i/ili vizuelni

poremećaji (scintilirajući skotomi), posebno kod pacijenata koji su primali više doze nego što je preporučeno

Nepoznata*: makularni edem, fotopsija, mrlja na


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


vidnom polju mrežnjače

Poremećaji uha i labirinta:

Veoma retka*: ototoksičnost, gubitak sluha, tinitus,

vrtoglavica

Kardiološki poremećaji:

Česta: bradikardija

Povremena: kardiomiopatija, asimptomatska ventrikularna tahikardija, tahikardija sa bigeminijom, AV blok i sinkopa, infarkt miokarda

Retka: srčana insuficijencija

Veoma retka*: atrijalna fibrilacija, supraventrikularna

tahikardija

Vaskularni poremećaji:

Veoma česta: hipotenzija

Povremena: hipertenzija, tromboza, tromboflebitis

Veoma retka*: šok

Nepoznata: flebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

Retka*: dispneja, pleuralna efuzija, intersticijalna

pneumonija, fibroza pluća, plućna embolija,

respiratorna insuficijencija

Vrlo retka*: kašalj

Gastrointestinalni poremećaji:

Veoma česta: mučnina, povraćanje, dijareja,

inflamacija mukoze

Retka*: opstrukcija creva, perforacija creva, ishemijski kolitis, pankreatitis

Veoma retka*: mezenterična tromboza,

pseudomembranozni kolitis, neutropenijski kolitis, nekrotizirajući enterokolitis, ezofagitis, konstipacija, ascites

Hepato-bilijarni poremećaji:

Veoma retka*: hepatička nekroza, hepatička

encefalopatija (oba sa zabeleženim slučajevima smrtnog ishoda)

Poremećaji kože i pokožnog tkiva:

Veoma česta: alopecija

Česta: prolazne i blage promene na noktima i koži

Retka*: svrab, osip, eritem.

Veoma retka*: Stivens-Džonsonov sindrom, epidermalna nekroliza, eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis, urtikarija, oniholiza (pacijenti koji su na terapiji treba da nose zaštitu od


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


sunca na šakama i stopalima)

Nepoznata: skleroderma

Poremećaji mišićno-koštanog i vezivnog tkiva:

Veoma česta: artralgija, mijalgija

Nepoznata: sistemski lupus eritematozus

Opšti poremećaji i poremećaji na mestu primene

leka:

Česta: reakcije na mestu uboda injekcije (uključujući

lokalizovani edem, bol, eritem, induraciju, ponekad ekstravazacija može uzrokovati celulitis, fibrozu i nekrozu kože)

Retka*: astenija, pireksija, dehidratacija, edemi, malaksalost

Laboratorijska ispitivanja:

Česta: izraziti porast aspartate aminotransferase-AST

(SGOT) i alkalne fosfataze

Povremena: izraziti porast nivoa bilirubina

Retka*: povećanje vrednosti kreatinina u krvi


Pacijenti oboleli od karcinoma dojke koji primaju paklitaksel kao adjuvantnu terapiju posle AC terapije imaju veću učestalost: neurosenzorne toksičnosti, reakcija preosetljivosti, artralgija/mialgija, anemije, infekcija, groznice, mučnina / povraćanja i proliva u odnosu na pacijente koje primaju samo AC terapiju. Ipak, učestalost ovih neželjenh dejstva odgovara učestalosti neželjenih dejstva kod primene monoterapije paklitakselom, a koja su navedena ranije.


Kombinovana terapija

Sledeća diskusija odnosi se na dva velika ispitivanja prve linije hemioterapije kod karcinoma ovarijuma (paklitaksel + cisplatin: više od 1050 pacijentkinja); dve kliničke studije faze III prve linije terapije metastatskog karcinoma dojke: jedna je ispitivala kombinovanu terapiju sa doksorubicinom (paklitaksel + doksorubicin: 267 pacijenata), dok je u drugoj ispitivana kombinovana terapija sa trastuzumabom (planirana analiza podgrupa, paklitaksel + trastuzumab: 188 pacijentkinja) i dve kliničke studije faze III za lečenje uznapredovalog NSCLC (paklitaksel + cisplatin: više od 360 pacijenata).


