Početna stranica Početna stranica

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5
tozinameran, famtozinameran

UPUTSTVO ZA LEK


Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5, (15/15 mikrograma)/doza, disperzija za injekciju za odrasle i adolescente od 12 godina i starije

mRNA vakcina protiv COVID-19 (sa modifikovanim nukleozidom) tozinameran/famtozinameran


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

 3. Kako se primenjuje lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 i čemu je namenjen


  Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 je vakcina koja se koristi za sprečavanje bolesti COVID-19 koju izaziva virus SARS-CoV-2.


  Primenjuje se kod odraslih i adolescenata uzrasta 12 godina i starijih.


  Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 namenjena je isključivo za primenu kod osoba koje su prethodno primile bar primarnu seriju vakcinacije protiv COVID-19.


  Vakcina utiče na imunski sistem (prirodni odbrambeni sistem u organizmu) da stvori antitela i krvne ćelije koje deluju protiv virusa, i na taj način se razvija zaštita protiv COVID-19.


  Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 u sebi ne sadrži virus za stvaranje imuniteta, tako da primanjem vakcine ne možete dobiti COVID-19.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 Vakcinu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite vakcinu:

  • ukoliko ste imali tešku alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon što ste primili bilo koje druge vakcine ili nakon primene prethodne doze vakcine Comirnaty ili Comirnaty Original/Omicron BA.4-5,

  • ukoliko se osećate nervozno zbog toga što treba da primite vakcinu ili ukoliko ste ikada izgubili svest nakon uboda igle,

  • ukoliko imate teško oboljenje ili infekciju koji su praćeni visokom telesnom temperaturom. Međutim, ukoliko imate blago povišenu telesnu temperaturu ili infekciju gornjih disajnih puteva kao što je prehlada, možete primiti vakcinu,

  • ukoliko imate probleme sa krvarenjem, lako Vam se stvaraju podlivi ili uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi,

  • ukoliko imate oslabljen imunski sistem usled bolesti kao što je npr. HIV infekcija ili uzimate lekove koji utiču na imunski sistem kao što su npr. kortikosteroidi.


   Postoji povećan rizik od razvoja miokarditisa (zapaljenje srčanog mišića) i perikarditisa (zapaljenje srčane maramice) nakon primene vakcine Comirnaty (vidite odeljak 4). Ova stanja se mogu javiti samo nekoliko dana nakon vakcinacije, a uglavnom su se javljala unutar 14 dana. Primećena su češće nakon primene druge doze vakcine i češće kod mlađih muškaraca. Čini se da je rizik od miokarditisa i perikarditisa manji kod dece uzrasta od 5 do 11 godina u odnosu na decu uzrasta od 12 do 17 godina. Nakon vakcinacije treba da obratite pažnju na znakove miokarditisa i perikarditisa, kao što su nedostatak daha, osećaj lupanja srca i bol u grudima, te da potražite hitnu medicinsku pomoć ako se oni pojave.


   Kao i sve duge vakcine, tako ni vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ne pruža potpunu zaštitu kod svih vakcinisanih osoba i nije poznato koliko dugo će ova zaštita trajati.


   Efikasnost vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 može biti manja kod osoba čiji je imunski sistem jako oslabljen (tzv. imunokompromitovane osobe). U tom slučaju morate se držati fizičkih mera opreza u cilju prevencije COVID-19. Pored toga, osobe sa kojima ste u bliskom kontaktu treba da se vakcinišu kao što je predviđeno. Razgovarajte sa Vašim lekarom o odgovarajućim individualnim preporukama.

   Deca

   Ne preporučuje se primena vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, (15/15 mikrograma)/doza, disperzija za injekciju kod dece mlađe od 12 godina.


   U Evropskoj uniji postoji pedijatrijska formulacija vakcine namenjena za primenu kod dece uzrasta od 5 do 11 godina. Za detalje, molimo vidite Uputstvo za lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrograma)/dozi, koncentrat za disperziju za injekciju. Ova pedijatrijska formulacija vakcine trenutno nije registrovana u Republici Srbiji.


   Drugi lekovi i Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove ili ukoliko ste skoro primili bilo koju drugu vakcinu.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obavestite Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta pre nego što primite ovu vakcinu.


