Početna stranica Početna stranica

Nitrolingual
gliceriltrinitrat

UPUTSTVO ZA LEKNitrolingual, 0,4 mg/doza, sublingvalni sprej, rastvor gliceriltrinitrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


N-acetilcistein (koristi se kod predoziranja paracetamolom i za razblaživanje guste sluzi i disajnim putevima) može potencirati dilatatorne efekte leka Nitrolingual na krvne sudove.


Ako ste prethodno primali organske nitrate (npr. izosorbiddinitrat, izosorbid-5-mononitrat), možda će biti potrebno primeniti veću dozu gliceriltrinitrata za postizanje željenog efekta na cirkulaciju.


Ukoliko istovremeno primenjujete lek Nitrolingual i dihidroergotamin (lek koji se koristi za lečenje migrene), lek Nitrolingual može da povisi vrednost dihidroergotamina što dovodi do povećanja krvnog pritiska u većoj meri nego što je uobičajeno.

Ukoliko istovremeno primenjujete lek Nitrolingual i heparin, lek Nitrolingual može da smanji antikoagulantno dejstvo heparina.

Doziranje heparina mora se uskladiti uz istovremeno praćenje parametara koagulacije (zgrušavanja krvi). Nakon prekida lečenja gliceriltrinitratom, koagulacija krvi se može znatno smanjiti (brzi porast PTT), što može zahtevati smanjenje doze heparina.


Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Lek Nitrolingual se u trudnoći može primeniti jedino ukoliko Vaš lekar pažljivom procenom odnosa rizika i koristi primene leka ustanovi da očekivana korist za majku prevazilazi potencijalni rizik za fetus.


Nije poznato da li se gliceriltrinitrat ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Rizik po odojče ne može se isključiti. Odluku o tome da li da se prekine dojenje ili terapija gliceriltrinitratom mora da donese Vaš lekar nakon procene odnosa koristi i rizika uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije za ženu.


Ne postoje znaci štetnog uticaja u pogledu plodnosti.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Čak i kada se primeni prema uputstvu, ovaj lek može da utiče na sposobnost reagovanja do te mere da može da bude ugrožena sposobnost aktivnog učešća u saobraćaju ili upravljanje mašinama ili rad na nedovoljno bezbednoj podlozi. Preporučljivo je da se sačeka sa vožnjom ili upotrebom mašina najmanje 5 minuta nakon primene spreja. Ako osećate nesvesticu, vrtoglavicu ili se osećate loše, sačekajte dok Vam ne bude bolje. Ovo se naročito može pojaviti na početku lečenja, kada se poveća doza leka, kada se zameni lek ili kod primene u kombinaciji sa alkoholom.


Lek Nitrolingual sadrži etanol

Ovaj lek sadrži manje količine (9,6 mg/dozi) alkohola (etanola).


 1. Kako se primenjuje lek Nitrolingual


Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Namenjeno je da se sprej primenjuje ispod jezika i da se ne udiše. Kada god je moguće, sedite dok primenjujete lek Nitrolingual.


Preporučena doza je:


Odrasli


Angina

Na početku napada i pred događaj koji može izazvati napad: jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskajte ispod jezika. Ukoliko se simptomi ne povuku, doziranje se može ponoviti u intervalima od pet minuta, maksimalno do ukupno tri doze.


U prevenciji angine izazvane vežbanjem ili drugim uslovima koji uzrokuju njen nastanak: jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskajte ispod jezika neposredno pre događaja.

Oštećenje funkcije leve komore

Dve doze od 400 mikrograma naprskajte ispod jezika, što je pre moguće. Ovo se može ponoviti, ako smatrate neophodnim.


Ukoliko se simptomi ne povuku ni nakon primene maksimalne preporučene doze, morate potražiti hitnu medicinsku pomoć.


Stariji

Snižen krvni pritisak i kratkotrajan gubitak svesti (sinkopa) mogu predstavljati problem pri primeni leka Nitrolingual kod starijih osoba. Zato je potrebno, kada god je to moguće, da sedite dok primenjujete lek Nitrolingual.


