Početna stranica Početna stranica

FINASTERIDE TEVA
finasterid

UPUTSTVO ZA LEK


Finasteride – Teva, 5 mg, film tablete, 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)


Proizvođač: Teva Pharmaceuticals Works Ltd.


Adresa: Pallagi út 13., Debrecen H-4042, Mađarska


Podnosilac zahteva: Jugohemija-Farmacija d.o.o.


Adresa: Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Lek Finasteride – Teva, 5 mg film tablete INN: finasterid


Ovaj lek se primenjuje samo kod muškaraca


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FINASTERIDE - TEVA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FINASTERIDE - TEVA

 3. Kako se upotrebljava lek FINASTERIDE - TEVA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FINASTERIDE - TEVA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FINASTERIDE - TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FINASTERIDE - TEVA sadrži finasterid i pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Lek FINASTERIDE - TEVA smanjuje veličinu prostate kod muškaraca onda kada je ona uvećana. Prostata se nalazi ispod bešike (prostata postoji samo kod muškaraca). Ona stvara semenu tečnost. Uvećana prostata može dovesti do stanja koje se zove benigna hiperplazija prostate (BHP).


  Šta je BHP?


  Ako imate BHP to znači da Vam je prostata uvećana. Uvećana prostata može pritiskati cev kojom protiče mokraća na svom putu izlaska iz organizma.


  Ovo može dovesti do problema kao što su:

  • osećaj da morate češće da mokrite, posebno noću

  • osećaj da morate da mokrite bez odlaganja

  • teškoće pri započinjanju mokrenja

  • slab mlaz mokraće u toku mokrenja


  • Kada mokrite mlaz se zaustavlja i ponovo počinje (mokrenje sa prekidima)

  • osećaj da ne možete da ispraznite mokraćnu bešiku u potpunosti.


   Kod nekih muškaraca, BHP može dovesti do ozbiljnijih problema, kao što su:

  • infekcije mokraćnih puteva

  • iznenadna nemogućnost mokrenja

  • potreba za hirurškom intervencijom.


   Šta još treba da znate o BHP?


  • BHP nije karcinom i ne vodi razvoju karcinoma; međutim, ove dve bolesti mogu biti prisutne istovremeno.

  • Pre nego što počnete da uzimate Lek FINASTERIDE - TEVA, Vaš lekar će uraditi neke jednostavne testove kako bi proverio da li imate karcinom prostate.


   Ako imate neka pitanja u vezi ovog, razgovarajte sa svojim lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FINASTERIDE - TEVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA ne smete koristiti:


  • ako ste žena (jer je ovaj lek za muškarce);

  • ako ste alergični (preosetljivi) na finasterid ili bilo koji drugi sastojak leka (naveden u Odeljku 6).


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte koristiti Lek FINASTERIDE - TEVA. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Lek FINASTERIDE - TEVA ne treba primenjivati kod dece.


   Kada uzimate lek FINASTERIDE - TEVA, posebno vodite računa:


   Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka ako:

  • je Vaša partnerka trudnica ili planira da zatrudni. Kada koristite ovaj lek trebalo bi da koristite kondom ili druge metode kontracepcije na principu barijere koje sprečavaju kontakt semene tečnosti i Vaše partnerke. Ovaj oprez je neophodan zato što Vaša semena tečnost može sadržati malu količinu leka koja može uticati na normalni razvoj polnih organa bebe.


  • ako će Vam se vršiti analiza krvi koja se naziva PSA. Razlog je što lek FINASTERIDE - TEVA može uticati na rezultat ove analize.


   Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek FINASTERIDE

   – TEVA. Posavetujte se sa lekarom ako se bilo šta od navedenog odnosi, ili se ranije odnosilo na Vas.


   Primena drugih lekova


   Lek FINASTERIDE - TEVA obično nema uticaja na druge lekove.


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka FINASTERIDE - TEVA sa hranom ili pićima


   Lek FINASTERIDE - TEVA se može primenjivati nezavisno od obroka.


   Primena leka FINASTERIDE - TEVA u periodu trudnoće i dojenja


  • Lek FINASTERIDE - TEVA ne treba da uzimaju žene.

  • Ako ste trudnica ili žena koja planira da zatrudni, nemojte dodirivati smrvljene ili prelomljene FINASTERIDE - TEVA tablete (cele tablete su obložene filmom, što sprečava kontakt sa lekom pri normalnoj upotrebi). Razlog je to što ovaj lek može da utiče na normalan razvoj polnih organa bebe.

  • Ukoliko trudnica dođe u kontakt sa smrvljenom ili prelomljenom FINASTERIDE - TEVA tabletom, porazgovarajte sa svojim lekarom.


   Uticaj leka FINASTERIDE - TEVA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da lek FINASTERIDE - TEVA utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka FINASTERIDE - TEVA


   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FINASTERIDE - TEVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje ovog leka

  • Uobičajena doza je jedna tableta svakog dana.

