Početna stranica Početna stranica

Lastet inj.
etopozid

UPUTSTVO ZA LEK


Lastetinj. koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/5 ml Pakovanje: ampula 10 x 5 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: NIPPON KAYAKU Co., Ltd., Takasaki Plant

Adresa: 239, Iwahanamachi, Takasaki-shi, Gunma 370-1208, Japan


Podnosilac zahteva: Eurofarm d.o.o.


Adresa: Boška Petrovića 3a, 11040 Beograd, Srbija


Lastet inj., 100 mg/5 ml, koncentrat za rastvor za infuziju


INN : etopozid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lastet inj. i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lastet inj.

 3. Kako se upotrebljava lek Lastet inj.

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lastet inj.

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LASTET inj. I ČEMU JE NAMENJEN


  Etopozid pripada grupi citostatika (lekovi koji se koriste u terapiji malignih tumora). Ovaj preparat se upotrebljava za terapiju sledećih oboljenja:

  mikrocelularni karcinom pluća, maligni limfomi, akutne leukemije, tumor testisa, karcinom mokraćne bešike i

  trofoblastna bolest.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LASTET inj.


  Recite svom lekaru ukoliko uzimate neke druge lekove, čak i one koji semogu nabaviti bez recepta, ukoliko imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lastet inj. ne smete koristiti:


  • ako ste preosetljivi na etopozid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci

  • u slučaju teške mijelosupresije

  • u slučaju teškog poremećaja jetre

  • u slučaju da ste ranije imali jaku alergijsku reakciju na ovaj preparat

  • u toku graviditeta i u periodu dojenja


   Kada uzimate lek Lastet inj., posebno vodite računa:


  • ako imate mijelosupresiju

  • ako imate oboljenje jetre

  • ako imate oboljenje bubrega

  • ako imate neku infekciju

  • ako imate varičelu

  • ako ste u starijem životnom dobu

  • ako postoji mogućnost pojave sekundarnih maligniteta (metastaza) pre početka terapije preparatom Lastet inj.

  • kada je potrebna primena leka kod osoba starijih od 12 godina i pacijenata u reproduktivnom dobu potrebno je uzeti u obzir mogući uticaj na germinativno tkivo

  • nerazblaženi rastvor etopozida u velikim dozama (primena u posebnim slučajevima) ne sme se ubrizgati u

   perifernu venu zbog neželjenih efekata rastvarača na venske krvne sudove.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne uzimate, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  • Mijelosupresivno dejstvo etopozida mogu potencirati drugi lekovi iz grupe citostatika (lekovi protiv raka) sa istim dejstvom, ukoliko se upotrebe istovremeno sa etopozidom.


  • Većina podataka iz kliničkih studija ukazuju da se farmakokinetika etopozida ne menja pri istovremenoj primeni drugih hemioterapijskih lekova. Međutim, istovremeno uzimanje etopozida i ciklosporina značajno menja koncentraciju etopozida i vreme zadržavanja etopozida u vašem organizmu, što može uticati na efikasnost i pojavu neželjenih dejstava ovog leka.


   Uzimanje leka Lastet inj. sa hranom ili pićima


   Nema podataka


   Primena leka Lastet inj. u periodu trudnoće i dojenja


   Opisano je teratogeno dejstvo etopozida u pretkliničkim studijama i to u svim fazama graviditeta. Zbog toga se etopozid ne sme primenjivati u trudnoći kao ni kada postoji mogućnost da dođe do trudnoće.


   Ne treba započeti niti dojiti u toku lečenja etopozidom.


   Uticaj leka Lastet inj. na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Savetuju se pacijenti na terapiji etopozidom da ne upravljaju motornim vozilom i/ili rukuju mašinama u slučaju pojave povišene temperature, kašlja i drugih kliničkih simptoma koji se javljaju posle primene etopozida.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Lastet inj.


   Lastet inj. ne smete da uzimate ako ste preosetljivi (alergični) na etopozid ili bilo koji od navedenih sastojaka leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LASTET inj.


  Ukoliko mislite da Lastet inj. suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doza Lastet inj. zavisi od terapijskog režima. Uobičajena doza je 60-100 mg/m², tokom 5 uzastopnih dana, u intervalima od 3-4 nedelje, putem spore intravenske infuzije.

