Početna stranica Početna stranica

Mivisia
anastrozol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Mivisia, 1 mg, 2x14 kom

film tableta


Proizvođač i adresa: Synthon Hispania, S.L.

C/Casteló, 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španija

ili

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmgen, Holandija


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis doo


Adresa: Španski boraca 3/VI, 11070 Beograd, SrbijaMivisia, 1 mg, film tablete INN anastrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mivisia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mivisia

 3. Kako se upotrebljava lek Mivisia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mivisia

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MIVISIA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Mivisia sadrži aktivnu supstancu anastrozol. Anastrozol pripada grupi lekova poznatih pod

  imenom inhibitori aromataze. Lek se koristi u lečenju tumora dojke kod žena koje su u postmenopauzi. Anastrozol smanjuje količinu hormona estrogena koji Vaš organizam proizvodi. Lek Mivisia to postiže tako sto blokira aktivnost prirodne supstance u Vašem organizmu enzima aromataze, koji kontroliše nastanak i nivo ženskih polnih hormona iz grupe estrogena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIVISIA


  Lek Mivisia ne smete koristiti:

  • ako ste preosetljivi ( alergični ) na anastrozol ili na bilo koji drugi sastojak leka Mivisia (videti odeljak 6, “Šta sadrži lek Mivisia”).

  • ako još imate menstruaciju ili još niste prošli kroz menopauzu.

  • ako imate umeren ili težak poremećaj funkcije jetre.

  • ako imate težak poremećaj funkcije bubrega.

  • ako uzimate lek koji se zove tamoksifen ili lek koji sadrži estrogen (videti odeljak 2, “Primena


   drugih lekova”)

  • ako ste trudni ili dojite (videti odeljak 2, “Primena leka Mivisia u periodu trudnoće i dojenja”).


   Ne uzimajte lek Mivisia ako imate nešto od gore pomenutog. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Mivisia.


   Lek Mivisia ne smeju da uzimaju deca.

   Kada uzimate lek Mivisia, posebno vodite računa:


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego što počnete da uzimate ovaj lek:

   • Ako imate osteoporozu ili ste imali bilo koji poremećaj, koji može da utiče na čvrstinu kostiju.

    Anastrozol snižava nivo ženskih hormona, što može dovesti do gubitka sadržaja minerala u kostima i smanjenja njihove čvrstine. Trebalo bi raditi testove za merenje gustine kostiju tokom trajanja terapije. Vaš lekar Vam može propisati lekove za prevenciju ili terapiju poremecaja čvrstine kostiju.

   • Ako niste sigurni da li ste ušli u menopauzu. Vaš lekar bi trebalo da proveri Vaš nivo hormona.

   • Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima.


    Ako odlazite na bolničko lečenje obavestite medicinsko osoblje da koristite lek Mivisia.


    Primena drugih lekova

    Ne smete koristiti lek Mivisia ako koristite neki od sledećih lekova (takođe videti odeljak iznad “ Lek Mivisia ne smete koristiti”):

  • tamoksifen jer može da umanji delovanje leka Mivisia

  • Lekove koji sadrže estrogene, kao što je hormonska terapija

  • Lekove koji se nazivaju LHRH analozi (gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin i triptorelin) To su lekovi koji se koriste za lečenje raka dojke, određenih ginekoloških problema ili neplodnosti. Ne postoje dostupni podaci o istovremenoj upotrebi LHRH analoga i anastrozola. Stoga, LHRH analoge i anastrozol ne treba uzimati istovrameno.


   Kažite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka Mivisia sa hranom ili pićima


   Hrana i piće nemaju uticaja na uzimanje leka Mivisia. Lek Mivisia možete uzimati pre, u toku ili posle obroka.


   Primena leka Mivisia u periodu trudnoće i dojenja


   Ne smete uzimati lek Mivisia ako ste trudni ili dojite.

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete bilo koji lek, ako ste trudni ili dojite.


   Uticaj leka Mivisia na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Mivisia obično ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama. Ipak, kod nekih osoba se povremeno može javiti slabost ili pospanost u toku uzimanja leka Mivisia. Ukoliko osetite nešto od prethodno navedenog razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Mivisia


   Tablete leka Mivisia sadrže mlečni šećer laktozu. Ako ste od svog lekara saznali da ne podnosite neke vrste šećera, npr. laktozu, pre uzimanja ovog leka obratite se svom lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIVISIA


  Lek Mivisia uzimite uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Mivisia ne smeju da uzimaju deca. Odrasli, uključujući starije:

  • Uobičajena doza je jedna film tableta od 1 mg dnevno.

  • Uzmite lek Mivisia svaki dan u isto vreme.

  • Progutajte celu film tabletu sa vodom ili nekom drugom bezalkoholnom tečnošću.

  • Lek Mivisia možete uzimati pre, u toku ili posle jela.