   Još uvek nema dostupnih podataka o primeni vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 tokom trudnoće. Međutim, velika količina podataka o trudnicama koje su primile prvobitno odobrenu vakcinu Comirnaty tokom drugog i trećeg trimestra nije pokazala negativan uticaj na trudnoću ili novorođenče. Iako su podaci o uticaju na trudnoću ili novorođenče nakon primene vakcine tokom prvog trimestra ograničeni, nisu uočene promene u vezi sa rizikom od pobačaja. Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 može da se primenjuje tokom trudnoće.


   Još uvek nema dostupnih podataka o primeni vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 tokom dojenja. Međutim, ne očekuje se uticaj na novorođenče/odojče tokom dojenja. Podaci dobijeni ispitivanjem kod žena koje su dojile nakon vakcinacije originalno odobrenom vakcinom Comirnaty ne ukazuju da postoji rizik od neželjenih dejstava kod dojene novorođenčadi/odojčadi. Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 može da se primenjuje tokom dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nakon primene vakcine, neka dejstva navedena u odeljku 4 (Moguća neželjena dejstva) mogu privremeno da utiču na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Sačekajte da ova dejstva prođu pre upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5


  Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 se primenjuje u vidu injekcije od 0,3 mL u mišić nadlaktice.


  Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 može da se primeni ako je prošlo najmanje tri meseca od poslednje primene prethodne doze vakcine protiv COVID-19.


  Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 namenjena je isključivo za primenu kod osoba koje su prethodno primile bar primarnu seriju vakcinacije protiv COVID-19.


  Molimo proverite sa Vašim lekarom da li smete da primite buster dozu i kada.


  Za detalje u vezi sa primarnom serijom vakcinacije kod osoba uzrasta 12 godina i starijih, molimo vidite Uputstvo za lek za vakcine Comirnaty, 30 mikrograma/dozi, koncentrat za disperziju za injekciju i Comirnaty, 30 mikrograma/dozi, disperziju za injekciju.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i sve vakcine, vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih osoba koje primaju ovu vakcinu.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 osoba koje primaju vakcinu):

  • bol i oticanje na mestu primene injekcije

  • umor

  • glavobolja

  • bol u mišićima

  • jeza

  • bol u zglobovima

  • proliv

  • povišena telesna temperatura


   Neka od ovih neželjenih dejstava javljala su se malo češće kod adolescenata uzrasta od 12 do 15 godina u odnosu na odrasle.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 osoba koje primaju vakcinu):

  • crvenilo na mestu primene injekcije

  • mučnina

  • povraćanje


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 osoba koje primaju vakcinu):

  • uvećani limfni čvorovi (učestaliji nakon primene buster doze)

  • malaksalost

  • bol u ruci

  • nesanica

  • svrab na mestu primene injekcije

  • alergijske reakcije poput osipa ili svraba

  • osećaj slabosti ili nedostatka energije/pospanost

  • smanjen apetit

  • prekomerno znojenje

  • noćno znojenje


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 osoba koje primaju vakcinu):

  • prolazna paraliza (oduzetost) mišića jedne strane lica

  • alergijske reakcije poput koprivnjače ili oticanja lica


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 osoba koje primaju vakcinu):

  • zapaljenje srčanog mišića (miokarditis) ili zapaljenje srčane maramice (perikarditis) koji mogu da izazovu nedostatak daha, osećaj lupanja srca ili bol u grudima


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • teška alergijska reakcija

  • jako oticanje ruke u koju je data vakcina

  • oticanje lica (koje može da se javi kod osoba koje su ranije koristile dermatološke filere za korekciju lica)

  • reakcija kože koja uzrokuje crvene tačkice ili mrlje na koži, koje mogu da imaju izgled mete sa tamno crvenim centrom okruženim svetlijim crvenim prstenovima (multiformni eritem)

  • neuobičajeni osećaj na koži, kao što je osećaj trnjenja ili mravinjanja (parestezija)

  • smanjena osetljivost, posebno kože (hipoestezija)

  • obilno menstrualno krvarenje (najveći broj slučajeva nije bio ozbiljan i bio je prolaznog karaktera)


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite direktno putem nacionalnog sistema za prijavljivanje neželjenih reakcija: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), internet stranica: i navedite broj serije (batch/Lot) primenjene vakcine, ako je dostupan. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.


 5. Kako čuvati lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Sledeće informacije koje se odnose na čuvanje, rok upotrebe i rukovanje namenjene su zdravstvenim radnicima.


