Početna stranica Početna stranica

Irinotecan
irinotekan

UPUTSTVO ZA LEK


Irinotecan, 40 mg/2mL, koncentrat za rastvor za infuziju Irinotecan, 100 mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju


irinotekan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Irinotecan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Irinotecan

 3. Kako se primenjuje lek Irinotecan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Irinotecan

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Irinotecan i čemu je namenjen

  Lek Irinotecan sadrži aktivnu supstancu irinotekan-hidrohlorid, trihidrat koji pripada grupi lekova koji se koriste za lečenje raka (antikancerski lek).


  Irinotekan-hidrohlorid, trihidrat utiče na rast i širenje ćelija raka u organizmu.


  Lek Irinotecan je indikovan u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje pacijenata sa uznapredovalim ili metastatskim rakom debelog creva ili rektuma.


  Lek Irinotecan može da se koristi sam kod pacijenata sa metastatskim rakom debelog creva ili rektuma čija se bolest ponovo javila ili se pogoršala nakon terapije na bazi fluorouracila.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Irinotecan Lek Irinotecan ne smete primati:

  • Ukoliko imate hroničnu zapaljensku bolest creva i/ili opstrukciju creva;

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na irinotekan-hidrohlorid, trihidrat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko dojite (videti odeljak 2);

  • ukoliko su Vam vrednosti bilirubina povećane više od 3 puta u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti;

  • ukoliko imate teško oštećenje koštane srži;

  • ukoliko ste lošeg opšteg zdravstvenog stanja (performans status veći od 2 prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije)

  • ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali kantarion (biljne preparate koji sadrže kantarion Hypericum perforatum);

  • ukoliko treba da primite ili ste nedavno primili živu atenuisanu vakcinu (vaccine protiv žute groznice, malih boginja, herpes zostera, rubeola, zauški, crvenke, tuberkuloze, rotavirusa, virusa gripa) kao i tokom 6 meseci nakom završetka hemioterapije.


   Ukoliko primate lek Irinotecan u kombinaciji sa drugim lekovima, molimo Vas da obavezno pročitate i uputstva za ostale lekove vezano za dodatne kontraindikacije.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Irinotecan. Kod primene leka Irinotecan potrebna je posebna pažnja.


   Primenu leka Irinotecan treba ograničiti samo na jedninice specijalizovane za primenu cititoksičnih lekova, a lek Irinotecan treba primenjivati pod strogim nadzorom lekara sa iskustvom u primeni antikancerske hemioterapije.


   Proliv (diareja)

   Lek Irinotecan može izazvati proliv, koji u pojedinim slučajevima može biti težak. Moše se javiti nekoliko sati ili čak i nekoliko dana nakon primene infuzije ovog leka. Ukoliko se ne leči, može dovesti do dehidratacije i ozbiljnih poremećaja laboratorijskih parametara i može ugroziti život. Lekar će Vam propisati lekove za sprečavanje ili kontrolu ovih neželjenih dejstava. Važno je da nabavite ove lekove odmah, kako biste ih imali kod kuće u slučaju da Vam zatrebaju.

   • Uzmite lek onako kako Vam je propisao Vaš lekar čim primetite prve simptome retke stolice ili učestalih pokreta creva.

   • Pijte velike količine vode i (ili) slanih pića (npr. gazirana voda, soda ili supa).

   • Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko još uvek imate proliv, posebno ako traje duže od 24 sata, ili ukoliko imate omaglice, vrtoglavicu ili nesvesticu.

    Neutropenia (smanjenje broja jedne vrste belih krvnih zrnaca)

    Ovaj lek može dovesti do smanjenja broja belih krvnih zrnaca, obično u periodu od nekoliko nedelja nakon primene leka, što može povećati rizik od razvoja infekcije. Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite bilo koji znak infekcije, kao što je povišena telesna temperatura (38°C ili viša), jeza, bol prilikom mokrenja, novonastala pojava kašlja ili krvavog ispljuvka. Izbegavajte boravak u blizini osoba koje su bolesne, odnosno imaju infekciju. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas razviju znaci infekcije.