Primena kod dece i adolescenata

Nema dostupnih podataka o primeni leka Nitrolingual kod dece.


Način primene

Ako je sprej nov (prva upotreba), ili ako nije primenjivan nedelju dana ili duže, da bi se u potpunosti napunila dozna komora i lek Nitrolingual pravilno primenio, potrebno je jednim pritiskom na raspršivač sadržaj raspršiti u vazduh tako što ćete raspršivač pritisnuti jednom do kraja i pustiti).

Otvor na raspršivaču se može lako napipati što olakšava primenu leka tokom noći.


image

 1. Najbolje bi bilo da sednete.


 2. Uklonite zaštitnu kapicu povlačeći je vertikalno na gore.


 3. Držite bočicu uspravno sa prstom na raspršivaču (vidite sliku). Nije potrebno protresti bocu pre primene.


 4. Otvorite usta i postavite bočicu što bliže bradi (vidite sliku).


 5. Čvrsto pritisnite raspršivač kako bi doza leka dospela pod Vaš jezik i pri tome zadržite dah. Odmah nakon primene zatvorite usta.


 6. Nemojte udahnuti dok primenjujete ovaj lek

 7. Sačekajte 30 sekundi pre nego što ponovo raspršite dozu leka. Sprej (lek Nitrolingual) uvek nosite sa sobom.

Providno pakovanje omogućava stalnu kontrolu količine leka u bočici. Sadržaj iz bočice se može prskati sve

dok nivo tečnosti u potpunosti pokriva otvor na donjem delu cevi. Kao i kod svih drugih sprejeva, na dnu bočice uvek ostane manja količina tečnosti, koja se ne može iskoristiti. Ovo je uračunato prilikom punjenja boce, tako da je deklarisana količina raspoloživa. Pobrinite se da na vreme nabavite novi sprej pre nego što potrošite stari.


Trajanje primene

Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da primenjujete lek Nitrolingual.


Ako ste primenili više leka Nitrolingual nego što treba

Ukoliko ste primenili više leka Nitrolingual nego što treba mogu se javiti teška i izražena neželjena dejstva (videti odeljak 4). Odmah obavestite svog lekara ako sumnjate da ste primenili više leka nego što treba.

U zavisnosti od stepena prekomernog doziranja mogu se javiti jača i izrazitija neželjena dejstva, npr. ozbiljan pad krvnog pritiska sa povećanjem pulsa, osećaj slabosti, vrtoglavica i pospanost, teška glavobolja, crvenilo kože, plava boja (nijansa) na usnama, mučnina, povraćanje i dijareja.

Ako ste zaboravili da primenite lek Nitrolingual

Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da primenjujete lek Nitrolingual

Nemojte da prestanete da primenjujete lek Nitrolingual bez saveta Vašeg lekara.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva pri primeni leka Nitrolingual:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja: Na početku lečenja veoma često se može pojaviti glavobolja uzrokovana nitratima, ali obično u nastavku lečenja nestane nakon nekoliko dana.

  • pad krvnog pritiska i/ili pad krvnog pritiska prilikom ustajanja (ortostatska hipotenzija). Ovo se može pojaviti naročito kada se gliceriltrinitrat primenjuje po prvi put, ili kod povećanja doze. Te znakove mogu pratiti povećanje broja otkucaja srca, slabost, pospanost i vrtoglavica.

  • tahikardija


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • izrazit pad krvnog pritiska sa povećanim intenzitetom simptoma napada bola u grudima (simptomi angine pektoris)

   • stanja kolapsa često praćena nepravilnim radom srca sa sporijim pulsom i iznenadnim gubljenjem svesti

   • mučnina, povraćanje

   • crvenilo kože

   • reakcije preosetljivosti

   • alergijsko zapaljenje kože ili u pojedinim slučajevima oticanje jezika


    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • teško zapaljenje kože (eksfolijativni dermatitis)

   • smanjen dotok krvi u mozak (cerebralna ishemija)

   • poteškoće sa disanjem

   • uznemirenost


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • tolerancija na lek: Smanjena efikasnost (razvoj tolerancije) i slabljenje leka primećeno je kod prethodnog lečenja sa drugim lekovima koji sadrže nitrate. Kako bi se sprečilo smanjenje ili gubitak efekta leka, potrebno je izbegavati kontinuiranu primenu visokih doza leka.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

   Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Nitrolingual


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Nitrolingual posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 C!


