Početna stranica Početna stranica

TENPRIL DUO
ramipril, hidrohlortiazid

UPUTSTVO ZA LEK


TENPRIL DUO, 2,5 mg/12,5 mg, tablete TENPRIL DUO, 5 mg/25 mg, tablete ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TENPRIL DUO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TENPRIL DUO

 3. Kako se uzima lek TENPRIL DUO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TENPRIL DUO

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek TENPRIL DUO i čemu je namenjen

  Lek TENPRIL DUO predstavlja kombinaciju dve aktivne supstance, ramiprila i hidrohlortiazida.


  Ramipril pripada grupi lekova koji se zovu “ACE inhibitori” (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje na način da:

  • smanjuju stvaranje supstanci u organizmu koje mogu da povećavaju krvni pritisak;

  • opušta i širi krvne sudove;

  • omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.


   Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju “tiazidni diuretici” ili lekovi za izbacivanje tečnosti. Deluje tako što povećava količinu mokraće (urina) koja se izbacuje iz Vašeg organizma. Na ovaj način se snižava krvni pritisak.


   Lek TENPRIL DUO se propisuje za lečenje povišenog krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno i koriste se ako prethodno lečenje sa pojedinačnim aktivnim supstancama (ramipril i hidrohlortiazid) nije dalo dovoljno dobre rezultate. Primenjuju se skupa onda kada lečenje samo jednom od njih nije bilo efikasno.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TENPRIL DUO Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati:

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na ramipril, hidrohlortiazid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (vidite odeljak 6.);

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na lekove slične leku TENPRIL DUO (drugi ACE inhibitori ili derivati sulfonamida). Znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika;

  • ukoliko ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju koja se zove “angioedem”. Znakovi ove alergijske reakcije uključuju svrab, koprivnjaču (urtikariju), crvene pečate na šakama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, otežano disanje i gutanje;

  • ukoliko ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lek koji se koristi u terapiji hronične srčane slabosti kod odraslih;

  • ukoliko se podvrgavate dijalizi ili nekom drugom tipu krvne filtracije. Zavisno od aparata koji se koristi, lek TENPRIL DUO možda neće biti pogodan za Vas;

  • ukoliko imate ozbiljne probleme sa jetrom;

  • ukoliko imate poremećene vrednosti soli (kalcijuma, kalijuma, natrijuma) u krvi;

  • ukoliko imate probleme sa bubrezima zbog smanjenog snabdevanja bubrega krvlju (suženje bubrežne arterije);

  • ukoliko imate teško oštećenje funkcije bubrega sa klirensom kreatinina manjim od 30 mL/min, a niste na dijalizi;

  • tokom poslednjih 6 meseci trudnoće (vidite odeljak“Trudnoća, dojenje i plodnost”);

  • ukoliko dojite (vidite odeljak“Trudnoća, dojenje i plodnost”);

  • ukoliko imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega, a uzimate lekove za sniženje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.


   Ne uzimajte lek TENPRIL DUO ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek TENPRIL DUO.


   Upozorenja i mere opreza

   Porazgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzmate lek TENPRIL DUO:

  • ukoliko imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima;

  • ukoliko ste izgubili dosta soli ili tečnosti (povraćanjem, prolivom, prekomernim znojenjem, ste bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duži vremenski period ili ste išli na dijalizu;

  • ukoliko ćete biti podvrgnuti lečenju u svrhu smanjenja alergije na ubod pčele ili ose (desenzibilizacija);

  • ukoliko ćete primati anestetik, koji se daje tokom hirurške intervencije ili bilo kog stomatološkog zahvata. Možda će biti potrebno da prekinete sa uzimanjem leka TENPRIL DUO jedan dan ranije; o čemu treba da se posavetujete sa svojim lekarom;

  • ukoliko imate velike koncentracije kalijuma u krvi (što je vidljivo iz laboratorijskih analiza krvi);

  • ukoliko uzimate lekove ili imate stanja koja mogu dovesti do smanjenja vrednosti natrijuma u krvi, posebno kod starijih;

  • ukoliko primenjujete lekove koji mogu povećati rizik od pojave angioedema, ozbiljne alergijske reakcije, kao što su mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, neprilizin (NEP) inhibitori (kao što je racekadotril) ili sakubitril/valsartan (za sakubitril/valsartan videti odeljak „Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati“;