Kada se daje kao 3-časovna infuzija u prvoj liniji hemioterapije karcinoma ovarijuma, neurotoksičnost, artralgija/mijalgija i preosetljivost češće su zabeležene i bile su teže kod pacijenata koji su lečeni


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


paklitakselom praćenim cisplatinom nego kod pacijenta koji su primali ciklofosfamid, a zatim cisplatin.

Uočeno je da je pojava mijelosupresije ređa i lakša kod terapije paklitakselom u tročasovnoj infuziji nakon čega je davan cisplatin nego kod pacijenata koji su primali ciklofosfamid, a zatim cisplatin.


Kod prve linije hemioterapije metastatskog karcinoma dojke, neutropenija, anemija, periferna neuropatija, artralgija/mialgija, astenija, groznica i proliv, češće i teže su primećeni, kada se primenjivao paklitaksel (220 mg/m2) kao 3-časovna infuzija 24 časa posle doksorubicina (50 mg/m2) u poređenju sa standardnom FAC- terapijom (5-FU 500 mg/m2, doksorubicin 50 mg/m2, ciklofosfamid 500 mg/m2). Mučnina i povraćanje su ređi i blaži kod režima sa paklitakselom (220 mg/m2) / doksorubicinom (50 mg/m2), u poređenju sa standardnim FAC- režimom. Moguće je da je primena kortikosteroida doprinela manjoj učestalosti i težini mučnine i povraćanja u grupi pacijenata lečenih sa paklitakselom/doksorubicinom.

Prilikom primene 3-časovne infuzije paklitaksela u kombinaciji sa trastuzumabom u prvoj liniji terapije pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke češće su, u odnosu na monoterapiju paklitakselom, primećene sledeće reakcije (bez obzira na njihovu povezanost sa paklitakselom ili trastuzumabom): zastoj srca (8% nasuprot 1 %), infekcija (46% nasuprot 27%), drhtavica (42% nasuprot 4%), groznica (47% nasuprot 23%),

kašalj (42% nasuprot 22%), osip (39% nasuprot 18%), artralgija (37% nasuprot 21%), tahikardija (12% nasuprot

4%), proliv (45% nasuprot 30 %), hipertonija (11% nasuprot 3%), epistaksa (18% nasuprot 4%), akne (11%

nasuprot 3%), herpes simpleks (12% nasuprot 3%), slučajna povreda (13% nasuprot 3%), nesanica (25%

nasuprot 13%), rinitis (22% nasuprot 5%), sinuzitis (21% nasuprot 7%) i reakcije na mestu primene (7%

nasuprot 1%). Neke od navedenih razlika u učestalosti mogu se protumačiti povećanim brojem i trajanjem lečenja kombinacijom paklitaksel/trastuzumab, u poređenju sa monoterapijom paklitakselom. Teška neželjena dejstva opisana su sa sličnom učestalošću za paklitaksel/trastuzumab u kombinovanoj terapiji i za monoterapiju paklitakselom.

Kada je doksorubicin primenjen u kombinaciji sa paklitakselom kod metastatskog karcinoma dojke, primećeni su poremećaji kontraktilnosti srca (≥20%-tno smanjenje frakcije izbacivanja leve komore) kod 15 % pacijenata, nasuprot 10 % kod standardnog FAC-režima. Kongestivni zastoj srca primećen je kod < 1 % pacijenata u obe paklitaksel/doksorubicin i standardna FAC grupe. Primena trastuzumaba u kombinaciji sa paklitakselom kod pacijenata koji su prethodno lečeni antraciklinima dovelo je do povećane učestalosti i težine poremećaja srčane funkcije, u poređenju sa pacijentima koji su lečeni monoterapijom paklitakselom (NYHA klasa I/II 10% nasuprot 0%; NYHA klasa III/IV 2% nasuprot 1%), ali retko je dolazilo i do smrtnog ishoda (videti Sažetak karakteristika leka za trastuzumab). U svim slučajevima, osim u navedenim retkim, pacijenti su reagovali na odgovarajuće lečenje.