    Praćenje krvnih parametara

    Lekar će Vas najverovatnije uputiti na laboratorijske analize krvi pre započinjanja, kao i tokom terapije ovim lekom, kako bi utvrdio njegovo dejstvo na broj krvnih ćelija i parametre krvi. Na osnovu tih rezultata može Vam propisati lekove za zbrinjavanje ovih dejstava, a možda će Vam i smanjiti sledeću dozu odnosno odložiti njenu primenu, čak možda i kompletno prekinuti terapiju. Redovno idite na kontrole i laboratorijske analize krvi.


    Ovaj lek može dovesti do smanjenja broja krvnih pločica u periodu od nekoliko nedelja nakon primene leka, što može povećati rizik od krvarenja. Razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što uzmete lekove ili suplemente koji mogu uticati na zaustavljanje krvarenja, kao što su acetilsalicilna kiselina ili lekovi koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, varfarin ili vitamin E. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas javi neuobičajeno stvaranje modrica, krvarenje kao što je krvarenje iz nosa ili desni prilikom pranja zuba ili crna stolica boje katrana.


    Funkcija jetre

    Vaš lekar će Vam testirati funkciju jetre na početku lečenja i pre svakog ciklusa. Takođe, lekar će odrediti koliko često treba da kontrolišete celokupnu krvnu sliku.


    Mučnina i povraćanje

    Mučnina i povraćanje se mogu javiti onog dana kada primate terapiju ili u toku prvih nekoliko dana nakon primene leka. Pre započinjanja terapije, lekar će Vam propisati lekove za sprečavanje pojave mučnine i povraćanja, koje možete da uzimate kod kuće. Neka Vam ovi lekovi budu pri ruci ukoliko Vam zatrebaju. Obratite se Vašem lekaru ukoliko Vas mučnina i povraćanje onemogućavaju da pijete tečnost.


    Akutni holinergički sindrom

    Ovaj lek može uticati na deo nervnog sistema koji reguliše izlučivanje tečnosti iz organizma, dovodeći do tzv. holinergičkog sindroma. Simptomi obuhvataju curenje iz nosa, pojačano lučenje pljuvačke, pojačano suzenje očiju, znojenje, nalete crvenila, stomačne grčeve i proliv. Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, jer postoje lekovi za njihovu kontrolu.


    Oboljenje pluća

    Retko se kod osoba koje su na terapiji ovim lekom javlja ozbiljno oboljenje pluća. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko imate novonastali kašalj ili pogoršanje postojećeg, ukoliko otežano dišete i imate povišenu telesnu temperaturu. Lekar će možda morati da prekine terapiju ovim lekom kako bi lečio oboljenje pluća.


    Ovaj lek može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama nogu ili pluća, koji se mogu otkačiti i krvotokom stići do drugih delova tela kao što su pluća i mozak. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bol u grudima, nedostatak daha, otok, bol, crvenilo ili toplotu na ruci ili nozi.


    Hronično zapaljenje creva i/ili blokada creva

    Obratite se Vašem lekaru ukoliko imate bol u predelu trbuha ili ukoliko osetite da Vam creva ne rade, posebno ako se istovremeno nadimate i nemate apetit.


    Terapija zračenjem

    Ukoliko ste nedavno bili podvrgnuti radioterapiji (zračenju) karlice ili trbuha, rizik od razvoja supresije koštane srži može biti povećan.

    Funkcija bubrega

    Zabeležena je pojava poremećaja funkcije bubrega.


    Kardiološki poremećaji

    Obavestite Vašeg lekara ukoliko bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ukoliko ste ranije primali antikancersku terapiju. Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti i razgovarati sa Vama o načinima za smanjenje faktora rizika (na primer pušenje, visok krvni pritisak i povišena koncentracija masnoća).


    Vaskularni poremećaji

    Lek Irinotecan se retko dovodi u vezu sa poremećajima krvotoka (stvaranje krvnih ugrušaka u krvnim sudovima nogu i pluća), što se može retko javiti kod pacijenata sa višestrukim faktorima rizika.


    Ostalo

    Ovaj lek može izazvati pojavu afti unutar usne duplje i na usnama, obično u toku prvih nekoliko nedelja nakon primene leka, što može izazvati bol u ustima, krvarenje i poteškoće dok jedete. Vaš lekar ili medicinska sestra Vas mogu posavetovati kako da se ove tegobe smanje, promenom načina na koji jedete ili perete zube. Ukoliko je potrebno, lekar Vam može propisati i lekove protiv bolova.


    Recite Vašem lekaru ili stomatologu da primate ovaj lek ukoliko treba da idete na operaciju ili bilo koju hiruršku proceduru.


