Početna stranica Početna stranica

Lastet Cap. 50
etopozid

UPUTSTVO ZA LEK


Lastet Cap. 50, 50 mg, kapsule, meke etopozid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da <uzimate> <primenjujete> <primate> ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lastet Cap. 50 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lastet Cap. 50

 3. Kako se uzima lek Lastet Cap. 50

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lastet Cap. 50

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Lastet Cap. 50 i čemu je namenjen

Etopozid pripada grupi citostatika (lekovi koji se koriste u terapiji tumora). Lek Lastet Cap. 50 pripada klasi lekova koji su poznati kao derivati podofilotoksina.


Ovaj lek se upotrebljava za terapiju sledećih oboljenja:

karcinom testisa, mikrocelularni karcinom pluća, Hočkinov limfom, Non-Hočkinov limfom, akutna mijeloidna leukemija, karcinom ovarijuma.


2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lastet Cap. 50


Lek Lastet Cap. 50 ne smete uzimati:

-ako ste alergični na etopozid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Lastet Cap. 50

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, u frižideru na temperaturi od 2-8 °C. Ne zamrzavati. Rok upotrebe za ovo pakovanje označen je na blisteru i kutiji.

  Lek Lastet Cap. 50 nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Lastet Cap. 50

Aktivna supstanca:


Jedna kapsula, meka sadrži 50 mg etopozida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule :

Limunska kiselina, bezvodna Hidroksipropilceluloza Glicerol, koncentrovani

Makrogol (polietilenglikol) 400


Omotač kapsule :

Želatin

Glicerol, koncentrovani Sorbitol, rastvor (70%) Titan-dioksid Etilparahidroksibenzoat Propilparahidroksibenzoat Gvožđe(III)-oksid, crveni Hlorovodonična kiselina Voda, prećišćena

Kako izgleda lek Lastet Cap. 50 i sadržaj pakovanja


Meke želatinske kapsule svetle crvenonarandžaste boje, koje sadrže bezbojnu do svetložutu bistru, viskoznu tečnost.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Al bliste, u kome se nalazi 10 kapsula, mekih i koji je zatim upakovan u PE kesu.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 10 kapsula, mekih (ukupno 20 kapsula, mekih) i Uputstvo za lek.


Pakovanje:

Lastet Cap. 50: blister, (2 x 10 kapsula, mekih), ukupno 20 kapsula, mekih

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

EUROFARM D.O.O. BEOGRAD

Boška Petrovića 3a Beograd


Proizvođač:

NIPPON KAYAKU CO., LTD.,

Takasaki Plant, 239, Iwahanamachi, Takasaki-shi, Gunma, Japan


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


515-01-01931-21-001 od 11.03.2022.


<------------------------------------------------------------------------------------------------>

<SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


Terapijske indikacije


Recidiv ili refraktorni tumori testisa

Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste u terapiji recidiva ili refraktornog tumora testisa kod odraslih.

Mikrocelularni karcinom pluća


Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste za terapiju mikrocelularnog karcinoma pluća kod odraslih.


Hočkinov limfom

Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste za terapiju Hočkinovog limfoma, kao druga linjija terapije kod odraslih.


Non-Hočkinov limfom


Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste za terapiju relapsa ili refraktornog non-Hočkinovog limfoma kod odraslih.


Akutna mijeloidna leukemija


Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste za terapiju kod relapsa ili refraktorne akutne mijeloidne leukemije kod odraslih.


Tumori ovarijuma


Lek Lastet Cap. 50 je indikovan u kombinaciji sa drugim odobrenim hemioterapijskim lekovima koji se koriste

za terapiju neepitelijalnog tumora ovarijuma kod odraslih.


Lek Lastet Cap. 50 je indikovan za terapiju rezistentnog na platinu/refraktornog epitelijalnog tumora ovarijuma kod odraslih.


Doziranje i način primene


Terapija lekom Lastet Cap. 50 započinje se i sprovodi samo pod nadzorom kvalifikovanog lekara koji ima iskustva sa primenom antineoplastičnih lekova (videti odeljak 4.4).

Doziranje


Doza leka Lastet Cap. 50 zasniva se na preporučenoj intravenskoj dozi etopozida, uzimajući u obzir dozno zavisnu bioraspoloživost. Oralna doza od 100 mg, može se uporediti sa intravenskom dozom od 75 mg; a oralna doza od 400 mg, sa intravenskom dozom od 200 mg. Intraindividualna (odnosno između ciklusa) varijabilnost izloženosti je veća kod oralne primene u odnosu na intravensku primenu (vidite odeljak 4.4. i

5.2. Sažetka karakteristika leka)


Monoterapija


Uobičajena doza za lek Lastet Cap. 50 je 100-200 mg/m² na dan, tokom 5 uzastopnih dana, ili 200 mg/m² na dan 1, 3. i 5. dana svake 3-4 nedelje. Dnevna doza veća od 200 mg deli se i daje 2 puta dnevno.