Radijaciona pneumonija je zabeležena kod pacijenata koji su istovremeno primali i terapiju zračenjem.

Kapošijev sarkom povezan sa AIDS-om

Sa izuzetkom hematoloških i hepatičkih neželjenih dejstava (videti niže), učestalost i težina neželjenih dejstava


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


su generalno slične između bolesnika s Kapošijevim sarkomom i pacijenata sa drugim solidnim tumorima, a koji su lečeni sa monoterapijom paklitaksela. Podaci se baziraju na kliničkoj studiji u koju je bilo uključeno 107 pacijenata.


Poremećaji krvi i limfnog sistema: supresija koštane srži je najvažnija toksičnost koja ograničava dozu. Neutropenija je najznačajnije hematološko neželjeno dejstvo. U toku prvog ciklusa lečenja, teška neutropenija (<0.5 x 109/l) se pojavila kod 20% pacijenata. Tokom celokupnog perioda lečenja, teška neutropenija se javila kod 39% pacijenata. Neutropenija je bila prisutna >7 dana kod 41% i 30-35 dana kod 8% pacijenata. U okviru 35 dana došlo je do oporavka kod svih praćenih pacijenata. Učestalost neutropenije IV stepena koja je trajala ≥ 7 dana iznosila je 22%.


Febrilna neutropenija povezana s paklitakselom javila se kod 14% pacijenata i u 1,3 % svih ciklusa lečenja. U toku primene paklitaksela pojavile su se i 3 septične epizode (2,8%) povezane sa lekom koje su završile fatalno.


Trombocitopenija se javila kod 50% pacijenata, a bila je izrazito teška (<50 x 109/l) kod 9% pacijenata. Samo 14% pacijenata je imalo smanjenje broja trombocita <75 x 109/l, barem jednom u toku lečenja. Krvarenje povezano sa paklitakselom pojavilo se kod < 3% pacijenata, ali su hemoragijske epizode bile lokalizovane.


Anemija (Hb < 11 g/dl) je zabeležena kod 61% pacijenta, a bila je izrazito teška (Hb < 8 g/dl) u 10% slučajeva. Transfuzija eritrocita je bila potrebna kod 21% pacijenata.


Hepatobilijarni poremećaji: među pacijentima (>50% pacijenata na inhibitorima proteaze) sa normalnom funkcijom jetre pre lečenja, 28% pacijenata je imalo povišen bilirubin, 43% povišenu alkalnu fosfatazu i 44% povišen AST (SGOT). Za svaki od navedenih parametara, povećanje je bilo teško u 1% slučajeva.


Predoziranje


Ne postoji poznati antidot za slučajeve predoziranja lekom paklitaksel. U slučaju predoziranja, stanje pacijenata treba pažljivo pratiti. Terapaiju u ovim slučajevima treba usmeriti na glavne vrste toksičnosti koje se u slučajevima predoziranja mogu predvideti, a to su: supresija koštane srži, periferna neuropatija i mukozitis. Predoziranje kod pedijatrijske populacije može biti povezana sa akutnom toksičnošću koja je izazvana etanolom.


Inkompatibilnost: Makrogolglicerol ricinoleat može uzrokovati izdvajanje DEHP (di-(2-etilheksil)ftalat) iz plastikovanih kontejnera od polivinil hlorida (PVC), koje se povećava sa vremenom i koncentracijom. Shodno


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


tome, priprema, čuvanje i primena razblaženog rastvora paklitaksela za infuziju treba da se sprovode korišćenjem opreme koja ne sadrži PVC.


Rukovanje: Kao i sa svim antineoplastičnim agensima, treba biti jako oprezan prilikom rukovanja lekom Paclitaxel-Teva. Trudnice ne treba da rukuju citostatičnim agensima.

