Početna stranica Početna stranica

Mozobil
pleriksafor

UPUTSTVO ZA LEK


Mozobil, 20 mg/mL, rastvor za injekciju INN: pleriksafor


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mozobil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Mozobil,

 3. Kako se primenjuje lek Insuman Mozobil ,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mozobil,

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Mozobil i čemu je namenjen

  Lek Mozobil sadrži aktivnu supstancu pleriksafor, koja blokira protein na površini matičnih ćelija krvi. Ovaj protein „vezuje“ krvne matične ćelije u koštanoj srži. Pleriksafor poboljšava oslobađanje matičnih ćelija u sistemsku cirkulaciju (mobiliše ih). Matične ćelije tada mogu biti sakupljene pomoću uređaja koji razdvaja komponente krvi (aparat za aferezu) i nakon toga zamrznute i čuvane do transplantacije.


  Ukoliko je mobilizacija slaba, lek Mozobil se koristi da pomogne u prikupljanju krvnih matičnih ćelija za kolekciju, čuvanje i ponovno davanje (transplantaciju) kod pacijenata sa limfomom (malignim oboljenjem belih krvnih zrnaca) i multiplim mijelomom (malignom prekomernom produkcijom plazma ćelija u koštanoj srži).


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Mozobil Lek Mozobil ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični na pleriksafor ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (naveden u odeljku 6.).


   Upozorenja i mere opreza

   Obratite se svom lekaru:

  • ukoliko imate ili ste imali bilo kakav problem sa srcem;

  • ukoliko imate poremećaj bubrega. Vaš lekar može prilagoditi dozu;

  • ukoliko imate povećan broj belih krvnih ćelija (zrnaca);

  • ukoliko imate smanjen broj krvnih pločica;

  • ukoliko ste imali osećaj nesvestice ili blagu vrtoglavicu pri stajanju ili sedenju ili ako ste ikada ranije izgubili svest neposredno nakon primene injekcije;

  • ukoliko ste mlađi od 18 godina. Dejstvo leka Mozobil kod dece i adolescenata nije ispitano.

  Vaš lekar može zahtevati redovnu kontrolu krvne slike, u cilju praćenja broja krvnih ćelija.

  Ukoliko imate leukemiju (maligno oboljenje krvi ili koštane srži), ne preporučuje se primena leka Mozobil u svrhu mobilizacije matičnih ćelija.


  Drugi lekovi i Mozobil


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali ili ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Trudnoća i dojenje

  Lek Mozobil ne treba da koristite ukoliko ste trudni, pošto nema iskustava o upotrebi ovog leka kod trudnica. Veoma je važno da obavestite svog lekara ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Ukoliko ste u reproduktivnom periodu, preporučuje se da koristite kontracepciju.


  Ne smete da dojite, ukoliko koristite lek Mozobil, pošto nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Mozobil može prouzrokovati vrtoglavicu i premorenost. Stoga, nemojte upravljati motornim vozilom, ukoliko osećate vrtoglavicu, premor ili Vam nije dobro.


  Lek Mozobil sadrži natrijum


  Lek Mozobil sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po jednoj dozi odnosno suštinski je bez natrijuma.

 3. Kako se primenjuje lek Mozobil

  Lek Mozobil davaće Vam lekar ili medicinska sestra u vidu injekcije.

  Prvo ćete primati G-CSF, a potom Mozobil

  Mobilizacija će otpočeti tako što ćete prvo dobijati drugi lek pod nazivom G-CSF (faktor stimulacije kolonija granulocita). G-CSF će pomoći leku Mozobil da pravilno funkcioniše u Vašem organizmu. Ukoliko želite da znate više o leku G-CSF, pitajte Vašeg lekara i pročitajte uputstvo za taj lek.

  Koliko leka Mozobil se daje?