  • ukoliko imate kolagen vaskularnu bolest, poput sklerodermije ili sistemskog lupus eritematozusa;

  • morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste trudni (ili ukoliko planirate trudnoću). Lek TENPRIL DUO se ne preporučuje tokom prva tri meseca trudnoće, a može uzrokovati ozbiljna oštećenja ploda nakon trećeg meseca trudnoće, (vidite ispod, odeljak “Trudnoća, dojenje i plodnost”);

  • ukoliko primetite slabljenje vida ili Vam se javi bol u oku. To mogu biti simptomi nakupljanja tečnosti u sloju oka u kojem su smešteni krvni sudovi (efuzija sudovnjače) ili povećanje pritiska u oku a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do nedelja nakon uzimanja leka. Naročito, ako kod Vas postoji rizik od razvoja stanja koje se naziva glaukom, ili ste alergični na lekove koji sadrže penicilin ili sulfonamide;

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se primenjuju za lečenje visokog krvnog pritiska:

   • blokatore receptora angiotenzina II (ARB-i) nazivaju se sartani – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), posebno ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa šećernom bolešću;

   • aliskiren – Vaš lekar će morati da kontrolie i proverava rad Vaših bubrega, krvni pritisak i vrednosti elektrolita (npr. kalijuma) u krvi, putem laboratorijskih testova krvi u redovnim vremenskim intervalima. Takođe, potrebno je pogledati informacije u odeljku „Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati“;

  • ukoliko ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promena) na koži tokom lečenja. Lečenje hidrohlortiazidom, naročito dugotrajna primena velikih doza, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usne (nemelanomski kancer kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zracima za vreme uzimanja leka TENPRIL DUO.


   Deca i adolescenti

   Lek TENPRIL DUO se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, zbog toga što nema dostupnih podataka o efikasnoj i bezbednoj primeni u ovoj populaciji.


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), porazgovarajte sa svojim lekarom pre uzimanja leka TENPRIL DUO.


   Drugi lekovi i lek TENPRIL DUO


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. To je zbog toga što lek TENPRIL DUO može da izmeni dejstvo drugih lekova. Takođe, drugi lekovi mogu da izmene dejstavo leka TENPRIL DUO.


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka TENPRIL DUO:

  • lekove koji se primenjuju za ublažavanje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni protivzapaljenjski (antiinflamatorni) lekovi, kao što su ibuprofena ili indometacina i acetilsalicilna kiselina);

  • lekove koji se primenjuju za lečenje sniženog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija, poput efedrina, noradrenalina ili adrenalina. Ukoliko uzimate ove lekove biće neophodno je da Vam lekar proverava krvni pritisak.

   Molimo Vas recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova, jer oni mogu povećati rizik od pojave neželjenih dejstava ukoliko ih primenjujete istovremeno sa lekom TENPRIL DUO:

   • sakubitril/valsartan - propisuju se za lečenje jedne vrste dugoročne (hronične) srčane slabosti kod odraslih pacijenata (vidite, takođe, informacije u odeljku „Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati“);

   • lekove koji se primenjuju za smanjenje bola i zapaljenja (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) poput ibuprofena ili indometacina i acetilsalicilne kiseline);

   • lekovi koji mogu smanjiti količinu kalijuma u krvi npr.lekovi protiv zatvora,diuretici (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma), amfotericin B (koristi se za lečenje gljivičnih infekcija) i ACTH (adrenokotrikotropni hormon - koristi se za ispitivanje funkcije nadbubrežnih žlezda);

   • lekove za lečenje raka (hemioterapija);

   • lekove za lečenje srčanih problema, uključujući i lekove za lečenje srčanog ritma;

   • lekove za sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije, (npr. ciklosporin);

   • diuretike (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma (npr. furosemid);

   • suplementi kalijuma (uključujući i zamene za soli koje sadrže kalijum), diuretici koji štede kalijum, kao što je spironolakton, triamteren ili amilorid i drugi lekovi koji mogu povećati količinu kalijuma u krvi (npr. trimetoprim i ko-trimeksazol koji se koriste u terapiji bakterijskih infekcija: ciklosporin,imunosupresivni lek koji se koristi kako bi se sprečilo odbacivanje transplantiranog organa i heparin, lek protiv zgrušavanja krvi);