  U posebnim terapijskim režimima sa primenom velikih doza, uz suportivnu terapiju krvnim ćelijama ili autolognom transplantacijom koštane srži, mogu se primenjivati i veće doze.. Svi ovi posebni režimi primenjuju se samo u specijalizovanim hematološkim jedinicama.

  Ako pripadate starijoj dobnoj grupi pacijenata, doziranje se određuje prema podnošljivosti hemioterapije uopšte. Preporučuje se da se doza etopozida odredi prema telesnoj površini pacijenta.

  Sigurnost i efektivnost kod dece nije ustanovljena. Dok dalje informacije ne budu dostupne, Lastet inj. ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.

  Ako ste uzeli više leka Lastet inj. nego što je trebalo


  Lek Lastet inj. ćete primiti u bolnici, nije verovatno da ćete primiti prenisku ili previsoku dozu. Ako imate bilo


  kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lastet inj.


  Ovaj lek se primenjuje pod nadzorom lekarskog osoblja i nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Nikada se ne sme davati dupla doza da bi se nadoknadila propuštena doza!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lastet inj.


  Vaš lekar će vas obavestiti kada terapija može da se prekine.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Lastet inj. može da izazove neželjena dejstva. Ukoliko primetite neki od ovih simptoma, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


  • oticanje lica, usana ili jezika

  • ospa

  • teškoće sa disanjem

   Ovo mogu biti znaci teške alergijske reakcije.

   Česta neželjena dejstva (javljaju su kod više od 10% pacijenata) su:

  • Poremećaji u krvi uključujući smanjenje broja belih krvnih zrnaca, smanjenje broja trombocita u krvi i smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (anemija) (Vaš doktor će sprovoditi testove između terapija)

  • Mučnina/osećaj mučnine

  • Gubitak apetita

  • Bol i oticanje usta i jezika

  • Osećaj slabosti i nelagodnosti

  • Privremeni gubitak kose

  • Hladnoća i/ili groznica


   Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod između 1% i 10% of pacijenata) su:

  • konstipacija

  • dijareja

  • stomačni bol

  • promena ukusa

  • nesvestica

  • bol i oticanje mesta injekcije;


   Ostala moguća neželjena dejstva su:

  • visok krvni pritisak

  • crvenilo

  • nepravilno disanje

  • kašalj


  • problemi sa jetrom i bubrezima

  • umor i pospanost

  • svrab, osip i crvenilo kože

  • teškoće pri gutanju

  • privremeni gubitak vida

  • lokalno oštećenje tkiva na mestu injekcije u slučaju curenja u tkivo


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Lastet inj., a nisu pomenuti u ovom uputstvu ili koje Vi smatrate za ozbiljne obavestite Vašeg lekara ili farmacuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LASTET inj.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati!


  Lastet inj. držati van domašaja dece!

  Rok upotrebe za ovo pakovanje označen je na ampulama i na kutiji.

  Lek Lastet inj. nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nakon prvog otvaranja proizvod se mora odmah iskoristiti.


  Period od razblaženja posle koga se Lastet inj. ne koristi:  Odnos razblaženja

  Koncentracija etopozida u rastvoru (mg/ml)

  Minimalno vreme do pojave taloga

  Period od razblaživanja posle koga lek ne treba koristiti

  100

  0,2

  9 h

  6 h

  50

  0,4

  4,5 h

  3 h

  25

  0,8

  45 min

  30 min


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lastet inj.

Jedna ampula sadrži 100 mg etopozida. Pomoćne supstance su:

Polisorbat 80

Limunska kiselina, bezvodna Makrogol 400

Etanol, bezvodni


Kako izgleda lek Lastet inj. i sadržaj pakovanja


Ampula od bezbojnog borosilikatnog stakla hidrolitičke grupe I u složivoj kartonskoj kutiji. Sadržaj ampule je bledožut do svetložut, bistar, neznatno viskozan rastvor..

Pakovanje: ampula, 10 x 5 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

EUROFARM d.o.o.

