Početna stranica Početna stranica

AZITRIM
azitromicin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


AZITRIM, film tablete, 250 mg pakovanje: 6 film tableta, blister, 1 x 6 film tableta

AZITRIM, film tablete, 500 mg pakovanje:3 film tablete, blister, 1 x 3 film tablete


Proizvođač: Farmal d.d.

Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska

Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnčka 73, 14000 Valjevo, Srbija


Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik AZITRIM 250 mg film tablete AZITRIM 500 mg film tablete

INN azitromicin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AZITRIM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AZITRIM

 3. Kako se upotrebljava lek AZITRIM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AZITRIM

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


 1. ŠTA JE LEK AZITRIM I ČEMU JE NAMENJEN


  Azitrim pripada jednoj grupi antibiotika koji se zovu makrolidi. Koristi se za lečenje sledećih infekcija koje su izazvane bakterijama i drugim mikroorganizmima:

  • Bronhitis (zapaljenje bronhija)

  • Vanbolnička pneumonija (zapaljenje pluća)

  • Sinuzitis (zapaljenje sinusa)

  • Faringitis/Tonzilitis (zapaljenje ždrela/krajnika)

  • Zapaljenje srednjeg uha

  • Infekcije kože i mekih tkiva

  • Nekomplikovane genitalne infekcije čiji je prouzrokovač Chlamydia trachomatis


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AZITRIM

  Lek AZITRIM ne smete koristiti:

  • Ako ste ikada imali alergijsku reakciju, osip ili otežano disanje nakon što ste uzeli Azitrim 250 ili 500 mg tablete ili neki drugi makrolidni antibiotik kao što je eritromicin

  • Ako imate problema sa jetrom

  • Ako uzimate lekove koji su derivati ergotamina (koriste se za lečenje migrene ili posle porođaja za zaustavljanje grčenja materice)


   Kada uzimate lek AZITRIM , posebno vodite računa:

   • Ako ste trudni ili pokušavate da zatrudnite

   • Ako dojite

   • Ako imate problema sa bubrezima, ili ste bili na dijalizi

   • Ako imate neko srčano oboljenje

    Ako primetite nešto od sledećeg u toku terapije Azitrimom odmah obavestite Vašeg lekara :

    • ako osetite jako lupanje srca

    • ako osetite vrtoglavicu

    • ako osetite mišićnu slabost

    • ukoliko se javi proliv ili gubitak stolice

   Nemojte koristititi lekove za terapiju proliva, već odmah obavestite Vašeg lekara.


   Kao i kod upotrebe drugih makrolida, postoji mogućnost retke pojave otoka kože, sluzokože gastrointestinalnog trakta, jezika, i početnog dela donjih disajnih puteva i anafilakse (retko fatalne). Neke od ovih reakcija su rezultirale ponavljajućim simptomima što je zahtevalo duži period lečenja i posmatranja.


   Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta

   Pre početka uzimanja leka Azitrim , obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate neki od sledećih lekova:


   • Varfarin i slične lekove za sprečavanje stvaranja krvnog ugruška

   • Ciklosporin (koristi se za supresiju imunog sistema u prevenciji i lečenju odbacivanja transplantiranog organa ili kostne srži), digoksin (koristi se za lečenje srčanih oboljenja) ili teofilin (koristi se za lečenje bronhijalne astme)

   • Antacide (koriste se kod poremećaja varenja hrane)

   • Terfenadin (za lečenje polenske groznice ili alergijskih kožnih reakcija


   Uzimanje leka AZITRIM sa hranom ili pićima


   Azitrim film tablete treba da popijete sa vodom najmanje jedan sat pre, ili dva sata posle jela.

   Primena leka AZITRIM u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom Reproduktivne studije na životinjama nisu pružile dokaze o štetnom efektu azitromicina na fetus. Nisu sprovedene odgovarajuće, kontrolisane studije na trudnicama. Pošto se na osnovu rezultata studija na

   životinjama ne može uvek predvideti efekt leka na ljudima, azitromicin treba primenjivati u trudnoći samo ako je zaista neophodan.