   • lekove iz grupe kortikosteroida (npr. prednizolon)koji se koriste protiv zapaljenjskih procesa;

   • dodatke ishrani kojima se nadoknađuje sadržajem kalcijuma;

   • alopurinol (koristi se za smanjenje koncentracije mokraćne kiseline u krvi);

   • prokainamid (koristi se za lečenje srčane aritmije);

   • holestiramin (koristi se za smanjenje nivoa masnoće u krvi):

   • karbamazepin (koristi se za lečenje epilepsije);

   • heparin (koristi se za razređivanje krvi);

   • temsirolimus (koristi se u terapiji kancera);

   • sirolimus, everolimus (lekovi koji se koriste kako bi se sprečilo odbacivanja transplantiranog organa/grafta);

   • vildagliptin (koristi se za lečenje šećerne bolesti tip 2);

   • racekadotril (koristi se u nterapiji proliva (dijareje));

   • Vaš lekar će možda morati da promijeni dozu leka i/ili da preduzme druge mere opreza: ako uzmete blokatore receptora angiotenzina II (ARB) ili aliskerin (vidite, takođe, informacije u odeljcima „Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“).


    Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova. TENPRIL DUO može delovati na njih:

   • lekove za šećernu bolest, kao što su lekovi za sniženje koncentracije glukoze koji se primenjuju oralno i insulina. Lek TENPRIL DUO može smanjiti koncentraciju šećera u krvi. Dok ste na terapiji lekom TENPRIL DUO morate redovno kontrolisati koncentraciju šećera u krvi;

   • litijum (koristi se za lečenje mentalnih tegoba). Lek TENPRIL DUO može povećati koncentraciju litijuma u krvi, zbog čega je neophodno da lekar redovno prati koncentraciju litijuma u krvi;

   • lekove koji se koriste za opuštanje mišića;

   • kinin (koristi se za lečenje malarije);

   • lekove koji u svom sastavu sadrže jod i primenjuju se kao pomoćna dijagnostička metoda snimanja u vidu kontrastnih sredstava ili rendgenskom snimanju u bolnici;

   • penicilin (koristi se za lečenje infekcija);

   • lekove koji razređuju krv koje uzimate oralno (kroz usta), poput varfarina.


    Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), porazgovarajte sa svojim lekarom pre uzimanja leka TENPRIL DUO.

    Testovi

    Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek:

   • Ukoliko se podvrgavate testu za ispitivanje funkcije paratireoidne žlezde. Lek TENPRIL DUO može da utiče na rezultate tog ispitivanja;

   • ukoliko ste sportista koji se podvrgava antidoping testu, lek TENPRIL DUO može pokazati pozitivan rezultat pri antidoping testu.


    Uzimanje leka TENPRIL DUO sa hranom, pićima i alkoholom

  • Konzumiranje alkohola sa lekom TENPRIL DUO može izazvati vrtoglavicu i/ili ošamućenost. Ukoliko Vas brinr koliko alkoholnih pića smete uzeti dok ste na terapiji lekom TENPRIL DUO morate porazgovarati sa Vašim lekarom, jer lekovi za sniženje krvnog pritiska i alkohol mogu imati aditivno dejstvo (dolazi do većeg, nepoželjnog sniženja krvnog pritiska).

  • Lek TENPRIL DUO se može uzimati sa hranom ili bez nje.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća


   Ne bi trebalo da uzimate lek TENPRIL DUO tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a posle 13. nedelje ne smete ga uopšte uzimati, zbog toga što njegova primena tokom trudnoće može oštetiti plod.

   Ukoliko zatrudnite dok ste na terapiji lekom TENPRIL DUO, odmah se javite Vašem lekaru. U slučaju planiranja trudnoće potrebno je preći na neku drugu alternativnu terapiju.


   Dojenje

   Lek TENPRIL DUO ne smete uzimati ako dojite.

   Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Tokom uzimanja leka TENPRIL DUO možete osetiti vrtoglavicu. Veća je verovatnoća da se to dogodi na početku uzimanja leka ili kada počnete uzimati veću dozu leka. Ako Vam se to dogodi, nemojte upravljati vozilima, niti rukovati bilo kakvim alatima ili mašinama.