  Uobičajena doza leka Mozobil je ili 20 mg (fiksna doza), ili 0,24 mg/kg telesne mase/dan. Vaša doza leka Mozobil zavisi od Vaše telesne mase, koja treba da se izmeri nedelju dana pre nego što primite prvu dozu leka. Ukoliko imate umeren ili težak poremećaj funkcije bubrega, Vaš lekar će smanjiti dozu.

  Kako se daje lek Mozobil?

  Mozobil se primenjuje u vidu supkutane injekcije (potkožno).

  Kada se lek Mozobil daje prvi put?

  Primićete Vašu prvu dozu leka Mozobil 6 do 11 sati pre primene postupka afereze (sakupljanja Vaših matičnih ćelija krvi).

  Koliko dugo se lek Mozobil primenjuje?

  Terapija lekom Mozobil traje 2 do 4 uzastopna dana (u nekim slučajevima do 7 dana), sve dok ne bude sakupljeno dovoljno matičnih ćelija za Vašu transplantaciju. U pojedinim slučajevima, može se desiti da ne bude sakupljeno dovoljno matičnih ćelija i stoga će se nameravano sakupljanje prekinuti.

  .


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Molimo Vas da odmah obavestite svog lekara ukoliko

  • ubrzo nakon dobijanja leka Mozobil, se pojavi osip, oticanje oko očiju, nedostatak daha (otežano disanje) ili nedostatak kiseonika, osećaj vrtoglavice pri stajanju ili sedenju, osećaj nesvestice ili nesvestica.

  • imate bol u gornjem levom delu trbuha ili levom ramenu.

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • proliv, mučnina, crvenilo ili iritacija na mestu primene injekcije.

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Glavobolja;

  • Vrtoglavica, osećaj premorenosti ili se osećate loše;

  • Poremećaj spavanja;

  • Nadimanje, zatvor, slabo varenje, povraćanje;

  • Stomačni problemi kao što su bol, otok i nelagodnost;

  • Suvoća usta, trnjenje u predelu oko usana;

  • Preznojavanje, crvenilo kože po celom telu, bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima i kostima.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Alergijske reakcije poput kožnog osipa, oticanja oko očiju, nedostatka daha

  • Anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok.

  • Abnormalni snovi, noćne more

   Neželjena dejstva na sistem za varenje ponekad mogu biti i teška (proliv, povraćanje, stomačni bolovi i mučnina), što se retko dešava.

   Srčani udari

   U kliničkim ispitivanjima, kod pacijenata sa prisutnim faktorima rizika za pojavu srčanog udara, povremeno je dolazilo do srčanog udara nakon istovremene primene lekova Mozobil i G-CSF. Molimo Vas da odmah informišete Vašeg lekara ukliko se kod Vas ispolji nalagodnost u predelu grudnog koša.

   Žmarci, trnci i utrnulost

   Žmarci, trnci i utrnulost pojedinih delova tela česta su pojava kod pacijenata koji primaju terapiju za lečenje raka. Ovi osećaji javljaju se kod približno jednog od pet pacijenata. Izgleda da i pri primeni leka Mozobil učestalost ovih efekata nije veća.

   Takođe se na testovima krvi može videti porast broja belih krvnih ćelija (leukocitoza). Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ,ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Mozobil

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Mozobil posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici nakon „Važi do:“ Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Nakon otvaranja bočice, lek Mozobil se mora upotrebiti odmah.


  Lekove ne treba uklanjati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta na koji način treba da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.

  Neupotrebljeni lek i otpadni materijal treba ukloniti bezbedno, u skladu sa važećim propisima.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Mozobil


Kako izgleda lek Mozobil i sadržaj pakovanja

Lek Mozobil je bistar, bezbojan do slabožut rastvor za injekciju. Jedna bočica sadrži 1,2 mL rastvora.