   Nema podataka o izlučivanju azitromicina u mleko. Imajući u vidu činjenicu da se mnogi lekovi izlučuju u mleko, azitromicin ne treba koristiti tokom dojenja, osim ako lekar ne proceni da je korist od primene leka veća od mogućih rizika za fetus, i kada ne postoje odgovarajuće zamene.


   Uticaj leka AZITRIM na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nema podataka koji bi ukazivali da azitromicin može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanjem mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka AZITRIM


   Pošto lek sadrži laktozu u slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AZITRIM


  Lek Azitrim uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Azitrim treba uzeti u jednoj dnevnoj dozi.

  Kao i prilikom uzimanja drugih antibiotika, azitromicin film tablete treba da popijete sa vodom najmanje jedan


  Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


  sat pre ili dva sata posle jela.


  Deca telesne težine preko 45 kg., i odrasli, uključujući i starije bolesnike

  Ukupnu dozu azitromicina od 1500 mg treba da popijete u okviru tri dana (500 mg jednom dnevno).

  Za lečenje nekomplikovanih genitalnih infekcija izazvanih sa Chlamydia trachomatis, kao i za lečenje gonoreje treba da popijete odjednom jednu dozu leka Azitrim od 1000 mg.


  Deca telesne težine manje od 45 kg

  Azitrim film tablete nisu pogodne za primenu kod dece telesne težine manje od 45 kg.


  Bubrežna insuficijencija

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajima bubrežne funkcije (GFR 10-80 ml/min). Treba biti posebno obazriv prilikom davanja azitromicina pacijentima sa teškim poremećajem funkcije bubrega (GFR < 10 ml/min).

  Insuficijencija jetre

  S obzirom da se azitromicin metaboliše u jetri i izlučuje putem žuči, ne treba ga davati pacijentima sa teškim poremećajima funkcije jetre. Kod ovih pacijenata nisu sprovedene odgovarajuće studije sa azitromicinom.


  Ako ste uzeli više leka AZITRIM nego što je trebalo


  Ukoliko ste progutali previše tableta, o tome odmah obavestite lekara ili se javite u najbližu bolnicu.

  Predoziranje makrolidnim antibioticima se manifestuje gubitkom sluha, jakom mučninom, povraćanjem i prolivom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek AZITRIM

  Ako ste zaboravili da uzmete Vašu dozu, uzmite je čim se setite. Zatim nastavite da uzimate lek kao i pre. U jednom danu ne smete da uzmete više od jedne doze leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AZITRIM

  U slučaju naglog prekida uzimanja ovog leka, stanje Vaše bolesti se može pogoršati.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Azitrim se dobro podnosi i ima mali broj neželjenih dejstava.

  Neželjena dejstava su prema učestalosti klasifikovna kao: veoma česta (>1/10); česta (>1/100 i <1/10); povremena (>1/1.000 i <1/100); retka (>1/10.000 i <1/1.000); veoma retka (<1/10.000), nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka).


  Infekcije i infestacije


  Povremeno: gljivične infekcije usta i vagine

  Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


  Nije poznato: pseudomembranozni kolitis


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema


  Povremeno : smanjenje broja belih krvnih zrnaca u krvi udruženo sa povećanom sklonošću ka infekcijama


  Nije poznata: smanjenje broja krvnih pločica u krvi povezano sa pojavom modrica i sklonošću ka krvarenju, malokrvnost kao posledica povećane razgradnje eritrocita


  Imunološki poremećaji


  Povremeno: postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju , hipersenzitivnost Nije poznato: anafilaktičke reakcija

  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Često: gubitak apetita uzrokovan neurotskim poremećajima


  Psihijatrijski poremećaji Povremeno: nervoza Retko: agitacija

  Nije poznata: agresivne reakcije, anksioznost


  Poremećaji nervnog sistema

  Često: vrtoglavica, poremećaj čulnih osećaja, poremećaji ukusa,

  Povremeno: nenormalno smanjena osetljivost kože i čula na nadražaje, odnosno podsticaje, nesanica pospanost, gubitak svesti