    Ukoliko uzimate ovaj lek u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima, obavezno pročitajte uputstva i za ove lekove.


    U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


    Drugi lekovi i lek Irinotecan

    Lek Irinotecan može da stupa u interakciju sa brojnim lekovima i suplementima, koji mogu da dovedu kako do povećanja tako i do smanjenaja koncentracije leka u krvi. Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući sledeće:


   • Lekove koji se koriste za terapiju epileptičnih napada (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin i fosfenitoin)

   • Lekove za lečenje infekcija (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol)

   • Lekove za lečenje bakterijskih infekcija (klaritromicin, eritromicin i telitromicin)

   • Lekove za lečnje tuberkuloze (rifampicin i rifabutin)

   • Kantarion (biljni suplement)

   • Žive atenuisane vakcine

   • Lekove za lečenje HIV infekcije (indinavir, ritonavir, amprenavir, fosamprenavir, nelfinavir, atazanavir i drugi)

   • Lekove koji slabe imuni sistem i tako sprečavaju odbacivanje transplantiranog organa (cikrosporin i takrolimus)

   • Lekove za lečenje raka (regorafenib, krizotinib i idelalisib)

   • Antagoniste vitamina K (standardni lekovi koji razređuju krv kao što je varfarin)

   • Lekove koji se koriste za opuštanje mišića tokom opšte anestezije i operacija (suksametonijum)

   • 5-fluorouracil/folinska kiselina

   • Bevacizumab (inhibitor rasta krvnih sudova)

   • Cetuksimab (inhibitor EGF receptora)


   Ne smete započeti niti prestati da uzimate bilo koji drugi lek dok ste na terapiji lekom Irinotecan bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


   Ovaj lek može izazvati ozbiljan proliv. Savetuje se da izbegavate primenu laksativa i omekšivača stolice tokom terapije ovim lekom.

   Verovatno postoji još lekova koji stupaju u interakcije sa lekom Irinotecan. Proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom da li drugi lekovi koje uzimate, biljni preparati, suplementi ili konzumiranje alkohola mogu izazvati tegobe prilikom primene ovog leka.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Žene u reproduktivnom periodu, kao i muškarci, moraju da koriste efektivnu kontracepciju tokom terapije i 1 mesec nakon završetka terapije za žene, odnosno 3 meseca za muškarce.


   Trudnoća

   Ovaj lek može da izazove oštećenja fetusa ukoliko se koristi tokom začeća ili tokom trudnoće. Muškarci i žene koji su na terapiji ovim lekom moraju da koriste pouzdane metode za kontrolu začeća tokom terapije. Važno je da proverite sa Vašim lekarom koje se metode za kontrolu začeća mogu koristiti tokom terapije ovim lekom. Terapija ovim lekom kod trudnica može se primeniti samo ukoliko potencijalna korist za majku prevazilazi rizik za fetus.


   Dojenje

   Iako nisu sprovedene studije, poznato je da se ovaj lek izlučuje u majčino mleko i da utiče na odojče. Dojenje se mora prekinuti tokom trajanja terapije ovim lekom.


   Plodnost

   Iako nisu sprovedene studije, poznato je da ovaj lek utiče na plodnost. Razgovarajte sa Vašim lekarom o mogućim rizicima usled primene ovog leka i mogućnostima očuvanja sposobnosti da postanete roditelj.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Može se javiti vrtoglavica ili poremećaj vida tokom 24 sata nakon primene leka. Ukoliko Vam se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili rukovati mašinama.


   Lek Irinotecan sadrži sorbitol (vrsta šećera)


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek Irinotecan


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.

  Lek Irinotecan će Vam dati isključivo lekar ili medicinska sestra koji imaju iskustva u primeni hemioterapije.


  Pre primene prve doze ovog leka, lekar Vas može uputiti da uradite određene testove DNK. Pojedine osobe mogu biti genetski podložnije pojavi određenih neželjenih dejstava na ovaj lek.


  Količina leka Irinotecan koju treba da primite zavisi od više faktora, kao što je Vaša starosna dobi, telesna visina i telesna masa, opšte zdravstveno stanje i druge zdravstvene tegobe, kao i vrsta raka koji se leči. Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i raspored terapije.


  Lek Irinotecan će Vam biti primenjen intravenski (putem infuzije u venu) u bolničkim uslovima. Primena spore intravenske infuzije može trajati do 90 minuta.


