Početna stranica Početna stranica

Cavinton
vinpocetin

UPUTSTVO ZA LEKCavinton, 5 mg, tablete


vinpocetin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek Cavinton

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Cavinton posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

    „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati u originalnom pakovanju.

    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Cavinton


Kako izgleda lek Cavinton i sadržaj pakovanja


Tableta.


Tablete oblika diska, bele do skoro bele boje, ravnih površina, zakošenih ivica, bez mirisa, prečnika oko 9 mm, sa utisnutom oznakom "CAVINTON" na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje je PVC/aluminijumski blister sa 25 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 50 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT, Vladimira Popovića 6, Beograd


Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-03671-19-001 od 06.05.2020.