Početna stranica Početna stranica

Melitor
agomelatin

UPUTSTVO ZA LEK


Δ Melitor,film tableta, 25 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta (ukupno 28 film tableta)


 1. Les Laboratoires Servier Industrie  Proizvođač:

 2. Servier (Ireland) Industries Ltd


 3. Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA


  1. 905 route de Saran, Gidy, Francuska   Adresa:

  2. Co.Wicklow, Gorey Road, Arklow, Irska


  3. Annopol 6B, Varšava, Poljska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Les Laboratoires Servier


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165v, Novi Beograd


Δ Melitor, 25 mg, film tableta INN: agomelatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Melitor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Melitor

 3. Kako se upotrebljava lek Melitor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Melitor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MELITOR I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Melitor pripada grupi lekova koji se zovu antidepresivi i lek Melitor Vam je propisan za lečenje depresije. Depresija je dugotrajni poremećaj raspoloženja, koji ometa svakodnevni život. Simptomi depresije su različiti od

  jedne do druge osobe, ali obično uključuju osećaj duboke tuge, osećaj bezvrednosti, gubitak interesovanja za

  omiljene aktivnosti, poremećaj sna, osećaj usporenosti, osećaj straha, promene u telesnoj masi. Depresija se mora lečiti dovoljno dugo, najmanje 6 meseci, da bi se simptomi sa sigurnošću povukli.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MELITOR

  Lek Melitor ne smete koristiti:


  • ukoliko ste alergični na agomelatin ili bilo koji drugi sastojak leka Melitor (videti odeljak 6).

  • ukoliko Vaša jetra ne radi kako treba (oslabljena funkcija jetre).

  • ukoliko uzimate fluvoksamin (drugi lek koji se koristi u lečenju depresije) ili ciprofloksacin (antibiotik).


   Kada uzimate lek Melitor, posebno vodite računa:


   Lek Melitor neće biti odgovarajući za Vas:

  • ukoliko imate bipolarni poremećaj, ukoliko ste već iskusili ili razvijete simptome manije (period prekomerne visoke uzbuđenosti i emotivnosti), razgovarajte sa Vašim lekarom pre započinjanja terapije ovim lekom ili nastavka lečanja istim (videti odeljak 4 ''MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA'').

  • ukoliko uzimate lekove za koje se zna da utiču na rad jetre. Pitajte Vašeg lekara koji lekovi imaju uticaj na jetru.

  • ukoliko ste gojazni ili imate prekomernu telesnu masu, posavetujte se sa Vašim lekarom.

  • ukoliko bolujete od šećerne bolesti, posavetujte se sa Vašim lekarom.

  • ako imate povišene nivoe enzima jetre pre početka terapije, Vaš lekar će odlučiti da li je Melitor odgovarajući lek za Vas.

  • ukoliko patite od demencije, Vaš lekar će sprovesti individualnu procenu da li je bezbedno da koristite lek Melitor.


   Tokom terapije lekom Melitor:

  • kod pojedinih pacijenata može, tokom lečenja lekom Melitor, doći do povećanja nivoa jetrinih enzima u krvi. Vaš lekar će, stoga, sprovoditi laboratorijske testove kako bi proverio da li Vaša jetra radi ispravno. Testove će sprovesti na početku terapije i periodično tokom samog trajanja terapije ovim lekom. Na osnovu procene ovih testova, lekar će odlučiti da li da nastavite sa primenom leka Melitor ili ne (takođe videti u odeljku 3 ''KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MELITOR'').

  • ukoliko se pojave znaci ili simptomi problema sa jetrom: neuobičajeno taman urin, stolica svetle boje, žuta prebojenost kože/očiju, bol sa gornje desne strane stomaka, neuobičajeni zamor (naročito kada je udružen sa drugim, prethodno navedenim simptomima), terapiju lekom Melitor treba odmah prekinuti i odmah se posavetovati sa lekarom uz napomenu da uzimate lek Melitor.


   Dejstvo leka Melitor nije potvrđeno kod pacijenata starijih od 75 godina. Stoga, pacijenti stariji od 75 godina ne treba da koriste lek Melitor.