Boška Petrovića 3a 11040 Beograd, Srbija


Proizvođač:

NIPPON KAYAKU Co., Ltd., Takasaki Plant

239, Iwahanamachi,

Takasaki-shi, Gunma 370-1208, Japan


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-3188-10-001 od 23.05.2011.doziranja zbog mijelosupresivnog efekata radioterapije ili hemioterapije koje mogu da ugroze rezerve koštane srži.


Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu za antineoplastične lekove koji se daju u kombinovanoj terapiji.


Treba voditi računa da se izbegne izlivanje. Povremeno nakon izlivanja etopozida, dolazi do iritacije i upale mekog tkiva, ulceracija nije primećena.


Primena kod starijih:

Pošto stariji često imaju umanjene fiziološke funkcije (funkciju koštane srži, hepatičnu, bubrežnu itd.) i visoku tendenciju ispoljavanja neželjenih dejstava, potrebno je pažljivo i često praćenje pacijenta.


Primena kod dece:

Sigurnost i efektivnost kod dece nije ustanovljena. Dok dalje informacije ne budu dostupne, Lastet inj. ne treba primenjivati kod dece mlađe od 12 godina.


Kontraindikacije


Preosetljivost na etopozid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Pacijenti sa teškom supresijom koštane srži.

Pacijenti sa ozbiljnim poremećajem jetre. Trudnoća i u periodu dojenja.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


 1. Pošto se mogu javiti ozbiljne neželjene reakcije kao rezultat upotrebe Lastet inj., kao što je depresija koštane srži i sl., ovaj proizvod reba koristiti sa oprezom kao što je dole opisano:


  1. Ovaj proizvod treba primenjivati jedino u slučaju kada se smatra da je moguće da se primi u zdravstvenoj ustanovi, u kojoj postoje mogućnosti da se sprovedu hitne mere, i kada lekari imaju dovoljno iskustva sa hemoterapijom. Detaljno pročitati uputstvo za upotrebu pre primene.

  2. Treba pratiti stanje pacijenta stalnim laboratorijskim ispitivanjima (hematologija, funkcija jetre i bubrega itd.) Ukoliko se uoči bilo kakva abnormalnost, treba sprovesti adekvatne mere, kao što su smanjenje doze, prekid ili prestanak terapije. Depresija koštane srži je neželjena reakcija zavisna od doze i predstavlja limitirajući faktor za doziranje. Smanjenje belih krvnih zrnaca može da se pojavi oko 2 nedelje nakon početka primene.

  3. U slučaju ponovljene terapije, treba napraviti pauzu od 3 nedelje, kako bi se imalo dovoljno vremena za oporavak od bilo koje neželjene reakcije. U ustanovljenoj i standardizovanoj kombinovanoj terapiji sa drugim antineoplastičnim lekovima protiv tumora germinativnih ćelija, treba napraviti pauzu od 16 dana. Kod dugotrajne upotrebe, pošto mogu da se jave jake i produžene neželjene reakcije, treba oprezno sprovoditi terapiju.

  4. Pošto neželjene reakcije, kao što je depresija koštane srži mogu da se pojačaju u slučaju kombinovane primene hemoterapije ili zračenja, treba oprezno sprovoditi terapiju u smislu smanjenja doze i praćenja pacijenta

  5. Razmotriti odgovarajuću upotrebu G-CSF preparata prilikom upotrebe ovog proizvoda.


 2. Posebnu pažnju treba obratiti na manifestaciju ili pojačanje infekcija ili tendencija krvarenja.


 3. Primena kod osoba starijih od 12 godina treba da bude sprovedena sa velikom pažnjom na eventualnu pojavu neželjenih reakcija.

 4. Kod osoba starijih od 12 godina i pacijenata sposobnih za reprodukciju, treba posebno razmotriti uticaj na polne žlezde.

 5. U slučaj lečenja akutne leukemije, period primene treba skratiti ili produžiti u skladu sa rezultatima ispitivanja periferne krvi, kao i koštane srži, rađenim u odgovarajućim intervalima tokom terapije.

 6. Pojava akutne leukemije (u nekim slučajevima prati preleukemičnu fazu) i mijelodisplastičnog sindroma (MDS) je prijavljena kod pacijenta koji su koristili ovaj proizvod u kombinaciji sa drugim antineoplastičnim lekovima, tako da treba posebno obratiti pažnju.