  Lekar Vam može propisati i druge lekove za sprečavanje mučnine, povraćanja, proliva i drugih neželjenih dejstava koja se javljaju usled primene leka Irinotecan. Može biti potrebno da nastavite sa uzimanjem ovih lekova najmanje jedan dan nakon završetka infuzije leka Irinotecan.

  Ukoliko osetite peckanje, bol ili otok na mestu injekcije, odmah se obratite medicinskoj sestri. Izlivanje leka u okolno tkivo može izazvati oštećenje tkiva. Ukoliko osetite bol ili primetite crvenilo i otok na mestu primene infuzije, odmah upozorite zdravstvenog stručnjaka (lekara ili medicinsku sestru).


  Postoji nekoliko režima doziranja leka Irinotecan. Obično se primenjuje jednom na svake 3 nedelje (kao monoterapija) ili jednom na svake 2 nedelje (u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom). Doza zavisi od brojnih faktora, kao što su režim doziranja, površina tela, starost i opšte zdravstveno stanje, broj krvnih ćelija, stanje jetre, da li ste bili podvrgnuti zračenju trbušne duplje i male karlice, kao i da li su se kod Vas javila neželjena dejstva kao što je proliv.


  Dužinu trajanja terapije odrediće isključivo Vaš lekar.


  Ako ste primili više leka Irinotecan nego što treba

  Ukoliko mislite da ste primili veću dozu od propisane, odmah zatražite hitnu medicinsku pomoć, jer simptomi predoziranja mogu uključiti neke od ozbiljnih neželjenih reakcija navedenih u ovom uputstvu.


  Ako ste zaboravili da primite lek Irinotecan

  Lek Irinotecan se primenjuje pod nadzorom medicinskog osoblja i nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Morate odmah da obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas javi bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava (videti odeljak 2).


  Javite se hithoj pomoći ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih znakova alergijske reakcije: koprivnjača, otežano disanje, otok lica, usana, jezika i ždrela.


  • proliv (videti odeljak 2)

   • „Rani“ proliv: Javlja se u okviru 24 sata nakon primene ovog leka i praćen je simptomima kao što urenje iz nosa, pojačano lučenje pljuvačke, suzne oči, znojenje, naleti crvenila, grčevi u trbuhu (Ovi simptomi se mogu javiti i u toku primene leka. U tom slučaju odmah upozorite zdravstvenog stručnjaka jer Vam može dati lekove koji će zaustaviti ili smanjiti intenzitet ovih ranih neželjenih dejstava).

   • „Kasni“ proliv: Javlja se u periodu dužem od 24 sata nakon primene ovog leka. Zbog moguće dehidratacije, poremećaja elektrolita i proliva, važno je da budete u kontaktu sa zdravstvenim stručnjacima koji će pratiti Vaše stanje i dati Vam savet o potrebnoj terapiji i promeni režima ishrane.

    Razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih simptoma:


    Simptomi

    Učestalost* pojave kod monoterapije

    Učestalost pojave kod

    kombinovane terapije

    Abnormalno nizak broj belih krvnih zrnaca, što povećava rizik od infekcije

    Veoma često

    Veoma često

    Nizak broj crvenih krvnih zrnaca što izaziva zamor i nedostatak daha

    Veoma često

    Veoma često

    Smanjenje apetita

    Veoma često

    Veoma često

    Holinergički sindrom (videti odeljak Upozorenja i mere opreza)

    Veoma često

    Veoma često

    Povraćanje

    Veoma često

    Veoma često

    Mučnina

    Veoma često

    Veoma često

    Bol u trbuhu

    Veoma često

    Često

    Opadanje kose (reverzibilno)

    Veoma često

    Veoma često

    Zapaljenje sluzokože

    Veoma često

    Veoma često

    Povišena telesna temperatura

    Veoma često

    Često

    Osećaj slabosti i nedostatka energije

    Veoma često

    Veoma često

    Nizak broj krvnih pločica (krvne ćelije koje potpomažu zgrušavanje krvi), što izaziva stvaranje modrica i krvarenje