Kombinovana terapija


Uobičajena doza za lek Lastet Cap. 50, data oralno je 100-200 mg/m² na dan, tokom 5 uzastopnih dana, ili 200 mg/m² na dan 1, 3. i 5. dana svake 3-4 nedelje u kombinaciji sa drugim odobrenim lekovima za lečenje odgovarajuće bolesti.


Potrebno je prilagoditi doziranje, uzimajući u obzir mijelosupresivni efekat drugih lekova koji se primenjuju u kombinovanoj terapiji, ili efekat prethodne radioterapije ili hemioterapije (videti odeljek 4.4), koje mogu kompromitovati rezerve koštane srži. Doze posle inicijalne doze potrebno je prilagoditi ukoliko je broj neutrofila manji od 500 ćelija/m³ u periodu dužem od 5 dana. Pored toga, doze se prilagođavaju u slučaju pojave groznice, infekcije ili ako je broj trombocita manji od 25000 ćelija/m³, a koje nisu uzrokovane bolešću. Naredne doze prilagoditi u slučaju nastanka toksičnosti gradusa 3. i 4. ili ukoliko je renalni klirens kreatinina manji od 50 mL/min. U slučaju kada je klirens kreatinina smanjen na 15-50 mL/min, preporučuje se smanjenje doze za 25%.


Druga šema doziranja

Druga šema doziranja leka Lastet Cap. 50, je 50mg/m² na dan, u trajanju od 2-3 nedelje, sa ponavljanjem ciklusa nakon nedelju dana pauze ili nakon oporavka od mijelosupresije.


Neutropenija i trombocitopenija


Novi ciklus terapije lekom Lastet Cap. 50, ne treba započinjati ukoliko je broj neutrofila manji od 1500 ćelija/m², ili ukoliko je broj trombocita manji od 100000 ćelija/m³, osim ukoliko je to uzrokovano malignom bolešću.


Starije osobe


Kod starijih pacijenata ( starijih od 65 godina) nije neophodno prilagođavanje doziranja, osim onog koje je zasnovano na funkciji bubrega (videti odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija


Bezbednost i efikasnost oralno primenjenog etopozida nije ustanovljena kod pacijenata mlađih od 18 godina. Trenutno dostupni podaci o primeni etopozida opisani su u odeljku 5.2 Sažetka karakteristika leka, ali nije moguće dati preporuke o doziranju.


Oštećenje funkcije bubrega


Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, potrebno je razmotriti sledeće korekcije inicijalne doze zasnovane na izmerenom klirensu kreatinina.


Izmereni klirens kreatinina Doza etopozida

Veći od 50 mL/min 100% doze

15-50 mL/min 75% doze


Kod pacijenata sa klirensom kreatinina manjim od 15 mL/min i koji su na dijalizi verovatno će se zahtevati dodatno smanjenje doza s obzirom na to da se klirens etopozida dodatno smanjuje kod ovih pacijenata. Naknadno doziranje kod umerenog i teškog oštećenja funkcije bubrega zasniva se na podnošljivosti kod pacijenta i kliničkom dejstvu (videti odeljak 4.4 Sažetka karakteristika leka). Kako se etopozid i njegovi metaboliti ne mogu eliminisati dijalizom, on se može primenjivati pre i posle hemodijalize (videti odeljak 4.9 Sažetka karakteristika leka).


Način primene Lek se primenjuje na prazan stomak.


Lista pomoćnih supstanci


Sadržaj kapsule :

Limunska kiselina, bezvodna Hidroksipropilceluloza Glicerol, koncentrovani

Makrogol (polietilenglikol) 400


Omotač kapsule: Želatin

Glicerol, koncentrovani Sorbitol, rastvor (70%) Titan-dioksid Etilparahidroksibenzoat Propilparahidroksibenzoat Gvožđe(III)-oksid, crveni

Hlorovodonična kiselina Voda, prećišćena


Inkompatibilnost

Nije primenjljivo.


Rok upotrebe

3 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati u originalnom pakovanju, u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Al blister, u kome se nalazi 10 kapsula, mekih i koji je zatim upakovan u PE kesu.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 10 kapsula, mekih (ukupno 20 kapsula, mekih) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.