  Ne smete koristiti vakcinu Comirnaty posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u zamrzivaču (na temperaturi od -90 °C do -60 °C). Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Bočice sa vakcinom se isporučuju zamrznute na temperaturi od -90 °C do -60 °C. Nakon prijema,

  zamrznute bočice sa vakcinom se mogu čuvati na temperaturi od -90 °C do -60 °C ili na temperaturi od 2 °C do 8 °C.


  Kada se čuvaju zamrznute na temperaturi od -90 °C do -60 °C, 10 bočica u pakovanju se može odmrznuti za 6 sati stajanjem na temperaturi od 2 °C do 8 °C, a pojedinačne bočice se mogu odmrznuti za 30 minuta stajanjem na sobnoj temperaturi (do 30 °C).


  Kada se izvade iz zamrzivača, neotvorene bočice se mogu čuvati i transportovati u frižideru na temperaturi od 2 °C do 8 °C tokom 10 nedelja; ne sme se prekoračiti rok upotrebe odštampan na pakovanju (EXP). Na spoljašnjem pakovanju (kutiji) zabeležiti novi datum nakon koga se vakcina mora baciti ako je čuvana na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Nakon odmrzavanja, vakcina se ne sme ponovo zamrzavati.


  Neotvorene bočice pre upotrebe čuvati do 12 sati na temperaturi od 8 °C do 30 °C. Sa odmrznutim bočicama dozvoljeno je rukovati u uslovima sobne svetlosti.

  Nakon prvog uvođenja igle kroz čep bočice, vakcinu čuvati na temperaturi od 2 °C do 30 °C i upotrebiti u roku od 12 sati, uključujući vreme utrošeno na transport koje ne sme biti duže od 6 sati. Sve neiskorišćene vakcine baciti.


  Ne smete koristiti vakcinu ako ste primetili da je došlo do promene boje ili pojave vidljivih čestica.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

Aktivne supstance mRNA vakcine protiv COVID-19 (sa modifikovanim nukleozidom) (messenger RNA, mRNA = informaciona RNK) su tozinameran i famtozinameran. Jedna bočica sadrži 6 doza od po 0,3 mL sa 15 mikrograma tozinamerana (Original) i 15 mikrograma famtozinamerana (Omicron BA.4-5) po dozi.

Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 i sadržaj pakovanja

Vakcina je bela do skoro bela zamrznuta disperzija (pH: 6,9 – 7,9).


Unutrašnje pakovanje leka je staklena (tip I) višedozna bočica, zapremine 2 mL, sa čepom od sintetiče brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa sivim flip-off polipropilenskim poklopcem. Jedna bočica sadrži 6 doza.


Spoljašnje pakovanje leka je kutija koja sadrži 10 bočica.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PFIZER SRB D.O.O., Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV, Rijksweg 12, Puurs, Belgija

BIONTECH MANUFACTURING GMBH, Kupferbergterrasse 17 - 19, Mainz, Nemačka


Napomena: broj serije, koji se nalazi na potvrdi o vakcinaciji, definiše onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-04770-22-001 оd 29.12.2022.


Molimo skenirajte kod mobilnim telefonom da biste otvorili ovo Uputstvo za lek.

image

URL: www.comirnatyglobal.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Doza vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 je 0.3 mL i primenjuje se intramuskularno.


Između primene vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 i poslednje primene prethodne doze vakcine protiv COVID-19 treba da prođe najmanje tri meseca.


Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 namenjena je isključivo za primenu kod osoba koje su prethodno primile bar primarnu seriju vakcinacije protiv COVID-19.


Sledljivost


Kako bi se poboljšala sledljivost bioloških lekova, potrebno je jasno zabeležiti naziv i broj serije primenjenog leka.


Uputstva za rukovanje


Vakcinu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrograma)/dozi mora pripremiti zdravstveni radnik koristeći aseptičnu proceduru da bi se obezbedila sterilnost pripremljene disperzije.

image


PROVERA BOČICE ZA COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5,

(15/15 MIKROGRAMA)/DOZI, DISPERZIJA ZA INJEKCIJU (12 GODINA I STARIJI)


Sivi poklopac


Comirnaty Original/ Omicron BA.4-5


Ne razblaživati

 • Uverite se da je poklopac bočice sive boje, da nalepnica ima sivi okvir i da je ime leka Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, (15/15 mikrograma)/dozi, disperzija za injekciju.

 • Ukoliko je poklopac bočice sive boje i nalepnica ima sivi okvir, a ime leka je Comirnaty, 30 mikrograma/dozi, disperzija za injekciju ili Comirnaty Original/Omicron BA.4-5,

 • Ukoliko je poklopac bočice ljubičaste boje, vidite Sažetak karakteristika leka za Comirnaty, 30 mikrograma/dozi, koncentrat za disperziju za injekciju.