   Lek TENPRIL DUO sadrži laktozu i boju sunset yellow (E110)

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Ovaj lek sadrži azo boju sunset yellow (E110),koja može izazvati alergijske reakcije.


   Lek TENPRIL DUO sadrži natrijum

   Lek TENPRIL DUO sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po tableti, suštinski je „bez natrijuma”.


 3. Kako se uzima lek TENPRIL DUO

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka TENPRIL DUO

  Preporučuje se primena leka TENPRIL DUO jednom dnevno, svakog dana u isto vreme, obično ujutru.

  Lek TENPRIL DUO se može uzimati pre, za vreme ili nakon obroka, zbog toga što hrana nema uticaj na njegovu bioraspoloživost.


  Lek TENPRIL DUO tabletu treba progutati celu sa tečnošću. Tableta se ne sme žvakati niti drobiti.

  Odrasli

  Dozu je potrebno individualno prilagoditi prema profilu pacijenta, na osnovu kontrole krvnog pritiska. Primena fiksne kombinacije ramiprila i hidrohlortiazida obično se preporučuje nakon titracije doze sa jednom od pojedinačnih komponenti.


  Terapiju lekom TENPRIL DUO treba započeti najmanjim dostupnim dozama. Ako je to potrebno, doza se može postepeno povećavati dok se ne postigne ciljna vrednost krvnog pritiska; maksimalna dozvoljena doza je 10 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida dnevno.


  Posebne populacije pacijenata Pacijenti koji su na terapiji diureticima


  Potreban je poseban oprez kod pacijenata koji su na istovremenoj terapiji diureticima, jer se može javiti hipotenzija nakon započinjanja terapije. Pre započinjanja terapije lekom TENPRIL DUO mora se razmotriti smanjenje doze diuretika ili prekid primene diuretika.


  Ukoliko prekid terapije diuretikom nije moguć, preporučuje se da se terapija započne najmanjom mogućom dozom ramiprila (1,25 mg dnevno), u slobodnoj kombinaciji. Nakon toga, preporučuje se promena na inicijalnu dnevnu dozu, ne veću od 2,5 mg ramiprila/12,5 mg hidrohlortiazida.


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Lek TENPRIL DUO je kontraindikovan kod teškog oštećenja funkcije bubrega zbog hidrohlortiazidne komponente leka (klirens kreatinina <30 mL/min).

  Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega može biti potrebno smanjenje doze leka TENPRIL DUO. Pacijenti sa vrednostima klirensa kreatinina između 30 i 60 mL/min treba da se leče isključivo najmanjim dozama fiksne kombinacije ramiprila i hidrohlortiazida, nakon primene samo ramiprila. Maksimalne dozvoljene doze su 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida dnevno.


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

  Kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre, lečenje lekom TENPRIL DUO mora se započeti isključivo pod strogim medicinskim nadzorom, a maksimalne dnevne doze iznose 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlortiazida.

  Lek TENPRIL DUO je kontraindikovan kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre.


  Stariji pacijenti

  Početna doza treba da bude manja i potrebno je da naknadna titracija doze bude postepena zbog veće verovatnoće za pojavu neželjenih dejstava, posebno kod veoma starih i nemoćnih pacijenata.


  Pedijatrijska populacija

  Lek TENPRIL DUO se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti.


  Način primene

  Za oralnu upotrebu.


  Ako ste uzeli više leka TENPRIL DUO nego što treba

  Odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu ili idite do najbliže bolnice. Nemojte sami voziti do bolnice, neka Vas odveze neko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Pakovanje leka ponesite sa sobom, tako će lekar znati koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TENPRIL DUO

  • Ako ste propustili da uzmete dozu, sledeću dozu leka uzmite kada je inače red za uzimanje sledeće doze.

  • Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek


  Prekinite uzimanje leka TENPRIL DUO i odmah se javite Vašem lekaru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava - možda će Vam biti potrebna hitana medicinska pomoć

  • Otok lica, usana ili grla (što otežava gutanje i disanje), kao i pojavu svraba i osip. Ovo može biti znak teške alergijske reakcije na lek TENPRIL DUO;

  • Teške kožne reakcije, uključujući i osip, čireve u ustima, pogoršanje već postojećeg oboljenja kože, crvenilo, mehurove ili ljuštenje kože (poput Stevens-Johnsonovog sindroma, toksične epidermalne nekrolize ili multiformnog eritema).