  Ne prskati direktno u plamen ili izvor plamena.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Nitrolingual

Aktivna supstanca je: 1 doza sublingvalnog spreja sadrži 0,4 mg gliceriltrinitrata.

Pomoćne supstance su: trigliceridi srednje dužine lanca, glicerolmonokaprilokaprat, etanol, bezvodni, ulje pitome nane, natrijum-(S)-laktat, rastvor, (S)-mlečna kiselina i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Nitrolingual i sadržaj pakovanja

Sublingvalni sprej, rastvor.

Bistar, bezbojan do slabožut rastvor aromatičnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od providnog stakla (staklo tip III) može biti obložena plastikom (PVC) crvene boje i prethodno odštampana ili označena. Na bočici se nalazi pumpa za doziranje i beli plastični raspršivač (aktivator). Aktivator i pumpa su zatvoreni zaštitnim zatvaračem.

Bočica sadrži 13,2 g (14,4 mL) rastvora, što odgovara otprilike 200 doza.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Upustvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11b, Beograd - Novi Beograd, Srbija

Proizvođač:

 1. POHL-BOSKAMP GMBH & CO. KG , Kieler Straße 11, Hohenlockstedt, Nemačka


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Decembar, 2018.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-03997-17-001 оd 06.12.2018.

  <------------------------------------------------------------------------------------------------>

  <SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


  KLINIČKI PODACI

  Terapijske indikacije


  Terapija i profilaksa angine pektoris i terapija Prinzmetalove (varijantne) angine.

  Hitna terapija pulmonalnog edema nastalog usled akutne insuficijencije leve komore, dok se ne primeni odgovarajuća intravenska terapija.


  Doziranje i način primene


  Odrasli i stariji


  Angina pektoris

  Na početku napada i pred događaj koji može izazvati napad: jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskati ispod jezika. Ukoliko se simptomi ne povuku, doziranje se može ponoviti u intervalima od pet minuta, maksimalno do ukupno tri doze. Ukoliko se simptomi ne povuku ni nakon primene maksimalne preporučene doze (tri doze), pacijent mora potražiti hitnu medicinsku pomoć.


  U prevenciji angine izazvane vežbanjem ili drugim uslovima koji uzrokuju njen nastanak: jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskati ispod jezika neposredno pre događaja.


  Insuficijencija leve komore

  Dve doze od 400 mikrograma naprskati ispod jezika, što je pre moguće. Ovo se može ponoviti, ako se smatra neophodnim.


  Stariji


  Hipotenzija i sinkopa mogu predstavljati problem pri primeni nitrata kod starijih osoba. Pedijatrijska populacija

  Nema dostupnih podataka o upotrebi gliceriltrinitrata kod dece. Način primene

  Angina pektoris: Tokom primene leka pacijent mora biti u stanju mirovanja, idealno bi bilo u sedećem položaju, s obzirom na to da postoji rizik od simptomatske posturalne hipotenzije.

  Insuficijencija leve komore: Tokom primene pacijent treba da se održava u uspravnom položaju.


  Prilikom upotrebe, bocu je potrebno držati uspravno sa raspršivačem okrenutim prema gore. Ako je sprej nov (prva upotreba), ili ako nije primenjivan nedelju dana ili duže, da bi se u potpunosti napunila dozna komora i lek pravilno primenio, potrebno je jednim pritiskom na raspršivač sadržaj raspršiti u vazduh, tako što će se raspršivač pritisnuti jednom do kraja i pustiti.