 7. Pojava venookluzivne bolesti (VOD) je prijavljena kod pacijenata koji su koristili ovaj lek u kombinaciji sa drugim antineoplastičnim lekovima i zračenjem, i treba posebno obratiti pažnju.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Istovremena upotreba leka Lastet inj. sa drugim antineoplastičkim agensima ili radijacionom terapijom može da dovede do intenziviranja pojave neželjenih dejstava kao što je depresija koštane srži.


Lekovi

Znaci, Simptomi,

i lečenje

Mehanizam i faktori rizika

Aneoplastični lekovi

Zračenje

Pošto se neželjene reakcije, kao što je depresija

koštane srži, mogu intenzivirati, u slučaju kombinovane terapije trebalo bi voditi računa o doziranju, npr. smanjenje doze i posmatranje stanja pacijenta.

Oba mogu da izazovu depresiju

koštane srži.


Treba obratiti pažnju kada se lek Lastet inj. koristi sa lekovima koji inhibiraju aktivnosti fosfotaze (npr. levamisol-hidrohlorid).Visoka doza ciklosporina (u koncentraciji >2000 ng/ml) primenjena sa oralnim etopozidom dovodi do 80% povećanja izloženosti etopozida (PIK) sa 38% smanjenja ukupnog klirensa, u poređenju sa samim etopozidom.

Kod dece, povećani nivoi SGPT su povezani sa smanjenim ukupnim klirensom. Prethodna upotreba cisplatina takođe može smanjiti ukupni klirens etopozida kod dece.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Lek Lastet inj. ne treba upotrebljavati tokom trudnoće kao ni kod žena koje sumnjaju da su trudne.

Kako je teratogeno dejstvo etopozida opisano u ispitivanjima na laboratorijskim životinjama, primena ovog leka se ne preporučuje ženama u graviditetu, kao ni u slučajevima mogućeg nastanka graviditeta. Žene u reproduktivnom periodu treba savetovati da ne ostaju u drugom stanju dok primaju ovaj lek.

Dojenje

Ispitivanja na laboratorijskim životinjama su pokazala da se etopozid izlučuje u mleko. Zbog toga lek ne treba perimenjivati u periodu dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Savetovati pacijente na terapiji etopozidom da ne upravljaju motornim vozilom i/ili rukuju mašinama u slučaju pojave povišene temperature, kašlja i drugih kliničkih simptoma koji se javljaju posle primene etopozida.


Neželjena dejstva


U kliničkim studijama sa etopozidom, najčešće neželjene reakcije su leukopenija i neutropenija, koje su se javile kod skoro svih pacijnata. Leukopenija je bila jaka kod približno 20% pacijenata, sa jakom neutropenijom kod oko trećine pacijenata. Trombocitopenija je prijavljena kod oko trećine pacijenata i bila je jaka u približno 10% ovih slučajeva. Anemija je primećena kod oko tri četvrtine pacijenata i bila izražena kod oko 20%. Gastroinestinalne reakcije su obično bile blage do srednje. Mučnina i povraćanje su primećeni kod oko trećine pacijenata.

Anoreksija i mukuzitis su prijavljeni kod 10-20% pacijenata, a konstipacija, stomačni bol, dijareja i gubitak ukusa su primećeni kod 5-10% pacijenata. Slabost je primećena kod oko trećine pacijenata. Opadanje kose je takođe primećeno kod trećine pacijenata. Osećaj hladnoće i groznica su prijavljeni kod četvrtine pacijenata, omamljenost i ekstravazacija/flebitis kod oko 5% pacijenata. Kardiovaskularni simptomi uključujući hipotenziju nisu primećeni tokom primene infuzije etopozida u periodu od 5 minuta.

Navedene informacije o neželjenim reakcijama se odnose i na oralnu i intravensku primenu etopozida. Hemat ol oška toksičnost:

Dozno ograničena toksičnost etopozida je mijelosupresija, pretežno leukopenija i trombocitopenija.

Retko se javlja anemija.

Najniži nivo leukocita se javlja približno 21 dan nakon tretmana.


Opadanje kose:

Opadanje kose se javlja kod približno dve trećine pacijenata i reverzibilno je po prestanku terapije.