Unutrašnje pakovanje je bočica (providno staklo tipa I) sa čepom od gume (koji ne sadrži lateks) i aluminijumskim prstenom sa plastičnim flip-off zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa lekom i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI Novi Beograd, Beograd

Proizvođač:

GENZYME LIMITED

37 Hollands road, Haverhill Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Februar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-00475-18-002 od 31.01.2019.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Mozobil je indikovan u kombinacjii sa faktorom stimulacije granulocitnih kolonija (G-CSF), za pojačanje mobilizacije hematopoetskih matičnih ćelija u perifernu krv radi prikupljanja i nakon toga obavljanja autologe transplantacije, kod pacijenata sa limfomom i multiplim mijelomom čije se ćelije slabo mobilišu (videti odeljak Doziranje i način primene).


Doziranje i način primene


Terapija lekom Mozobil treba da se započne i sprovodi pod nadzorom lekara koji ima iskustva u oblasti onkologije i/ili hematologije. Proceduru mobilizacije i afereze treba sprovoditi u saradnji sa onkološko- hematološkim centrom koji ima potrebno iskustvo u ovoj oblasti i gde se praćenje progenitorskih ćelija hematopoeze može obaviti korektno.

Starost iznad 60 godina i/ili prethodna mijelosupresivna hemioterapija i/ili prethodna ekstenzivna hemioterapija i/ili maksimalna koncentracija cirkulirajućih matičnih ćelija manja od 20 matičnih ćelija/mikrolitru, identifikovani su kao pokazatelji loše mobilizacije.

Doziranje

Preporučeni režim doziranja pleriksafora supkutanom injekcijom (SC) je:


Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka)

Treba ga primeniti u vidu supkutane injekcije i to 6 do 11 sati pre započinjanja svake afereze, a nakon obavljenog četvorodnevnog predtretmana sa faktorom stimulacije granulocitnih kolonija (G-CSF). U kliničkim ispitivanjima, Mozobil je obično primenjivan tokom 2 do 4 (i najviše do 7) uzastopnih dana.

Telesnu masu oacijenta za izračunavanje doze pleriksafora, treba izmeriti u toku perioda od jedne nedelje pre primene prve doze pleriksafora. U kliničkim ispitivanjima, doza pleriksafora određivana je na osnovu telesne mase pacijenata i to sve do 175% idealne telesne mase. Doza pleriksafora i tretman pacijenata sa telesnom masom većom od 175% idealne telesne mase, nisu ispitivani. Idealna telesna masa može se odrediti korišćenjem sledećih jednačina:


muškarci (kg): 50 + 2,3 x ((visina (cm) x 0,394) - 60);

žene (kg): 45,5 + 2,3 x ((visina (cm) x 0,394) - 60).

Usled veće izloženosti leku sa porastom telesne mase, doza pleriksafora ne sme biti veća od 40 mg/dan. Preporučeni, istovremeno primenjivani lekovi

U pivotalnim kliničkim ispitivanjima primene leka Mozobil, svi pacijenti su tokom 4 uzastopna dana pre primene prve doze pleriksafora primali G-CSF u jutarnjoj dozi 10 mikrograma/kg, koju su nastavili da dobijaju i dalje svakog jutra pre afereza.

Posebne populacije

Oštećenje bubrežne funkcije

Pacijenti sa klirensom kreatinina od 20-50 mL/min treba da dobiju smanjenu dozu pleriksafora za jednu trećinu sve do 0,16 mg/kg/dan (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka). Klinički podaci o ovom prilagođavanju doze su ograničeni. Nema dovoljno kliničkog iskustva za preporučivanje alternativnog doziranja kod pacijenata sa klirensom kreatinina <20 mL/min, kao ni kod pacijenata na hemodijalizi.

Na osnovu veće izloženosti leku sa porastom telesne mase, doza pleriksafora ne sme biti veća od 27 mg/dan, ukoliko je klirens kreatinina <50 mL/min.