   Suicidne misli i pogoršanje depresije

   Ukoliko ste depresivni, ponekad ćete imati misli o tome da povredite sebe ili o samoubistvu. Ovo se može pojačati na početku primene antidepresiva, s obzirom da ovim lekovima treba vremena da počnu da deluju, obično oko dve nedelje, a nekad i duže.


   Veća je verovatnoća da će se kod Vas javiti ovakve misli:

  • ukoliko ste ranije imali misli o samopovređivanju ili samoubistvu.

  • ukoliko ste mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja su pokazali povećan rizik od suicidnog ponašanja kod mladih odraslih ispitanika (manje od 25 godina starosti) sa psihijatrijskim stanjem koje je lečeno antidepresivima.

   Ukoliko se kod Vas jave misli o samopovređivanju ili samoubistvu bilo kada u toku terapije, kontaktirajte Vašeg lekara ili odmah idite u bolnicu.


   Možda će Vam biti od pomoći da kažete svom rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni i zamolite ga pročita ovo Uputstvo. Možete ga zamoliti da Vam kaže, ukoliko misli da se Vaša depresija pogoršala, ili ako je zabrinut zbog promena u Vašem ponašanju.


   Deca i adolescenti


   Lek Melitor nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata (ispod 18 godina starosti).


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Lek Melitor ne treba upotrebljavati istovremeno sa pojedinim lekovima (videti odeljak ''Lek Melitor ne smete koristiti'') kao što su: fluvoksamin (drugi lek koji se koristi u lečenju depresije) ili ciprofloksacin (antibiotik), jer mogu izmeniti očekivanu koncentraciju agomelatina u krvi.


   Uzimanje leka Melitor sa hranom ili pićima


   Ne preporučuje se konzumiranje alkohola dokle god ste na terapiji lekom Melitor.


   Primena leka Melitor u periodu trudnoće i dojenja


   Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete lek Melitor ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću.


   Razgovarajte sa svojim lekarom ukoliko dojite bebu ili nameravate da dojite bebu, jer dojenje treba prekinuti ako uzimate lek Melitor.

   Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.


   Uticaj leka Melitor na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Možete iskusiti vrtoglavicu ili pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Uverite se da su Vaše reakcije normalne pre nego što započnete ove radnje.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Melitor


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MELITOR


  Uvek uzmite lek Melitor onako kako Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lek upotrebljava.

  Lek Melitor je namenjen samo odraslim osobama.

  Dejstvo leka Melitor nije potvrđeno kod pacijenata starijih od 75 godina. Stoga, pacijenti stariji od 75 godina ne treba da koriste lek Melitor.


  Preporučena doza leka Melitor je jedna tableta (25 mg) pre spavanja. U nekim slučajevima, Vaš lekar će Vam propisati veću dozu leka (50 mg), npr. dve tablete istovremeno uzete pre spavanja.


  Lek Melitor počinje da deluje na simptome depresije kod većine pacijenata sa depresijom tokom dve nedelje od početka terapije. Vaš lekar će nastaviti sa primenom leka Melitor, iako se osećate bolje, kako bi se sprečilo ponovno vraćanje stanja depresije.


  Nemojte prekidati terapiju ovim lekom bez konsultacije sa Vašim lekarem, čak i ako se osećate bolje.


  Lek Melitor je za oralnu primenu. Potrebno je da progutate celu tabletu sa dovoljno vode. Lek Melitor se može uzimati sa hranom ili bez nje.


  Vaš lekar će sprovesti laboratorijske testove kako bi utvrdio da Vam jetra radi ispravno, najpre na početku terapije, a zatim periodično, obično posle treće nedelje, šeste nedelje, dvanaeste nedelje i dvadesetčetvrte nedelje. Ukoliko Vaš lekar poveća dozu leka na 50 mg, laboratorijske testove će sprovesti najpre na početku terapije promenjenom dozom leka, a zatim periodično, obično posle treće nedelje, šeste nedelje, dvanaeste nedelje i dvadesetčetvrte nedelje.

