Početna stranica Početna stranica

Laif 600
kantarion (hypericum perforatuml.), suvi ekstrakt herbe

UPUTSTVO ZA LEK


Laif 600, film tableta, 20 x 612 mg Laif 600, film tableta, 60 x 612 mg Laif 600, film tableta, 100 x 612 mg Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Adresa: Havelstrasse 5, D-64295 Darmstadt, Nemačka

Podnosilac zahteva: Evropa Lek Pharma d.o.o.

Adresa: Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Laif 600, 612 mg, film tableta

INN kantarion (Hypericum perforatum L.), suvi ekstrakt herbe


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Laif 600 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Laif 600

 3. Kako se upotrebljava lek Laif 600

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Laif 600

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAIF 600 I ČEMU JE NAMENjEN


  Laif 600 je biljni antidepresiv i koristi se u krtakotrajnoj terapiji blagih depresivnih poremećaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAIF 600


  Lek Laif 600 ne smete koristiti:

  • u slučaju poznate preosetljivosti na kantarion ili bilo koju od pomoćnih supstanci, (videti deo Šta sadrži lek Laif 600)

  • u slučaju bolesti ili terapija koje dovode do preosetljivosti kože na svetlost (npr. porfirija kože, PUVA terapija).

  • kod teške depresije


   Laif 600 se ne sme koristiti istovremeno sa sledećim lekovima

   • ciklosporinom, sirolimusom, takrolimusom za oralnu upotrebu (lekovi koji pripadaju grupi imunosupresiva koji se koriste kod transplantacije organa),

   • indinavirom, amprenavirom, niti sa drugim inhibitorima proteaza koji se koriste u lečenju HIV infekcija,

    nevirapinom ili drugim inhibitorima non-nukleozidnih transkriptaza (lekovi u terapiji HIV infekcija),

   • irinotekanom, imatinibom (citostatici)

   • drugim antidepresivima.

   Lek Laif 600 ne smete koristiti istovremeno sa varfarinom.


   Kada uzimate lek Laif 600, posebno vodite računa:

   Tokom upotrebe Laif 600 treba izbegavati intenzivno UV zračenje (dugo izlaganje suncu, svetlosti UV lampe, solarijumu) ili treba koristiti odgovarajuće mere zaštite od sunčevih zraka.


   Ne preporučuje se primena ovog leka kod osoba mlađih od 18 godina.

   Ukoliko Vam se pojave misli o samopovređivanju odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Može Vam pomoći da kažete porodici ili bliskim prijateljima da ste depresivni i zamolite ih da pročitaju ovo Uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaše stanje depresije pogoršava ili ako ih brinu promene u Vašem ponašanju.

   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Lek Laif 600 se ne sme koristiti u kombinaciji sa sledećim lekovima (videti deo Lek Laif 600 ne smete koristiti:)

   :


   • antikoagulansima (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi npr. fenprokumon, varfarin),

   • imunosupresivima (lekovi koji se koriste kod transplantacije organa npr. ciklosporin, sirolimus, takrolimus za oralnu upotrebu),

   • indinavirom, amprenavirom i drugi inhibitorima proteaza koji se koriste u lečenju HIV infekcije,

   • nevirapinom (lek u terapiji HIV infekcije),

   • irinotekanom, imatinibom (citostatici),


    Interakcije sa dole navedenim aktivnim supstancama primećene su u pojedinim slučajevima u kojima je došlo do smanjenja terapijskih efekata ovih aktivnih supstanci:

   • digoksin (lek koji pripada grupi kardiotoničnih glikozida koji se koriste u terapiji kongestivne srčane insuficijencije- srčane slabosti),

   • amitriptilin, nortriptilin (lekovi za lečenje depresije),

   • simvastatin (lek za snižavanje holesterola u krvi),

   • feksofenadin (lek u terapiji alergijskih bolesti),

   • finasterid (lek koji se koristi za lečenje benigne hiperplazije prostate),

   • metadon


   Kod žena koje uzimaju oralne kontraceptive i koje uzimaju Laif 600 postoji mogućnost pojave krvarenja između menstruacija, a pouzdanost kontracepcije može biti umanjena. Zbog toga, žene koje uzimaju oralne kontraceptive treba da primene dodatne kontraceptivne mere.


   Primenu Laif 600 bi trebalo obustaviti najmanje 10 dana pre hirurških zahvata (npr. estetske operacije) zbog mogućih interakcija sa lekovima koji se koriste tokom opšte ili lokalne anestezije.


   U slučaju istovremene upotrebe sa pojedinim antidepresivima (nafazodon, paroksetin, sertralin), buspironom (lek za smirenje) i triptanima (lekovi za terapiju migrene), njihovi farmakološki efekti mogu biti pojačani. U pojedinim slučajevima može doći do serotoninskog sindroma, tj. povećane učestalosti pojave neželjenih dejstava (serotoninergičkih efekata), kao što su mučnina, povraćanje, anksioznost, uznemirenost, konfuzija.