Pedijatrijska populacija

Nema dovoljno iskustva u primeni leka Mozobil kod pedijatrijske populacije. Bezbednost i efikasnost leka Mozobil kod dece mlađe od 18 godina još nije utvrđena.

Stariji pacijenti (>65 godina)

Kod starijih pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega, nije potrebna modifikacija doze. Preporučuje se prilagođavanje doze kod starijih pacijenata sa klirensom kreatinina ≤ 50 mL/min (videti iznad Bubrežna insuficijencija). Uopšteno, treba obratiti pažnju na izbor doze kod starijih pacijenta, usled učestalije pojave smanjenja funkcije bubrega u odmakloj dobi.

Način primene

Lek se primenjuje u vidu supkutane injekcije. Svaka bočica leka Mozobil namenjena je samo za jednokratnu upotrebu.

Neposredno pre primene leka treba izvršiti vizuelni pregled bočica i ukoliko se primete vidljive čestice ili promena boje, rastvor ne treba primeniti. Pošto je Mozobil sterilan rastvor bez konzervansa, aseptičnu tehniku treba primeniti pri prenosu sadržaja (rastvora) iz bočice u odgovarajući špric (videti odeljak Rok upotrebe).


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Mobilizacija tumorskih ćelija kod pacijenata sa limfomom i multiplim mijelomom


Kada je Mozobil primenjen u kombinaciji sa G-CSF za mobilizaciju hematopoetskih matičnih ćelija kod pacijenata sa limfomom i multiplim mijelomom, iz koštane srži mogu se osloboditi tumorske ćelije i

posledično nakupiti u leuko-afereznom proizvodu.

Rezultati su pokazali, da u slučaju mobilizacije tumorskih ćelija, broj mobilisanih tumorskih ćelija nije povećan nakon primene leka Mozobil u kombinaciji sa G-CSF, u poređenju sa primenom samog G-CSF.

Mobilizacija tumorskih ćelija kod pacijenata sa leukemijom

U programu milosrdne primene leka (compassionate use programme), Mozobil i G-CSF primenjivani su kod pacijenata sa akutnom mijelogenom leukemijom i leukemijom plazma ćelija (PCL). U nekim slučajevima, kod ovih pacijenata došlo je do porasta broja cirkulišućih leukemijskih ćelija. U svrhu mobilizacije matičnih ćelija hematopoeze, pleriksafor može prouzrokovati mobilizaciju leukemijskih ćelija i posledičnu kontaminaciju produkta afereze. Stoga se kod pacijenata sa leukemijom ne preporučuje primena pleriksafora za mobilizaciju matičnih ćelija hematopoeze i njihovo prikupljanje iz periferne krvi.

Hematološki efekti

Hiperleukocitoza

Istovremena primena leka Mozobil sa G-CSF-om dovodi do porast broja cirkulišućih leukocita kao i populacije matičnih ćelija hematopoeze. Treba pratiti broj belih krvnih zrnaca (lekocita) u toku terapije lekom Mozobil. Neophodna je pažljiva klinička procena pri primeni leka Mozobil kod pacijenata kod kojih je broj neutrofila u perifernoj krvi iznad 50 x 109/L.

Trombocitopenija

Trombocitopenija je poznata komplikacija afereze, a primećena je i kod pacijenata koji su primali Mozobil. Kod svih pacijenata koji primaju Mozobil i podvrgavaju se aferezi, treba pratiti broj krvnih pločica (trombocita).

Alergijske reakcije

Mozobil povremeno može biti povezan sa pojavom potencijalnih sistemskih reakcija povezanih sa primenom supkutane injekcije, kao što su urtikarija, periorbitalno oticanje, dispneja ili hipoksija (videti odeljak Neželjena dejstva). Ovi simptomi povoljno reaguju na terapiju (npr. antihistaminike, kortikosteroide, rehidraciju ili dopunsku oksigenaciju) ili se spontano povlače. U post marketinškom praćenju leka širom sveta zabeleženi su slučajevi anafilaktičkih reakcija uključujući anafilaktički šok. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere opreza usled mogućnosti nastanka ovih reakcija.