  Nadalje će sprovoditi testove ukoliko bude smatrao da su neophodni. Ne smete uzimati lek Melitor ukoliko Vam jetra ne radi ispravno.

  Ukoliko imate problema sa bubrezima, lekar će sprovesti individualnu procenu o tome da li je bezbedno da koristite lek Melitor.


  Lek Melitor nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata (ispod 18 godina starosti).


  Ako ste uzeli više leka Melitor nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Melitor nego što je trebalo, ili ako je na primer dete slučajno uzelo lek, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  Iskustva sa predoziranjem lekom Melitor su ograničena, ali prijavljeni simptomi uključuju bol u gornjim

  delovima trbuha, pospanost, umor, razdražljivost, anksioznost, napetost, vrtoglavicu, cijanozu i slabost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Melitor


  Nemojte uzimati duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu. Nastavite sa uzimanjem sledeće doze u uobičajeno vreme.

  Na blisteru su označeni dani u nedelji za doziranje leka, što bi moglo da Vam pomogne da se prisetite kada ste

  uzeli poslednju tabletu leka Melitor.


  Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, lek Melitor može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Većina neželjenih dejstava je blagog do umerenog intenziteta. Obično nastaju tokom prve dve nedelje terapije i obično su privremenog karaktera.


  Neželjena dejstva su svrstana u sledeće kategorije, u zavisnosti od toga koliko se često javljaju:

  Vrlo česta

  Javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Česta

  Javljaju se kod 1 od 10 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremena

  Javljaju se kod 1 od 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Retka

  Javljaju se kod 1 od 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  Vrlo retka

  Javljaju se kod 1 od 10000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznata

  Učestalost ne može da se proceni na osnovu postojećih podataka


  Ova neželjena dejstva uključuju:

  • Česta neželjena dejstva: vrtoglavica, pospanost (somnolencija), poteškoće pri spavanju (insomnija), migrena, glavobolja, mučnina, proliv, zatvor, bol u trbuhu, pojačano znojenje (hiperhidroza), bol u leđima, umor, anksioznost (nerealni strahovi), povećanje nivoa enzima jetre u krvi (ALT, AST), povraćanje.

  • Povremena neželjena dejstva: osećaj bockanja u prstima ruku i nogu (parestezija), zamagljen vid, ekcem, svrab, koprivnjača, razdražljivost, iritabilnost, nemir, agresivno ponašanje, košmari, abnormalni snovi.

  • Retka neželjena dejstva: ozbiljne kožne erupcije (eritematozni osip), edem (oticanje) lica, angioedem (oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koje može uzrokovati teškoće u disanju ili gutanju), hepatitis, žutica (žuta prebojenost kože ili beonjača), povećanje nivoa enzima jetre u krvi (gama-glutamiltransferaze, alkalne fosfataze), oslabljena funkcija jetre, manija/hipomanija (vidite odeljak ''Kada uzimate lek Melitor, posebno vodite računa''), halucinacije, povećanje telesne mase, smanjenje telesne mase.

   Druga neželjena dejstva:

  • Nepoznata učestalost: suicidne misli ili ponašanje.


   Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko drugo neželjeno dejstvo koje nije


   navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MELITOR

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Rok upotrebe 3 godine Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Melitor


Aktivna supstanca je agomelatin. Jedna film tableta sadrži 25 mg agomelatina. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:


Mastilo za štampu sadrži: šelak, propilenglikol i indigotine (E132) aluminium lake


Kako izgleda lek Melitor i sadržaj pakovanja

Narandžasto-žute, duguljaste, film tablete sa odštampanim znakom kompanije plave boje, na jednoj strani. Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister na kome su označeni dani u nedelji za doziranje leka.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži dva blistera (ukupno 28 film tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:


Predstavništvo Les Laboratoires Servier Bulevar Mihaila Pupina 165v

Novi Beograd


Proizvođač:


Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran, Gidy, Francuska


Servier (Ireland) Industries Ltd Co.Wicklow, Gorey Road, Arklow, Irska


Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA Annopol 6B, Varšava, Poljska


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7338-10-002 od 24.07.2013.