   .


   Uzimanje leka Laif 600 sa hranom ili pićima


   Primena leka Laif 600 u periodu trudnoće i dojenja


   Nema adekvatnih informacija o primeni ekstrakta kantariona tokom trudnoće i dojenja, te sa stoga ne preporučuje primena leka Laif 600 tokom trudnoće i dojenja.


   Uticaj leka Laif 600 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Imajte u vidu da podaci o efektu ekstrakta kantariona na sposobnost vožnje i upravljanje mašinama koji su dobijeni na osnovu relevantnih studija ne postoje, stoga budite obazrivi priliko upotrebe ovog leka.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Laif 600


   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAIF 600

  Lek Laif 600 uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite

  sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko nije drugačije propisano, uzima se 1 film tableta jednom dnevno, bez žvakanja, posle doručka, sa nešto tečnosti.

  Trajanje terapije: 6 nedelja.


  Potpuno delovanje se može očekivati u okviru 4 nedelje primene. Ipak, ukoliko ne nastupi poboljšanje tokom primene leka, potrebno je posavetovati se sa lekarom.


  Deca i adolescenti: Ne preporučuje se upotreba leka kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina


  .

  Ako ste uzeli više leka Laif 600 nego što je trebalo

  Opisana neželjena dejstva opisana u delu 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA mogu biti veoma izražena. Iz predostrožnosti treba da obavestite svog lekara.

  U pojedinim slučajevima prijavljeni su epileptični napadi i konfuzija nakon uzimanja znatno veće količine lekova koji sadrže kantarion od preporučene


  Ukoliko ste uzeli znatno veću dozu leka Laif 600 nego što bi trebalo, kožu treba zaštititi od sunčeve svetlosti i UV zraka tokom 1-2 nedelje zbog moguće povećane osetljivosti na svetlost (ograničite vreme koje provodite napolju, zaštitite se odećom i kremama za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Laif 600


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Laif 600


  Laif 600 film tablete uzimajte onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao.

  Ako odlučite da prestanete da uzimate Laif 600 film tablete ranije nego što Vam je lekar propisao, pre prekida razgovarajte sa njim o razlozima prekida.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja koja se odnose na upotrebu leka Laif 600, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Laif 600 može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mogući su poremećaji gastro-intestinalnog sistema (dijareja), alergijske reakcije (naročito na koži) i umor ili uznemirenost. Učestalost ovih neželjenih dejstava nije poznata.


  Pojava povećane osetljivosti kože na svetlost (fotosenzitivnost) je moguća naročito kod osoba svetle puti.

  Osobe svetle puti mogu na intenzivno UV zračenje (izlaganje suncu, UV lampa, solarijum) reagovati pojačanim simptomima nalik opekotinama od sunca (npr. žarenje, osećaj nelagodnosti, trnjenje, osetljivost na hladno i bol) i crvenilom delova kože (fotosenzitivnost).


  Boja mokraće može postati intenzivnije žuta, zbog prirodne boje riboflavina u omotaču tablete, koja je neškodljiva.


  Ukoliko primetite jedno od pomenutih neželjenih dejstava, molimo Vas da obavestite svog lekara, kako bi mogao da donese odluku o težini neželjenog dejstva i o daljim postupcima, ukoliko je to neophodno.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene reakcije@alims.gov rs


 5. KAKO ČUVATI LEK LAIF 600


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do + 25 º C, originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Laif 600

1 film tableta sadrži 612 mg suvog ekstrakta iz Hypericum perforatum L., herba (herba kantariona), (5-8:1), rastvarač za ekstrakciju: etanol 50 % V/V.


Pomoćne supstance:

Kroskarmeloza-natrijum, Eudragit E 100, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, laktoza, monohidrat, makrogol 4000, magnezijum-stearat, maltodekstrin, riboflavin E 101, talk, titan-dioksid E 171


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Kako izgleda lek Laif 600 i sadržaj pakovanja

Ovalne, žute film tablete sa utisnutom podeonom crtom sa obe strane. Podeona crta služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Veličina pakovanja:

20 (1 x 20) film tableta u PVC/PVDC aluminijskom blisteru 60 (3 x 20) film tableta u PVC/PVDC aluminijskom blisteru 100 (5 x 20) film tableta u PVC/PVDC aluminijskom blisteru


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Evropa Lek Pharma d.o.o. Bore Stankovića 2

11250 Beograd Srbija


Proizvođač:

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH Havelstrasse 5

D-64295 Darmstadt

Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Laif 600, film tableta, 20 x 612 mg: 515-01-07181-13-001 od 20.10.2014.

Laif 600, film tableta, 60 x 612 mg: 515-01-07182-13-001 od 20.10.2014.

Laif 600, film tabelta, 100 x 612 mg: 515-01-07184-13-001 od 20.10.2014.