  • Uzimajte ovaj lek oralnim putem.

  • Vaš lekar Vam može propisati lek FINASTERIDE - TEVA istovremeno sa drugim lekom (doksazosin) koji bi pomogao kontrolu BHP.


   Ukoliko smatrate da je dejstvo leka FINASTERIDE - TEVA suviše jako ili suviše slabo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


   Ako ste uzeli više leka FINASTERIDE - TEVA nego što je trebalo


   Ako ste uzeli greškom više tableta, odmah se javite svom lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek FINASTERIDE - TEVA


   • Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu.

   • Sledeću dozu uzmite na uobičajeni način.

   • Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili preskočenu tabletu.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek FINASTERIDE - TEVA


    Po započinjanju uzimanja leka FINASTERIDE - TEVA, Vaše stanje se može brzo poboljšati. Međutim, da bi se postigao potpuni efekat, može biti potrebno minimum 6 meseci. Važno je da nastavite sa uzimanjem leka FINASTERIDE - TEVA onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao, čak i ukoliko ne osetite poboljšanje odmah.


    Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:


  Alergijske reakcije

  Ako imate alergijsku reakciju, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite svom lekaru. Znaci mogu da obuhvataju:

  • Kožni osip, svrab ili čvoriće ispod kože (koprivnjača)

  • Otok usana i lica.


   Druga neželjena dejstva mogu da obuhvate:

  • Nemogućnost erekcije (impotencija)

  • Smanjenje želje za seksom

  • Probleme sa ejakulacijom, kao na primer smanjenje količine semene tečnosti koja se oslobađa tokom


   seksualnog odnosa. Izgleda da ovo smanjenje količine semene tečnosti ne utiče na normalnu seksualnu funkciju. Gore navedena neželjena dejstva se, tokom dugotrajne primene leka, mogu povući posle određenog perioda.

   Ako ne, najčešće se povlače ako prestanete da uzimate lek FINASTERIDE - TEVA.


   Ostala neželjena dejstva koja su prijavljena kod nekih muškaraca su:

  • Uvećanje ili osetljivost dojki kod muškarca

  • Palpitacije (stanje kada osećate otkucaje srca)

  • Promene u načinu funkcionisanja Vaše jetre, što se može pokazati analizom krvi

  • Bol u testisima.


  Ukoliko primetite promene u tkivu dojki kao što su čvorići, bol, uvećanje, sekreciju iz bradavica, treba odmah da obavestite svog lekara jer ovo mogu biti znaci ozbiljnog stanja kao što je karcinom dojke.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Biće od koristi ako zabeležite šta se desilo, kada je započelo i koliko dugo je trajalo.


  Šta bi još trebalo da znate o leku FINASTERIDE - TEVA?


  Lek FINASTERIDE - TEVA (finasterid) nije namenjen za lečenje karcinoma prostate. Informacije koje su dobijene u kliničkim studijama kod muškaraca koji su uzimali finasterid tokom 7 godina ukazuju:


  • da je broj muškaraca kod kojih se razvio karcinom prostate bio manji kod onih koji su uzimali finasterid u poređenju sa onima koji nisu imali terapiju;

  • da je broj muškaraca koji su imali skor u sistemu procene težine tumora bio viši kod nekih koji su uzimali finasterid u poređenju sa onima kojii nisu imali terapiju;

  • nije poznat efekat dugotrajne primene finasterida na tumore ove vrste.


  Ukoliko želite dodatne informacije o sistemu procene težine tumora ili o ovom ispitivanju, molimo razgovarajte sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK FINASTERIDE - TEVA


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Nemojte koristiti lek FINASTERIDE - TEVA posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: “Važi do:”.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nemojte koristiti lek FINASTERIDE - TEVA ako primetite da ima vidljiva oštećenja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FINASTERIDE - TEVA

Aktivna supstanca je finasterid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida. Pomoćne supstance:

Jezgro:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Natrijum-skrobglikolat tip A

Kukuruzni skrob, preželatinizovan

Povidon K-30 Magnezijum-stearat Natrijum-laurilsulfat


Film (Opadry 03G20795 blue): hipromeloza, E464,

titan-dioksid (E171), Makrogol 6000,

Makrogol 400,

Boja indigo karmin (E132)


Kako izgleda lek FINASTERIDE - TEVA i sadržaj pakovanja


Finasterid-Teva je film tableta duguljastog, bikonveksnog oblika, plave boje, sa oznakom „FNT5“ sa jedne strane i bez oznaka na drugoj strani.

28 film tableta u PVC/PVDC-aluminijumskom blister pakovanju (4 blistera po 7 tableta).


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet i proizvođač:

Jugohemija-Farmacija d.o.o. Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Teva Pharmaceuticals Works Ltd.

Pallagi út 13., Debrecen H-4042, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-295-10-001 od 06.04.2011.