  Otvor na raspršivaču je potrebno približiti što bliže ustima. Dozu leka je potrebno naprskati ispod jezika i odmah nakon primene doze zatvoriti usta. Sprej ne treba udisati.

  Pacijente je potrebno posavetovati da se upoznaju sa položajem otvora spreja, koji se može identifikovati naslonom za prst na vrhu raspršivača, s ciljem da se olakša primena spreja tokom noći.


  Kontraindikacije


  Lek Nitrolingual se ne sme koristiti kod:

  • preosetljivosti na gliceriltrinitrat, ostale nitrate ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci

  • akutne cirkulatorne insuficijencije (šok, cirkulatorni kolaps, hipovolemijski šok)

  • izrazite hipotenzije (sistolni krvni pritisak ispod 90 mm Hg)

  • kardiogenog šoka, osim ukoliko se intraaortnom balon pumpom ili lekovima sa pozitivnim inotropnim delovanjem obezbedi dovoljno visok pritisak u levom ventrikulu na kraju dijastole

  • hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije, jer može pogoršati opstrukciju izlaznog trakta leve komore

  • oboljenja praćenih povišenim intrakranijalnim pritiskom, kao što su cerebralna hemoragija ili traumatske povrede mozga (povećanje krvnog pritiska je do sada primećeno samo kod i.v. primene visokih doza gliceriltrinitrata)

  • teške anemije

  • pacijenata koji uzimaju inhibitore fosfodiesteraze tip 5 (PDE 5) za lečenje erektilne disfunkcije ili pulmonalne arterijske hipertenzije jer oni mogu da značajno povećaju hipotenzivni efekat leka Nitrolingual. Zato je kod pacijenata sa koronarnim oboljenjem srca potrebno uzeti u obzir ograničenje upotrebe ove vrste lekova. Takođe, lek Nitrolingual se ne sme primeniti ni kada se kod pacijenata koji uzimaju inhibitore fosfodiesteraze tip 5 (PDE 5) za lečenje erektilne disfunkcije ili pulmonalne arterijske hipertenzije jave simptomi akutne angine pektoris.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Mere opreza


   Gliceriltrinitrat se može primeniti uz oprez samo kod:

  • konstriktivnog perikarditisa i perikardijalne tamponade

  • akutnog infarkta miokarda sa niskim pritiskom punjenja (engl.preload). Redukcija sistolnog krvnog pritiska ispod 90 mm Hg se mora izbegavati aortne i/ili teške mitralne stenoze

  • sklonosti prema ortostatskim poremećajima regulacije cirkulacije

  • pacijenata sa cerebrovaskularnim oboljenjima, jer hipotenzija može da aktivira njihove simptome


Kao što važi za sve proizvode koji sadrže gliceriltrinitrat, primenu leka Nitrolingual treba izbegavati kod pacijenata sa glaukomom.


Primena gliceriltrinitrata teoretski može da ugrozi snabdevanje krvlju kod pacijenata sa hipertrofijom leve komore i udruženom stenozom aortnih zalistaka zbog efekata tahikardije i smanjenog dijastolnog pritiska.


U studijama kod malog broja pacijenata sa stenozom aortnih zalistaka sa ili bez istovremenih značajnih koronarnih oboljenja srca, ispitivanih u ležećem položaju, nisu zabeležena neželjena dejstva gliceriltrinitrata primenjenog sublingvalno. Međutim, savetuje se oprez kod pacijenata na vanbolničkom lečenju koji imaju kombinaciju angine pektoris i umerene do teške stenoze aortnih zalistaka.


Upozorenje


Ovaj lek sadrži manje količine etanola (alkohola), manje od 10 mg/dozi.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U obzir treba uzeti sledeće interkacije ovog leka:


Istovremena primena drugih vazodilatatora, antihipertenziva (npr. beta-blokatora, antagonista kalcijumskih kanala, ACE inhibitora i diuretika), neuroleptika ili tricikličnih antidepresiva, alkohola i sapropterina može potencirati hipotenzivno dejstvo leka Nitrolingual.