Razblaživanje treba obaviti pod aseptičnim uslovima od strane iskusnog osoblja i u za to namenjenom prostoru. Osoblje treba da nosi adekvatne zaštitne rukavice. Treba izbegavati kontakt sa kožom ili mukoznim membranama. U slučaju kontakta sa kožom, to područje treba isprati sapunom i vodom. Nakon topikalne

izloženosti zapaženi su svrab, peckanje i crvenilo. U slučaju kontakta sa mukoznim membranama, treba ih dobro isprati vodom. Nakon inhalacije, može doći do dispneje, bola u grudima, pečenja u grlu i mučnine.

Ukoliko se neotvorene bočice čuvaju u frižideru ili zamrzivaču, može doći do stvaranja taloga koji se rastvara nakon malo ili nimalo mućkanja nakon dostizanja sobne temperature. Ovo ne utiče na kvalitet proizvoda. Ukoliko rastvor i dalje ostane mutan ili ukoliko se primeti nerastvoran precipitat, bočicu treba odbaciti.

Nakon višestrukog ubadanja i izvlačenja leka, bočice su mikrobiološki, hemijski i fizički stabilne do 28 dana na


temperaturi od 25 ˚C. Ostala vremena čuvanja i uslovi čuvanja u toku upotrebe su odgovornost korisnika. “Chemo-Dispensing Pin“ sredstvo ili slična sredstva koja imaju zašiljen vrh ne treba koristiti pošto mogu izazvati kolaps zatvarača bočice i samim tim gubitak sterilnog integriteta.


Priprema rastvora za intravensku primenu

Pre infuzije, Paclitaxel-Teva se mora razblažiti pod aseptičnim uslovima 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natrijum

hlorida za infuziju, ili 50 mg/ml (5%) rastvorom gukoze za infuziju, ili mešavini 9 mg/ml (0,9%) rastvorom natrijum hlorida za infuziju i 50 mg/ml (5%) rastvorom gukoze za infuziju, ili Ringerovim rastvorom za infuziju koji sadrži 50 mg/ml (5%) glukoze, do konačne koncentracije od 0,3 do 1,2 mg/ml.


Nakon pripreme, rastvor može biti blago zamućen, što potiče od rastvarača, i ne uklanja se filtracijom. Paclitaxel-Teva treba primenjivati kroz filtere sa membranom sa mikroporama ≤ 0,22 µm. Nije primećeno značajno smanjenje jačine nakon simuliranog davanja rastvora kroz IV sistem koji sadrži in-line filter.


Retko su prijavljivane precipitacije u toku infuzije paklitaksela, obično na kraju 24-časovnog perioda infundovanja. Iako uzrok ove precipitacije nije razjašnjen, verovatno je povezan sa prezasićenjem razblaženog rastvora. Da bi se smanjio rizik od precipitacije, Paclitaxel-Teva treba upotrebiti što pre nakon razblaživanja, i treba izbegavati prekomerno mešanje, vibraciju ili mućkanje. Infuzione setove treba dobro isprati pre upotrebe. U toku infuzije treba redovno pratiti izgled rastvora i ukoliko dođe do precipitacije, prekinuti infuziju.


Da bi se smanjila izloženost pacijenata DEHP-u (di-(etilheksil) ftalat) koji se može ispirati sa plastčnih PVC


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)


infuzionih materijala, razblaženi rastvori paklitaksela treba da se čuvaju u ne-PVC bočicama (staklo, polipropilen) ili plastičnim kesama (polipropilen, poliolefin) i primenjivati kroz polietilenske setove. Upotreba filter sistema koji u svom sastavu imaju ulaz i/ili izlaz plastificiran PVC-om ne rezultira značajnim ispiranjem DEHP.


Uklanjanje

Svi delovi korišćeni za pripremu, primenu ili koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa lekom Paclitaxel-Teva treba da budu odbačeni prema lokalnim uputstvima za rukovanje citotoksičnim jedinjenima.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa zakonskim propisima.


Broj rešenja: 515-01-2225-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (30mg/5ml); Broj rešenja: 515-01-2227-12-001 od 26.09.2012. za lek Paclitaxel-Teva, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (100mg/16.7ml)