  Nije poznato: iznenadni, prolazni gubitak svesti, konvulzije, psihomotorna hiperaktivnost, gubitak čula mirisa,

  gubitak osećaja ukusa, poremećaj osećaja mirisa, progresivna slabost mišića (mijastenija gravis)


  Poremećaji na nivou oka

  Često: oštećenje vida


  Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

  Često: gluvoća

  Povremeno: oštećenje sluha, zujanje u ušima Retko: vrtoglavica


  Kardiološki poremećaji

  Povremeno: osećaj lupanja srca

  Nije poznato: torsades de pointes , aritmije, uključujući i ventrikularnu tahikardiju.


  Vaskularni poremećaji

  Nije poznato: nizak krvni pritisak


  Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


  Gastrointestinalniporemećaji

  Veoma česta: abdominalni bol, proliv, mučnina , gasovi Česta: otežano varenje, povraćanje

  Povremeno : zatvor, zapaljenje želuca

  Nije poznato: promene boje jezika, pankreatitis


  Hepatobilijarni poremećaji Povremeno: zapaljenje jetra (hepatitis) Retko: Funkcionalne abnormalnosti jetre

  Nije poznato: Otkazivanje jetre, retko, opasno po život, hepatička nekroza, promena boje kože i očiju u žuto( holestatska žutica), jako zapaljenje jetre (hepatitis)


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Često: osip, svrab

  Retka: urtikarija, fotosenzitivnost, , Steven-Johnsonov sindrom, Nije poznato: toksična epidermalna nekroliza, eritema multiforme


  Poremećaji mišično-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

  Često: bol u zglobovima


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Nije poznato : intersticijalni nefritis, akutna bubrežna insuficijencija


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Često: zamor

  Povremeno: malaksalost, otoci , malaksalost, gubitak snage, bol u grudima.


  Laboratorijaska ispitivanja

  Često: smanjenje broja limfocita, povećanje broja eozinofila, smanjena koncentracija bikarbonata u krvi


  Povremeno: povećanje koncentracije aspartataminotransferatze, povećanje koncentracije alaninaminotransferaze, povećanje koncentracije bilirubina, povećanje koncentracije uree, kreatinina u krvi, koncentracije kalijuma u

  krvi abnormalne


  Nije poznato: Elektrokardiogram – QT prolongiran


 5. KAKO ČUVATI LEK AZITRIM


  Lek čuvati izvan domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na poakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju. Lek čuvati izvan domašaja dece!

  Ne koristiti po isteku roka upotrebe


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek AZITRIM

Aktivna supstanca u leku Azitrim 250 i 500 mg tablete je azitromicin.

1 film tableta sadrži 250 mg azitromicina u obliku azitromicin-dihidrata 1 film tableta sadrži 500 mg azitromicina u obliku azitromicin-dihidrata


U leku se nalaze sledeće pomoćne supstance:

Skrob, kukuruzni preželatinizovan, kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni, kroskarmeloza-natrijum, magnezijum-stearat,

natrijum-laurilsulfat,

boja Opadry II White Y-30-18037

–sastav boje: laktoza-monohidrat, hipromeloza, titan-dioksid (E171), triacetin


Kako izgleda lek AZITRIM i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele, okrugle bikonveksne film tablete.

Azitrim 250 mg tablete: 6 (1x6) tableta u PVDC/PE/PVC//Al blisteru, u kutiji Azitrim 500 mg tablete: 3 (1x3) tablete u PVDC/PE/PVC//Al blisteru, u kutiji

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: DE-TA-P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija

Proizvođač: Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje na lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg


Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011

Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011


Broj rešenja: 515-01-4026-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 6 x 250 mg Broj rešenja: 515-01-4027-10-001 od 19.09.2011. za lek Azitrim, film tablete, 3 x 500 mg