   Odmah obavestite Vašeg lekara ako primetite neku od navedenih teških neželjenih reakcija:

  • Ubrzan rad srca, neujednačeno i snažno lupanje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje iteskoba u grudima ili ozbiljnije probleme koji uključuju srčani napad i moždani udar;

  • Nedostatak vazduha, kašalj, groznicu-povišenu telesnu temperaturu koja traje 2 do 3 dana i smanjenje apetita. Ovi simptomi mogu biti znakovi problema sa plućima, uključujući zapaljenje pluća;

  • Lakše nastajanje modrica, krvarenje koje traje duže od uobičajenog, bilo koji znak krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičasta tačkasta krvarenja mrlje, crvenilo kože i veću sklonost ka infekcijama nego što je to uobičajeno, bol u grlu i groznica-povišena telesna temperatura, osećaj zamora, nesvestica, ošamućenost ili bledilo kože. Ovo mogu biti znaci oboljenja krvi ili koštane srži;

  • Jak bol u stomaku, koji se može širiti prema leđima. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenje gušterače (pankreasa));

  • Groznicu – povišenu telesnu temperaturu, jezu, umor, gubitak apetita, bol u stomaku, mučninu, žutu prebojenost kože i beonjača (žutica). Ovo mogu biti znaci problema sa jetrom, kao što su hepatitis (zapaljenje jetre) ili oštećenja jetre;

  • Oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog pritiska (mogući znaci nakupljanja tečnosti u sloju oka u kojem su smešteni krvni sudovi (efuzija sudovnjače) ili akutnog glaukoma zatvorenog ugla)


   Ostala neželjena dejstva uključuju:

   Obavestite Vašeg lekara ako bilo šta od sledeće navedenog postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja, slabost ili umor;

  • Osećaj vrtoglavice. Veća je verovatnoća da se ovo dogodi na početku terapije ili tokom titracije povećanja doze;

  • Suv, nadražajni kašalj ili bronhitis;

  • Laboratorijski testovi pokazuju povećanu koncentraciju šećera u krvi nego što je uobičajeno. Ukoliko imate šećernu bolest, ovo može pogoršati Vaše stanje:

  • Laboratorijski testovi pokazuje povećanu koncentraciju mokraćne kiseline ili vrednosti masnoće u krvi nego što je uobičajeno;

  • Bolni, crveni i otečeni zglobovi.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Kožni osip sa ili bez uzdignutih područja;

  • Naleti crvenila, nesvestica, hipotenzija (izuzetno nizak krvni pritisak), posebno pri naglom ustajanju ili sedenju;

  • Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica);

  • Svrab i neobične senzacije na kože, kao što su trnjenje, mravinjanje, bockanje ili pečenje po koži (parestezija);

  • Gubitak ili promena čula okusa;

  • Problemi sa spavanjem;

  • Depresija, teskoba, nervoza ili nemir veći nego što je uobičajeno;

  • Zapušen nos, zapaljenje sinusa (sinuzitis), nedostatak daha;

  • Zapaljenje desni (gingivitis), otečena usta;

  • Crvenilo, svrab, otok ili suzenje očiju;

  • Zujanje u ušima;

  • Zamućen vid;

  • Gubitak kose;

  • Bol u grudima;

  • Bolovi u mišićima;

  • Otežano pražnjenje creva (konstipacija), bol u stomaku ili u crevima;

  • Problemi sa varenjem ili mučnina;

  • Pojačano mokrenje tokom dana;

  • Pojačano znojenje ili osećaj žeđi;

  • Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija), smanjen osećaj gladi;

  • Ubrzan ili nepravilan srčani rad;

  • Otok ruku i nogu. Ovo može biti znak da organizam zadržava više vode nego obično;

  • Povišena telesna temperatura;

  • Seksualna nemoć muškaraca;

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih ćelija, belih krvnih ćelija ili krvnih pločica, ili smanjene vrednosti hemoglobina;

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju promene u radu jetre, pankreasa ili bubrega;

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju smanjenje koncentracije kalijuma.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Mučnina, proliv ili gorušica;

  • Crven, otečen jezik ili suva usta;

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju povećanje koncentracije kalijuma od uobičajenih.