Vazovagalna reakcija

Nakon supkutane injekcije leka Mozobil mogu se pojaviti vazovagalna reakcija, ortostatska hipotenzija i/ili sinkopa (videti odeljak Neželjena dejstva). Treba preduzeti odgovarajuće mere opreza usled potencijala leka za pojavu ovih reakcija.

Dejstvo na slezinu

U pretkliničkim ispitivanjima, zapažena je veća apsolutna i relatvna masa slezine usled ekstramedularne hematopoeze, i to nakon produžene supkutane primene pleriksafora (tokom 2 - 4 nedelje) jednom dnevno kod pacova, u dozama oko 4 puta većim od preporučene doze kod ljudi.

Dejstvo pleriksafora na veličinu slezine kod pacijenata, nije posebno procenjivano u kliničkim ispitivanjima. Prijavljeni su slučajevi uvećanja i/ili rupture slezine nakon primene leka Mozobil istovremeno sa G-CSF. Pacijenti koji istovremeno primaju Mozobil sa G-CSF i koji su prijavili bol u gornjem levom predelu abdomena i/ili bol u predelu skapule (lopatice) ili ramena, treba proceniti sa aspekta integriteta slezine.

Natrijum

Lek Mozobil sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po jednoj dozi odnosno suštinski je bez natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedene studije interakcija ovog leka sa drugim lekovima. U in vitro ispitivanjima pokazano je da se pleriksafor ne metaboliše posredstvom enzima citohroma P450, ne inhibira, niti indukuje ove enzime. U in vitro ispitivanju, pleriksafor nije pokazivao aktivnost supstrata ili inhibitora P-glikoproteina.

U kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa non-Hodgkin-ovim limfomom, dodavanje rituksimaba na mobilizacioni režim pleriksafor i G-CSF, nije uticalo na bezbednost pacijenata ili na porast CD34+ ćelija.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene u reproduktivnom periodu

Žene u reproduktivnom periodu, moraju koristiti efikasnu kontracepciju u toku tretmana pleriksaforom.

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o upotrebi pleriksafora kod trudnica. Na osnovu farmakodinamskog mehanizma delovanja, smatra se da pleriksafor može uzrokovati kongenitalne malformacije kada se primenjuje tokom trudnoće. U ispitivanjima na eksperimentalnim životinjama pokazana je terategenost pleriksafora (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka). Lek Mozobil ne treba primenjivati u periodu trudnoće, osim kada kliničko stanje trudnice zahteva primenu pleriksafora.

Dojenje

Nije poznato da li se pleriksafor izlučuje putem majčinog mleka. Rizik za dojenče se ne može isključiti. U toku primene leka Mozobil, dojenje treba prekinuti.

Plodnost

Nije poznat uticaj pleraksifora na plodnost muskaraca i žena (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka)


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Mozobil može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Kod nekih pacijenata može se ispoljiti vrtoglavica, premorenost ili vazovagalna reakcija, te se stoga savetuje oprez pri vožnji ili upravljanju mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Bezbednosni podaci o istovremenoj upotrebi leka Mozobil sa G-CSF kod onkoloških pacijenata sa limfomom i multiplim mijelomom dobijeni su iz dve placebo-kontrolisane studije faze III (301 pacijent) i 10 studija faze II, bez kontrolne grupe (242 pacijenta). Pacijenti su primarno dobijali dnevnu dozu pleriksafora od 0,24 mg/kg telesne mase u vidu supkutanih injekcija. Izloženost pacijenata pleriksaforu u ovim studijama kretala se od 1 do 7 uzastopnih dana (medijana = 2 dana).