N-acetilcistein može potencirati vazodilatatorno dejstvo gliceriltrinitrata.


Uzimanje inhibitora fosfodiesteraze tip 5 (PDE 5) za lečenje erektilne disfunkcije ili pulmonalne arterijske hipertenzije uz postojeću terapiju nitratima (kao što je lek Nitrolingual) značajno povećava hipotenzivni

efekat. Zbog toga pacijenti sa koronarnim oboljenjima srca ne smeju koristiti inhibitore fosfodiesteraze za lečenje erektilne disfunkcije ili pulmonalne arterijske hipertenzije (videti odeljak Kontraindikacije).

Kod pacijenata, koji su prethodno uzimali organske nitrate (npr. izosorbiddinitrat, izosorbid-5-mononitrat), možda će biti potrebno primeniti veću dozu gliceriltrinitrata za postizanje željenog hemodinamskog efekta.


Kod istovremene primene dihidroergotamina lek Nitrolingual može povisiti vrednosti dihidroergotamina i samim tim njegovo hipertenzivno dejstvo.


Istovremena primena leka Nitrolingual i heparina smanjuje antikoagulantno dejstvo heparina.

Doziranje heparina mora se uskladiti uz istovremeno praćenje parametara koagulacije. Nakon prekida terapije gliceriltrinitratom, koagulacija krvi se može znatno smanjiti (brzi porast PTT), što može zahtevati smanjenje doze heparina.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o primeni gliceriltrinitrata kod trudnica.

Studije na životinjama ne ukazuju na direktna ili indirektna štetna dejstva na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka).

Kao posebna mera opreza, gliceriltrinitrat se u trudnoći može primeniti jedino ukoliko se pažljivom procenom odnosa rizika i koristi primene leka ustanovi da očekivana korist za majku prevazilazi potencijalni rizik za fetus.


Dojenje

Nije poznato da li se gliceriltrinitrat ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Ne može se isključiti rizik po odojče. Odluka o tome da li da se prekine dojenje ili terapija gliceriltrinitratom mora da se donese nakon procene odnosa koristi i rizika uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije za ženu.


Plodnost

Studije na životinjama nisu ukazale na štetne efekte na plodnost.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Čak i kada se primeni prema uputstvu, ovaj lek može da utiče na sposobnost reagovanja do te mere da može da bude ugrožena sposobnost aktivnog učešća u saobraćaju ili upravljanje mašinama ili rad na nedovoljno bezbednoj podlozi. Preporučljivo je da se sačeka sa vožnjom ili upotrebom mašina najmanje 5 minuta nakon primene spreja. Ako pacijent oseća nesvesticu, vrtoglavicu ili se oseća loše, potrebno je da sačeka dok mu ne bude bolje. Ovo se naročito može pojaviti na početku lečenja, kada se poveća doza leka, kada se zameni lek ili kod primene u kombinaciji sa alkoholom.


Neželjena dejstva


Na početku lečenja veoma često se može pojaviti glavobolja uzrokovana nitratima koja, kako je iskustvo pokazalo, u nastavku lečenja nestane. (Ukupna učestalost: često).


Pad krvnog pritiska i/ili ortostatska hipotenzija praćeni refleksnim povećanjem srčane frekvencije (tahikardija), pospanošću, vrtoglavicom i slabošću zabeleženi su često u početku lečenja, ili kod povećanja doze.


Povremeno su primećena stanja kolapsa, povremeno bradikardijalna aritmija i sinkopa. Učestalost neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim kategorijama:

Veoma često (≥ 1/10) Često (≥1/100 do <1/10)

Povremeno (≥1/1000 do <1/100) Retko (≥1/10000 do <1/1000) Veoma retko (<1/10000)

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


Poremećaji imunskog sistema

Povremeno: reakcije preosetljivosti


Psihijatrijski poremećaji

Veoma retko: uznemirenost


Poremećaji nervnog sistema

Često: glavobolja, vrtoglavica i pospanost Povremeno: sinkopa

Veoma retko: cerebralna ishemija


Kardiološki poremećaji

Često: tahikardija

Povremeno: pogoršanje simptoma angine pektoris, bradikardija


Vaskularni poremećaji

Često: ortostatska hipotenzija

Povremeno: prolazno crvenilo kože, cirkulatorni kolaps


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma retko: poremećaj funkcije disanja