    Često

    Veoma često

    Poremećaj vrednosti funkcionalnih testova jetre

    Često

    Veoma često

    Infekcija

    Često

    Često

    Nizak broj belih krvnih zrnaca praćen povišenom telesnom temperaturom

    Često

    Često

    Otežano pražnjenje creva

    Često

    Često

    Poremećaj vrednosti funkcionalnih testova bubrega

    Često

    Nije zabeleženo


    *Veoma često: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

    Često: mogu da se jave kod najvie 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek


    Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


    • Ozbiljan, uporan proliv ili krvava stolica (koji može biti praćen bolom u stomaku i povišenom telesnom temperaturom) izazvan bakterijom koja se zove Clostridium difficile

    • Infekcija krvi

    • Dehidratacija (usled proliva i povraćanja)

    • Vrtoglavica, ubrzan puls i bleda koža (stanje koje se naziva hipovolemija)

    • Alergijska reakcija

    • Privremeni poremećaj govora tokom ili ubrzo nakon primene terapije

    • Trnci i žmarci

    • Visok krvni pritisak (okom ili nakon primene infuzije)

    • Srčane tegobe*

    • Oboljenje pluća koje izaziva šištanje prilikom disanja i nedostatak daha (videti odeljak 2)

  • Štucanje

  • Blokada creva

  • Proširenje kolona (završnog dela debelog creva)

  • Krvarenje iz creva

  • Zapaljenje debelog creva

  • Poremećaji laboratorijskih vrednosti u analizama krvi

  • Perforacija (proboj) u crevima

  • Oboljenje jetre koje se naziva masna jetra

  • Reakcije na koži

  • Reakcije na mestu primene leka

  • Snižen nivo kalijuma u krvi

  • Snižen nivo natrijuma u krvi, uglavnom izazvan prolivom i povraćanjem

  • Grčevi u mišićima

  • Problemi sa bubrezima*

  • Nizak krvni pritisak*

  • Gljivične infekcije

  • Virusne infekcije

  * Sporadični slučajevi ovih događaja zabeleženi su kod pacijenata sa epizodama dehidratacije povezane sa prolivom i/ili povraćanjem, ili infekcijama krvi.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Irinotecan

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Ne smete koristiti lek Irinotecan posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetla.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon razblaženja: Fizička i hemijska stabilnost razblaženog proizvoda je pokazana u toku 24 h na temperaturi do 25ºC i 48 h na temperaturi od 2 do 8ºC. Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi skladištenja su odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24 h na temperaturi od 2 do 8ºC, osim ukoliko se razblaživanje ne izvodi pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Irinotecan


Kako izgleda lek Irinotecan i sadržaj pakovanja


Koncentrat za rastvor za infuziju.


Rastvor svetložute boje, bez vidljivih čestica.

Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju ,1x2 mL, (40 mg/2mL):

Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla (hidrolitičke otpornosti tp I) zapremine 6 mL, smeđe boje, zatvorene čepom (20 mm) od hlorbutil gume i obložen fluoropolimerom i aluminijumskim prstenom (20 mm). Preko aluminijumskog prstena nalazi se flip-off polipropilenska kapica. Bočica sadrži 2 mL koncentrata za rastvor za infuziju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 2 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek.


Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju, 1x5 mL, (100 mg/5mL):

Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla (hidrolitičke otpornosti tp I) zapremine 6 mL, smeđe boje sa, zatvorene čepom (20 mm) od hlorbutil gume i obložen fluoropolimerom i aluminijumskim prstenom (20 mm). Preko aluminijumskog prstena nalazi se flip-off polipropilenska kapica. Bočica sadrži 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD

Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Beograd


Proizvođači

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Velika Britanija FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

Pfingerstweide 53, Friedberg, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju, 1x2 mL, (40 mg/2mL): 515-01-04158-18-001 оd 25.07.2019. Irinotecan, koncentrat za rastvor za infuziju, 1x5 mL, (100 mg/5mL): 515-01-04159-18-001 оd 25.07.2019.


<------------------------------------------------------------------------------------------------>

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


Terapijske indikacije


Lek Irinotecan je indikovan za lečenje pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom:


 1. U slučaju kontakta irinotekana sa kožom, površinu treba isprati sa mnogo tekuće vode, a zatim oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa sluzokožom, površinu temeljno oprati sa vodom. Ako imate bilo kakav osećaj neugodnosti, obratite se lekaru.

 2. U slučaju kontakta irinotekana sa očima, temeljito ih isprati sa puno vode. Odmah se obratite oftalmologu.


Odlaganje

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.