Kod dve placebo-kontrolisane studije faze III kod pacijenata sa non-Hodgkin-ovim limfomom i multiplim mijelomom (AMD3100-3101 i AMD3100-3102, tim redom), ukupno 301 pacijent je lečen lekom Mozobil i G-CSF, dok je 292 pacijenta lečeno placebom i G-CSF. Pacijenti su primali dnevne doze G-CSF od 10 mikrograma/kg telesne mase svakog jutra tokom 4 uzastopna dana pre prve doze pleriksafora ili placeba, kao i svakog jutra pre postupaka afereze.

Neželjene reakcije koje su se ispoljile češće u grupi koja je primala Mozobil i G-CSF, nego u grupi koja je primala placebo i G-CSF, a koje su prijavljene kod 1% pacijenata koji su primali Mozobil u toku mobilizacije matičnih ćelija hematopoeze i afereznih postupaka i to pre hemioterapije ili ablativnih tretmana u pripremi za transplantaciju, prikazane su u Tabeli 1.

Počevši od hemioterapije ili ablativnih tretmana u pripremi za transplantaciju i tokom 12 meseci post- transplantacionog perioda, nisu primećene značajne razlike u incidenci neželjenih reakcija između obe ispitivane grupe.

Tabelarni prikaz neželjenih dejstava leka

Neželjene reakcije prikazane su prema klasi sistema organa i po kategorijama učestalosti. Kategorije učestalosti definisane su prema sledećoj konvenciji : veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 do <1/10), povremene (≥1/1000 do <1/100), retke (≥1/10000 do <1/1000), veoma retke ( <1/10000) i nepoznate (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Tabela 1. Neželjena dejstva koja su se javila češće pri primeni leka Mozobil u odnosu na primenu placeba, u toku ispitivanja faze III, a za koja se smatra da su u vezi sa primenom leka Mozobil tokom mobilizacije i afereze


Poremećaji krvnog i limfnog sistema

nepoznato

Splenomegalija, ruptura slezine ( videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)**

Poremećaji imunskog sistema


povremeni

alergijske reakcije*

anafilaktičke reakcije uključujući anafilaktički šok (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) **

Psihijatrijski poremećaji

česti

insomnija

povremeni

abnormalni snovi, noćne more

Poremećaji nervnog sistema

česti

vrtoglavica, glavobolja

Gastrointestinalni poremećaji

veoma česti

dijareja, mučnina


česti

povraćanje, abdominalni bol, nelagodnost u želucu, dispepsija, abdominalna distenzija, konstipacija, flatulencija, oralna hipoestezija, suvoća usta

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

česti

hiperhidroza, eritem

Poremećaji mišićno koštanog sistema i vezivnog tkiva

česti

artralgija, mišićno-koštani bolovi

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

veoma česti

reakcije na mestu davanja injekcije i infuzije

česti

premorenost, malaksalost

* Prikazana učestalost alergijskih reakcija je bazirana na neželjenim dejstvima koja su se pojavljivala u onkološkim ispitivanjima (679 pacijenata). Neželjeni događaji koji uključuju jedan ili više simptoma od sledećih: urtikarija (n=2), periorbitalno oticanje (n=2), dispneja (n=1) ili hipoksija (n=1). Ovi događaji bili su generalno blagog ili umerenog karaktera i ispoljili su se u periodu od oko 30 minuta nakon davanja leka Mozobil.

** na osnovu postmarketinskog pracenja leka

Neželjene reakcije prijavljene kod pacijenata sa limfomom i multiplim mijelomom koji su primali Mozobil u kontrolisanim kliničkim studijama faze III i studijama bez kontrolne grupe, uključujući i studiju faze II u kojoj je Mozobil primenjivan u vidu monoterapije za mobilizaciju matičnih ćelija hematopoeze, bile su veoma slične. Nisu primećene značajne razlike u incidenci neželjenih reakcija između onkoloških pacijenata u odnosu na oboljenje, godine ili pol.