Gastrointestinalni poremećaji Povremeno: mučnina, povraćanje Nepoznato: oticanje jezika**


Poremećaji kože i potkožnog tkiva Povremeno: alergijski dermatitis** Veoma retko: eksfolijativni dermatitis


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Često: astenija

Nepoznato: razvoj tolerancije*


Ispitivanja:

Često: pad krvnog pritiska


*Opisan je razvoj tolerancije i pojava unakrsne tolerancije na druga nitro-jedinjenja. U cilju izbegavanja slabljenja ili gubitka efekta, potrebno je izbegavati kontinuiranu primenu velikih doza.


**Povremeno može doći do reakcija preosetljivosti koje se mogu ispoljiti kao npr. alergijski dermatitis ili u pojedinačnim slučajevima kao oticanje jezika.


Kod senzibilisanih pacijenata ulje pitome nane može dovesti do alergijskih reakcija.


Tokom primene gliceriltrinitrata u spreju može se pojaviti prolazna hipoksemija zbog relativne redistribucije protoka krvi u hipoventilisanim alveolnim područjima, što može dovesti do hipoksije miokarda kod pacijenata sa koronarnim oboljenjem.

Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi predoziranja

Znaci i simptomi predoziranja uglavnom su slični opisanim neželjenim dejstvima, kao što su npr. pad krvnog pritiska sa ortostatskom hipotenzijom, refleksna tahikardija i glavobolja, slabost, vrtoglavica, pospanost, crvenilo lica, mučnina, povraćanje i dijareja.


Kod velikih doza (preko 20 mg/kg telesne mase) mogu se zbog formiranja azotnih jona tokom metabolizma gliceriltrinitrata očekivati methemoglobinemija, cijanoza, dispneja i tahipneja.


Kod izrazito visokih doza može doći do porasta intrakranijalnog pritiska sa cerebralnim simptomima.

Kod hroničnog predoziranja primećen je porast nivoa methemoglobina kontraverzne kliničke relevantnosti. Terapija u slučaju predoziranja

U slučaju predoziranja, neophodno je praćenje kliničkog statusa pacijenta, uključujući vitalne funkcije i

mentalno stanje. Potrebno je primeniti suportivnu terapiju za održavanje kardiovaskularne i respiratorne funkcije u skladu sa kliničkim potrebama i nacionalnim vodičima.

U slučaju blage hipotenzije, pasivno podizanje nogu i/ili spuštanje glave pacijenta mogu pomoći.


Potrebno je izvršiti analizu gasova u arterijskoj krvi. Nalaz acidoze ili klinički znaci cijanoze mogu biti povezani sa teškom methemoglobinemijom.


Pored terapije kiseonikom, potrebno je davati metilensko plavo i.v. (1 do 2 mg/kg telesne mase) tokom pet minuta, osim ako je poznato da pacijent ima nedostatak G-6-PD.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Trigliceridi srednje dužine lanca glicerolmonokaprilokaprat Etanol, bezvodni

Ulje pitome nane

Natrijum-(S)-laktat, rastvor (S)-mlečna kiselina

Voda, prečišćena

Inkompatibilnost Nije primenljivo. Rok upotrebe

3 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju Čuvati na temperaturi do 25 °C. Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od providnog stakla (staklo tip III) može biti obložena plastikom (PVC) crvene boje i prethodno odštampana ili označena. Na bočici se nalazi pumpa za doziranje i beli plastični raspršivač (aktivator). Aktivator i pumpa su zatvoreni zaštitnim zatvaračem.

Bočica sadrži 13,2 g (14,4 mL) rastvora, što odgovara približno 200 doza.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Upustvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Ne prskati direktno u plamen ili izvor plamena.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.