Gastrointes tinalna toksičnost:

Primećeni su slučajevi mučnine i povraćanja kod više od trećine pacijenata. Mučnina i povraćanje se uglavnom mogu kontrolisati davanjem antiemetika. Često se javljaju stomačni bol, anoreksija, dijareja, ezofagitis i stomatitis.


Ostalo:


Do hipotenzije može doći u slučaju brze infuzije etopozida i može se regulisati smanjenjem protoka. Simptomatska hipotenzija nije primećena pri primeni Lastet Inj.


Primećene su anafilaktoidne reakcije nakon primene etopozida. Visok nivo anafilaktoidnih reakcija je prijavljen kod dece koja su primala infuziju veće koncentracije nego što je preporučeno. Nije jasna uloga koju koncentracija ili brzina infuzije ima u razvoju anafilaktoidnih reakcija. Ove reakcije se u većini slučajeva povlače brzo prekidom infuzije i davanjem presornih, kortikosteroidnih, antihistaminskih agenasa ili plazma ekspandera.


Zabeleženi su prekidi disanja sa spontanim ponovnim nastavkom disanja pri prekidu infuzije. Zabeležene su fatalne akutne reakcije zajedno sa bronhospazmom.nepromenjeno u 72 sata.


Etopozid se izbacuje i renalnim metabolizmom i izlučivanjem putem žuči. Pacijenti sa smanjenom funkcijom bubrega koji su primili etopozid pokazali su smanjeni ukupni klirens, porast PIK-a i manji obim distribucije u stanju ravnoteže.


Pretklinički podaci o bezbednosti lekaReproduktivna toksičnost: fetalna toksičnost je praćena kod grupe pacova na visokim dozama (12 mg/kg) segmentiranoj II studiji.

Antigenost: metodom reverzibilne pasivne anafilakse, Schultz-Dale fenomenom, PCA odgovorom itd., etopozid

nije ispoljio antigenost.

Mutagenost: potvrđeno je da je test na soju Salmonella typhimurium TA98 bio lažno pozitivan, a na soju TA1538 pozitivan.


Inkompatibilnost


Potreban je oprez prilikom razblaživanja zbog mogućnosti taloženja kristala, koje zavisi od koncentracije leka. Posle razblaživanja leka Lastet inj. izotoničnim rastvorom natrijum-hlorida određen je vremenski period do precipitacije kristala. Na ovaj način su ustanovljeni uslovi primene preparata u odnosu na faktor razblaženja i dozvoljeno vreme za čuvanje i primenu razblaženog preparata.

Izvršen je i test promena kod mešanja Lastet inj. sa rastvorima za nadoknađivanje izgubljene tečnosti iz organizma pod uslovima označenim niže u tabeli. Rezultati pokazuju da se mešanjem Lastet inj. sa ovim rastvorima za nadoknađivanje izgubljene tečnosti iz organizma dobijaju stabilni rastvori pogodni za kliničku upotrebu.

Korišćeni su sledeći rastvori za nadoknađivanje izgubljene tečnosti iz organizma:

Physisalz, Solita, Glunon-5%, Klinit injection 5%, Dextrose-Saline DS3, Ringers Dextrose injection fluid, Solita T3, EL-3, Sorbit Hartman i Proteamin XT injection Fluid.


Vreme do precipitacije kristala posle razblaživanja leka Lastet inj. i dozvoljeno vreme čuvanja i primene preparata prikazani su tabelarno:Faktor razblaženja


Koncentracija etopozida pri razblaživanju Lastet inj. sa 500 ml izotoničnog rastvora natrijum-hlorida


Minimalan period do precipitacije kristala

Period od

razblaživanja u kojem se lek sme koristiti

100

Razblaživanje 1 amp. sa 500 ml

oko 0,2 mg/ml 9 h

Tokom 6 h

50

Razblaživanje 2 amp. sa 500 ml

oko 0,4 mg/ml 4,5 h

Tokom 3 h

40

Razblaživanje 2,5 amp. sa 500 ml

oko 0,5 mg/ml 4,5 h

Tokom 3 h

33

Razblaživanje 3 amp. sa 500 ml

oko 0,6 mg/ml 3 h

Tokom 2,5 h

25

Razblaživanje 4 amp. sa 500 ml

oko 0,8 mg/ml 45 min

Tokom 30 min.