 • Ukoliko je poklopac bočice narandžaste boje, vidite Sažetak karakteristika leka za Comirnaty, 10 mikrograma/dozi, koncentrat za disperziju za injekcijuili Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, (5/5 mikrograma)/dozi, koncentrat za disperziju za injekciju. Vakcina Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, (5/5 mikrograma)/dozi, koncentrat za disperziju za injekciju trenutno nije registrovana u Republici Srbiji.

 • Ukoliko je poklopac bočice kestenjaste boje, vidite Sažetak karakteristika leka za Comirnaty, 3 mikrograma/ dozi, koncentrat za disperziju za injekciju.

(15/15 mikrograma)/dozi, disperzija za injekciju, vidite Sažetak karakteristika leka za ovu formulaciju.

Vakcina Comirnaty, 3 mikrograma/ dozi, koncentrat za disperziju za injekciju trenutno nije registrovana u Republici Srbiji.

image


RUKOVANJE PRE PRIMENE COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5,

(15/15 MIKROGRAMA)/DOZI, DISPERZIJA ZA INJEKCIJU (12 GODINA I STARIJI)


Čuvati do 10 nedelja na temperaturi od 2 °C do 8 °C,

zabeležiti novi datum isteka roka upotrebe na kutiji.

 • Ukoliko se višedozne bočice čuvaju zamrznute, moraju se odmrznuti pre upotrebe. Zamrznute bočice prebaciti na temperaturu od 2 °C do 8 °C da se odmrznu; za pakovanje od 10 bočica može biti potrebno 6 sati za odmrzavanje. Uverite se da su sve bočice kompletno odmrznute pre upotrebe.

 • Nakon prebacivanja bočica na temperaturu od 2 °C do 8 °C, zabeležite novi datum isteka roka upotrebe na spoljašnjem pakovanju (kutiji).

 • Neotvorene bočice se mogu čuvati do 10 nedelja na temperaturi od 2 °C do 8 °C; ne sme se prekoračiti rok upotrebe odštampan na pakovanju (EXP).

 • Alternativno, pojedinačne bočice se mogu odmrznuti za 30 minuta stajanjem na temperaturi do 30 °C.

 • Neotvorene bočice pre upotrebe čuvati do 12 sati na temperaturi do 30 °C. Sa odmrznutim bočicama dozvoljeno je rukovati u uslovima sobne svetlosti.


image


Lagano 10 puta

 • Lagano promešajte okretanjem bočica 10 puta gore-dole pre upotrebe. Nemojte mućkati ni tresti.

 • Pre mešanja, odmrznuta disperzija može da sadrži bele do skoro bele, neprovidne amorfne čestice.

 • Nakon mešanja, vakcina treba da bude disperzija bele do skoro bele boje, bez vidljivih čestica. Nemojte koristiti vakcinu ako je došlo do promene boje ili pojave čestica.


PRIPREMA POJEDINAČNIH DOZA OD 0,3 mL VAKCINE COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5, (15/15 MIKROGRAMA)/DOZI, DISPERZIJA ZA INJEKCIJU (12 GODINA I STARIJI)


image


0,3 mL vakcine

 • Koristeći aseptičnu proceduru, očistite zatvarač bočice jednokratnim tupferom sa antiseptikom.

 • Izvucite 0,3 mL vakcine Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.

 • Svaka doza mora da sadrži 0,3 mL vakcine.

 • Ukoliko preostala količina vakcine u bočici nije dovoljna da se obezbedi kompletna doza od 0,3 mL, bočica sa preostalom zapreminom se mora baciti.

 • Na bočici zabeležite odgovarajući datum i vreme do kada se može koristiti. Odbacite sve neiskorišćene vakcine po isteku 12 sati nakon prvog uvođenja igle kroz čep bočice.


Da bi se izvuklo 6 doza iz pojedinačne bočice treba koristiti špriceve i/ili igle sa što manjom „mrtvom zapreminom“.

Kombinacija šprica i igle sa što manjom

„mrtvom zapreminom“ treba da obezbedi da „mrtva zapremina“ ne prelazi 35 mikrolitara.


Ukoliko se koriste standardni špricevi i igle, zapremina možda neće biti dovoljna da se postigne izvlačenje svih 6 doza iz pojedinačne bočice.Odlaganje

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.