Početna stranica Početna stranica

GastroGuard
kalcijum-karbonat, magnezijum-karbonat

UPUTSTVO ZA LEK


GastroGuard, 680 mg/80 mg, tablete za žvakanje kalcijum-karbonat/magnezijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GastroGuard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GastroGuard

 3. Kako se uzima lek GastroGuard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GastroGuard

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

 1. Šta je lek GastroGuard i čemu je namenjen


  Lek GastroGuard, tablete za žvakanje, su tablete sa ukusom mentola koje neutrališu želudačnu kiselinu.

  Lek GastroGuard, tablete za žvakanje, se koriste za lečenje gorušice i pridruženih simptoma, npr. problema sa želucem i vraćanje kiseline iz želuca u usta.


  Obavezno se obratite lekaru ako se ne osećate bolje, ili se osećate lošije nakon 7 dana.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GastroGuard Lek GastroGuard ne smete uzimati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ako imate teško oboljenje bubrega ili bolujute od kamena u bubregu;

  • ako imate visoku koncentraciju kalcijuma u krvi i urinu;

  • ako imate nisku koncentraciju fosfata u krvi;


  Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Upozorenja i mere opreza:

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek GastroGuard:


  - ako imate blagu ili umerenu bolest bubrega, jer je potrebno da radite redovne analize krvi.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu i nemojte uzimati ovaj lek duže od 7 dana bez savetovanja sa Vašim lekarom. Kao i sa drugim antacidnim lekovima, uzimanje ovih tableta može prikriti simptome drugih, ozbiljnih, osnovnih medicinskih stanja, zato izbegavajte produženu upotrebu ovog leka.


  Deca i adolescenti

  Ovaj lek se ne preporučuje za decu mlađu od 12 godina.


  Drugi lekovi i lek GastroGuard

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  Ako uzimate bilo koje od sledećih lekova, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka GastroGuard, jer on može uticati na delovanje tih lekova:

  • antibiotike (npr. tetraciklini, hinoloni),

  • lekove za lečenje srčane slabosti (npr. digoksin),

  • tiazidne diuretike (tablete za eliminaciju vode iz organizma),

  • levotiroksin (lek za lečenje poremećaja funkcije štitaste žlezde),

  • eltrombopag ( koristi se za povećanje broja krvnih pločica-trombocita),

  • fluoride ( za prevenciju zubnog karijesa),

  • fosfate (za čišćenje creva pre hirurškog zahvata),

  • suplemente gvožđa.

  Za najveću korist od svih lekova koji se uzimaju, uzmite GastroGuard najmanje 4 sata pre ili posle uzimanja eltrombopaga (lek koji se koristi povećanje stvaranja krvnih pločica-trombocita) i 1 do 2 sata nakon uzimanja bilo kojih drugih lekova.


  Uzimanje leka GastroGuard sa hranom i pićima


  Kao i kod svih antacida koji sadrže kalcijum, treba izbegavati unos velikih količina mleka i mlečnih proizvoda dok ste na terapiji lekom GastroGuard.

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ove tablete se mogu uzimati tokom trudnoće i dojenja, ako se primenjuju po uputstvu.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nije zabeležen uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. Kako se upotrebljava lek GastroGuard

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je:

  Odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina): 1 do 2 tablete otopiti u ustima ili sažvakati u slučaju gorušice i pridruženih simptoma ( navedenih u odeljku Šta je lek GastroGuard i čemu je namenjen), najbolje 1 sat nakon obroka i pre spavanja.


  Nemojte uzimati više od 11 tableta na dan.

  Obavezno se obratite lekaru ako se ne osećate bolje ili ako se osećate lošije nakon 7 dana. Izbegavajte produženu upotrebu ovog leka.


  Primena leka kod dece i adolescenata

  Ovaj lek se ne preporučuje za decu mlađu od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka GastroGuard nego što treba


  Popijte puno vode i obratite se lekaru ili farmaceutu. Simptomi predoziranja su mučnina i povraćanje, zatvor i slabost mišića.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pojava neželjenih dejstava prilikom uzimanja leka u preporučenoj dozi je malo verovatna.

  Ako Vam se jave sledeće neželjene reakcije, prekinite lečenje i odmah potražite savet lekara. Prijavljene su retke alergijske reakcije na sastojke ovog leka, npr. osip, svrab, teškoće sa disanjem i oticanje lica, usta ili grla i anafilaktički šok (anafilaktički šok je teška, iznenadna alergijska reakcija čiji su simptomi nizak krvni pritisak, šok, lupanje srca, teškoće sa disanjem, bronhospazam, kožne reakcije, bol u trbuhu ili grčevi, povraćanje i proliv).


  Dugoročna upotreba velikih doza, posebno kod osoba sa poremećajima na nivou bubrega, može da izazove pojavu visokih koncentracija kalcijuma i magnezijuma u krvi.

  Simptomi mogu uključivati: mučninu, povraćanje, smetnje u želucu, proliv, umor, slabost mišića, glovobolju, probleme sa bubrezima i poremećaj čula ukusa. U posebnim slučajevima, dugotrajna primena velikih doza može dovesti do mlečno-alkalnog sindroma koji može uzrokovati povišene vrednosti kalcijuma.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek GastroGuard


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek GastroGuard posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju, ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije Šta sadrži lek GastroGuard

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni, delimično preželatinizovan (tip 1500); kopovidon (VA64); ksilitol; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana (LH-11); talk; magnezijum-stearat; aroma Spearmint Flavor SD; aroma L-mentola osušena raspršivanjem.


Kako izgleda lek GastroGuard i sadržaj pakovanja


Tablete su četvrtaste, bele do skoro bele boje, bikonkavne, zaobljenih ivica sa utisnutom oznakom proizvođača image na jednoj strani i karakterističnog ukusa i mirisa na mentol i spearmint.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-aluminijumski blister koji sadrži 8 tableta za žvakanje. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži dva blistera (ukupno 16 tableta za žvakanje) ili tri blistera (ukupno 24 tablete za žvakanje) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD,

Prahovska 3, Beograd

Proizvođač

ALKALOID AD Skopje,

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


GastroGuard, 680 mg/80 mg (blister, 16 tableta za žvakanje): 515-01-03471-20-001 od 10.06.2021.

GastroGuard, 680 mg/80 mg (blister, 24 tableta za žvakanje): 515-01-03472-20-001 od 10.06.2021.