   Ostala prijavljena neželjena dejstva:

   Obratite se Vašem lekaru ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo navedeno u daljem tekstu postane ozbiljno i ukoliko potraje duže od nekoliko dana.


  • Otežana koncentracija, osećaj nesigurnosti ili stanje konfuzije;

  • Promena boje prstiju na rukama ili nogama prilikom izloženosti hladnoći, a potom peckanje ili bol prilikom zagrijavanja (Raynaud-ov fenomen);

  • Povećanje dojki kod muškaraca;

  • Stvaranje krvnih ugrušaka;

  • Poremećaj sluha;

  • Smanjena količina suzne tečnosti;

  • Predmeti koje vidite izgledaju kao da su prebojeni žuto;

  • Dehidratacija (manjak vode u telu);

  • Otok, bolna osetljivost i crvenilo obraza (zapaljenje pljuvačnih žlezda);

  • Otok sluzokože creva (“intestinalni angioedem”), praćen simptomima poput bola u trbuhu, povraćanja i proliva;

  • Preosetljivost na sunčevu svetlost;

  • Jako perutanje ili ljuštenje kože, osip praćen svrabom i druge kožne reakcije poput crvenog osipa na licu ili čelu;

  • Kožni osip ili stvaranje modrica;

  • Mrlje na koži i hladni ekstremiteti;

  • Problemi s noktima (gubitak nokta ili odvajanje nokatne ploče od njegovog ležišta);

  • Mišićno-koštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja vilice (tetanija);

  • Slabost ili grčevi mišića;

  • Smanjen libido kod muškaraca ili žena;

  • Krv u mokraći. Ovo može biti znak problema sa bubrezima (intersticijski nefritis);

  • Povećana koncentracija šećera u mokraći;

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju povećan broj jedne vrste belih krvnih ćelija (eozinofilija);

  • Laboratorijske analize krvi koje pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi (pancitopenija);

  • Laboratorijske analize krvi koje pokazuju promenu koncentracije soli, npr. natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i hlorida u krvi;

  • Ukoliko Vam je urin tamno prebojen, osećate mučninu ili povraćate, imate grčeve u mišićima, stanje konfuzije, što može biti posledica neodgovarajućeg lučenja antidiuretskog hormona (ADH). Ako se kod Vas jave simptomi, odmah se javite lekaru;

  • Usporene ili oslabljene reakcije;

  • Promena osećaja čula mirisa;

  • Otežano disanje ili pogoršanje astme;

  • Rak kože i usana (nemelanomski rak kože). Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek TENPRIL DUO

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek TENPRIL DUO posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek TENPRIL DUO


TENPRIL DUO 2,5 mg/12,5 mg tablete

Aktivne supstance su: ramipril 2,5 mg i hidrohlortiazid 12,5 mg.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 112; skrob, preželatinizovan; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; natrijum-hidrogenkarbonat; boja Sunset Yellow (E110); natrijum-stearilfumarat.


TENPRIL DUO 5 mg/25 mg tablete

Aktivne supstance su: ramipril 5 mg i hidrohlortiazid 25 mg.

Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna PH 112; skrob, preželatinizovan; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; natrijum-hidrogenkarbonat; boja Sunset Yellow (E110); natrijum-stearilfumarat.

Kako izgleda lek TENPRIL DUO i sadržaj pakovanja

TENPRIL DUO 2,5 mg/12,5 mg tablete su narandžaste boje, okruglog oblika, bikonveksne, sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani. Prečnik tablete je oko 5 mm a debljina između 1,9 i 2,3 mm.

Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je hladnoformirajući OPA/Al/PVC-Al blister sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri hladnoformirajuća OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


TENPRIL DUO 5 mg/25 mg tablete tablete su narandžaste boje, okruglog oblika, sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani. Prečnik tablete je oko 6 mm a debljina između 2,4 i 2,8 mm.

Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je hladnoformirajući OPA/Al/PVC-Al blister sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze tri hladnoformirajuća OPA/Al/PVC-Al blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD, Cara Nikolaja II 61/B, Beograd- Vračar

Proizvođač: BOSNALIJEK D.D., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TENPRIL DUO, 2,5 mg/12,5 mg, tablete 515-01-02778-20-001 od 30.08.2022.


TENPRIL DUO, 5 mg/25 mg, tablete 515-01-02779-20-001 od 30.08.2022.