   Nastavite da uzimate lek Mivisia dokle god Vam to kaže Vaš lekar. To je dugotrajna terapija i možda ćete je uzimati nekoliko godina.


   Ako ste uzeli više leka Mivisia nego što je trebalo


   Ako ste progutali više tableta odjednom ili mislite da je dete progutalo neku tabletu, odmah se obratite lekaru ili idite do Vašeg lekara ili najbliže zdravstvene ustanove. Ponesite ovo uputstvo, sve preostale tablete i originalno pakovanje sa sobom, da bi lekar ili stručno osoblje u bolnici znali o kom leku je reč.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Mivisia


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Mivisia uzmite sledeću dozu normalno kada i treba.

   Nemojte uzimati duplu dozu (dve doze u isto vreme) da bi ste nadoknadili dozu koju ste propustili.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Mivisia


   Nemojte prestati da uzimate lek Mivisia, čak i ako se osećate dobro, sve dok Vam Vaš lekar to ne kaže. Ako imate bilo kakvih dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Mivisia, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstava, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih..

  Alergijske reakcije

  Ako primetite neki od sledećih simptoma, odmah pozovite hitnu pomoć, obratite se Vašem lekaru ili

  idite do najbliže zdravstvene ustanove:

  • Oticanje lica, usana, jezika ili grla. To može izazvati teškoće u gutanju ili disanju (javljaju se retko, učestalost manja od 1 na 1000 pacijenata)

  • Izrazito jaka kožna reakcija sa pojavom ulceracija ili plikova na koži, poznata pod imenom

   „Stevens-Johnson sindrom“ (učestalost ovog neželjenog dejstva je nepoznata)

   Ovo su ozbiljni, ali veoma retki neželjeni efekti. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija.


   Poremećaj funkcije jetre (javljaju se povremeno, učestalost manja od 1 na 100 osoba) Uključuje sledeće simptome:

  • Žuta prebojenost kože ili beonjača, tamna boja mokraće, gubitak apetita i pojava opšteg osećaja slabosti


   Ukoliko imate neki od gore navedenih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru.


   Ostala neželjena dejstva


   Veomačesta (javljajuse kodvišeod1na10 osoba)

   • Talasi vrućine (valunzi)

   • Osećaj slabosti

   • Bol u zglobovima ili ukočenost zglobova

   • Osip (uključujući i koprivnjaču)

   • Mučnina

   • Glavobolja


    Česta (javljajusekod manje odjednena10 osoba,alikodvišeodjednena100osoba)

    • Suvoća vagine

    • Vaginalno krvarenje (obično u prvih nekoliko nedelja lečenja - ako su krvavljenja kontinuirana obratite se Vašem lekaru za savet)

    • Tanjenje vlasi (gubitak kose)

    • Proliv

    • Gubitak apetita

    • Povišen ili visok nivo masti (holesterola) u krvi.

    • Mučnina

    • Pospanost

    • Sindrom karpalnog tunela (osećaj trnjenja, bol, hladnoća, slabost u delovima šake)

    • Promene u rezultatima laboratorijskih testova funkcije jetre


   Povremena (javljaju se kod manje od jedne na 100 osoba, ali kod više od jedne na 1000 osoba)

   • ukočenost prsta (stanje u kojem se prst ili palac ukoči u savijenom položaju)


   Neželjena dejstva na kosti


   Anastrozol snižava nivo hormona estrogena u Vašem organizmu. To može dovesti do smanjenja sadržaja minerala u Vašim kostima, a samim tim i smanjenje gustine kostiju. Usled toga Vaše kosti imaju manju jačinu i lakše se lome. Vaš lekar će pratiti stanje Vaših kostiju u skladu sa uputstvom za lečenje i kontrolu gustine kostiju žena u postmenopauzi. Treba da razgovarate sa Vašim lekarom o mogućim rizicima u toku lečenja ovim lekom.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas sa o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MIVISIA


  Čuvajte van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  30 meseci

  Lek Mivisia se ne sme upotrebljavati posle isteka roka trajanja, navedenog na kutiji posle oznake „Važi do:“. Prve dve cifre označavaju mesec, a poslednje četiri cifre godinu. Datum isteka roka trajanja podrazumeva poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Posavetujte se sa svojim farmaceutom o tome kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Lekove nemojte bacati sa otpadnom vodom, niti sa otpacima iz domaćinstva.. Na taj način ćete doprineti zaštiti okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Mivisia


Aktivni sastojak leka je anastrozol. Jedna tableta sadrži 1 mg anastrozola. Ostali sastojci:


Kako izgleda lek Mivisia i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, sa utisnutom oznakom „ANA“ i „1“ na jednoj strani tablete.


Mivisia 1 mg, film tablete, 28 film tableta u PVC/PE/PVDC/Alu blisterima (2x14 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Synthon Hispania, S.L., C/Casteló, 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španija ili

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmgen, Holandija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onogproizvođača

koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5832-09-001 od 12.09.2011.