20

Razblaživanje 5 amp. sa 500 ml

oko 1,0 mg/ml 30 min

Tokom 20 min.

 1. Metode pripreme:

  Pošto se može pojaviti talog, zavisno od koncentracije u trenutku rastvaranja, rastvoriti proizvod u koncentraciji ne većoj od 0,4 mg/ml sa rastovorom za intravensku primenu, kao što je fiziološki rastvor. Ovaj rastvor bi trebalo koristiti što je pre moguće.

 2. Način primene

Ovaj proizvod ne bi trebalo koristiti potkožno niti intramuskularno. (3) Oprez pri upotrebi

 1. Pošto usled intravenske injekcije ovog proizvoda može da dođe do pojave vaskularnog bola i upale vena,

  potrebno je voditi računa o mestu i metodi injekcije.


 2. Intravenska primena treba da bude sprovedena sa pažnjom, pošto izlivanje leka može da izazove stvrdnutost i nekrozu na mestu injekcije.

 1. Primena

  Prijavljeno je da može doći do prolaznog pada krvnog pritiska i aritmije prilikom brze intravenske primene. Da bi se ovo sprečilo, rastvor treba primeniti sporom intravenskom infuzijom tokom 30-60 minuta. U slučaju da dođe do pada krvnog pritiska, trebalo bi prekinuti primenu i sprovesti odgovarajuće mere, kao što je primena intravenskih rastvora ili odgovarajuću terapiju.

 2. Ostal o

 1. Pošto je prijavljeno da je kateter od poliuretana polomljen i rastvor iscureo nakon upotrebe bez razblaživanja, ne koristite poliuretanske katetere pri visokim koncentracijama, ne manjim od 1.0 mg/mL ovog leka.

 2. Pošto DEHP [di-(2-etilheksil)ftalat] može da eluira iz sistema za sporu intravensku infuziju, i katetera napravljenog od polivinil hlorida uključujući DEHP kao plastifikator, ne koristiti komplet za sporu intravensku infuziju i kateter napravljen od polivinil hlorida sa DEHP.

 3. Pošto je prijavljeno da je rastvor ovog leka rastopio filter napravljen od celuloze pri razblaživanju, ne koristiti

  filter napravljen od celuloze pri visokim koncentracijama, ne manjim od 1.0 mg/mL ovog leka.

 4. Uređaji napravljeni od akrila ili ABS smola (polimer akrilonitrila, butadiena i stirena) mogu da se polome i da dođe do curenja ukoliko se koristi nerastvoren lek, stoga ne koristiti uređaje napravljenje od akrila ili ABS smola.

Pošto trostrana slavina ili produžena tuba napravljena od polikarbonata mogu biti polomljeni u veznim tačkama,

i lek može da iscuri ili se pomeša sa vazduhom, potrebno je obratiti više pažnje kada se koristi ovakav sistem.


Smernice za sigurno rukovanje antineoplastičnim lekovima:

 1. Obučeno osoblje treba da rekonstituiše lek.

 2. Trebalo bi da se sprovodi u namenjenom prostoru.

 3. Trebalo bi koristiti adekvatne zaštitne rukavice.

 4. Trebalo bi biti oprezan, kako bi se izbeglo da lek slučajno dođe u kontakt sa očima. U ovom slučaju, isprati sa velikom količinom vode i/ili fiziološkim rastvorom.

 5. Trudnice ne smeju da rade citotoksičnu pripremu.

 6. Prilikom odlaganja opreme (špriceva, igala itd) za rekonstituciju citotoksičnih lekova, treba voditi računa i biti oprezan.Višak materijala i izlučevine organizma mogu biti odloženi tako što se smeste u dvostruko zatvorene politenske kese i spaljeni na temperaturi 1,000°C. Tečni otpad se može isprati velikim količinama vode.

 7. Radna površina treba da je prekrivena upijajućim plastificiranim papirom za jednokratnu upotrebu.

 8. Koristiti Luer Lock špriceve i sisteme. Preporučuju se igle većeg prečnika, kako bi se minimizirao pritisak i moguće formiranje aerosola. Poslednje navedeno može biti redukovano i korišćenjem igala sa ventilacijom.