Opis odabranih neželjenih reakcija

Infarkt miokarda

U kliničkim studijama, 7 od ukupno 679 onkoloških pacijenata imalo je infarkt miokarda nakon mobilizacije matičnih ćelija hematopoeze pomoću pleriksafora i G-CSF. Svi ovi neželjeni događaji ispoljili su se najmanje 14 dana nakon poslednje primene leka Mozobil. Dodatno, kod 2 onkološka pacijenta ženskog pola, u programu milosrdne primene leka nakon kliničkog ispitivanja, infarkt miokarda desio se nakon mobilizacije matičnih ćelija hematopoeze pomoću pleriksafora i G-CSF.

Jedan od ova dva infarkta desio se čak 4 dana nakon poslednje primene leka Mozobil.

Nepostojanje vremenske povezanosti između pojave infarkta i primene leka Mozobil kod 8 od ukupno 9 opisanih slučajeva, udruženo sa profilom rizika pacijenata kod kojih se infarkt miokarda desio, ne ukazuje na to da primena leka Mozobil predstavlja nezavisan rizik od pojave infarkta miokarda kod pacijenata koji primaju još i G-CSF.

Hiperleukocitoza

Zabeležen je porast broja belih krvnih zrnaca od 100 x 109/L ili veći, i to na dan pre primene afereza ili bilo

kog afereznog dana, kod 7% pacijenata koji su primali Mozobil i kod 1% pacijenata koji su primali placebo u studijama faze III. Nisu primećene komplikacije ili kliničke manifestacije leukostaze.

Vazovagalna reakcija

U kliničkim ispitivanjima kod onkoloških pacijenata i zdravih dobrovoljaca, manje od 1% ispitanika imalo je vazovagalne reakcije (ortostatska hipotenzija i/ili sinkopa) nakon supkutane primene pleriksafora u dozi

≤0,24 mg/kg. Većina ovih neželjenih događaja desila se u toku jednog sata od primene leka Mozob.

Gastrointestinalni poremećaji

U kliničkim ispitivanjima kod onkoloških pacijenata, retko su prijavljeni teži gastrointestinalni poremećaji, uključujuči dijareju, mučnina, povraćanje i abdominalne bolove.

Parestezije

Parestezije su često primećene kod onkoloških pacijenata podvrgnutih autologoj transplantaciji nakon multiplih intervencija povezanih sa oboljenjem. U placebo-kontrolisanim ispitivanima faze III, incidenca parestezija bila je 20,6% u grupi koja je primala pleriksafor i 21,2% u grupi koja je primala placebo.

Stariji pacijenti

U dva placebo-kontrolisana klinička ispitivanja sa pleriksaforom, 24% pacijenata imalo je 65 godina. Nisu primećene značajnije razlike u incidenci neželjenih reakcija ispoljenih kod starijih i kod mlađih pacijenata.

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

Fax: +381 (0)11 3951 131

Website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja lekom Mozobil. Na osnovu ograničenih podataka o primeni pleriksafora u dozama koje su iznad preporučenih do najviše 0,48 mg/kg, učestalost gastrointestinalnih poremećaja, vazovagalnih reakcija, ortostatske hipotenzije i/ili sinkope može biti povećana.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-hlorid;

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH); Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Voda za injekcije.


Inkompatibilnost

S obzirom na to da studije kompatibilnosti nisu sprovedene, Mozobil se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe

Neotvorene bočice 3 godine.

Nakon prvog otvaranja

Sa mikrobiološkog aspekta, lek treba odmah upotrebiti. Ukoliko se ne upotrebi odmah, korisnik je odgovoran za vremenski period i uslove čuvanja leka do njegove neposredne primene.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe


Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje je bočica od 2 mL (providno staklo tipa I) sa čepom od hlorobutil/butil gume i aluminijumskim prstenom sa plastičnim flip-off zatvaračem. Svaka bočica sadrži 1,2 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa lekom i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.